FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
5. semestar

2015/2016

5ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Da
5. semestar
3. nastavna godina

Poduzetništvo npp:72622

Engleski naziv

Entrepreneurship

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Kategorija ("boja")

OU

Cilj kolegija

Temeljni cilj kolegija je da studenti stječu znanja i osposobljenosti za prepoznavanje, razvoj i opredmećivanje poduzetničkih ideja. Promjenama, neizvjesnosti i riziku mogu odoljeti samo talentirani i obrazovani poduzetnici. Sve su jasniji pomaci od upravljačkog prema poduzetničkom gospodarstvu. Mala poduzeća dobivaju sve više na značenju, to se primjerice ogleda u otvaranju novih radnih mjesta, udjelu malih poduzeća u promjenama obujma i strukture ponude na tržištu, broju inovacija i sl. Kolegij je stoga strukturiran tako, da tumači i analizira poduzetništvo i malo poduzeće u smislu stalnog potvrđivanja teorijskog aspekta poduzetništva u različitim praktično - korisnim dimenzijama za studente.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • identifikacija poduzetničkih ideja u konkretnom poduzeću
 • organizirati poduzetnički pothvat
 • poduzetnički pristup rješavanju problema
 • primjena znanstvenih dostignuća i inovacijskih rješenja u poduzetničkom pothvatu
 • primjenjivati poduzetničke strategije i taktike
 • raspoznati oblike poduzetničkih pothvata
 • razumjeti porezni i financijski aspekt poduzetničkog pothvata
 • valorizirati značaj institucionalno-sistemskih pretpostavki razvoja poduzetništva.

Ishodi učenja programa

 • identificirati i razumjeti bitne čimbenike koji utječu na poslovanje organizacije i pojedinaca te primijeniti osnovne metode i koncepte planiranja, upravljanja i obračuna poslovanjaidentificirati i razumjeti bitne čimbenike koji utječu na poslovanje organizacije i pojedinaca te primijeniti osnovne metode i koncepte planiranja, upravljanja i obračuna poslovanja

Sadržaj predavanja

 • Pojam, postanak i razvoj poduzetništva (2 sata)
  Poduzetništvo. Postanak poduzetništva. Razvoj poduzetništva. Pretpostavke i uvjeti razvitka poduzetništva. Teorijski koncept proučavanja poduzetništva. Pojam poduzetnika. Osobine poduzetnika. Tipovi poduzetnika. Poduzetnik i poduzetništvo u ekonomskoj teoriji.
 • Izvori poduzetništva (2 sata)
  Sustavno poduzetništvo. Neočekivani događaji. Nepodudarnosti. Potrebe procesa. Promjena tržišne strukture. Demografske kretanja. Nova znanja.
 • Inovacije i poduzetništvo (2 sata)
  Inovacija kao pojam. Usmjerenost poduzetništva na inovacije. Inovacije i tržište. Načela inovacije. Koraci u poduzetničkoj inovaciji. Inovacija i poslovni proces.
 • Poduzetništvo, znanost i tehnologija u suvremenom društvu (2 sata)
  Znanost kao proizvodna snaga društva. Tehnika i tehnologija kao sredstvo poduzetničke aktivnosti. Razvitak i organizacija znanstvenih parkova. Integracija u razvitku znanosti, tehnologije i društva. Odabir znanstveno-tehnoloških smjerova razvitka. Ulaganja u znanstveno istraživački rad.
 • Individualni i korporativni model poduzetništva (2 sata)
  Pojam korporativnog ili unutarnjeg poduzetništva. Tipovi unutarnjeg poduzetništva. Individualno i skupno poduzetništvo. Američki, europski i azijski model poduzetništva.
 • Oblici poduzetničkih poduhvata (2 sata)
  Osnivanje novoga poduzeća. Kupnja već postojećeg poduzeća. Franšiza. Nasljeđivanje poduzeća.
 • Poduzetničke strategije i taktike (2 sata)
  Vizija, misija, politike i strategije u gospodarstvu. Vrste i oblici strategija. Bitni sadržaji pojedinih vrsta i oblika poduzetničkih strategija. Taktika provođenja poduzetničko - menadžerske strategije.
 • Institucionalno sistemske pretpostavke razvoja poduzetništva (2 sata)
  Uvjeti razvoja poduzetništva. Opći uvjeti razvoja poduzetništva. Posebni uvjeti razvoja poduzetništva. Institucije za razvoj poduzetništva. Poduzetnički inkubatori i tehnološki parkovi. Savjetodavstvo za poduzetnike. Investicijski i drugi fondovi.
 • Organizacijsko planiranje poduzetničkih pothvata (2 sata)
  Svrha i potreba organizacijskog planiranja. Pronalaženje potrebnih stručnjaka. Oblikovanje organizacije. Strukturiranje poslova i zadataka. Vrednovanje poslova i zadataka. Delegiranje ovlasti.
 • Poduzetništvo i malo poduzeće (2 sata)
  Pojam maloga poduzeća. Značenje maloga poduzeća u gospodarstvu. Tipovi maloga poduzeća. Pravni oblici malih poduzeća.
 • Razvoj i perspektive maloga poduzeća (2 sata)
  Pojam razvoja poduzeća. Razvijenost maloga poduzeća. Prednosti i slabosti maloga poduzeća. Životni ciklus maloga poduzeća. Temeljni uzroci neuspjeha malih poduzeća. Perspektive malih poduzeća.
 • Poslovanje maloga poduzeća (2 sata)
  Čimbenici poslovanja. Pojam i vrste čimbenika poslovanja. Financijski čimbenici poslovanja. Materijalni čimbenici poslovanja. Ljudski čimbenici poslovanja. Oblici i vrste rizika u poslovanju i razvitku poduzeća.
 • Oporezivanje maloga poduzeća (2 sata)
  Pojam i vrste poreza. Porezna politika. Porezni oblici i porezne obveze malog poduzeća.
 • Financiranje poduzetničkog pothvata (2 sata)
  Planiranje potrebnih financijskih sredstava. Utvrđivanje izvora financijskih sredstava. Utvrđivanje obveza prema izvorima financijskih sredstva. Analiza ekonomske opravdanosti poduzetničkog pothvata. Budžetiranje.
 • Etička i društvena odgovornost poduzetnika (2 sata)
  Značenje društvene odgovornosti. Etički kodeks poduzetnika.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Pojam, postanak i razvoj poduzetništva
  Benedikt Kotruljević - povijesni aspekti poduzetništva u Hrvatskoj, Karl Marx i Joseph Schumpeter - komparacija 2 pristupa, Richard Cantillon - imenodavac poduzetništva
 • Izvori poduzetništva
  Ekonomski uvjeti poduzetništva - primjer, Sociološki uvjeti poduzetništva - primjer, Eklektična teorija poduzetništva, Tipovi poduzetnika s primjerima, Glavne značajke poduzetništva, Osobine poduzetnika - studije slučajeva
 • Inovacije i poduzetništvo
  Inovacijom do profita, Slavoljub Penkala - hrvatski inovator Faust Vrančić - hrvatski inovator, Predstavljanje udruge inovatora
 • Poduzetništvo, znanost i tehnologija u suvremenom društvu
  Propale inovacije, Znanstveno tehnološki parkovi u Hrvatskoj, Budućnost poduzetništva
 • Individualni i korporativni model poduzetništva
  Administrativno poduzetništvo s primjerom, Oportunističko poduzetništvo s primjerom, Akvizicijsko poduzetništvo s primjerom, Imitacijsko poduzetništvo s primjerom
 • Oblici poduzetničkih poduhvata
  Start-up kompanije s primjerom, Osnivanje poduzeća - servis hitro.hr, Ortaštvo, Franšiza s primjerom, Ocjena vrijednosti poduzeća pri kupnji
 • Poduzetničke strategije i taktike
  Strategije integracije, Strategije diverzifikacije, Rastuće strategije, Defenzivne strategije
 • Institucionalno sistemske pretpostavke razvoja poduzetništva
  Europska povelja o malim i srednjim poduzećima, Procesi iz povelje na %22Zapadnom Balkanu%22, HBOR - programi, PHARE 2006, HIO Strategija, Godišnji plan za zapošljavanje
 • Organizacijsko planiranje poduzetničkih pothvata
  Ključni zaključci istraživanja i profil Hrvatske, Slobodne zone u RH, Poduzetničke zone - Varaždinska županija, Delegiranje ovlasti i odlučivanje u hrvatskoj praksi
 • Poduzetništvo i malo poduzeće
  Poduzetništvo i malo poduzeće, Obiteljsko poduzeće kao oblik poduzetničkog pothvata, Poduzetništvo žena - primjer, Klasteri s primjerom, Pregled razlika pravnih oblika poduzeća po zemljama
 • Razvoj i perspektive maloga poduzeća
  Životni ciklus poduzeća na primjeru, Operativni plan poticanja MSP 2007, GEM global report, GEM Croatia
 • Poslovanje maloga poduzeća
  Analiza vanjskih rizika, Analiza unutarnjih rizika
 • Oporezivanje maloga poduzeća
  Izbor sustava oporezivanja za obrtnike - dohodak ili dobit?, Porezne prijave; Dohodak, dobit, PDV
 • Financiranje poduzetničkog pothvata
  Sredstva za pokretanje poduzetničkog pothvata
 • Etička i društvena odgovornost poduzetnika
  Etika i poduzetništvo

Osnovna literatura

 • Buble, M., Kružić, D. Poduzetništvo : realnost sadašnjosti i izazov budućnosti. RRIF Plus, Zagreb, 2006.
 • Škrtić, M. Poduzetništvo. Sinergija, Zagreb, 2006.
 • Kolaković, M. Poduzetništvo u ekonomiji znanja. Sinergija, Zagreb, 2006.

Dopunska literatura

 • Hisrich, R. D., Peters, M. P., Shepherd, D. A. Entrepreneurship. 7th ed. McGraw Hill, Boston, 2008.
 • Bygrave, W., Zacharakis, A. Entrepreneurship. John Wiley & Sons, Hoboken, 2008.

Preduvjeti

 • Poslovna ekonomija
  Temeljni cilj kolegija je razviti kod studenata ekonomski način razmišljanja i zaključivanja, te im pružiti osnovna znanja iz ekonomije poslovnih sustava. Unutar temeljnog cilja sustavno se razrađuje tematika vezana uz osnovnu gospodarsku jedinicu poduzeće, i to od samog osnivanja, preko uključivanja u ekonomski sustav i interakcije u sustav, preko djelovanja do evaluacije poslovanja.

Slični predmeti

 • Poduzetništvo, Podjetništvo, Osnove podjetništva, Entrepreneurship - svi ekonomski fakulteti
 • Entrepreneurship http://www.hannibal.cnyric.org/teacherwebs/jcurrier/EntreCourseoutline.htm
 • Management Entrepreneurship https://learningoutcomes.byu.edu/wiki/index.php/Management_Entrepreneurship_BS
 • Entrepreneurship http://www.wilmu.edu/courses/syllabipdf/BMK366_Generic.pdf
 • Entrepreneurial skills http://portal.surrey.ac.uk/portal/page?_pageid=822,524850&_dad=portal&_schema=PORTAL
 • http://www.hannibal.cnyric.org/teacherwebs/jcurrier/EntreCourseoutline.htm
 • Entrepreneurship
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Detelj Kristina Seminar 15 2 2
Kovšca Vladimir Predavanje 15 2 1
redovni rok
Datum: 26.08.2020.
Opis: u 16:00 na Fakultetu
Prijava do: 23.08.2020. 23:59
Odjava do: 25.08.2020. 11:59

Poduzetništvo - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi10
Aktivnost na nastavi10
Seminar*20
Kolokviji*60
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


* NAPOMENA: Uvjet za ostvarivanje prava na upis ocjene iz kolegija "Poduzetništvo" je kumulativno ostvarenje najmanje 8 bodova iz seminara i 30 bodova iz oba kolokvija zajedno (pri čemu svaki kolokvij pojedinačno mora biti riješen za najmanje 13 bodova).


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 45 +
2. kolokvij + 20.0 80.0 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 5 1 Na predavanjima se 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja.
0 izostanka = 5 bodova
1 izostanak = 3 boda
2 izostanka = 1 bod
2 izostanka Ako student izostane više od dva puta od ukupnog broja prozivki, nema pravo na potpis.
Prisustvovanje na seminarima 5 1 Na seminarima se svaki puta obavlja provjera prisustvovanja.
0-1 izostanak = 5 bodova
2-3 izostanka = 3 boda
4-5 izostanka = 1 bod
5 izostanaka Ako student izostane više od pet puta od ukupnog broja prozivki, nema pravo na potpis.
Aktivnost na predavanjima 5 Studenti trebaju sudjelovati u diskusijama na predavanjima ili rješavati probleme ili kratke provjere razumijevanja netom obrađenog gradiva (aktivno pristustvovanje!).
Aktivnost na seminarima 5 Studenti trebaju sudjelovati u diskusijama na seminarima, prezentirati na nastavi posebna rješenja pojedinih zadataka i sl.
Seminarski rad 20 8 Student dobije temu seminara na nastavi. Seminar treba izraditi kao prezentaciju u PowerPoint-u i prezentirati na seminarskoj nastavi u dogovorenom terminu, te zajedno s cjelovitim tekstom seminara pisanim u Word-u poslati na Moodle. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.

Elementi bodovanja su: :
Usklađenost sadržaja s naslovom seminara i način obrade teme. 4 boda
Poštivanje propisanog načina citiranja literature u skladu s propisanim Pravilnikom o završnom radu na FOI. 4 boda
Poštivanje zahtjeva za oblikovanje teksta u skladu s Pravilnikom o završnom radu na FOI. 2 boda
Način prezentiranja (pripremljeno izlaganje, obraćanje publici, prezentiranje bez sjedenja pred monitorom i isključivog čitanja sadržaja s vlastitih bilježaka). 4 boda
Dopuna teoretske obrade teme prikladnim primjerom. 2 boda
Poticanje kolega na diskusiju. 2 boda
Prikladno uređenje slajdova (logičko povezivanje, korištenje grafičkih prikaza, izbjegavanje previše teksta na slajdu, navođenje izvora grafikona, tabela i slika, navođenje korištene literature). 2
Student može u opravdanim slučajevima u dogovoru s nastavnikom naknadno obraditi temu i prezentirati rad.
1. kolokvij 30 13 Sastoji se od 5 pitanja koja pokrivaju netom obrađeno gradivo, od kojih svako nosi najviše 6 bodova (ukupno najviše 30 bodova). Provodi se isključivo u obliku pismene provjere.
Svaki oblik ili pokušaj prepisivanja za vrijeme provjere znanja strogo zabranjen te uz gubitak prava na potpis povlači i disciplinsku odgovornost studenta (prijavu Stegovnom sudu Fakulteta).
2. kolokvij 30 13 Sastoji se od 4 pitanja koja pokrivaju gradivo obrađeno nakon 1. kolokvija te jednog pitanja iz gradiva 1. kolokvija, od kojih svako nosi najviše 6 bodova (ukupno najviše 30 bodova).Mogu mu pristupiti samo oni studenti koji su na 1. kolokviju ostvarili najmanje 13 bodova. Provodi se u obliku pism ene provjere za sve studente koji mu pristupe.
Svaki oblik ili pokušaj prepisivanja za vrijeme provjere znanja strogo zabranjen te uz gubitak prava na potpis povlači i disciplinsku odgovornost studenta (prijavu Stegovnom sudu Fakulteta).
Nadoknade nema, osim za studente koji su iz svakog pojedinačnog kolokvija ostvarili najmanje 13 bodova, no koji istovremeno nisu iz oba kolokvija ukupno ostvarili barem 30 bodova. Ovim studentima će biti omogućena dodatna usmena provjera o kojoj će ovisiti prolazak na roku za kontinuirano praćenje (uz pretpostavku da su ostale obaveze na kolegiju uredno odradili).


Poduzetništvo - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2015/2016

Izvanredni studeni mogu odabrati jedan od tri različita modela praćenja:

 

1.       Model A (obavezno prisustvovanje nastavi + seminarski rad + kolokviji) – dolasci na nastavu (predavanja i seminarska nastava) su obavezni, te se praćenje rada na kolegiju izvodi na isti način kao i za redovne studente. Izvanredni studenti obavezni su sudjelovati u izradi seminarskog rada i svih aktivnosti u okviru nastave kao ispunjenje uvjeta za izlazak na ispit. Za sve ostale detalje → vidi model praćenja za redovne studente!

 

2.       Model B (obavezne konzultacije + seminarski rad + dodatni zadatak + kolokviji) – obavezan je dolazak na barem jedne konzultacije u roku od 21 dan (3 tjedna) od početka nastave. Studenti su obavezni izraditi seminarski rad na temu koja se dogovara sa predmetnim nastavnikom. Izrada seminarskog rada sastoji se od sljedećih dijelova: pisanog dokumenta koji obrađuje zadanu temu, izrade PowerPoint prezentacije na tu temu i prezentiranja obrađene teme na konzultacijama. Studenti će temu seminarskog rada odabrati u dogovoru s predmetnim nastavnikom, a izrađen seminar (Word i PowerPoint datoteke) će predati najkasnije tjedan dana prije roka prezentacije putem web sustava. Uz izradu seminarskog rada studenti su dužni izraditi i dodatni zadatak u dogovoru s nastavnikom koji pokriva gradivo i način rada na seminarskoj nastavi (izrada praktičnog primjera, individualne ili grupne vježbe, kritički prikaz knjige ili članka vezano uz područje kolegija i sl.), o čemu se dogovaraju s predmetnim nastavnikom na individualnim konzultacijama. Ovaj model praćenja omogućava izvanrednim studentima polaganje ispita preko kolokvija u zajedničkim terminima sa redovnim studentima.

 

3.       Model C (obavezne konzultacije + seminarski rad + pismeni i usmeni ispit) – obavezan je dolazak na barem jedne konzultacije u roku od 21 dan (3 tjedna) od početka nastave. Studenti su obavezni izraditi seminarski rad na temu koja se dogovara sa predmetnim nastavnikom. Izrada seminarskog rada sastoji se od sljedećih dijelova: pisanog dokumenta koji obrađuje zadanu temu, izrade PowerPoint prezentacije na tu temu i prezentiranja obrađene teme na konzultacijama. Studenti će temu seminarskog rada odabrati u dogovoru s predmetnim nastavnikom, a izrađen seminar (Word i PowerPoint datoteke) će predati najkasnije tjedan dana prije roka prezentacije putem web sustava. Ovaj model nema elemente praćenja rada studenta, nego samo minimalne uvjete koje je student dužan ispuniti kako bi se pripremio i pristupio pismenom, a potom i usmenom dijelu ispita: dolazak na barem jedne konzultacije, izrađen seminarski rad u dogovoru s predmetnim nastavnikom i prezentiran u terminu konzultacija.

 


Praćenje rada studenata - Model A

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi10
Aktivnost na nastavi10
Seminar*20
Kolokviji*60
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model B

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje konzultacijama5
Seminarski rad20
Dodatni zadatak15
Kolokviji*60
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Uvjet za ostvarivanje prava na upis ocjene iz kolegija "Poduzetništvo" je kumulativno ostvarenje najmanje 8 bodova iz seminara i 30 bodova iz oba kolokvija zajedno (pri čemu svaki kolokvij pojedinačno mora biti riješen za najmanje 13 bodova).

 


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh