FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2018/2019
semestar:
6. semestar

2018/2019

4ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Da
6. semestar
3. nastavna godina

Poslovno planiranje i projekti npp:72638

Engleski naziv

Business Planning and Projects

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Kategorija ("boja")

OU

Cilj kolegija

Svrha i cilj kolegija je potaknuti polaznike na poduzetničku aktivnost i inovacije. Također, želi ih se upoznati s poslovnim planovima i njihovom izradom. Bitan preduvjet dobivanja poduzetničkih kredita je izrada investicijskog elaborata. Poslovne banke na temelju takvih investicijskih elaborata donose odluke o iznosima kreditiranja te o ostalim uvjetima dostupnosti kreditnih sredstava. Polaznike se želi upoznati s izradom poslovnih planova i predinvesticijskih elaborata, točnije, s financijskim pokazateljima i proračunima koji čine takav elaborat.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • moći analizirati investicijske prilike i faktore koji utječu na potencijalni uspjeh pothvata
 • moći sastaviti profesionalno prihvatljiv poslovni plan za različite grupe potencijalnih korisnika
 • poznavati važne dijelove cjelovitog poslovnog plana
 • razumjeti neophodnost poslovnog planiranja i poslovnog plana za poduzetnike
 • znati izvršiti analizu financijskog potencijala projekta (bilo novog poduzeća, bilo proširenja poslovanja postojećeg poduzeća)

Ishodi učenja programa

 • analizirati i vrednovati rezultat poslovanja, te predložiti unapređenje poslovnog sustava.analizirati i vrednovati rezultat poslovanja, te predložiti unapređenje poslovnog sustava.
 • analizirati stanje, identificirati prilike i definirati probleme s kojima se susreću organizacije i pojedinci u primjeni ICT, te formulirati rješenja uz primjenu ICT analizirati stanje, identificirati prilike i definirati probleme s kojima se susreću organizacije i pojedinci u primjeni ICT, te formulirati rješenja uz primjenu ICT
 • uspješno komunicirati s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jezikuuspješno komunicirati s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jeziku

Sadržaj predavanja

 • Pojam i svrha poslovnog planiranja
  Planiranje kao menadžerska aktivnost. Najvažnije planske aktivnosti.
 • Poduzetništvo i inovacija
  Uvod u poduzetništvo. Poduzetnik u ekonomskoj teoriji i praksi. Obrtničko poduzetništvo. Poduzetničke prilike. Poduzetničke ideje. Poduzetnička vizija. Menadžment malih i srednjih poduzeća. Poduzetničko odlučivanje.
 • Poslovni planovi
  Što je poslovni plan? Vrste planova. Sadržaj poslovnog plana. Neke značajke poslovnih planova. Tko sudjeluje u izradi poslovnih planova. Poslovni plan kao skup poslovnih politika. Poslovni planovi i razvoj organizacije.
 • Tehnike izrade planova
  Tehnika izrade dugoročnog poslovnog plana poduzeća. Tehnika izrade kratkoročnog (godišnjeg) plana poduzeća. Tehnika izrade operativnih poslovnih planova.
 • Poslovne strategije
  Poslovna strategija. Razlikovanje strategije i operativnog djelovanja. Financijski pokazatelji. Utvrđivanje financijske uspješnosti ulaganja. Pojam uspješnosti ulaganja. Pokazatelji uspješnosti poslovanja. Pokazatelji likvidnosti. Pokazatelji ekonomičnosti. Pokazatelji rentabilnosti. Pokazatelji zaduženosti.
 • Pojam i svrha sastavljanja proračuna
  Postupak izrade proračuna. Financijsko oblikovanje proračuna. Proračuni poslovnih funkcija. Proračun prodaje. Proračun proizvodnje. Proračun nabave. Proračun materijalnih troškova. Proračun izravnog rada. Proračun prodajnih i administrativnih troškova. Proračun troškova završnih zaliha. Uporaba informacijskih tehnologija za proračune.
 • Osnove teorije troškova
  Pojam i vrste troškova. Troškovi po vremenu nastanka. Troškovi po mjestu nastanka. Troškovi po načinu uračunavanja u cijenu proizvoda. Troškovi po iskorištenju kapaciteta. Troškovi po broju proizvoda. Odnos troškova i učinaka.
 • Planirani financijski izvještaji
  Planirana bilanca. Planirani račun dobitka i gubitka. Planirani izvještaj o novčanim tijekovima.
 • Nadzor i poboljšanje rezultata poslovanja
  Pojam i svrha raščlambe. Pojam i svrha nadzora. Važnost proračuna za menadžment i kontrolu. Važnost poslovnog plana za razvoj tvrtke. Revizija proračuna.
 • Utjecaj različitih čimbenika na uspjeh pothvata
  Vanjski čimbenici: institucionalni čimbenici, tehnološki čimbenici, tržišni čimbenici, društveni čimbenici. Unutarnji čimbenici: prepoznatljivost tvrtke, tehnologija, ljudi, financijske mogućnosti, menadžment.
 • Planiranje obrtnih sredstava uz prikaz Monte Carlo simulacije
  Osnove Monte Carlo simulacije. Razvoj modela za proračun obrtnih sredstava. Upravljanje rizicima u planiranju troškova obrtnih sredstava.
 • Izrada poslovnih planova i investicijskih elaborata
  Sadržaj poslovnog plana. Poslovna uspješnost. Sažetak projekta. Ocjena tržišnih mogućnosti. Planirani financijski elementi poslovanja. Planirani prihodi nakon proširenja poslovanja. Plan troškova nakon proširenja poslovanja. Tehničko - tehnološki elementi investicije.
 • Financijski elementi investicije
  Financijsko tržišna ocjena projekta proširenja poslovanja. Obračun trajnih obrtnih sredstava. Vrijednost i struktura ulaganja. Izvori financiranja. Obveze prema izvorima investiranja. Procjena prihoda. Procjena troškova. Metoda razdoblja povrata uloženih sredstava. Metoda neto sadašnje vrijednosti projekta. Metoda interne stope rentabilnosti. Ocjena osjetljivosti projekta.
 • Prikaz primjera iz prakse

Sadržaj seminara/vježbi

 • Uvodni dio
  Upoznavanje sa studentima, predstavljanje modela rada na seminarskoj nastavi i davanje općenitih informacija
 • Poduzetništvo i inovacija
  Poduzetništvo i malo poduzeće, Razvojne agencije s primjerom, Vladine agencije - APIU, HAMAG, Planiranje organizacijsko-pravnog oblika poduzeća
 • Poslovni planovi
  Uloga poslovnog plana u tržišnom gospodarstvu, Svrha poslovnog plana, Strategijski planovi, Operativni planovi, Glavni financijski plan poduzeća (master plan)
 • Tehnike izrade planova
  Metode izrade i ostvarivanja plana, Instrumenti koordinacije kod operativnog planiranja, Principi i sredstva poslovne analize, Temeljne poslovno-analitičke metode
 • Pojam i svrha sastavljanja proračuna
  Proračun i upotreba IT u njegovoj izradi
 • Osnove teorije troškova
  Analiza troškova, Metode u praćenju troškova
 • Planirani financijski izvještaji
  Računovodstvo u poslovnoj strategiji poduzeća, Financijski izvještaji u upravljačkom računovodstvo
 • Nadzor poslovanja i poboljšanje rezultata poslovanja
  Planiranje financijske situacije poduzeća, Procjena rizika i planiranje menadžerskih sustava kontrole, Praćenje izvršenja planova, Revizija i revizija proračuna
 • Utjecaj različitih čimbenika na uspjeh pothvata
  SWOT analiza, Scenarij analiza, Analiza tržišta i marketinška strategija
 • Planiranje obrtnih sredstava uz prikaz Monte Carlo simulacije
  Obrtna sredstva, Monte Carlo simulacija
 • Izrada poslovnih planova i investicijskih elaborata
  Bitne sastavnice poslovnog plana, Financiranje poduzetničkog pothvata - izvori sredstava
 • Financijski elementi investicije
  Financijski podaci uključeni u izradu plana, Izrada ekonomskih i financijskih tijekova projekta, Metode financijskog odlučivanja, Procjena vlastitog poslovnog koncepta
 • Prikaz primjera iz prakse
  Skraćeni prikaz investicijskog projekta s primjerom

Osnovna literatura

 • Cingula, M.; Hunjak, T.; Ređep, M. Poslovno planiranje s primjerima za investitore. RRIF-plus, Zagreb, 2004.

Dopunska literatura

 • Cingula, M. Kako izraditi poslovni plan i investicijski elaborat. RRIF-plus, Zagreb, 2000.
 • Tintor, J. Poslovna analiza. Masmedia, Zagreb, 2009.

Preduvjeti

 • Poduzetništvo
  Temeljni cilj kolegija je da studenti stječu znanja i osposobljenosti za prepoznavanje, razvoj i opredmećivanje poduzetničkih ideja. Promjenama, neizvjesnosti i riziku mogu odoljeti samo talentirani i obrazovani poduzetnici. Sve su jasniji pomaci od upravljačkog prema poduzetničkom gospodarstvu. Mala poduzeća dobivaju sve više na značenju, to se primjerice ogleda u otvaranju novih radnih mjesta, udjelu malih poduzeća u promjenama obujma i strukture ponude na tržištu, broju inovacija i sl. Kolegij je stoga strukturiran tako, da tumači i analizira poduzetništvo i malo poduzeće u smislu stalnog potvrđivanja teorijskog aspekta poduzetništva u različitim praktično - korisnim dimenzijama za studente.
 • Računovodstvo
  Cilj kolegija je upoznavanje studenata s teoretskim postavkama o računovodstvu u poduzeću i primjenom tih postavki. Studenti izučavaju zadatke pojedinih dijelova računovodstva u suvremenim uvjetima gospodarenja. Posebna znanja stječu iz područja računovodstvenog praćenja poslovanja poduzeća i korištenju podataka s ciljem oblikovanja računovodstvenih informacija. U okviru toga, studenti se upoznaju s osnovnim tehnikama evidentiranja poslovnih promjena prema načelima dvostavnog knjigovodstva, upoznaju se s računovodstvenim načelima, primjenom Međunarodnih računovodstvenih standarda. Studenti također sastavljaju temeljna financijska izvješća. Temeljna znanja koja se stječu ovim kolegijem osnova su za vođenje poduzeća i nadzor nad odvijanjem svih poslovnih transakcija

Slični predmeti

 • 1. Harvard business School, Evaluating the Entrepreneurial Opportunity
 • 2. University of San Francisco, Business Planning
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Detelj Kristina Predavanje 5 3 1
Fojs Ivana Seminar 7 2 1
Kedmenec Irena Predavanje 5 3 1
Seminar 8 2 1
redovni rok
Datum: 16.07.2020.
Opis: u 12:00 Online
Prijava do: 13.07.2020. 23:59
Odjava do: 15.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 04.09.2020.
Opis: u 12:00 Online
Prijava do: 01.09.2020. 23:59
Odjava do: 03.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.09.2020.
Opis: u 12:00 Online
Prijava do: 13.09.2020. 23:59
Odjava do: 15.09.2020. 11:59

Poslovno planiranje i projekti - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2018/2019

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokviji*30
Pisani projekt*40
Aktivnosti10
Usmena obrana projekta*20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


*Uvjeti za ostvarivanje prava na upis ocjene:

 1. kumulativno iz oba kolokvija ostvariti minimalno 15 bodova, uz uvjet ostvarivanja minimalno 5 bodova iz teorije i minimalno 5 bodova iz zadataka.
 2. minimalno 20 bodova iz projekta.
 3. minimalno 10 bodova iz usmene obrane projekta.

 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 45 +
2. kolokvij + 100.0 45 +
Predaja projekta +
Usmena obrana projekta + + + 10 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Kolokviji 30 Tijekom semestra pišu se dva kolokvija od kojih svaki nosi 15 bodova.
Kolokviji se sastoje od nekoliko računskih zadataka i nekoliko pitanja esejskog tipa (teorija).
15 bodova Minimalan broj bodova za kolokvirati kolegij je kumulativno 15 bodova iz oba kolokvija zajedno, uz uvjet da je ukupno barem 5 bodova ostvareno iz teorije i 5 bodova iz zadataka.

Studenti koji ne ostvare minimalnih 5 bodova na teoriji, mogu usmeno odgovarati za pozitivnu ocjenu.
Studenti koji ne ostvare minimalnih 5 bodova na zadacima moraju ponovo na pismeni dio ispita.
Projekt 40 Studenti nakon drugog kolokvija izrađuju poslovne planove i prezentiraju ih na terminima za obranu. Studenti predaju svoje projekte isključivo na Moodle (nikako na mail). Pisana verzija poslovnog plana uključuje i pomoćne datoteke za pripremu financijskih dijelova plana, Projekti se izrađuju u timovima do najviše tri člana.

U pisanom dijelu poslovnog plana elementi bodovanja su sljedeći:
Word 4 boda: Razrada ideje, Opisi stavka i pretpostavki, TOBS
Excel 5 bodova: Tablice, ima li svega ili je samo dio odrađen i kroz excel, Povezivanje stavaka pomoću formula ili je excel samo "reda radi"
Financijski elementi projekta 6 bodova:
Pretpostavke (1), RDG (1), Statička analiza (1), Ekonomski tijek (1), Financijski tijek (1), NSV i ISR (1)
Analiza osjetljivosti 2 boda
Formalna uređenost dokumenta 3 boda: Ujednačenost, Fontovi, Oblikovanje teksta (obostrano), Pravopis, Oblikovanje tablica

UKUPNO je to 20 bodova, te se isti množe sa 2, čime projekt ukupno donosi 40 bodova.
20 bodova Studenti koji ne ostvare minimalnih 20 bodova mogu jednom doraditi poslovni plan uz uvažavanje dobivenih komentara o čemu su obaviješteni putem Moodle sustava.
Aktivnosti 10 Bodove iz aktivnosti moguće je ostvariti rješavanjem zadataka. Kroz semestar provest će se 5 vježbi od kojih svaka donosi 2 boda.

Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Prisustvovanje na predavanjima 0 Na svim predavanjima provjerava se prisustvovanje.
4 dolaska Kao uvjet za ostvarivanje prava na potpis potrebno je imati 4 dolaska na predavanja. Ne postoji mogućnost nadoknade dolazaka s obzirom da student sam odabire termine svojih dolazaka.
Prisustvovanje na seminarima 0 Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje. 4 dolazaka Kao uvjet za ostvarivanje prava na potpis potrebno je imati 4 dolaska na seminare. Ne postoji mogućnost nadoknade dolazaka s obzirom da student sam odabire termine svojih dolazaka.
Usmena obrana projekta 20 Na usmenoj obrani projekata moraju sudjelovati svi člaovi tima. 10 bodova Kako bi student ostvario pravo na upis ocjene potrebno je minimalno ostvariti 10 bodova iz usmene obrane projekta.


Uvjet za ostvarivanje prava na potpis:

 • 4 dolaska na predavanja
 • 4 dolaska na seminare

Poslovno planiranje i projekti - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2018/2019

Za izvanredne studente koji žele ostvariti ocjenu kroz kontinuirano praćenje vrijede ista pravila i uvjeti kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente.

 

PREDUVJET ZA IZLAZAK NA PISMENI ISPIT:

 

POSLOVNI PLAN Student mora samostalno ili u timu do 3 člana pripremiti poslovni plan u skladu s predlošcima koji su dostupni na sustavu za e-učenje Moodle, pri čemu su mu na raspolaganju i asistentice u vrijeme konzultacija ili putem drugih oblika komunikacije (e-mail, Moodle, telefon).

U poslovnom planu student treba pokazati da dobro poznaje temu o kojoj piše, da poznaje gradivo obrađeno u okviru kolegija i zna ga koristiti kreiranju poslovnog plana, da prati i vrednuje podatke potrebne za ekonomske analize publicirane u medijima (novine, internet izvori) te pokazati da zna pisati stručnim stilom.

 

Poslovni plan se predaje najkasnije tjedan dana prije ispitnog roka na Moodle.

 

Studenti imaju punu slobodu izbora djelatnosti za poslovni plan te vrednovanje ne ovisi o tome da li je izabrani projekt prihvatljiv/isplativ za investiranje ili ne, ako su navedeni zaključci dobro formulirani, objašnjeni i obranjeni argumentima. Ispitna literatura može biti pomoć pri formuliranju vlastitih argumenata i interpretaciji dobivenih rezultata, a ne služi tome da je se samo reproducira bez razumijevanja.

 

 

PREZENTACIJA IDEJE:

Predstavlja obranu poslovnog plana, tj. usmeni dio ispita. Student mora samostalno ili u timu do 3 člana pripremiti izlaganje i u nekoliko minuta (5-7) izložiti svoju poslovnu ideju. O poslovnom planu svaki član tima mora znati kako je nastao i mora biti sposoban odgovoriti na postavljena pitanja. Za izlaganje ne treba pripremati prezentaciju u Powepointu, niti predavati ispisani poslovni plan. No, studenti za potrebe izlaganja smiju imati ispisani plan kojeg će koristiti kao vlastite bilješke.

 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Pisani ispit30
Projekt40
Usmena obrana projekta30
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 24 nedovoljan (1)
25 30 dovoljan (2)
31 37 dobar (3)
38 45 vrlo dobar (4)
46 50 odličan (5)Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Pisani ispit 30 15 Pismeni ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima, uz prethodno predani poslovni plan. Na redovnom ispitnom roku, pismeni ispit se sastoji od 3 pitanja koja nose 15 bodova i tri zadatka koji ukupno nose 15 bodova, uz obvezu izlaska na usmeni dio ispita kroz obranu poslovnog plana. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle. 15 bodova Za prolaz je potrebno ostvariti najmanje 5 bodova na zadacima i 5 bodova iz teorije.

Ako student ima više od 15 bodova, ali ne ostvari dovoljno bodova iz teorije, može na tom roku usmeno odgovarati teoriju. Ako ima više od 15 bodova, a nema 5 bodova na zadacima, mora na idući ispitni rok.
Projekt 40 20 U pisanom dijelu poslovnog plana elementi bodovanja su sljedeći:
Word 4 boda: Razrada ideje, Opisi stavka i pretpostavki, TOBS
Excel 5 bodova: Tablice, ima li svega ili je samo dio odrađen i kroz excel, Povezivanje stavaka pomoću formula ili je excel samo "reda radi"
Financijski elementi projekta 6 bodova:
Pretpostavke (1), RDG (1), Statička analiza (1), Ekonomski tijek (1), Financijski tijek (1), NSV i ISR (1)
Analiza osjetljivosti 2 boda
Formalna uređenost dokumenta 3 boda: Ujednačenost, Fontovi, Oblikovanje teksta (obostrano), Pravopis, Oblikovanje tablica

UKUPNO 20. bodovi se množe sa 2, te ukupni projekt donosi 40 bodova.
20 bodova Studenti koji ne ostvare minimalnih 20 bodova mogu doraditi poslovni plan za taj ili neki od idućih rokova. Najkasnije 7 dana prije ispitnog roka. Na Moodlu se do tada može predati poslovni plan, a poželjno je da se to preda i malo ranije. Ako kasnite s predajom rada na Moodle, ne možemo vam garantirati da će rad stići biti pregledan..
Usmena obrana projekta 30 15 Studenti su dužni pristupiti usmenoj obrani projekta. 15 bodova Kao uvjet ostvarivanja prava na ocjenu potrebno je ostvariti inimalno 15 bodova iz usmene obrane projekta.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh