FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2018/2019
semestar:
5. semestar

2018/2019

4ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Ne
5. semestar
3. nastavna godina

Multimedijski sustavi npp:72618

Engleski naziv

Fundamentals of Multimedia Systems

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Kategorija ("boja")

UP

Nastava

Predavanje
30sati
Auditorne vježbe
4sati
Laboratorijske vježbe
26sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Kliček Božidar Predavanje 8 3 1
Plantak Vukovac Dijana Laboratorijske vježbe 10 3 2
Predavanje 2 3 1
redovni rok
Datum: 02.09.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 30.08.2021. 23:59
Odjava do: 01.09.2021. 11:59

Multimedijski sustavi - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2018/2019

Cilj kolegija:
Upoznati principe multimedije, način kreiranja i obrade medija, tehnologije i standarde, način na koji se pojedini mediji povezuju u cjelovitu aplikaciju željenih svojstava u primjeni, upoznati metode, tehnike i alate pomoću kojih se razvijaju multimedijske aplikacije, te steći teorijsku i praktičnu kompetenciju za primjenu istih.

Cilj vježbi:
Cilj vježbi je upoznati studente s problemima praktične primjene uređaja i programskih alata
namijenjenih multimediji, steći temeljnu kompetenciju za izradu, pohranu i obradu medija, te razvoj i upravljanje projektima primjene. Naročiti se naglasak daje na tehnike i programske alate, koji pojedine medije povezuju u jednu cjelinu, odnosno aplikaciju. Kroz vježbe studenti stječu znanja i vještine koje im omogućuju realizaciju vlastitog projekta primjene multimedije izradom multimedijske aplikacije, koji je jedan od uvjeta potrebnih za stjecanje ocjene.

NAČIN RADA:
Nastava na kolegiju izvodi se prema projektnom modelu, tj. u 5+5 tjedana s pojačanom satnicom kako bi se predavanja, auditorne vježbe i laboratorijske vježbe izveli u 10 umjesto u 15 tjedana. U zadnjoj trećini semestra studenti izrađuju svoje projekte te ih prezentiraju prema dogovorenim terminima najkasnije do kraja 3. međuispitnog razdoblja.
Sve aktivnosti studenata bit će praćene i vrednovane, te će doprinositi ukupnom uspjehu na kolegiju "Multimedijski sustavi". Krajnji cilj je da svaki student kontinuiranim radom tijekom semestra prikupi što više bodova koji utječu na konačnu ocjenu iz kolegija na usmenom dijelu ispita. Bodovi se stječu kroz nastavne aktivnosti predavanja, vježbi, aktivnosti e-učenja te predaje projekta.

Stečeni bodovi vrijede samo za ispitne rokove u siječnju i veljači. Na ostalim ispitnim rokovima student je obvezan izaći na usmeni ispit.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi8
Aktivnost na nastavi i Moodle-u12
Zadaće na laboratorijskim vježbama10
Kolokviji30
Projekt40
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Studenti koji ne ostvare minimalno 50% bodova na kolokvijima (oba kolokvija zajedno) i/ili ne ostvare minimalo 50 bodova kroz kontinuirano praćenje, obavezni su pristupiti usmenom dijelu ispita. (Pismeni ispit se ne održava).
Student koji nije zadovoljan ocjenom stečenom temeljem prikupljenih bodova, također pristupa usmenom dijelu ispita.  


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 30 +
2. kolokvij + 100.0 30 +
Projekt + + 30.0 70.0 30 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 3 2 Na predavanjima se do 6 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 2 izostanka. 3 izostanka Dodatni referat. Javiti se asistentici nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja 14. tjedna semestra. Rok za nadoknadu: zadnji dan 16. tjedna semestra
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama 5 3 Na svim laboratorijskim vježbama provjerava se prisustvovanje. Dozvoljena su 2 izostanka s lab vježbi bez potrebe za isprikom. 3 izostanaka Nema nadoknade prisustvovanja. Za 3 izostanka potrebno je priložiti liječničku potvrdu. Rok za nadoknadu: zadnji dan 16. tjedna semestra
Aktivnost na predavanjima 2 Studenti sudjeluju u diskusijama na predavanjima. Boduju se konstruktivni komentari.
Aktivnost na laboratorijskim vježbama i ELF-u 10 5 Studenti mogu prezentirati temu seminara, sudjelovati u diskusijama na auditornim vježbama, rješavati samoprocjene znanja ili uređivati sadržaj na ELF-u itd. Na različitim aktivnostima potrebno je prikupiti najmanje 5 bodova. Zadnji dan 15. tjedna semestra
Zadaće na laboratorijskim vježbama 10 5 Student treba samostalno riješiti zadatak tijekom laboratorijskih vježbi (ili nadoknaditi kod kuće) i postaviti na web unutar zadanog roka. Rješenja zadaća provjeravaju se tijekom laboratorijskih vježbi, a nadoknade preko sustava za e-učenje. Predati sve zadaće koje nisu odrađene ili ponoviti zadaće za koje nisu dobiveni bodovi. Zadnji dan 14. tjedna semestra
1. kolokvij 15 Rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje (klasičan ispit).
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
2. kolokvij 15 Rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje (klasičan ispit). Ili pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora i sl. na Moodle-u.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Projekt 40 3 Samostalni ili timski projekt čiju temu student treba prijaviti najkasnije do kraja 6. tjedna semestra. Student treba izraditi, dokumentirati i obraniti projekt. Projekt se predaje u dvije faze: inicijalni prijedlog u 2. međuispitnom razdoblju (ostvariti minimalno 3 od 5 bodova) i obrana projekta na kraju 3. međuispitnog razdoblja prema objavljenim terminima.


1. Predavanja

 • od studenta se očekuje aktivno pohađanje predavanja, koje će se evidentirati kroz bilježenje ukupnog broja dolazaka na predavanja (max 3 bodova), aktivnosti na predavanjima (max 2 bodova) i bodovanja pismenih provjera (kolokvija)
 • znanje se provjera na 2 pismene provjere (kolokvija) iz gradiva prezentiranog na predavanjima,  vježbama te obuhvaćenog pojedinim cjelinama obvezne literature i skripte


2. Vježbe

 • vježbe su strukturirane u obliku 10 laboratorijskih vježbi u trajanju od 3 školska sata tjedno. Evidentira se i boduje dolazak na vježbe te uspješno riješen/izrađen zadatak.
 • na laboratorijskim vježbama odvijaju se i dodatne aktivnosti, tzv. auditorne vježbe, koje su namijenjene prezentiranju tema vezanih uz izradu i primjenu multimedije. Teme se prezentiraju u timu i svaki tim za odabranu temu mora održati prezentaciju (cca 15 minuta + 5 minuta diskusija).


3. Aktivnost na nastavi i ELF-u

 • boduje se sudjelovanje u diskusijama na predavanjima, vježbama te aktivnosti na Moodle-u
 • bodovi: max 12 (do 2 boda za predavanja, 2 za vježbe, 5 za prezentaciju te 5 za aktivnost na Moodle-u: rasprave na forumima, rješavanje testova samoprocjene znanja i sl.)


4. Multimedijski projekt

 • student prijavljuje temu multimedijskog projekta na forumu kolegija i predaje inicijalni prijedlog dizajna projekta u 2. međurazdoblju. Prijedlog se prezentira na laboratorijskm vježbama (uvjet za dobivanje potpisa).
 • na kraju semestra student predaje cjeloviti projekt te prezentira i brani projekt u za to posebno određenim terminima nakon odslušanog kolegija. Projektni zadatak predaje se kao multimedijska aplikacija u digitalnom obliku (CD/DVD/URL) i analognom obliku (projektna dokumentacija oblikovana prema predlošku na Moodlu).
 • projektna dokumentacija sastoji se od 2 dijela:
  • kritičkog prikaza znanstvenog članka - proširivanje znanja literaturom o razvoju i primjeni multimedijskih sustava koja je tematski vezana uz projektni zadatak,  
  • dokumentiranja razvoja multimedijske aplikacije (projektnog zadatka) – razvoj aplikacije treba biti dokumentiran prema metodologiji koja će se obraditi na predavanjima i auditornim vježbama.
 • projekt se izrađuje u timu (2-3 studenta). Troje studenata u timu odobrit će se samo ako se radi o složenijem projektu s više uključenih multimedijskih elemenata (npr. samostalna izrada animacije i videa koji su uključeni u složeno web mjesto). Iznimno će se odobriti samostalna izrada projekta.
 • tema projektnog zadatka može biti jedna od slijedećih:
  • izrada prototipa ili demoa web mjesta neke organizacije,
  • redizajn web mjesta neke organizacije temeljen na smjernicama upotrebljivosti i pristupačnosti,
  • izrada virtualne šetnje,
  • rad na stvarnom web ili multimedijskom projektu – temu i upute definirat će nastavnici na kolegiju
 • projekti moraju imati bitne karakteristike multimedijske aplikacije (mediji, interaktivnost). Naročito je važno staviti naglasak na neku od ovih komponenti: kreativnost, inovativnost, ozbiljnost obrade teme i umjetnička vrijednost.

 

Multimedijski sustavi - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2018/2019

Cilj kolegija:
Upoznati principe multimedije, način kreiranja i obrade medija, tehnologije i standarde, način na koji se pojedini mediji povezuju u cjelovitu aplikaciju željenih svojstava u primjeni, upoznati metode, tehnike i alate pomoću kojih se razvijaju multimedijske aplikacije, te steći teorijsku i praktičnu kompetenciju za primjenu istih.


Cilj vježbi:
Cilj vježbi je upoznati studente s problemima praktične primjene uređaja i programskih alata
namijenjenih multimediji, steći temeljnu kompetenciju za izradu, pohranu i obradu medija, te razvoj i upravljanje projektima primjene. Naročiti se naglasak daje na tehnike i programske alate, koji pojedine medije povezuju u jednu cjelinu, odnosno aplikaciju. Kroz vježbe studenti stječu znanja i vještine koje im omogućuju realizaciju vlastitog projekta primjene multimedije izradom multimedijske aplikacije, koji je jedan od uvjeta potrebnih za stjecanje ocjene.


NAČIN RADA:
Nastava na kolegiju izvodi se prema projektnom modelu, tj. u 5+5 tjedana s pojačanom satnicom kako bi se predavanja, auditorne vježbe i laboratorijske vježbe izveli u 10 umjesto u 15 tjedana. U zadnjoj trećini semestra studenti izrađuju svoje projekte te ih prezentiraju prema dogovorenim terminima najkasnije do kraja 3. međuispitnog razdoblja.
Sve aktivnosti studenata bit će praćene i vrednovane, te će doprinositi ukupnom uspjehu na kolegiju "Multimedijski sustavi". Krajnji cilj je da svaki student kontinuiranim radom tijekom semestra prikupi što više bodova koji utječu na konačnu ocjenu iz kolegija na usmenom dijelu ispita. Bodovi se stječu kroz nastavne aktivnosti predavanja, vježbi, aktivnosti e-učenja te predaje projekta.

Stečeni bodovi vrijede samo za ispitne rokove u siječnju i veljači. Na ostalim ispitnim rokovima student je obvezan izaći na usmeni ispit.


Za izvanredne studente na raspolaganju su dva modela rada: Model A i Model B

Model A - za izvanredne studente koji žele ostvariti ocjenu kroz kontinuirano praćenje vrijede ista pravila i uvjeti kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente (vidi uvjete praćenja za redovne studente)
Model B - za izvanredne studente koji zbog poslovnih obveza ne mogu steći ocjenu kroz kontinuirano praćenje vrijede pravila definirana u nastavku


Student se unutar prva tri tjedna nastave mora javiti predmetnom nastavniku i na ELF-u odabrati model praćenja.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Online aktivnosti: zadaće s laboratorijskih vježbi5
Online aktivnosti: samoprocjena znanja5
Projekt35
Usmeni ispit55
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


PREDUVJETI ZA IZLAZAK NA ISPIT

 1. Dolazak na barem jedne konzultacije kod doc.dr.sc. Dijane Plantak Vukovac (najkasnije u početnoj fazi izrade projekta).
 2. Aktivnosti na e-kolegiju -  student treba sudjelovati u aktivnostima na ELF-u te ostvariti najmanje 5 bodova.
 • izraditi zadatke s vježbi koje su označene na ELF-u kao obavezne i predati rješenja zadataka na ELF,
 • riješiti dva testa iz samoprocjene znanja na ELF-u
  Aktivnosti na e-kolegiju potrebno je odraditi najkasnije 5 dana prije ispitnog roka.

       3. Izrada multimedijskog projekta

 • student prijavljuje temu multimedijskog projekta na forumu kolegija najkasnije 10 dana prije ispitnog roka. U toku izrade projekta potrebno je predati inicijalni prijedlog projekta radi dobivanja povratne informacije o kvaliteti prijedloga.

 • projektni zadatak predaje se u digitalnom obliku na Moodlu i sastoji se od sljedećeg:

  • multimedijske aplikacije 
  • projektne dokumentacije oblikovane prema predlošku na Moodlu: 1) kritički prikaz znanstvenog članka - proširivanje znanja literaturom o razvoju i primjeni multimedijskih sustava koja je tematski vezana uz projektni zadatak i 2) dokumentiranje razvoja multimedijske aplikacije prema metodologiji koja će se obraditi na predavanjima i auditornim vježbama.
 • projekt se izrađuje samostalno ili u timu (2-3 studenta). Troje studenata u timu odobrit će se samo ako se radi o složenijem projektu s više uključenih multimedijskih elemenata (npr. samostalna izrada animacije i videa koji su uključeni u složeno web mjesto).
 • tema projektnog zadatka može biti jedna od slijedećih:
  • izrada prototipa ili demoa web mjesta neke organizacije,
  • redizajn web mjesta neke organizacije temeljen na smjernicama upotrebljivosti i pristupačnosti,
  • izrada virtualne šetnje,
  • rad na stvarnom web ili multimedijskom projektu – temu i upute definirat će nastavnici na kolegiju
 • projekti moraju imati bitne karakteristike multimedijske aplikacije (mediji, interaktivnost). Naročito je važno staviti naglasak na neku od ovih komponenti: kreativnost, inovativnost, ozbiljnost obrade teme i umjetnička vrijednost.
 • dokumentaciju projekta potrebno je predati na ELF-u najkasnije 5 dana prije ispitnog roka. Prilikom predaje projekta potrebno se javiti na e-mail asistentice radi dogovora termina obrane projekta.


USMENI ISPIT
Usmenom ispitu smiju pristupiti studenti koji su uspješno obranili projekt.

 


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh