FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2018/2019
semestar:
6. semestar

2018/2019

5ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Da
Poslovni sustavi PS Da
6. semestar
3. nastavna godina

Operacijska istraživanja 1 npp:72631

Engleski naziv

Operations Research 1

Katedra

Katedra za kvantitativne metode

Kategorija ("boja")

TO

Cilj kolegija

Upoznati teoretske podloge, metode i tehnike operacijskih istraživanja vezane uz optimalizaciju parametara poslovanja putem linearnog programiranja. Studenti će ovladati općim metodama linearnog programiranja temeljenim na simplex algoritmu, te izvedene metode za rješavanje specifičnih problema. Usvojene metode studenti će primijeniti u rješavanju viševarijabilnih problema poslovanja

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • analizirati i interpretirati optimalna rješenja u poslovnom okruženju
 • izraditi modele linearnog programiranja za prepoznate probleme
 • koristiti programsku podršku za primjenu linearnog programiranja
 • osposobiti se za rad u grupi
 • prepoznati metode i tehnike linearnog programiranja za rješavanje pojedinih problema iz područja informacijskih i poslovnih sustava
 • prepoznati probleme iz područja informacijskih i poslovnih sustava koje je moguće riješiti linearnim programiranjem
 • prezentirati primjenu metoda i tehnika linearnog programiranja na primjeru odabranog problema
 • primijeniti izvedene metode linearnog programiranja na specifične poslovne probleme (transportni problemi, problemi zaliha, asignacije, raspodjele, ...)
 • primijeniti simpleks metodu za rješavanje općenitih problema

Ishodi učenja programa

 • analizirati stanje, identificirati prilike i definirati probleme s kojima se susreću organizacije i pojedinci u primjeni ICT, te formulirati rješenja uz primjenu ICT analizirati stanje, identificirati prilike i definirati probleme s kojima se susreću organizacije i pojedinci u primjeni ICT, te formulirati rješenja uz primjenu ICT
 • identificirati ključne podatke i informacije za donošenje racionalnih poslovnih odlukaidentificirati ključne podatke i informacije za donošenje racionalnih poslovnih odluka
 • modelirati poslovne procese i podatke u organizacijama i primijeniti modele u razvoju informacijskih i poslovnih sustavamodelirati poslovne procese i podatke u organizacijama i primijeniti modele u razvoju informacijskih i poslovnih sustava
 • pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne temepratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne teme
 • razumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studijurazumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studiju

Sadržaj predavanja

 • Uvod u operacijska istraživanja
  Formulacija problema, definiranje problema s aspekta operacijskog istraživača. Jednostavan primjer.Koraci metodologije operacijskih istraživanja
 • Vektori i Euklidski prostor
  Vektorski prostori, linearna zavisnost i nezavisnost, baze i bazično rješenje, metode redukcije. Konveksni skupovi.
 • Definicija problema linearnog programiranja
  Funkcija cilja i varijable odlučivanja. Sustavi ograničenja: standardni, kanonski i opći problem. Pretpostavke: proporcionalnost i aditivnost, cjelobrojnost
 • Grafičko rješenje problema linearnog programiranja s dvije varijable
  Grafičko rješavanje problema linearnog programiranja, definiranje rješenja ograničenja, određivanje područja zajedničkog rješenja
 • Posebni slučajevi linearnog programiranja
  Analiziranje i definiranje nekih problema linearnog programiranja: problem ishrane, problem raspoređivanja poslova, problem proračuna kapitala, kratkoročno financiranje
 • Rješavanje standardnog problema linearnog programiranja maksimum
  Simpleks algoritam. Definicija standardnog oblika LP, definiranje ograničenja i njihova pretvorba u sustav linearnih jednadžbi, definiranje funkcije cilja
 • Rješavanje problema linearnog programiranja za minimum
  Simpleks algoritam za rješavanje problema minimalizacije, prevođenje problema minimalizacije u standardni problem, dvofazna simpleks metoda
 • Rješavanje općih problema linearnog programiranja
  Definicija općeg problema LP. Specifičnosti skupa ograničenja. Metoda velikog M: postavljanje početnog bazičnog rješenja i uvođenje artificijelnih varijabli za ograničenja opisana jednadžbama
 • Dualnost linearnog programiranja
  Postavljanje dualnog problema: standarni i ostali problemi LP. Ekonomska interpretacija dualnog problema. Teorem dualnosti i njegove posljedice. Lagrangeovi multiplik
 • Posebna svojstva simpleks algoritma
  Alternativna optimalna rješenja: definicija i interpretacija alternativnih optimalnih rješenja, multiplicitet optimalnih rješenja. Neomeđeni problemi linearnog programiranja
 • Analiza osjetljivosti
  Grafički uvod u analizu osjetljivosti, poslovno korištenje cijena u sjeni, analiza z-vrijednosti, ako postojeća baza nije više optimalna
 • Formulacija transportnog problema
  Traženje mogućih rješenja transportnih problema. Definicija transportnog problema. TPLP kao opći problem i kao specifični problem linearnog programiranja. Specifične metode početnog raspoređivanja
 • Optimalna rješenja transportnog problema
  Traženje optimalnih rješenja TP, metode. MODI metoda, metoda relativnih troškova, metode koje ne traže početni raspored tereta: Kotzigova metoda, metoda Forda
 • Ostale klase transportnih problema
  Problem pridruživanja: definiranje i postavljanje problema pridruživanja, rješavanje problema pridruživanja: Mađarska metoda, koraci i interpretacija rješenja.
 • Ostale teme u linearnom programiranju
  Upoznavanje s ostalim metodama linearnog programiranja: revidirana simpleks metoda, rješavanje kompleksnih problema linearnog programiranja

Sadržaj seminara/vježbi

 • Grafičko rješavanje problema linearnog programiranja
  tehnike za grafičko rješavanje
 • Simplek postupak
  Tehnike simpleks algoritma - standardni problem maksimuma Tehnike simpleks algoritma - standardni problem minimum Tehnike simpleks algoritma - opći problem maksimuma Tehnike simpleks algoritma - opći problem minimum
 • Transportni problem - početni raspored
  Metode početnog rasporeda tereta - metoda kornera Metode početnog rasporeda tereta - metoda minimalnih troškova Metode početnog rasporeda tereta - Vogel metoda
 • Transportni problem - optimalno rješenje
  Metode za traženje optimalnog rješenja - MODI metoda Metode za traženje optimalnog rješenja - metoda relativnih troškova

Alati koji se koriste na predmetu

 • Lingo 9
  Rješavanje problema linearnog programiranja
 • What'sBest 8
  Rješavanje problema linearnog programiranja

Osnovna literatura

 • Barković, D. Operacijska istraživanja. 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Ekonomski fakultet, Osijek, 2001.
 • Martić, Lj. Matematičke metode za ekonomske analize II. Narodne novine, Zagreb, 1976.

Dopunska literatura

 • Martić, Lj. Primjena matematičkih metoda u ekonomskoj analizi. zbirka zadataka, Informator, Zagreb, 1976.
 • Chiang, A.C. Osnovne metode matematičke ekonomije. MATE, Zagreb, 1994.
 • Ravindran, A.; Phillips, D.T.; Solberg, J.J. Operatons Research. John Wiley and Sons, New York, 1997.

Preduvjeti

 • Matematika 1
  Cilj predmeta Matematika I je upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima diskretne matematike (kao što su matematički modeli, matematička logika te skupovi i relacije) i linearne algebre (matrice, determinante, sustavi linearnih jednadžbi i nejednadžbi) koji su neophodni za prihvaćanje kvantitativnih aspekata znanja u informacijskim i organizacijskim znanostima te priprema studenata za logičko razmišljanje u znanosti i poslovanju. Predmet ima i generičke ciljeve kao što su timski rad, prezentacijske vještine (usmeno i pismeno izražavanje), razumijevanje modela, upotreba literature i razvoj ICT vještina, te posebno strategije rješavanja problemskih zadataka. Nadalje, koncepcija rada omogućava razvoj vještina apstrakcije kod studenata

Slični predmeti

 • Operacijska istraživanja, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
 • Operacijska istraživanja, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Operacijska istraživanja, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Perši Nenad Predavanje 1 2 2
Seminar 12 2 5
Žajdela Hrustek Nikolina Predavanje 15 2 2
Seminar 3 2 5
redovni rok
Datum: 31.08.2020.
Opis: u 9:00 Online
Prijava do: 28.08.2020. 23:59
Odjava do: 30.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 11.09.2020.
Opis: u 9:00 Online
Prijava do: 08.09.2020. 23:59
Odjava do: 10.09.2020. 11:59

Operacijska istraživanja 1 - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2018/2019

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kratka provjera 1 - grafički model10
1. Kolokvij - simpleks algoritam 20
Kratka provjera 2 - model LPmin10
2. Kolokvij - model OPLP20
Kratka provjera 3 - LP TP - postavljanje10
3. Kolokvij - LP TP - OPT20
Aktivnost na nastavi10
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


 

Za potpis je potrebno skupiti minimalno 30 bodova.

Za prolaz na kolokviju potrebno je prikupiti minimalno 50% bodova. Studenti mogu ponavljati samo jedan od kolokvija. Za pozitivnu ocjenu na kontinuiranom praćenju potrebno je skupiti minimalno 50 bodova i položiti sve kolokvije. Studenti koji ne polože kolegij na temelju bodova izlaze na pismeni i na usmeni ispit.

Napomena: Prepisivanje na kolokvijima, korištenje tuđih rješenja u projektnim zadacima, provjerama i praktičnim zadacima je strogo zabranjeno i povlači stegovnu odgovornost studenata.

 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Prvi kolokvij + 100.0 20.0 20.0 60 +
Drugi kolokvij + 40.0 40.0 60 +
Treći kolokvij + 40.0 40.0 60 +
Ponavljanje kolokvija + 60 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje nastavi 0 0 Na predavanjima i seminarima dozvoljena su 2 izostanka u svakom petotjednom periodu. Ne može se nadoknaditi
Aktivnost 10 0 Studenti aktivno sudjeluju u rješavanju zadataka. Na nastavi prezentiraju određene teme koje dogovaraju s nositeljem kolegija. Mogu izraditi programska rješenja za probleme iz domene operacijskih istraživanja Ne može se nadoknaditi
Kratke provjere 30 0 Ukupno 3 kratke provjere koje se provode na predavanjima i seminarima Ne može se nadoknaditi
1. kolokvij 20 0 Rješavanje zadataka uz dodatak pitanja koja ispituju razumijevanje. Za prolaz na kolokviju potrebno je prikupiti minimalno 50% bodova. Ne može se nadoknaditi
2. kolokvij 20 0 Rješavanje zadataka uz dodatak pitanja koja ispituju razumijevanje. Za prolaz na kolokviju potrebno je prikupiti minimalno 50% bodova. Ne može se nadoknaditi
3. kolokvij 20 0 Rješavanje zadataka uz dodatak pitanja koja ispituju razumijevanje. Za prolaz na kolokviju potrebno je prikupiti minimalno 50% bodova. Ne može se nadoknaditi
ZBROJ 100 0 Za pozitivnu ocjenu na kontinuiranom praćenju potrebno je skupiti minimalno 50 bodova i položiti sve kolokvije.


 

 

Operacijska istraživanja 1 - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2018/2019

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kratka provjera 1 - grafički model 10
1. Kolokvij - simpleks algoritam20
Kratka provjera 2 - model LPmin10
2. Kolokvij - model OPLP20
Kratka provjera 3 - LP TP - postavljanje10
3. Kolokvij - LP TP - OPT 20
Aktivnost na nastavi 10
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


 

 

Za prolaz na kolokviju potrebno je prikupiti minimalno 50% bodova. Studenti mogu ponavljati samo jedan od kolokvija. Za pozitivnu ocjenu na kontinuiranom praćenju potrebno je skupiti minimalno 50 bodova i oložiti sve kolokvije. Studenti koji ne polože kolegij na temelju bodova izlaze na pismeni i na usmeni ispit.

Napomena: Prepisivanje na kolokvijima, korištenje tuđih rješenja u projektnim zadacima, provjerama i praktičnim zadacima je strogo zabranjeno i povlači stegovnu odgovornost studenata.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Prvi kolokvij + 100.0 20.0 20.0 60 +
Drugi kolokvij + 40.0 40.0 60 +
Treći kolokvij + 40.0 40.0 60 +
Ponavljanje kolokvija + 60 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje nastavi 0 0 Izvanredni studenti nisu obvezni prisustvovati redovnoj nastavi.
Aktivnost 10 0 Radi ostvarenja dodatnih bodova, koje redoviti studenti realiziraju aktivnošću na nastavi, izvanredni studenti mogu izabrati dodatni zadatak, oko čeka se dogovara s izvođačima kolegija. Ne može se nadoknaditi
Kratke provjere 30 0 Ukupno 3 kratke provjere koje se provode na predavanjima Ne može se nadoknaditi
1. kolokvij 20 0 Rješavanje zadataka uz dodatak pitanja koja ispituju razumijevanje. Za prolaz na kolokviju potrebno je prikupiti minimalno 50% bodova. Ne može se nadoknaditi
2. kolokvij 20 0 Rješavanje zadataka uz dodatak pitanja koja ispituju razumijevanje. Za prolaz na kolokviju potrebno je prikupiti minimalno 50% bodova. Ne može se nadoknaditi
3. kolokvij 20 0 Rješavanje zadataka uz dodatak pitanja koja ispituju razumijevanje. Za prolaz na kolokviju potrebno je prikupiti minimalno 50% bodova. Ne može se nadoknaditi
ZBROJ 100 0 Za pozitivnu ocjenu na kontinuiranom praćenju potrebno je skupiti minimalno 50 bodova i položiti sve kolokvije.


Uvjeti polaganja predmeta putem kontinuiranog praćenja za izvanredne studente:

 

1. Kolokviji (60 bodova)

- prvi kolokvij -  model SPLPMax

- drugi kolokvij – model OPLP

- treći kolokvij - LP TP - OPT         

- individualni rad
- pišu se u isto vrijeme kada pišu i redovni studenti
- iznimka su oni izvanredni studenti koji zbog radnih obaveza nisu u toj mogućnosti - oni mogu pisati kolokvije u dogovoru s izvođačima kolegija u vrijeme konzultacija

2. Aktivnost (10 bodova) - radi ostvarenja dodatnih bodova, koje redoviti studenti realiziraju aktivnošću na nastavi, izvanredni studenti mogu izabrati dodatni zadatak, oko čeka se dogovara s izvođačima kolegija

3. Kratke provjere (30 bodova) – ukupno 3 kratke provjera koje se provode na predavanjima
- pišu se u isto vrijeme kada ih pišu i redovni studenti
- iznimka su oni izvanredni studenti koji zbog radnih obaveza nisu u toj mogućnosti - oni mogu pisati kratke provjere u dogovoru s izvođačima kolegija u vrijeme konzultacija

Kontinuirano praćenje je obuhvaćeno obveznom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle. Materijali na Moodle-u ažuriraju se tjedno, a to vrijedi za prezentacije iz predavanja, zadatke i primjere iz seminarske nastave.

 

Izvanredni studenti koji žele položiti predmet Operacijska istraživanja 1 na redovnom ispitnom roku

Izvanredni studenti koji nisu u mogućnosti dolaziti na međuispite, polažu predmet izlaskom na pismeni i usmeni ispit. Pismeni ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima. Usmenom ispitu pristupa se nakon uspješnog položenog pismenog ispita. Na pismenom ispitu mora se sakupiti minimalno 50% bodova od ukupnog broja bodova.

Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle. Materijali na Moodle-u ažuriraju se tjedno, a to vrijedi za prezentacije iz predavanja, zadatke i primjere iz seminarske nastave.

 

 

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh