FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
6. semestar

2013/2014

4ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Da
6. semestar
3. nastavna godina

Poslovno odlučivanje npp:72637

Engleski naziv

Business Decision-Making

Katedra

Katedra za organizaciju

Kategorija ("boja")

OU

Cilj kolegija

Cilj predmeta Poslovno odlučivanje je upoznavanje studenata s osnovnim konceptima poslovnog odlučivanja i spoznajama teorije odlučivanja neophodnim za kvalitetnu pripremu odluke (definiranje problema i prikupljanje informacija) te razvoj modela za analizu i donošenje poslovnih odluka. U okviru kolegija analiziraju se načini odlučivanja u različitim okolnostima s obzirom na pouzdanost informacija na temelju kojih se donosi odluka (uvjeti sigurnosti, nesigurnosti i rizika), faze procesa odlučivanja te faktori odlučivanja koji utječu na kvalitetu odluke. Posebna pažnja pridaje se ulozi informacijskih sustava u odlučivanju i metodama i tehnikama odlučivanja. Studenti će usvojene metode i tehnike primjenjivati na zadacima i studijama slučaja.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • prepoznati faktore koji mogu utjecati na racionalnost donositelja odluke te prepoznati i izbjeći najčešće zamke (greške) u odlučivanju
 • prepoznati potrebu za primjenom metoda za višekriterijsko odlučivanje u rješavanju višekriterijskih problema odlučivanja i znati primjeniti metodu AHP u rješavanju višekriterijskih problema odlučivanja
 • primijeniti principe kreativnog mišljenja u rješavanju poslovnih problema
 • razlikovati normativne i deskriptivne modele za analizu odluke, programirane i neprogramirane odluke, strukturirane i nestrukturirane odluke te stilove odlučivanja
 • razumjeti i primjeniti različite pristupe u rješavanju problema odlučivanja ovisno o njegovim karateristikama.
 • razumjeti potrebu usklađenosti između: organizacijske strukture, organizacijske kulture, organizacijske politike te odlučivanja u organizaciji
 • razumjeti prednosti i nedostatke grupnog odlučivanja te znati primijeniti osnovne metode grupnog odlučivanja
 • razumjeti ulogu i važnost informacijskih sustava za potporu odlučivanju u poslovanju

Ishodi učenja programa

 • identificirati i razumjeti bitne čimbenike koji utječu na poslovanje organizacije i pojedinaca te primijeniti osnovne metode i koncepte planiranja, upravljanja i obračuna poslovanjaidentificirati i razumjeti bitne čimbenike koji utječu na poslovanje organizacije i pojedinaca te primijeniti osnovne metode i koncepte planiranja, upravljanja i obračuna poslovanja
 • identificirati ključne podatke i informacije za donošenje racionalnih poslovnih odlukaidentificirati ključne podatke i informacije za donošenje racionalnih poslovnih odluka
 • razumjeti i primijeniti matematičke metode, modele i tehnike primjerene rješavanju problema iz područja informacijskih i poslovnih sustava razumjeti i primijeniti matematičke metode, modele i tehnike primjerene rješavanju problema iz područja informacijskih i poslovnih sustava
 • razumjeti i primijeniti suvremene metodološke pristupe razvoja organizacijskih i informacijskih sustava, te oblikovanja organizacije i organizacijske strukturerazumjeti i primijeniti suvremene metodološke pristupe razvoja organizacijskih i informacijskih sustava, te oblikovanja organizacije i organizacijske strukture
 • razumjeti osnovna načela i metode upravljanja organizacijom i uspješno raditi u timurazumjeti osnovna načela i metode upravljanja organizacijom i uspješno raditi u timu

Sadržaj predavanja

 • 1. Uvod u poslovno odlučivanje (2 sata)
  Uvod u kolegij – ciljevi i svrha kolegija. Pojam, definiranje i uloga poslovnog odlučivanja. Problemi odlučivanja, faze procesa odlučivanja. Stilovi odlučivanja.
 • 2. Teorije odlučivanja (2 sata)
  Struktura i vrsta odluka. Kvalitativne i kvantitativne dimenzije odluke. Normativna i deskriptivna teorija odlučivanja.
 • 3. Psihološka dimenzija odlučivanja (2 sata)
  Pristupi odlučivanju (bihevioralni, humanistički, psihodinamički, kognitivni pristup). Greške (zamke) u odlučivanju.
 • 4. Organizacijski kontekst odlučivanja (2 sata)
  Važnost i utjecaj organizacijske strukture na odlučivanje u organizaciji. Utjecaj organizacijske kulture na ponašanje donositelja odluke. Etičnost donositelja odluke. Modeli etičnosti.
 • 5. Kreativno rješavanje problema (2 sata)
  Važnost kreativnosti u poslovanju. Teorije kreativnosti i kreativno rješavanje problema. Tehnike kreativnosti.
 • 6. Konflikti, moć i politika u odlučivanju (2 sata)
  Tipovi konflikata u organizaciji. Uzroci konflikata. Načini odgovaranja na konflikte. Izvori moći u organizaciji te njen utjecaj na odlučivanje. Organizacijska politika.
 • 7. Pregovaranje i odlučivanje (2 sata)
  Važnost i uloga pregovaranja u rješavanju problema. Priprema za pregovore. Strategije pregovaranja. Tipovi pregovarača. Analiza primjera.
 • 8. Grupno odlučivanje (2 sata)
  Karakteristike grupnog odlučivanja. Prednosti i nedostaci grupnog donošenja odluke. Vrste grupa u odlučivanju. Tehnike grupnog odlučivanja.
 • 9. Odlučivanje u uvjetima nesigurnosti i rizika (4 sata)
  Nesigurnost u odlučivanju. Pravila za odlučivanje na temelju stava prema nepoznatom; s pesimističkim stavom, s optimističkim stavom, koeficijent optimizma, minimaliziranje žaljenja. Stablo odlučivanja. Softverska podrška: TreePlan. Analiza rizika u odlučivanju. Vjerojatnost i očekivana vrijednost. Matrica vjerojatnosti i utjecaja. Tornado graf i strategija upravljanja rizicima. Softverska podrška: SensIt.
 • 10. Odlučivanje u uvjetima sigurnosti (2 sata)
  Programirane odluke. Linearno programiranje kao primjer.
 • 11. Metode za višekriterijsko odlučivanje (2 sata)
  Važnost metoda za višekriterijsko odlučivanje. Pregled osnovnih metoda za višekriterijsko odlučivanje. Određivanje prioriteta alternativa i težina kriterija na temelju njihovog uspoređivanja u parovima.
 • 12. AHP (Analitički Hijerarhijski Proces) metoda i njene primjene (4 sata)
  Osnove AHP metode. BOCR (Benefits-koristi, Opportunities – mogućnosti, Costs – troškovi, Risks – rizici) hijerarhijski modeli. Primjena AHP metode u grupnom odlučivanju. Primjena AHP metode u strateškom odlučivanju. Softverska podrška: SuperDecision, Decision Lens, ExpertChoice.
 • 13. Informacijski sustavi za potporu odlučivanju (2 sata)
  Uloga i važnost sustava za potporu odlučivanju. Vrste i značajke sustava za potporu odlučivanju. Analiza primjera primjene sustava za potporu odlučivanju u donošenju odluka.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Interaktivni rad sa studentima.Analize slučajeva te praktični zadaci za individualni i timski rad.
  Problemski zadaci na nastavi i domaće zadaće (ukupno 6), diskusijska aktivnost na seminarima, prezentacije i seminarski rad.

Alati koji se koriste na predmetu

 • Stablo odlučivanja. Softverska podrška: TreePlan.
 • Tornado graf i strategija upravljanja rizicima. Softverska podrška: SensIt.
 • AHP metoda. Softverska podrška: SuperDecision, Decision Lens, ExpertChoice.

Osnovna literatura

 • Teale, M.; Dispenza, V.; Flynn, J.; Currie, D. Management Decision Making: Towards an Integrative Approach. Pearson, New York, 2003.
 • Sikavica, P. et al. Poslovno odlučivanje. Informator, Zagreb, 1999.

Dopunska literatura

 • Balakrishnan, N., Render, B., Stair, R. M. Managerial decision modeling with spreadsheets. 2nd ed. Prentice Hall, Upper Saddle River, 2007.
 • Hitt, M.A.; Miller, C.C.; Colella, A. Organizational Behavior: A Strategic Approach. John Wiley and Sons, Hoboken, 2006.
 • Hammond, J.S.; Keeney, R.L.; Raiffa, H. Smart Choices: A Practical Guide to Making Better Decisions. Broadway Books, New York, 1999.
 • Proctor, T. Creative Problem Solving for Managers: Developing skills for decision making and innovation. 2nd ed. Routledge, New York, 2005.

Preduvjeti

 • Organizacija
  Ciljevi predmeta jesu osposobljavanje studenata iz organizacije za praktični i teorijski rad. Predavanja bi studentima trebala stvoriti viziju stvarnih situacija u organizacijama gdje bi se mogli naći, kao i načine i metode njihova rješavanja, a sama teorija će se još dodatno upotpuniti na seminarima

Slični predmeti

Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Begičević Ređep Nina Seminar 15 2 2
Hunjak Tihomir Predavanje 15 2 1
redovni rok
Datum: 14.07.2020.
Opis: u 9:00 Online
Prijava do: 11.07.2020. 23:59
Odjava do: 13.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 02.09.2020.
Opis: u 9:00 Online
Prijava do: 30.08.2020. 23:59
Odjava do: 01.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.09.2020.
Opis: u 9:00 Online
Prijava do: 11.09.2020. 23:59
Odjava do: 13.09.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh