FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
6. semestar

2017/2018

4ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Da
6. semestar
3. nastavna godina

Poslovno planiranje i projekti npp:72638

Engleski naziv

Business Planning and Projects

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Kategorija ("boja")

OU

Cilj kolegija

Svrha i cilj kolegija je potaknuti polaznike na poduzetničku aktivnost i inovacije. Također, želi ih se upoznati s poslovnim planovima i njihovom izradom. Bitan preduvjet dobivanja poduzetničkih kredita je izrada investicijskog elaborata. Poslovne banke na temelju takvih investicijskih elaborata donose odluke o iznosima kreditiranja te o ostalim uvjetima dostupnosti kreditnih sredstava. Polaznike se želi upoznati s izradom poslovnih planova i predinvesticijskih elaborata, točnije, s financijskim pokazateljima i proračunima koji čine takav elaborat.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • moći analizirati investicijske prilike i faktore koji utječu na potencijalni uspjeh pothvata
 • moći sastaviti profesionalno prihvatljiv poslovni plan za različite grupe potencijalnih korisnika
 • poznavati važne dijelove cjelovitog poslovnog plana
 • razumjeti neophodnost poslovnog planiranja i poslovnog plana za poduzetnike
 • znati izvršiti analizu financijskog potencijala projekta (bilo novog poduzeća, bilo proširenja poslovanja postojećeg poduzeća)

Ishodi učenja programa

 • analizirati i vrednovati rezultat poslovanja, te predložiti unapređenje poslovnog sustava.analizirati i vrednovati rezultat poslovanja, te predložiti unapređenje poslovnog sustava.
 • analizirati stanje, identificirati prilike i definirati probleme s kojima se susreću organizacije i pojedinci u primjeni ICT, te formulirati rješenja uz primjenu ICT analizirati stanje, identificirati prilike i definirati probleme s kojima se susreću organizacije i pojedinci u primjeni ICT, te formulirati rješenja uz primjenu ICT
 • uspješno komunicirati s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jezikuuspješno komunicirati s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jeziku

Sadržaj predavanja

 • Pojam i svrha poslovnog planiranja
  Planiranje kao menadžerska aktivnost. Najvažnije planske aktivnosti.
 • Poduzetništvo i inovacija
  Uvod u poduzetništvo. Poduzetnik u ekonomskoj teoriji i praksi. Obrtničko poduzetništvo. Poduzetničke prilike. Poduzetničke ideje. Poduzetnička vizija. Menadžment malih i srednjih poduzeća. Poduzetničko odlučivanje.
 • Poslovni planovi
  Što je poslovni plan? Vrste planova. Sadržaj poslovnog plana. Neke značajke poslovnih planova. Tko sudjeluje u izradi poslovnih planova. Poslovni plan kao skup poslovnih politika. Poslovni planovi i razvoj organizacije.
 • Tehnike izrade planova
  Tehnika izrade dugoročnog poslovnog plana poduzeća. Tehnika izrade kratkoročnog (godišnjeg) plana poduzeća. Tehnika izrade operativnih poslovnih planova.
 • Poslovne strategije
  Poslovna strategija. Razlikovanje strategije i operativnog djelovanja. Financijski pokazatelji. Utvrđivanje financijske uspješnosti ulaganja. Pojam uspješnosti ulaganja. Pokazatelji uspješnosti poslovanja. Pokazatelji likvidnosti. Pokazatelji ekonomičnosti. Pokazatelji rentabilnosti. Pokazatelji zaduženosti.
 • Pojam i svrha sastavljanja proračuna
  Postupak izrade proračuna. Financijsko oblikovanje proračuna. Proračuni poslovnih funkcija. Proračun prodaje. Proračun proizvodnje. Proračun nabave. Proračun materijalnih troškova. Proračun izravnog rada. Proračun prodajnih i administrativnih troškova. Proračun troškova završnih zaliha. Uporaba informacijskih tehnologija za proračune.
 • Osnove teorije troškova
  Pojam i vrste troškova. Troškovi po vremenu nastanka. Troškovi po mjestu nastanka. Troškovi po načinu uračunavanja u cijenu proizvoda. Troškovi po iskorištenju kapaciteta. Troškovi po broju proizvoda. Odnos troškova i učinaka.
 • Planirani financijski izvještaji
  Planirana bilanca. Planirani račun dobitka i gubitka. Planirani izvještaj o novčanim tijekovima.
 • Nadzor i poboljšanje rezultata poslovanja
  Pojam i svrha raščlambe. Pojam i svrha nadzora. Važnost proračuna za menadžment i kontrolu. Važnost poslovnog plana za razvoj tvrtke. Revizija proračuna.
 • Utjecaj različitih čimbenika na uspjeh pothvata
  Vanjski čimbenici: institucionalni čimbenici, tehnološki čimbenici, tržišni čimbenici, društveni čimbenici. Unutarnji čimbenici: prepoznatljivost tvrtke, tehnologija, ljudi, financijske mogućnosti, menadžment.
 • Planiranje obrtnih sredstava uz prikaz Monte Carlo simulacije
  Osnove Monte Carlo simulacije. Razvoj modela za proračun obrtnih sredstava. Upravljanje rizicima u planiranju troškova obrtnih sredstava.
 • Izrada poslovnih planova i investicijskih elaborata
  Sadržaj poslovnog plana. Poslovna uspješnost. Sažetak projekta. Ocjena tržišnih mogućnosti. Planirani financijski elementi poslovanja. Planirani prihodi nakon proširenja poslovanja. Plan troškova nakon proširenja poslovanja. Tehničko - tehnološki elementi investicije.
 • Financijski elementi investicije
  Financijsko tržišna ocjena projekta proširenja poslovanja. Obračun trajnih obrtnih sredstava. Vrijednost i struktura ulaganja. Izvori financiranja. Obveze prema izvorima investiranja. Procjena prihoda. Procjena troškova. Metoda razdoblja povrata uloženih sredstava. Metoda neto sadašnje vrijednosti projekta. Metoda interne stope rentabilnosti. Ocjena osjetljivosti projekta.
 • Prikaz primjera iz prakse

Sadržaj seminara/vježbi

 • Uvodni dio
  Upoznavanje sa studentima, predstavljanje modela rada na seminarskoj nastavi i davanje općenitih informacija
 • Poduzetništvo i inovacija
  Poduzetništvo i malo poduzeće, Razvojne agencije s primjerom, Vladine agencije - APIU, HAMAG, Planiranje organizacijsko-pravnog oblika poduzeća
 • Poslovni planovi
  Uloga poslovnog plana u tržišnom gospodarstvu, Svrha poslovnog plana, Strategijski planovi, Operativni planovi, Glavni financijski plan poduzeća (master plan)
 • Tehnike izrade planova
  Metode izrade i ostvarivanja plana, Instrumenti koordinacije kod operativnog planiranja, Principi i sredstva poslovne analize, Temeljne poslovno-analitičke metode
 • Pojam i svrha sastavljanja proračuna
  Proračun i upotreba IT u njegovoj izradi
 • Osnove teorije troškova
  Analiza troškova, Metode u praćenju troškova
 • Planirani financijski izvještaji
  Računovodstvo u poslovnoj strategiji poduzeća, Financijski izvještaji u upravljačkom računovodstvo
 • Nadzor poslovanja i poboljšanje rezultata poslovanja
  Planiranje financijske situacije poduzeća, Procjena rizika i planiranje menadžerskih sustava kontrole, Praćenje izvršenja planova, Revizija i revizija proračuna
 • Utjecaj različitih čimbenika na uspjeh pothvata
  SWOT analiza, Scenarij analiza, Analiza tržišta i marketinška strategija
 • Planiranje obrtnih sredstava uz prikaz Monte Carlo simulacije
  Obrtna sredstva, Monte Carlo simulacija
 • Izrada poslovnih planova i investicijskih elaborata
  Bitne sastavnice poslovnog plana, Financiranje poduzetničkog pothvata - izvori sredstava
 • Financijski elementi investicije
  Financijski podaci uključeni u izradu plana, Izrada ekonomskih i financijskih tijekova projekta, Metode financijskog odlučivanja, Procjena vlastitog poslovnog koncepta
 • Prikaz primjera iz prakse
  Skraćeni prikaz investicijskog projekta s primjerom

Osnovna literatura

 • Cingula, M.; Hunjak, T.; Ređep, M. Poslovno planiranje s primjerima za investitore. RRIF-plus, Zagreb, 2004.

Dopunska literatura

 • Cingula, M. Kako izraditi poslovni plan i investicijski elaborat. RRIF-plus, Zagreb, 2000.
 • Tintor, J. Poslovna analiza. Masmedia, Zagreb, 2009.

Preduvjeti

 • Poduzetništvo
  Temeljni cilj kolegija je da studenti stječu znanja i osposobljenosti za prepoznavanje, razvoj i opredmećivanje poduzetničkih ideja. Promjenama, neizvjesnosti i riziku mogu odoljeti samo talentirani i obrazovani poduzetnici. Sve su jasniji pomaci od upravljačkog prema poduzetničkom gospodarstvu. Mala poduzeća dobivaju sve više na značenju, to se primjerice ogleda u otvaranju novih radnih mjesta, udjelu malih poduzeća u promjenama obujma i strukture ponude na tržištu, broju inovacija i sl. Kolegij je stoga strukturiran tako, da tumači i analizira poduzetništvo i malo poduzeće u smislu stalnog potvrđivanja teorijskog aspekta poduzetništva u različitim praktično - korisnim dimenzijama za studente.
 • Računovodstvo
  Cilj kolegija je upoznavanje studenata s teoretskim postavkama o računovodstvu u poduzeću i primjenom tih postavki. Studenti izučavaju zadatke pojedinih dijelova računovodstva u suvremenim uvjetima gospodarenja. Posebna znanja stječu iz područja računovodstvenog praćenja poslovanja poduzeća i korištenju podataka s ciljem oblikovanja računovodstvenih informacija. U okviru toga, studenti se upoznaju s osnovnim tehnikama evidentiranja poslovnih promjena prema načelima dvostavnog knjigovodstva, upoznaju se s računovodstvenim načelima, primjenom Međunarodnih računovodstvenih standarda. Studenti također sastavljaju temeljna financijska izvješća. Temeljna znanja koja se stječu ovim kolegijem osnova su za vođenje poduzeća i nadzor nad odvijanjem svih poslovnih transakcija

Slični predmeti

 • 1. Harvard business School, Evaluating the Entrepreneurial Opportunity
 • 2. University of San Francisco, Business Planning
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Bubanić Marijana Seminar 5 1 2
Detelj Kristina Predavanje 5 3 1
Kedmenec Irena Predavanje 5 3 1
Korent Dina Seminar 5 1 2
Šmaguc Tamara Seminar 5 1 2
redovni rok
Datum: 16.07.2020.
Opis: u 12:00 Online
Prijava do: 13.07.2020. 23:59
Odjava do: 15.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 04.09.2020.
Opis: u 12:00 Online
Prijava do: 01.09.2020. 23:59
Odjava do: 03.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.09.2020.
Opis: u 12:00 Online
Prijava do: 13.09.2020. 23:59
Odjava do: 15.09.2020. 11:59

Poslovno planiranje i projekti - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2017/2018

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokviji50
Projekt35
Aktivnosti15
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


 

 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 45 +
2. kolokvij + 100.0 45
Obrana projekta + + 10


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Kolokviji 50 Tijekom semestra pišu se dva kolokvija od kojih svaki nosi 25 bodova.
Kolokviji se sastoje od nekoliko računskih zadataka i nekoliko pitanja esejskog tipa (teorija).
25 bodova Minimalan broj bodova za kolokvirati kolegij je kumulativno 25 bodova iz oba kolokvija zajedno, uz uvjet da je ukupno barem 7 bodova ostvareno iz teorije i 7 bodova iz zadataka.

Studenti koji ne ostvare minimalnih 7 bodova na teoriji, mogu usmeno odgovarati za pozitivnu ocjenu.
Studenti koji ne ostvare minimalnih 7 bodova na zadacima moraju ponovo na pismeni dio ispita.
Projekt 35 Studenti nakon drugog kolokvija uz konzultacije s asistenticama izrađuju poslovne planove i prezentiraju ih na terminima za obranu u 2 navrata. Studenti predaju svoje projekte isključivo na Moodle (nikako na mail). Pisana verzija poslovnog plana uključuje i pomoćne datoteke za pripremu financijskih dijelova plana, Projekti se izrađuju u timovima do najviše tri člana.

U pisanom dijelu poslovnog plana elementi bodovanja su sljedeći:
Word 8 boda: Razrada ideje, Opisi stavka i pretpostavki, TOBS
Excel 8 bodova: Tablice, ima li svega ili je samo dio odrađen i kroz excel, Povezivanje stavaka pomoću formula ili je excel samo "reda radi"
Financijski elementi projekta 12 bodova:
Pretpostavke (2), RDG (2), Statička analiza (2), Ekonomski tijek (2), Financijski tijek (2), NSV i ISR (2)
Analiza osjetljivosti 4 boda
Formalna uređenost dokumenta 3 boda: Ujednačenost, Fontovi, Oblikovanje teksta (obostrano), Pravopis, Oblikovanje tablica

UKUPNO 20
15 bodova Studenti koji ne ostvare minimalnih 15 bodova mogu doraditi poslovni plan za neki od idućih rokova o čemu su obaviješteni putem Moodle sustava.
Za predanu i bodovanu verziju poslovnog plana na istom roku nije moguća dorada, već se očekuje da studenti svoje neodumice razriješe prije dovršetka plana na konzultacijama s bilo kojom od nastavnica.
Aktivnosti 15 3 Sudjelovanje u diskusijama i rad u grupi donose najviše 5 bodova.

Prezentacije poduzetničkih ideja (2x)
1) uključuje izradu i kratku prezentaciju poduzetničke ideje koju studentski tim kasnije razrađuje kao svoj projekt. Nosi do 5 bodova.
2) uključuje razradu i prezentiranje financijskih elemenata poslovnog plana za predstavljenu ideju. Nosi do 5 bodova.

Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
3 bodova Nema mogućnosti nadoknade jer je kriterij uvjeta za potpis i stjecanje prava za upis ocjene tolerantan.
Prisustvovanje na predavanjima 0 Na svim predavanjima provjerava se prisustvovanje.
50%
Prisustvovanje na seminarima 0 Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje. 3 izostanka


Poslovno planiranje i projekti - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2017/2018

Za izvanredne studente koji žele ostvariti ocjenu kroz kontinuirano praćenje vrijede ista pravila i uvjeti kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente.

 

PREDUVJET ZA IZLAZAK NA PISMENI ISPIT:

 

POSLOVNI PLAN Student mora samostalno ili u timu do 3 člana pripremiti poslovni plan u skladu s predlošcima koji su dostupni na sustavu za e-učenje Moodle, pri čemu su mu na raspolaganju i asistentice u vrijeme konzultacija ili putem drugih oblika komunikacije (e-mail, Moodle, telefon).

U poslovnom planu student treba pokazati da dobro poznaje temu o kojoj piše, da poznaje gradivo obrađeno u okviru kolegija i zna ga koristiti kreiranju poslovnog plana, da prati i vrednuje podatke potrebne za ekonomske analize publicirane u medijima (novine, internet izvori) te pokazati da zna pisati stručnim stilom.

 

Poslovni plan se predaje najkasnije tjedan dana prije ispitnog roka na Moodle.

 

Studenti imaju punu slobodu izbora djelatnosti za poslovni plan te vrednovanje ne ovisi o tome da li je izabrani projekt prihvatljiv/isplativ za investiranje ili ne, ako su navedeni zaključci dobro formulirani, objašnjeni i obranjeni argumentima. Ispitna literatura može biti pomoć pri formuliranju vlastitih argumenata i interpretaciji dobivenih rezultata, a ne služi tome da je se samo reproducira bez razumijevanja.

 

 

PREZENTACIJA IDEJE:

Predstavlja obranu poslovnog plana, tj. usmeni dio ispita. Student mora samostalno ili u timu do 3 člana pripremiti izlaganje i u nekoliko minuta (5-7) izložiti svoju poslovnu ideju. O poslovnom planu svaki član tima mora znati kako je nastao i mora biti sposoban odgovoriti na postavljena pitanja. Za izlaganje ne treba pripremati prezentaciju u Powepointu, niti predavati ispisani poslovni plan. No, studenti za potrebe izlaganja smiju imati ispisani plan kojeg će koristiti kao vlastite bilješke.

 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Pisani ispit30
Projekt20
ZBROJ50


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 24 nedovoljan (1)
25 30 dovoljan (2)
31 37 dobar (3)
38 45 vrlo dobar (4)
46 50 odličan (5)Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Pisani ispit 20 15 Pismeni ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima, uz prethodno predani poslovni plan. Na redovnom ispitnom roku, pismeni ispit se sastoji od 3 pitanja koja nose 5 bodova i tri zadatka koji ukupno nose 15 bodova, uz obvezu izlaska na usmeni dio ispita kroz obranu poslovnog plana. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle. 15 bodova Za prolaz je potrebno ostvariti najmanje 5 bodova na zadacima i 5 bodova iz teorije.

Ako student ima više od 15 bodova, ali ne ostvari dovoljno bodova iz teorije, može na tom roku usmeno odgovarati teoriju. Ako ima više od 15 bodova, a nema 5 bodova na zadacima, mora na idući ispitni rok.
Projekt 20 10 U pisanom dijelu poslovnog plana elementi bodovanja su sljedeći:
Word 4 boda: Razrada ideje, Opisi stavka i pretpostavki, TOBS
Excel 5 bodova: Tablice, ima li svega ili je samo dio odrađen i kroz excel, Povezivanje stavaka pomoću formula ili je excel samo "reda radi"
Financijski elementi projekta 6 bodova:
Pretpostavke (1), RDG (1), Statička analiza (1), Ekonomski tijek (1), Financijski tijek (1), NSV i ISR (1)
Analiza osjetljivosti 2 boda
Formalna uređenost dokumenta 3 boda: Ujednačenost, Fontovi, Oblikovanje teksta (obostrano), Pravopis, Oblikovanje tablica

UKUPNO 20
10 bodova Studenti koji ne ostvare minimalnih 10 bodova mogu doraditi poslovni plan za taj ili neki od idućih rokova. Najkasnije 7 dana prije ispitnog roka. Na Moodlu se do tada može predati poslovni plan, a poželjno je da se to preda i malo ranije. Ako kasnite s predajom rada na Moodle, ne možemo vam garantirati da će rad stići biti pregledan..


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh