FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
6. semestar

2014/2015

4ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Da
6. semestar
3. nastavna godina

Poslovno planiranje i projekti npp:72638

Engleski naziv

Business Planning and Projects

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Kategorija ("boja")

OU

Cilj kolegija

Svrha i cilj kolegija je potaknuti polaznike na poduzetničku aktivnost i inovacije. Također, želi ih se upoznati s poslovnim planovima i njihovom izradom. Bitan preduvjet dobivanja poduzetničkih kredita je izrada investicijskog elaborata. Poslovne banke na temelju takvih investicijskih elaborata donose odluke o iznosima kreditiranja te o ostalim uvjetima dostupnosti kreditnih sredstava. Polaznike se želi upoznati s izradom poslovnih planova i predinvesticijskih elaborata, točnije, s financijskim pokazateljima i proračunima koji čine takav elaborat.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • moći analizirati investicijske prilike i faktore koji utječu na potencijalni uspjeh pothvata
 • moći sastaviti profesionalno prihvatljiv poslovni plan za različite grupe potencijalnih korisnika
 • poznavati važne dijelove cjelovitog poslovnog plana
 • razumjeti neophodnost poslovnog planiranja i poslovnog plana za poduzetnike
 • znati izvršiti analizu financijskog potencijala projekta (bilo novog poduzeća, bilo proširenja poslovanja postojećeg poduzeća)

Ishodi učenja programa

 • analizirati i vrednovati rezultat poslovanja, te predložiti unapređenje poslovnog sustava.analizirati i vrednovati rezultat poslovanja, te predložiti unapređenje poslovnog sustava.
 • analizirati stanje, identificirati prilike i definirati probleme s kojima se susreću organizacije i pojedinci u primjeni ICT, te formulirati rješenja uz primjenu ICT analizirati stanje, identificirati prilike i definirati probleme s kojima se susreću organizacije i pojedinci u primjeni ICT, te formulirati rješenja uz primjenu ICT
 • uspješno komunicirati s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jezikuuspješno komunicirati s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jeziku

Sadržaj predavanja

 • Pojam i svrha poslovnog planiranja
  Planiranje kao menadžerska aktivnost. Najvažnije planske aktivnosti.
 • Poduzetništvo i inovacija
  Uvod u poduzetništvo. Poduzetnik u ekonomskoj teoriji i praksi. Obrtničko poduzetništvo. Poduzetničke prilike. Poduzetničke ideje. Poduzetnička vizija. Menadžment malih i srednjih poduzeća. Poduzetničko odlučivanje.
 • Poslovni planovi
  Što je poslovni plan? Vrste planova. Sadržaj poslovnog plana. Neke značajke poslovnih planova. Tko sudjeluje u izradi poslovnih planova. Poslovni plan kao skup poslovnih politika. Poslovni planovi i razvoj organizacije.
 • Tehnike izrade planova
  Tehnika izrade dugoročnog poslovnog plana poduzeća. Tehnika izrade kratkoročnog (godišnjeg) plana poduzeća. Tehnika izrade operativnih poslovnih planova.
 • Poslovne strategije
  Poslovna strategija. Razlikovanje strategije i operativnog djelovanja. Financijski pokazatelji. Utvrđivanje financijske uspješnosti ulaganja. Pojam uspješnosti ulaganja. Pokazatelji uspješnosti poslovanja. Pokazatelji likvidnosti. Pokazatelji ekonomičnosti. Pokazatelji rentabilnosti. Pokazatelji zaduženosti.
 • Pojam i svrha sastavljanja proračuna
  Postupak izrade proračuna. Financijsko oblikovanje proračuna. Proračuni poslovnih funkcija. Proračun prodaje. Proračun proizvodnje. Proračun nabave. Proračun materijalnih troškova. Proračun izravnog rada. Proračun prodajnih i administrativnih troškova. Proračun troškova završnih zaliha. Uporaba informacijskih tehnologija za proračune.
 • Osnove teorije troškova
  Pojam i vrste troškova. Troškovi po vremenu nastanka. Troškovi po mjestu nastanka. Troškovi po načinu uračunavanja u cijenu proizvoda. Troškovi po iskorištenju kapaciteta. Troškovi po broju proizvoda. Odnos troškova i učinaka.
 • Planirani financijski izvještaji
  Planirana bilanca. Planirani račun dobitka i gubitka. Planirani izvještaj o novčanim tijekovima.
 • Nadzor i poboljšanje rezultata poslovanja
  Pojam i svrha raščlambe. Pojam i svrha nadzora. Važnost proračuna za menadžment i kontrolu. Važnost poslovnog plana za razvoj tvrtke. Revizija proračuna.
 • Utjecaj različitih čimbenika na uspjeh pothvata
  Vanjski čimbenici: institucionalni čimbenici, tehnološki čimbenici, tržišni čimbenici, društveni čimbenici. Unutarnji čimbenici: prepoznatljivost tvrtke, tehnologija, ljudi, financijske mogućnosti, menadžment.
 • Planiranje obrtnih sredstava uz prikaz Monte Carlo simulacije
  Osnove Monte Carlo simulacije. Razvoj modela za proračun obrtnih sredstava. Upravljanje rizicima u planiranju troškova obrtnih sredstava.
 • Izrada poslovnih planova i investicijskih elaborata
  Sadržaj poslovnog plana. Poslovna uspješnost. Sažetak projekta. Ocjena tržišnih mogućnosti. Planirani financijski elementi poslovanja. Planirani prihodi nakon proširenja poslovanja. Plan troškova nakon proširenja poslovanja. Tehničko - tehnološki elementi investicije.
 • Financijski elementi investicije
  Financijsko tržišna ocjena projekta proširenja poslovanja. Obračun trajnih obrtnih sredstava. Vrijednost i struktura ulaganja. Izvori financiranja. Obveze prema izvorima investiranja. Procjena prihoda. Procjena troškova. Metoda razdoblja povrata uloženih sredstava. Metoda neto sadašnje vrijednosti projekta. Metoda interne stope rentabilnosti. Ocjena osjetljivosti projekta.
 • Prikaz primjera iz prakse

Sadržaj seminara/vježbi

 • Uvodni dio
  Upoznavanje sa studentima, predstavljanje modela rada na seminarskoj nastavi i davanje općenitih informacija
 • Poduzetništvo i inovacija
  Poduzetništvo i malo poduzeće, Razvojne agencije s primjerom, Vladine agencije - APIU, HAMAG, Planiranje organizacijsko-pravnog oblika poduzeća
 • Poslovni planovi
  Uloga poslovnog plana u tržišnom gospodarstvu, Svrha poslovnog plana, Strategijski planovi, Operativni planovi, Glavni financijski plan poduzeća (master plan)
 • Tehnike izrade planova
  Metode izrade i ostvarivanja plana, Instrumenti koordinacije kod operativnog planiranja, Principi i sredstva poslovne analize, Temeljne poslovno-analitičke metode
 • Pojam i svrha sastavljanja proračuna
  Proračun i upotreba IT u njegovoj izradi
 • Osnove teorije troškova
  Analiza troškova, Metode u praćenju troškova
 • Planirani financijski izvještaji
  Računovodstvo u poslovnoj strategiji poduzeća, Financijski izvještaji u upravljačkom računovodstvo
 • Nadzor poslovanja i poboljšanje rezultata poslovanja
  Planiranje financijske situacije poduzeća, Procjena rizika i planiranje menadžerskih sustava kontrole, Praćenje izvršenja planova, Revizija i revizija proračuna
 • Utjecaj različitih čimbenika na uspjeh pothvata
  SWOT analiza, Scenarij analiza, Analiza tržišta i marketinška strategija
 • Planiranje obrtnih sredstava uz prikaz Monte Carlo simulacije
  Obrtna sredstva, Monte Carlo simulacija
 • Izrada poslovnih planova i investicijskih elaborata
  Bitne sastavnice poslovnog plana, Financiranje poduzetničkog pothvata - izvori sredstava
 • Financijski elementi investicije
  Financijski podaci uključeni u izradu plana, Izrada ekonomskih i financijskih tijekova projekta, Metode financijskog odlučivanja, Procjena vlastitog poslovnog koncepta
 • Prikaz primjera iz prakse
  Skraćeni prikaz investicijskog projekta s primjerom

Osnovna literatura

 • Cingula, M.; Hunjak, T.; Ređep, M. Poslovno planiranje s primjerima za investitore. RRIF-plus, Zagreb, 2004.

Dopunska literatura

 • Cingula, M. Kako izraditi poslovni plan i investicijski elaborat. RRIF-plus, Zagreb, 2000.
 • Tintor, J. Poslovna analiza. Masmedia, Zagreb, 2009.

Preduvjeti

 • Poduzetništvo
  Temeljni cilj kolegija je da studenti stječu znanja i osposobljenosti za prepoznavanje, razvoj i opredmećivanje poduzetničkih ideja. Promjenama, neizvjesnosti i riziku mogu odoljeti samo talentirani i obrazovani poduzetnici. Sve su jasniji pomaci od upravljačkog prema poduzetničkom gospodarstvu. Mala poduzeća dobivaju sve više na značenju, to se primjerice ogleda u otvaranju novih radnih mjesta, udjelu malih poduzeća u promjenama obujma i strukture ponude na tržištu, broju inovacija i sl. Kolegij je stoga strukturiran tako, da tumači i analizira poduzetništvo i malo poduzeće u smislu stalnog potvrđivanja teorijskog aspekta poduzetništva u različitim praktično - korisnim dimenzijama za studente.
 • Računovodstvo
  Cilj kolegija je upoznavanje studenata s teoretskim postavkama o računovodstvu u poduzeću i primjenom tih postavki. Studenti izučavaju zadatke pojedinih dijelova računovodstva u suvremenim uvjetima gospodarenja. Posebna znanja stječu iz područja računovodstvenog praćenja poslovanja poduzeća i korištenju podataka s ciljem oblikovanja računovodstvenih informacija. U okviru toga, studenti se upoznaju s osnovnim tehnikama evidentiranja poslovnih promjena prema načelima dvostavnog knjigovodstva, upoznaju se s računovodstvenim načelima, primjenom Međunarodnih računovodstvenih standarda. Studenti također sastavljaju temeljna financijska izvješća. Temeljna znanja koja se stječu ovim kolegijem osnova su za vođenje poduzeća i nadzor nad odvijanjem svih poslovnih transakcija

Slični predmeti

 • 1. Harvard business School, Evaluating the Entrepreneurial Opportunity
 • 2. University of San Francisco, Business Planning
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Detelj Kristina Seminar 8 2 1
Šmaguc Tamara Seminar 7 2 1
Vuković Ksenija Predavanje 10 3 1
redovni rok
Datum: 16.07.2020.
Opis: u 12:00 Online
Prijava do: 13.07.2020. 23:59
Odjava do: 15.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 04.09.2020.
Opis: u 12:00 Online
Prijava do: 01.09.2020. 23:59
Odjava do: 03.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.09.2020.
Opis: u 12:00 Online
Prijava do: 13.09.2020. 23:59
Odjava do: 15.09.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh