FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2016/2017
semestar:
5. semestar

2016/2017

6ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Ne
5. semestar
3. nastavna godina

Mreže računala 2 npp:72617

Engleski naziv

Computer Networks 2

Katedra

Katedra za informatičke tehnologije i računarstvo

Kategorija ("boja")

TOS

Cilj kolegija

1. Upoznati studente s različitim arhitekturama računalnih mreža i mrežnim servisima, s posebnim naglaskom na Internet i njegove protokole. 2. Dati studentima teorijsko i praktično znanje za razumijevanje načina rada različitih tipova mreža, njihovo oblikovanje i povezivanje, te njihovom ulogom u ostvarenju informacijskih servisa i informacijskih sustava. 3. Upoznati studente s opasnostima koje prijete računalnim mrežama i načinima zaštite. 4. Upoznati studente s različitim multimedijskim aplikacijama, posebnostima multimedijskog prijenosa i zahtjevima na komunikacijski sustav. 5. Upoznati studente s principima, načinima i opremom za upravljanje mrežama. 6. Razviti kod studenata kritičko mišljenje.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
16sati
Laboratorijske vježbe
14sati

Ishodi učenja predmeta

 • identificira multimedijske aplikacije i razumije načine njihovog ostvarenja.
 • identificira različite mrežne usluge.
 • razumije mogućnosti i ograničenja različitih prijenosnih i računalnih mreža.
 • razumije način rada funkcijskih slojeva ISO-OSI i Internet modela i može opisati funkcije i načine ostvarenja svakog od slojeva.
 • razumije način rada i tehnike oblikovanja različitih tipova prijenosnih i računalnih mreža.
 • razumije opasnosti koje prijete računalnim mrežama i mehanizme njihove zaštite.
 • razumije značajke i načine ostvarenja multimedijskog prijenosa.
 • specificira i analizira čitav komunikacijski sustav koji zadovoljava komunikacijske i informacijske zahtjeve za manju poslovnu organizaciju.
 • specificira i analizira upravljanje mrežama.

Ishodi učenja programa

 • pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne temepratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne teme
 • razumjeti stanje i trendove razvoja suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), razumjeti njihov utjecaj na pojedinca, organizaciju i društvo te procijeniti njihovu primjenjivost u zadanom konteksturazumjeti stanje i trendove razvoja suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), razumjeti njihov utjecaj na pojedinca, organizaciju i društvo te procijeniti njihovu primjenjivost u zadanom kontekstu

Sadržaj predavanja

 • 1. Funkcije i usluge sloja mreže (1 sat)
  1.1 Model mrežnih usluga 1.2 Svojstva usluga datagrama i virtualnog voda 1.3 ATM: funkcijski slojevi i usluge
 • 2. Usmjeravanje: principi, algoritmi, uređaji (3 sata)
  2.1 Dijkstrin algoritam 2.2 Algoritam vektora udaljenosti 2.3 Hijerarhijsko usmjeravanje 2.4 Usmjeravanje u Internetu unutar autonomnih sustava: protokoli RIP i OSPF 2.5 Usmjeravanje između autonomnih sustava: protokol BGP 2.6 Multicast usmjeravanje i protokol IGMP 2.7 Usmjeravanje prema mobilnim stanicama 2.8 Građa usmjernika
 • 3. Internet protocol (IP) (1sat)
  3.1 IPv.4 adresiranje 3.2 Format datagrama IP v.4 i IP v.6 3.3 Fragmentacija IP datagrama 3.4 ICMP: Internet Control Message Protokol 3.5 DHCP i NAT 3.6 Usporedba Internet protokola i X.25
 • 4. Usluge dostavnog sloja i sloja razgovora (2 sata)
  4.1 Usluge dostavnog sloja i sloja razgovora u ISO-OSI modelu 4.2 Usluge dostavnog sloja i sloja razgovora u internet modelu 4.3 Multipleksiranje kod TCP-a i UDP-a 4.4 Kontrola tijeka i kontrola zakrčenja (internet, ISO-OSI, ATM)
 • 5. Protokoli dostavnog sloja (3 sata)
  5.1 Protokoli dostavnog sloja ISO-OSI modela 5.2 Protokoli dostavnog sloja interneta 5.3 Usporedba protokola dostavnog sloja ISO-OSI, internet i ATM modela
 • 6. Sloj prikaza (1 sat)
  6.1 Ostvarenje sloja prikaza u ISO-OSI modelu (ASN.1) 6.2 Primjeri ostvarenja sloja prikaza u internet modelu (MIME, SSL)
 • 7. Mrežne usluge i njihovi protokoli (4 sata ; svaka cjelina oko 3/4 sata)
  7.1 Web i HTTP 7.2 E-pošta (SMTP, POP, IMAP i MIME , te X.400) 7.3 Prijenos datoteka (FTP, TFTP, FTAM) 7.4 Internetov sustav DNS za prevođenje imena u adrese i DNS protokol7.5 TCP i UDP socket-i i njihova uloga 7.6 Distribuiranje sadržaja (proxi poslužtelji, mreže s distribuiranim sadržajem /CDN/, peer-to-peer dijeljenje datoteka)
 • 8. Pregled tipova napada i zaštitnih mehanizama (0,5 sata)
 • 9. Osnove kriptografije (0,5 sata)
  9.1 Kriptografija simetričnog ključa 9.2 Kriptografija asimetričnog ključa
 • 10. Zaštitni mehanizmi (1 sat)
  10.1 Protokoli za provjeru vjerodostojnosti (authentication) 10.2 Očuvanje cjelovitosti 10.3 Kontrola pristupa: vatrozidovi
 • 11. Napadi na Internetu i protumjere (1 sat)
  11.1 Prikupljanje informacija za napad (mapping) 11.2 Prisluškivanje (packet sniffing) 11.3 Lažno predstavljanje 11.4 Onemogućavanje usluga
 • 12. Raspačavanje i ovjeravanje ključeva (1 sat)
  12.1Središte za raspačavanje ključeva 12.2 Ovjeravanje javnih ključeva (CA, X.500) 12.3 Infrastruktura za ovjeravanje javnih ključeva (PKI)
 • 13. Zaštita u raznim slojevima (1 sat)
  13.1 Sloj aplikacije: sigurna e-pošta 13.2 Sloj prikaza: SSL i TLS 13.3 Sigurnost u sloju razgovora 13.4 Sloj mreže: IPsec 13.5 Sloj veze: sigurnost u bežičnim lokalnim mrežama (WEP)
 • 14. Multimedijske mrežne aplikacije (1 sat)
  14.1 Primjeri multimedijskih aplikacija 14.2 Nedostaci interneta za multimedijski prijenos i mogući načini njihovog uklanjanja
 • 15. Prijenos (streaming) pohranjenog zvuka i videa (1 sat)
  15.1 Pristupanje putem web poslužitelja 15.2 Slanje sa streaming poslužitelja 15.3 RTSP (Real Time Streaming Protocol) 15.4 Primjena mehanizama oporavka
 • 16. Protokoli za interaktivne aplikacije u stvarnom vremenu (1 sat)
  16.1 RTP 16.2 RTPC 16.3 SIP 16.4 H.323
 • 17. Principi i mehanizmi za ostvarenje potrebne kvalitete usluga (QoS) za multimedijski prijenos (1
  17.1 Različiti scenariji razvoja Interneta za poboljšanje Internetskih usluga za multimedijski prijenos 17.2 Principi: klasiranje prometa, izoliranje prometnih tokova, osiguranje resursa prometnim tokovima 17.3 Mehanizmi raspoređivanja: FIFO, redovi s različitim prioritetima, WFQ (weighted fair queuing) 17.4 Mehanizmi politike kontrole opterećenja mreže
 • 18. Arhitekture za osiguranje kvalitete usluga u Internetu (1 sat)
  18.1 Integrirane usluge 18.2 RSVP protokol
 • 19. Uvod u upravljanje mrežom (1 sat)
  19.1 Osnove upravljanja mrežom 19.2 Infrastruktura za upravljanje mrežom 19.3 Upravljanje mrežom u ISO-OSI okolini i Internet okolini
 • 20. Upravljanje mrežom u Internet okolini (2 sata)
  20.1 SMI (Structure of Management Information) 20.2 MIB (Management Information Base) 20.3 SNMP (Simple Network Management Protocol)
 • 9. Osnove kriptografije (0,5 sata)
  9.1 Kriptografija simetričnog ključa 9.2 Kriptografija asimetričnog ključa
 • 11. Napadi na Internetu i protumjere (1 sat)

Sadržaj seminara/vježbi

 • Određivanje tablica prosljeđivanja
  Algoritam stanja veza Algoritam vektora udaljenosti Utjecaj promjena stanja u mreži na ispravnost tablica prosljeđivanja
 • Usporedba usmjeravanja paketa u mreži s datagramskom uslugom i mreži s uslugom virtualnih vodova
 • Analiziranje protokola IP
 • Analiziranje protokola ICMP
 • Analiziranje protokola HTTP
 • Protokol DHCP
 • Prevođenje adresa (NAT)
 • Protokol ICMP
 • Dostavljanje paketa kod grupnog adresiranja
 • Kontrola zakrčenja u internetu i mrežama ATM
 • Načini ostvarenja kakvoće usluga potrebnih za multimedijski prijenos u internetu i mrežama ATM
 • Primjeri jednostavnog šifriranja
 • Primjeri zaštićivanja podataka u prijenosu internetom

Alati koji se koriste na predmetu

 • ETHEREAL
  Programski paket za analiziranje protokola
 • Simulator paketske mreže
  Simulira rad privatne paketske mrežu na koju su spojena računala, koja stvaraju dva tipa prometa. Mijenjanjem niza parametara, uključujući i parametre za rekonfiguriranje, može se promatrati ponašanje rada mreže.

Osnovna literatura

 • Kurose, J.F.; Ross, K.W. Computer Networking: A Top-Down Approach. 4th edition, Addison Wesley, 2008.
 • Kurose, J.F.; Ross, K.W. Umrežavanje računara: od vrha ka dnu sa Internetom u fokusu. CET, Beograd, 2005.
 • Bažant, A. et al. Osnovne arhitekture mreža. Element, Zagreb, 2003.

Dopunska literatura

 • Halsall, F. Computer networking and the Internet. 5th ed. Addison Wesley, Harlow, 2005.
 • Stallings, W. Data and computer communications. 8th ed. Prentice Hall, Upper Saddle River, 2006.

Preduvjeti

 • Mreže računala
  1. Upoznati studente s različitim tehnikama podatkovnih komunikacija, mrežama za prijenos i uslugama prijenosa podataka. 2. Upoznati studente s ISO-OSI sedam slojnim modelom i Internet modelom te odgovarajućim specifičnim komunikacijskim protokolima. 3. Dati studentima teorijsko i praktično znanje za oblikovanje različitih tipova lokalnih mreža. 4.Osposobiti ih za samostalno rješavanje komunikacijskih problema i određivanje parametara važnih za kvalitetu komunikacija. 5. Razvijanje kritičkog mišljenja. Uočavanje sličnosti i razlika u različitim mehanizmima i protokolima. Unakrsno povezivanje različitih cjelina uočavanjem zajedničkih elemenata.

Slični predmeti

 • Kolegij na MIT-u
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Ivković Nikola Seminar 15 1 2
Magdalenić Ivan Predavanje 15 2 1
Pavlović Milan Laboratorijske vježbe 1 1 4
Laboratorijske vježbe 7 2 4
redovni rok
Datum: 24.08.2020.
Opis: u 9:00
Prijava do: 21.08.2020. 23:59
Odjava do: 22.08.2020. 11:59

Mreže računala 2 - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2016/2017

Rekapitulacija uvjeta za potpis
Nužno je ispuniti sve sljedeće uvjete za dobivanje potpisa:

·        Predati izvještaje sa svih laboratorijskih vježbi

·        Sakupiti minimalno 20 bodova na kontinuiranom praćenju.

·        Biti prisutan na predavanjima  i seminarima, s mogućnosti do maksimalno 3 izostanka (od 5 provjera) na slučajnim provjerama prisutnosti.

·        Biti prisutan na laboratorijskim vježbama, s mogućnosti do maksimalno 2 izostanka.

·        Ostvariti najmanje 5 boda na seminarima.

Nužni uvjeti za pozitivnu ocjenu je postizanje barem 30% bodova iz gradiva laboratorijskih vježbi te minimalno 30 bodova iz kolokvija.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Nazočnost na nastavi0
Seminari20
Laboratorijske vježbe10
Kolokviji70
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 90 +
2. kolokvij + 100.0 90 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Nazočnost na nastavi 0 Na predavanjima i seminarima se minimalno 5 puta nasumično provjerava prisutnost, a dozvoljena su najviše 3 izostanka.
Na svim se laboratorijskim vježbama provjerava prisutnost, a dozvoljena su najviše 2 izostanka.
Treba u bilježnicu vlastoručno prepisati nastavne materijala koje je studentu zadao nastavnik.
Laboratorijske vježbe 10 Studenti su dužni prije dolaska na vježbu naučiti teorijske osnove gradiva koje se obrađuje na laboratorijskoj vježbi i na vježbe doći pripremljeni, u suprotnom ne mogu sudjelovati u izradi vježbe u tom terminu.
Za dobivanje potpisa i prava izlazaka na ispite obavezno je napraviti sve laboratorijske vježbe i predati izvještaje. Predaja izvještaja s obaveznih vježbi je nužna, ali se za predaju izvještaja ne dobivaju bodovi. Bodovi se dobivaju rješavanjem testa, a nužan uvjet za dobivanje pozitivne ocjene je sakupiti minimalno 30% bodova iz gradiva laboratorijskih vježbi.
Maksimalno 2 izostanka Treba napraviti vježbu i predati izvještaj s popratnim materijalima na web stranice predmeta. Zadnji tjedan nastave u semestru kada se izvodi predmet.
Seminari 20 5 Bodovi se dobivaju na temelju seminarskih projekata. Maksimalno je moguće ostvariti 20 bodova, a za potpis je nužno ostvariti najmanje 5 boda. Prezentaciju za seminar i dodatne materijale treba pohraniti u digitalnom obliku na web stranice predmeta. Seminari se prezentiraju prema zadanom terminskom planu. Nije predviđena
1. kolokvij 35 Rješavanje zadataka i teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Nema ponavljanja kolokvija. Nije predviđena
2. kolokvij 35 Rješavanje zadataka i teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Nema ponavljanja kolokvija. Nije predviđena


Mreže računala 2 - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2016/2017

Izvanredni studenti biraju jedan od 2 modela praćenja:
model A - isto kao i redovni studenti, ali bez obveze prisustvovanja nastavi
model C - bez bodova na kontinuiranom praćanju - samo izlazak na ispite

 

Rekapitulacija uvjeta za potpis
Nužno je ispuniti sve sljedeće uvjete za dobivanje potpisa:

·        Predati izvještaje sa svih laboratorijskih vježbi (svi modeli)

·        Ostvariti najmanje 5 boda na seminarima (samo model A)

Nužni uvjeti za pozitivnu ocjenu su postizanje barem 30% bodova iz gradiva laboratorijskih vježbi te minimalno 30 bodova iz kolokvija.


Praćenje rada studenata - Model A

Elementi praćenjaBodova
Seminari20
Laboratorijske vježbe10
Kolokviji70
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model C

Elementi praćenjaBodova
Laboratorijske vježbe0
ZBROJ0


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 90 +
2. kolokvij + 100.0 90 +


Opis elemenata praćenja - Model A

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Laboratorijske vježbe 10 Studenti mogu vježbe raditi od kuće ili u laboratoriju. Za dobivanje prava izlazaka na ispite obavezno je napraviti sve laboratorijske vježbe i predati izvještaje. Predaja izvještaja s obaveznih vježbi je nužna, ali se za predaju izvještaja ne dobivaju bodovi. Bodovi se dobivaju rješavanjem testa, a nužan uvjet za dobivanje pozitivne ocjene je sakupiti minimalno 30% bodova iz gradiva laboratorijskih vježbi. Treba napraviti vježbu i predati izvještaj s popratnim materijalima na web stranice predmeta. Zadnji tjedan nastave u semestru kada se izvodi predmet.
Seminari 20 5 Bodovi se dobivaju na temelju seminarskih projekata. Maksimalno je moguće ostvariti 20 bodova, a za potpis je nužno ostvariti najmanje 5 boda. Prezentaciju za seminar i dodatne materijale treba pohraniti u digitalnom obliku na web stranice predmeta. Seminari se prezentiraju prema zadanom terminskom planu. Nije predviđena
1. kolokvij 35 Rješavanje zadataka i teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Nema ponavljanja kolokvija. Nije predviđena
2. kolokvij 35 Rješavanje zadataka i teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Nema ponavljanja kolokvija. Nije predviđena


Opis elemenata praćenja - Model C

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Laboratorijske vježbe 0 Studenti mogu vježbe raditi od kuće ili u laboratoriju. Za dobivanje prava izlazaka na ispite obavezno je napraviti sve laboratorijske vježbe i predati izvještaje. Treba napraviti vježbu i predati izvještaj s popratnim materijalima na web stranice predmeta. Zadnji tjedan nastave u semestru kada se izvodi predmet.


 

Oblici i način komuniciranja nastavnika i studenta
Mogući su sljedeći oblici komunikacije:
- elektronička pošta
- forumi na FOI-jevom E-Learning sustavu predmeta
- konzultacije u terminu konzultacija ili izvan termina konzultacija u dogovoru s nastavnikom
- telefon

 

Ostalo
- Osnovna i dodatna literatura je ista kao i za redovite studente.

.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh