FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
6. semestar

2013/2014

7ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Da
Poslovni sustavi PS Ne
6. semestar
3. nastavna godina

Programsko inženjerstvo npp:72632

Engleski naziv

Software Engineering

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Kategorija ("boja")

RI

Cilj kolegija

Pružiti detaljni pregled cijelog područja inženjerskog razvoja programskih sustava i naučiti studente metodološkom razvoju programskih proizvoda

Nastava

Predavanje
60sati
Laboratorijske vježbe
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • razumjeti i odabrati model razvojnog ciklusa primjeren problemu
 • razumjeti i primijeniti osnovne metode metrike programa.
 • razumjeti i primijeniti strukturne i objektno orijentirane metode i tehnike modeliranja aplikacija
 • razumjeti i primijeniti suvremene pristupe, metode i tehnike upravljanja razvojem programskih sustava, projektne organizacije i rada u timu
 • razumjeti i primijeniti teorijske osnove i primijenjene metode ekonomike programskog inženjerstva
 • razumjeti i primijeniti UML kao metodu i jezik modeliranja, uključujući osnovne i napredne koncepte (osim OCL-a)
 • razumjeti metodološku područja programskog inženjerstva te stanje i trendove inženjerskog razvoja programa
 • razumjeti mjesto i ulogu razvojnih okolina programskog inženjerstva u razvojnom ciklusu programskog proizvoda te primijeniti jednu razvojnu okolinu koja pokriva faze analize i dizajna
 • razumjeti obrazac procesa i lanac vrijednosti razvoja aplikacija te razumjeti, odabrati i primijeniti različite vrste primarnih i sekundarnih aktivnosti
 • razumjeti organizacijski i poslovni aspekt razvoja programskih sustava i specificirati zahtjeve korisnika koji odražavaju ove aspekte
 • razumjeti suvremene pristupe, obrasce procesa razvoja, norme i cjelovite metodike razvoja informacijskih i programskih sustava i primijeniti jednu faznu i jednu agilnu metodiku
 • samostalno i u timu razviti model aplikativnog sustava iz poslovne ili upravne domene, koristeći faznu ili agilnu metodiku te metode, tehnike i pomagala objektno orijentiranog razvoja

Ishodi učenja programa

 • analizirati stanje, identificirati prilike i definirati probleme s kojima se susreću organizacije i pojedinci u primjeni ICT, te formulirati rješenja uz primjenu ICT analizirati stanje, identificirati prilike i definirati probleme s kojima se susreću organizacije i pojedinci u primjeni ICT, te formulirati rješenja uz primjenu ICT
 • identificirati i razumjeti bitne čimbenike koji utječu na poslovanje organizacije i pojedinaca te primijeniti osnovne metode i koncepte planiranja, upravljanja i obračuna poslovanjaidentificirati i razumjeti bitne čimbenike koji utječu na poslovanje organizacije i pojedinaca te primijeniti osnovne metode i koncepte planiranja, upravljanja i obračuna poslovanja
 • pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne temepratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne teme
 • razumjeti i primijeniti etička načela, zakonsku regulativu i norme koje se primjenjuju u strucirazumjeti i primijeniti etička načela, zakonsku regulativu i norme koje se primjenjuju u struci
 • razumjeti i primijeniti ključne aspekte informacijske tehnologije (programiranje, algoritmi, strukture podataka, baze podataka i znanjarazumjeti i primijeniti ključne aspekte informacijske tehnologije (programiranje, algoritmi, strukture podataka, baze podataka i znanja
 • razumjeti i primijeniti metode, tehnike razvoja informacijskih i programskih sustava u suvremenim razvojnim okolinama razumjeti i primijeniti metode, tehnike razvoja informacijskih i programskih sustava u suvremenim razvojnim okolinama
 • razumjeti i primijeniti osnovne principe planiranja i razvoja karijere u struci i vlastitih poduzetničkih poduhvatarazumjeti i primijeniti osnovne principe planiranja i razvoja karijere u struci i vlastitih poduzetničkih poduhvata
 • razumjeti i primijeniti suvremene metodološke pristupe razvoja organizacijskih i informacijskih sustava, te oblikovanja organizacije i organizacijske strukturerazumjeti i primijeniti suvremene metodološke pristupe razvoja organizacijskih i informacijskih sustava, te oblikovanja organizacije i organizacijske strukture
 • razumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studijurazumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studiju

Sadržaj predavanja

 • Programsko inženjerstvo kao disciplina (3 sata)
  Osnovne definicije. Znanost i struka. Područje i ciljevi. Povijesni razvoj. Tržište i kriza programa. Istraživanje, razvoj i proizvodnja programskih sustava. Inženjersko projektiranje. Sudionici poduhvata (naručitelj, korisnik, izvoditelj...). Školovanje, certificiranje i udruge. Norme. Profesionalna etika.
 • Metodološka struktura programskog inženjerstva (5 sata)
  Pristupi razvoju programa. Životni i razvojni ciklus programkog sustava. Proces razvoja programskog sustava. Primarne i sekundarne aktivnosti (modeliranje, programiranje, dokumentiranje, testiranje, verifikacija, validacija, upravljanje...). Metode i tehnike programskog inženjerstva. Razvojne i radne okoline. Primjena metodike u organizaciji.
 • Modeli i modeliranje u programskom inženjerstvu (3 sata)
  Modeli i modeliranje. Opće metode i principi modeliranja (npr. dekompozicija, apstrakcija, generalizacija, projekcije/pogledi, izričitost, korištenje formalnih pristupa, itd.). Jezici i dijagramske tehnike modeliranja. Sintaksa i semantika modela. Razvoj organizacijskog, informacijskog i programskog sustava. Analiza vs. dizajn. Analitičko modeliranje (konceptualni i logički modeli). Podatkovni, funkcionalni i objektni pristup analizi i dizajnu. Modeli poslovanja i sustava. Metamodeli i referentni modeli.
 • Strukturni razvoj aplikacija (4 sata)
  Strukturna analiza sustava (funkcionalna dekompozicija, dijagram toka podataka, modeli unutarnje logike procesa (dijagrami akcija, stabla i tabele odlučivanja, dijagrami prijelaza stanja, mini specifikacije, dijagrami tijeka procesa, dijagrami ovisnosti procesa). Modeliranje podataka (model entiteti-veze i pretvorba u relacijski model, relacijska analiza, model životnog ciklusa entiteta). Strukturni dizajn aplikacija (principi dizajna, moduli i strukturne karte, dizajn sučelja, testiranje komponenata i sustava). Pretvorbe i povezivanje modela.
 • Objektno orijentirani razvoj (4 sata)
  Pojam objekta, klasifikacijske i sastavne strukture, učahurivanje i nasljeđivanje, dinamika u objektnom modelu (stanje, događaj, metode posluživanja i poruke), polimorfizam i preklapanje. Prijelaz iz analize u dizajn.
 • Osnove UML-a (15 sati)
  Povijesni razvoj i izvorišta. Mjesto i uloga UML-a u razvojnom ciklusu informacijskog sustava (modeliranje poslovnih procesa vs. razvoj sustava). Superspecifikacija jezika. Modeliranje strukture i ponašanja. Dijagrami strukture (Dijagram klasa; Dijagram objekata; Dijagram komponenata; Složeni strukturni dijagram; Dijagram paketa; Dijagram razmještaja). Dijagrami ponašanja (Dijagram slučajeva korištenja; Dijagram aktivnosti; Dijagram strojeva stanja) Dijagrami međudjelovanja (Dijagram slijeda; Dijagram pregleda međudjelovanja; Dijagram komunikacije; Dijagram vremenskog usklađivanja). OCL
 • Inženjerstvo zahtjeva (6 sata)
  Definicija i područja zahtjeva (funkcija / podaci / performanse, proizvod/projekt, unutarnji/vanjski ...). Osnove specifikacije zahtjeva. Izvori i prikupljanje znanja o predmetu razvoja. Tehničko-tehnološki zahtjevi. Organizacijski zahtjevi (poslovni planovi i ciljevi, poslovni procesi, upravljanje i odlučivanje). Odnos zahtjeva i korisnika (dizajn orijentiran čovjeku). Neugodni problemi (npr. loše strukturirani problemi, problemi s mnogo rješenja, itd.). Integracijski zahtjevi (Commercial-of-the-Shelf, Reusable Objects). Kvaliteta i metrika zahtjeva (mogućnost provjere, nedvosmislenost, dosljednost, ispravnost, sljedivost, postojanje prioriteta, itd.). Validacija i verifikacija zahtjeva. Prototipiranje radi validacije zahtjeva.
 • Metodike razvoja programskih sustava (6 sata)
  Povijesni razvoj i podjela metodika. Fazne i agilne metodike. Rational Unified Process (područje primjene, faze, aktivnosti, specifičnosti, primjena). Ekstremno programiranje (područje primjene, stil, aktivnosti, specifičnosti, primjena).
 • Osnove upravljanja razvojem programskih sustava (5 sati)
  Organizacija razvoja, primjene, održavanja i korištenja programskih sutava. Osnove upravljanja projektima. Upravljanje konfiguracijom, promjenama i izdanjima. Razvoj usmjeren kvaliteti. Osnovni koncepti i norme. Kvaliteta proizvoda i procesa. (ISO 9000,ISO/IEEE Standard 12207...). Metrika procesa i programa
 • Osnove ekonomike programskog inženjerstva (9 sata)
  Vrijednosno orijentirani pristup sustavu (lanac vrijednosti, cijena / kvaliteta / rok, prioriteti, rizici). Ekonomski utjecaj programa. troškovi i koristi tijekom životnog ciklusa programa. Ekonomski modeli (troškovi/koristi; razvoj u surandnji, razvoj/kupnja, ukupna cijena vlasništva).

Sadržaj seminara/vježbi

 • Opis vjezbi i inicijalni test
  Potrebno je korištenjem UML-a projektirati (Visual Paradigm) i razviti stolnu aplikaciju i bazu podataka koja će podržavati odabrani poslovni proces (MS .net i SQL Server 2005). Nakon kolokviranih vježbi na kolegiju Programsko inženjerstvo, studenti će steći znanja i kompetencije: * o radu na projektu razvoja određenog programskog proizvoda. (u svim segmentima razvoja, ulogama koje postoje te simulirati rad u projektnom timu) * o planiranju, organiziranju i upravljanju projektom razvoja SW (projektni planovi, dokumentacija) * o primijeni komunikoloških vještina i vještina pregovaranja s interesnom skupinom na projektu razvoja SW (dogovaranje projekta, ponuda, ugovor) * o načinima analiziranja poslovne domenu te načinima opisivanja i specificiranja korisničkih zahtjeva primjenom UML-a * o modeliranju problemske domene UML dijagramima (skica buduće arhitekture sustava opisana UML dijagramima za opis statika i dinamika) * o načinima primijene znanja iz modeliranja baze podataka kako bi se kreirao model podataka (ERA) i napisala ili generirala skripta BP * u radu u razvojnom okruženju na razvoju SW (VS.NET) te programiranju i radu rad s bazom podataka (spajanje, upis i prikaz podataka)
 • 01-Objektno orijentirani pristup, razvoj programskog sustava kao projekt, Planiranje vlastitog proj
  cdscdscds
 • 02-Modeliranje korisničkih zahtjeva (UseCase Model)
 • 03-Modeliranje UML - dijagrami statike i dinamike
 • 04-Modeliranje UML - dijagram klasa i ERA model
 • 05-Osnove .NET razvojnog okruženja
 • 06-Izrada izbornika, formi, messageBox i errori
 • 07-Kreiranje baze projekta i spajanje s .NET
 • 08-Akcije nad bazom korz forme u .NETu
 • 09-Napredna SQL funkcionalnost - pohranjene procedure - parametar
 • 10-Napredna SQL funkcionalnost -Trigeri i Cursori
 • 11-Realizacija jedne funkdionalnosti opisane Dijagramom Aktivnosti
 • 12-Testiranje SW
 • 13-Izrada izvještaja i produkcija SW
 • 14-Javna obrana projekata
 • 15-Javna obrana projekata

Alati koji se koriste na predmetu

 • MS Visual Studio.net
 • Visual Paradigm
 • MS SQL Server 2005

Osnovna literatura

 • Materijali s predavanja dostupni na ELF stranici kolegija
 • Strahonja, V.; Varga, M.; Pavlić, M. Projektiranje informacijskih sustava. HIZ - INA-Info, 1992.
 • Sommerville, I. Software Engineering. 8th edition, Addison-Wesley, 2007.

Dopunska literatura

 • ISO/IEC: 9126 Information technology - Software Product Evaluation - Quality characteristics and guidelines for their use, 1991.
 • OMG: Business Process Definition Meta Model (BPDM), Final submission, December 4, 2006.
 • OMG: Unified Modeling Language (UML): Superstructure. version 2.0. August, 2005.
 • OMG: Meta Object Facility (MOF) Core Specification. v2.0. January 2006.

Preduvjeti

 • Baze podataka 1
  Cilj predmeta je da osposobi studente za razumijevanje tehnologije relacijskih baza podataka. Studenti će u okviru predmeta naučiti sve tri komponente sustava za upravljanje relacijskom bazom podataka (strukturna, operativna i integritetna komponenta). Također, studenti će biti osposobljeni za realizaciju i upravljanje (kreiranje, modifikacija, upiti, indeksi, sigurnost, transakcije) , koristeći SQL, relacijskom bazom podataka
 • Modeliranje poslovnih procesa
  Suvremene ICT se danas koriste za izgradnju takvih informacijskih sustava koji podržavaju temeljne poslovne procese organizacije. Poslovni procesi su stoga u središtu pozornosti poslovnih ljudi, praktičara i znanstvenika koji se bave razvojem informacijskih sustava. Projekti unapređenja poslovne izvrsnosti, uz potporu suvremenih ICT, obuhvaćaju danas široki spektar upravljačkih aktivnosti i znanstvenih metoda poznatih kao business process improvement (BPI), business process reenginering (BPR) ili business process modelling (BPM). Zajednička svojstva svih tih metoda je modeliranje poslovnih procesa i procjenjivanje učinaka unapređenja, prije nego se pristupa njihovoj provedbi. Studenti će tijekom slušanja ovog kolegija naučiti kako modelirati poslovne procese u organizaciji,anticipirajući pri tome potencijale suvremenih ICT, te kako primijeniti metode BPR-a i BPM-a za postizanje poslovne izvrsnosti. Teoretske spoznaje primijeniti će se na više studija slučajeva, a praktične vještine studenti će upotpuniti korištenjem suvremenih alata za računalom podržano modeliranje poslovnih procesa. Znanja stečena na ovom kolegiju omogućti će diplomiranim studentima da rade kaoposlovni analitičari, menadžeri, planeri strateškog razvoja organizacije, razvojni stručnjaci za planiranje i uvođenje suvrenih ICT te konzultanti za poslovnu izvrsnost, razvoj IS-a i moderne oblike poslovanja.
 • Programiranje 1
  Predmet predstavlja temeljne koncepte programiranja, temeljna znanja rada prevodilaca i interpretatora programskih jezika, metode rješavanja programskih problema te osnove objektnog pristupa

Slični predmeti

 • 1. The Oregon Master of Software Engineering (OMSE), http://www.omse.org/curriculum/
 • 2. Computing Curricula -- Software Engineering Volume Final Draft of the Software Engineering Education Knowledge (SEEK), April 30, 2003 Edited by Ann E.K. Sobel CCSE Knowledge Area Chair
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Mijač Marko Laboratorijske vježbe 15 2 1
Stapić Zlatko Laboratorijske vježbe 15 2 1
Predavanje 2 4 1
Strahonja Vjeran Predavanje 6 9 1
Švogor Ivan Laboratorijske vježbe 15 2 3
Tomaš Boris Laboratorijske vježbe 15 2 5
redovni rok
Datum: 16.07.2020.
Opis: u 9:00 Online
Prijava do: 13.07.2020. 23:59
Odjava do: 15.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 04.09.2020.
Opis: u 9:00 Online
Prijava do: 01.09.2020. 23:59
Odjava do: 03.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.09.2020.
Opis: u 9:00 Online
Prijava do: 13.09.2020. 23:59
Odjava do: 15.09.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh