FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
6. semestar

2017/2018

5ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Ne
6. semestar
3. nastavna godina

Kontroling npp:72634

Engleski naziv

Kontroling

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Kategorija ("boja")

OU

Cilj kolegija

Cilj kolegija je upoznavanje studenata s potrebom uvođenja kontrolinga u praksu poslovanja poduzeća. Kolegij proučava kontroling kao osnovnu podršku menadžmentu. Detaljno se analizira poslovanje poduzeća i ocjenjuje njegova sigurnost i uspješnost. Naglasak nije samo na financijskoj analizi, već na analizi cjelokupnog poslovanja uzimajući u obzir i kvalitativne elemente. Tijekom izvođenja kolegija analizirat će se nekoliko primjera poslovanja poduzeća. Stječu se znanja i sposobnosti koje studentima omogućuju razumijevanje uloge kontrolinga u oblikovanju različitih procesa u poduzeću s naglaskom na oblikovanje procesa planiranja i kontrole te sustava informiranja i izvješćivanja. Kolegijem studenti savladavaju tehnike analize i upoznaju instrumente kontrolinga, ali će uz to naučiti kritički razmišljati i praktično primijeniti svoje znanje.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • interpretirati podatke iz temeljnih financijskih izvještaja
 • koristiti instrumente operativnog kontrolinga (račun doprinosa pokriću, analiza točke pokrića) kao podlogu za donošenje odluka
 • odlučiti koji su troškovi relevantni za donošenje pojedinih odluka u kontrolingu
 • razumjeti različite koncepte podjele troškova i prepoznati pojedine vrste troškova na konkretnom primjeru
 • razumjeti ulogu kontrolinga u suvremenom poduzeću
 • razumjeti važnost modernih metoda obračuna troškova
 • usporediti poslovanje pojedinih poduzeća na temelju financijskih pokazatelja s konkurentima u pojedinoj grani

Ishodi učenja programa

 • analizirati i vrednovati rezultat poslovanja, te predložiti unapređenje poslovnog sustava.analizirati i vrednovati rezultat poslovanja, te predložiti unapređenje poslovnog sustava.
 • identificirati i razumjeti bitne čimbenike koji utječu na poslovanje organizacije i pojedinaca te primijeniti osnovne metode i koncepte planiranja, upravljanja i obračuna poslovanjaidentificirati i razumjeti bitne čimbenike koji utječu na poslovanje organizacije i pojedinaca te primijeniti osnovne metode i koncepte planiranja, upravljanja i obračuna poslovanja
 • pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne temepratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne teme
 • razumjeti bitne čimbenike koji utječu na poslovanje organizacije i pojedinaca te primijeniti osnovne metode i koncepte planiranja, upravljanja i obračuna poslovanjarazumjeti bitne čimbenike koji utječu na poslovanje organizacije i pojedinaca te primijeniti osnovne metode i koncepte planiranja, upravljanja i obračuna poslovanja

Sadržaj predavanja

 • Kontroling - upravljanje poslovnim rezultatom
  Uvod u kontroling. Definiranje kontrolinga i kontrolera. Upravljačka kontrola i upravljanje. Veza kontroling - menadžment. Povratna veza upravljačke kontrole. Organizacija kontrolinga. Strategijsko i operativno upravljanje poslovnim rezultatom. Metode upravljačke kontrole. Model SWOT analize. Proces kontrolinga (organizacija kontrolinga i vrsta kontrolinga). Institucionalni aspekt kontrolinga.
 • Analiza poslovanja – ponavljanje temeljnih financijskih izvještaja
  Analiza boniteta poslovanja. Financijski izvještaji kao podloga analizi – bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala, bilješke uz financijske izvještaje. Uvod u analizu poslovanja. Zadatak, cilj i postupak analize poslovanja. Analiza poslovanja i poslovno odlučivanje.
 • Analiza imovine i izvora imovine poduzeća I
  Stalna imovina. Analiza i ocjenjivanje stalne imovine. Analiza obujma stalne imovine. Pokazatelji dinamike, odnos prihoda i vrijednosti imovine, pokazatelji korištenja kapaciteta. Rizičnost ulaganja u dugotrajnu imovinu. Analiza strukture stalne imovine. Analiza strukture trajnih i dugotrajnih izvora imovine. Horizontalna i vertikalna analiza.
 • Analiza imovine i izvora imovine poduzeća II
  Tekuća imovina. Analiza obujma i strukture tekuće imovine i tekućih obveza. Pokazatelji likvidnosti: koeficijent tekuće likvidnosti, ubrzane likvidnosti, financijske stabilnosti. Analiza bilance. Horizontalna i vertikalna analiza. Pokazatelji zaduženosti.
 • Utvrđivanje i ocjenjivanje poslovnog rezultata
  Utvrđivanje i ocjenjivanje poslovnog rezultata. Horizontalna i vertikalna analiza računa dobiti i gubitka. Analiza obujma i strukture poslovnog rezultata. Pokazatelji aktivnosti, profitabilnosti, ekonomičnosti, investiranja.
 • Analiza poslovne uspješnosti
  Odnosi ostvarenih i željenih pokazatelja uspješnosti. Sustav ključnih pokazatelja poslovanja. Sintetski pokazatelji (Du Pont). Međunarodna standardizacija pokazatelja poslovnog uspjeha.
 • Sustav planiranja i kontroling
  Povezanost kontrolinga i planiranja. Korekcija i rebalans plana. Vrste poslovnih planova: prema predmetu poslovanja, prema organizaciji, prema resursima, prema ponavljanju aktivnosti, prema širini obuhvata, prema vremenu obuhvata. Oblikovanje sustava planiranja. Analiza i izvještavanje o realizaciji planova. Kontrola realizacije planova.
 • Sustav informiranja i izvješćivanja i kontroling
  Eksterno (financijsko) računovodstvo, interno (upravljačko računovodstvo) i troškovno računovodstvo kao izvori informacija. Ostali izvori informacija. Odnos računovodstva i kontrolinga. Oblikovanje sustava informiranja i izvješćivanja.
 • Analiza troškova poslovanja
  Značenje troškova u upravljanju poduzećem. Analiza obujma troškova. Analiza strukture troškova. Troškovi prema obujmu poslovanja. Fiksni, varijabilni, ukupni i prosječni troškovi. Metode raščlambe troškova. Racionalizacija troškova i odlučivanje putem proračuna troškova.
 • Sustavi obračuna troškova.
  Sustav obračuna troškova po radnim nalozima (job order costing), po procesima (process costing). Suvremene metode obračuna troškova. ABC metoda.
 • Instrumenti operativnog kontrolinga bazirani na analizi troškova
  Izbor troškova relevantnih za donošenje odluka. Račun usporedbe troškova. Račun doprinosa pokriću. Analiza točke pokrića.
 • Analiza i racionalizacija poslovnih funkcija i procesa te efikasnosti upravljanja
  Analiza faktora racionalizacije i internih procesa. Optimalizacija procesa proizvodnje. Strategije određivanje prodajne cijene (na temelju troškova, konkurencije, tržišta). Analiza poslovnih odluka. Analiza funkcija upravljanja, planiranja, organizacije, rukovođenja, upravljanja kadrovima, upravljačke kontrole.
 • Analiza kadrovskih resursa
  Analiza kadrovskih resursa i potencijala, te ocjenjivanje. Faktori obujma i strukture kadrova. Analiza i ocjenjivanje kadrovske politike. Upravljački i rukovodeći poslovi, izvršni poslovi, opći i administrativni poslovi. Opis poslova. Politika zapošljavanja. Sustav napredovanja kadrova. Specifičnosti rada u poslovnim i informacijskim sustavima. Analiza i ocjenjivanje produktivnosti rada. Produktivnost i kvaliteta.
 • Upravljanje potpunom kvalitetom
  Total quality management. Osnovne postavke total quality managementa. Povijesni razvoj. Pojam i značenje upravljanja potpunom kvalitetom. Ciklus kvalitete. Pojam kvalitete. Kvaliteta poslovanja i kvaliteta proizvoda. Formalna pozadina uvođenja kvalitete. Značenje kvalitete i certifikacija.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Uvodni seminari
  Na seminarima se studentima omogućava raščlamba i svladavanje praktičnih primjera kontrolinga u poduzeću. U okviru seminara studenti će proučavati konkretne slučajeve (case study) kontrolinga u poduzeću. U sklopu toga će naučiti samostalno analizirati poslovanje poduzeća. Svaki student će trebati napraviti samostalnu analizu teme na primjeru poduzeća.
 • Analiza financijskih izvještaja poduzeća
  Analiza boniteta poslovanja. Financijski izvještaji kao podloga analizi – bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala, bilješke uz financijske izvještaje. Horizontalna analiza, analiza putem pokazatelja. Analiza i ocjenjivanje stalne imovine, kratkotrajne imovine, kapitala, obveza, prihoda i rashoda. Analiza likvidnosti, zaduženosti, ekonomičnosti, aktivnosti, profitabilnosti i investiranja. Usporedba analize poduzeća iz raznih grana- sličnosti i razlike. Analiza poslovanja banaka i financijskih institucija. Analiza poslovanja inozemnih poduzeća – sličnosti i razlike u financijskim izvještajima. Primjena znanja s predavanja. Korištenje case-ova, primjera, analiza poslovanja na konkretnim primjerima poduzeća i banaka.
 • Elementi kontrolinga
  Analiza slučaja. Strategijsko i operativno upravljanje poslovnim rezultatom. Metode upravljačke kontrole. Model SWOT analize. Sustav planiranja, sustav informiranja i izvješćivanja. Eksterno (financijsko) računovodstvo, interno (upravljačko računovodstvo) i troškovno računovodstvo kao izvori informacija.
 • Analiza troškova poslovanja
  Analiza slučaja. Analiza obujma i strukture troškova. Metode raščlambe troškova. Racionalizacija troškova i odlučivanje putem proračuna troškova. Sustavi obračuna troškova. Sustav obračuna troškova po radnim nalozima (job order costing), po procesima (process costing). Suvremene metode obračuna troškova. ABC metoda.
 • Instrumenti operativnog kontrolinga bazirani na analizi troškova
  Analiza slučaja. Izbor troškova relevantnih za donošenje odluka. Račun usporedbe troškova. Račun doprinosa pokriću. Analiza točke pokrića.
 • Analiza kadrovskih resursa
  Analiza slučaja. Analiza kadrovskih resursa i potencijala, te ocjenjivanje. Faktori obujma i strukture kadrova. Analiza i ocjenjivanje kadrovske politike. Politika zapošljavanja. Sustav napredovanja kadrova. Analiza i ocjenjivanje produktivnosti rada. Produktivnost i kvaliteta.
 • Upravljanje potpunom kvalitetom
  Analiza slučaja. Total quality management. Kvaliteta poslovanja i kvaliteta proizvoda. Formalna pozadina uvođenja kvalitete. Značenje kvalitete i certifikacija.

Alati koji se koriste na predmetu

 • Ne koristi programske alate

Osnovna literatura

 • Osmanagić-Bedenik, N.: Kontroling: abeceda poslovnog uspjeha, Školska knjiga, Zagreb, 2007.
 • Žager, K., Mamić-Sačer, I., Sever, S., Žager, L.: Analiza financijskih izvještaja, Masmedia, Zagreb, 2008.

Dopunska literatura

 • Bhimani, A., Horngren, C.T., Datar, S.M., Foster, G., Management and Cost Accounting, Fourth Edition, Harlow, England, Pearson Education Limited, 2008.
 • Gulin, D. et al., Upravljačko računovodstvo, HZRiFD, Zagreb, 2011.

Preduvjeti

 • Računovodstvo
  Cilj kolegija je upoznavanje studenata s teoretskim postavkama o računovodstvu u poduzeću i primjenom tih postavki. Studenti izučavaju zadatke pojedinih dijelova računovodstva u suvremenim uvjetima gospodarenja. Posebna znanja stječu iz područja računovodstvenog praćenja poslovanja poduzeća i korištenju podataka s ciljem oblikovanja računovodstvenih informacija. U okviru toga, studenti se upoznaju s osnovnim tehnikama evidentiranja poslovnih promjena prema načelima dvostavnog knjigovodstva, upoznaju se s računovodstvenim načelima, primjenom Međunarodnih računovodstvenih standarda. Studenti također sastavljaju temeljna financijska izvješća. Temeljna znanja koja se stječu ovim kolegijem osnova su za vođenje poduzeća i nadzor nad odvijanjem svih poslovnih transakcija

Slični predmeti

 • Kontroling, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh