FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
6. semestar

2014/2015

4ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Ne
6. semestar
3. nastavna godina

Vođenje projekata npp:72639

Engleski naziv

Project Management

Katedra

Katedra za organizaciju

Kategorija ("boja")

SP

Cilj kolegija

Upoznati specifična znanja, metode i tehnike potrebne za uspješno vođenja projekata. Ovladati vještinama planiranja, realizacije i zaključivanja projekta. Primijeniti stečena znanja i vještine na odabrani praktični primjer

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • analizirati rizike i prepoznati preventivne i korektivne mjere
 • analizirati troškove i korisne efekte na projektu
 • ovladati metodama, tehnike, i vještine za pojedina upravljačka područja projekta
 • ovladati tehnikama prepoznavanja rizika na projektu
 • ovladati temeljenim metodama, tehnikama i vještinama planiranja projekata (mrežnim planiranjem)
 • prepoznati kontekst projekta i pojektnog procesa
 • prepoznati ulaze i izlaze iz radnih paketa i njihova međusobna sučelja
 • prezentirati rezultate oglednog projekta

Ishodi učenja programa

 • analizirati stanje, identificirati prilike i definirati probleme s kojima se susreću organizacije i pojedinci u primjeni ICT, te formulirati rješenja uz primjenu ICT analizirati stanje, identificirati prilike i definirati probleme s kojima se susreću organizacije i pojedinci u primjeni ICT, te formulirati rješenja uz primjenu ICT
 • identificirati ključne podatke i informacije za donošenje racionalnih poslovnih odlukaidentificirati ključne podatke i informacije za donošenje racionalnih poslovnih odluka
 • pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne temepratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne teme
 • razumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studijurazumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studiju
 • razumjeti suvremene organizacijske koncepte i upravljati organizacijskom kulturomrazumjeti suvremene organizacijske koncepte i upravljati organizacijskom kulturom

Sadržaj predavanja

 • Uvod Projekt, vrste projekta, značajke projekta, programi i potprojekti. Vođenje projekta, znanja vezana uz vođenje projekata, organizacijski aspekti vođenja projekata, informatički projekti i njihov
  Nedostaje
 • Kontekst vođenja projekta Projektne faze i životni ciklus projekta, ugovorne strane na projektu, organizacijski utjecaji, ključne menadžerske vještine, sociološko ekonomski utjecaji.
  Nedostaje
 • Proces vođenja projekata Projektni procesi (procesi vođenja projekta, procesi orijentirani proizvodu), grupe procesa (inicijalni, planski, izvršni, nadzorni i zaključni), međudjelovanje procesa i nji
  Nedostaje
 • Upravljanje integracijom na projektu Razvoj projektnog plana: integracija i koordinacija svih projektnih planova su konzistentni, suvisli dokument, izvršenje projektnog plana, provođenje projektnog p
  Nedostaje
 • Upravljanje područjem rada na projektu Inicijacija: odobravanje projekta ili projektne faze. Planiranje područja rada: izrada pismenog opisa područja rada kao baze za daljnji rad na projektu. Definic
  Nedostaje
 • Definicija aktivnosti Identifikacija projektnih aktivnosti, koje je potrebno provesti, da bi se postigli različiti projektni rezultati. Redoslijed aktivnosti: identificiranje i dokumentiranje međusob
  Nedostaje
 • Razvoj rasporeda rada Analiza redosljeda aktivnosti, trajanja aktivnosti i resursa potrebnih za oblikovnaje rasporeda projekta. Nadzor izvršenja po rasporedu: nadzor promjena u rasporedu rada na proj
  Nedostaje
 • Izrada mrežnog plana Izrada mrežnog plana pomoću CPM i PERT metode, za različite primjere projekata uz korištenje programskih paketa.
  Nedostaje
 • Upravljanje troškovima na projektu Planiranje resursa: određivanje koji resursi i u kojoj količini svaki od resursa treba koristiti za izvođenje projekta. Procjena troškova: razvoj i procjena troškov
  Nedostaje
 • Upravljanje kvalitetom na projektu Planiranje kvalitete: identificiranje standarda kvalitete koja je relevantna za projekt i određivanje načina kako zadovoljiti taj standard. Osiguranje kvalitete: pr
  Nedostaje
 • Upravljanje ljudskim resursima na projektu Planiranje organizacije: prepoznavanje, dokumentiranje i pridruživanje projektnih uloga i odgovornosti. Regrutiranje osoblja: pridruživanje ljudskih resursa
  Nedostaje
 • Upravljanje komuniciranjem na projektu Planiranje komunikacija: određivanje informacijskih i komunikacijskih potreba zainteresiranih strana na projektu - tko daje informacije, kome trebaju informacij
  Nedostaje
 • Upravljanje rizicima na projektu Planiranje upravljanja rizicima: odlučivanja kako pristupiti i planirati aktivnoti upravljanja rizicima na projektu. Identifikacija rizika: identificiranje rizika koj
  Nedostaje
 • Prokura na projektu Planiranje prokure: odrediti koje aktivnosti provesti i gdje. Dokumentirati zahtjeve na proizvod i identifikacija potencijalnih izvora. Provođenje natječaja i ponuda. Odabir izvor
  Nedostaje
 • Nove teme u vođenju projekata Nove komunikacijske tehnike na projektu: novi alati za grupni rad. Nove organizacijske vještine. Vođenje složenih projekata. Vođenje strateških projekata
  Nedostaje

Sadržaj seminara/vježbi

 • Planiranje projekta
  Područja domene projekta Pregled aktivnosti i njihova međuzavisnost Izrada mrežnog dijagrama
 • Upravljanje vremenom
  Određivanje vremena trajanja aktivnosti Proračun vremena - progresivni i retrogradni Metode za analizu vremena
 • Planiranje resursa
  Pregled resursa Pridruživanje resursa aktivnostima Proračun kapaciteta
 • Upravljanje troškovima
  Pregled aktivnosti i resursa Utvrđivanje troškova i načina pridruživanja troškova Plan troškova na projektu

Alati koji se koriste na predmetu

 • MS Project
  Alat za planiranje i praćenje projekata

Osnovna literatura

 • Hauc, A. Projektni menadžment i projektno poslovanje. Zagreb, MEP, 2007.
 • Lock, D. Project Management. 9th ed., Gower, Aldershot, 2007.
 • Project Management Body of Knowledge. Project management Institute, www.pmi.org

Dopunska literatura

 • Kerzner, H. Project management: a system approach to planning, scheduling and controlling. 10th ed. John Wiley, Hoboken, 2009.
 • Buttrick, R. The project workout: a toolkit for reaping the rewards from all your business projects. 3rd ed. Prentice Hall, Harlow, 2005.

Preduvjeti

 • Organizacijsko projektiranje
  Organizacijsko projektiranje omogućit će polaznicima razumijevanje dinamičnog aspekta povezanosti strategije, činitelja okoline, organizacijske strukture i upravljanja promjenama. Studenti će upoznati metode za unapređivanje organizacije te obilježja različitih organizacijskih rješenja u domeni dizajna, a do kojih se moze doci postupcima organizacijskog projektiranja. Oni će ovladati metodikom organizacijskog projektiranja. Bit će u stanju načiniti istraživanje organizacije u smislu utvrđivanja razine njene učinkovitosti, boniteta u širem smislu, te sposobnosti prilagodbe. Polaznici će temeljem usvajanja ovih sadržaja biti u stanju obavljati modeliranje, optimalizacije i formaliziranje u vezi organizacijskih procesa, strukture, resursa, upravljanja, odlučivanja. Jedan od ciljeva predmeta je omogućiti studentima da prepoznaju aktualne i potrebne organizacijske promjene te da budu sposobni provesti projektiranje nove organizacije. Oni će upoznati i koristiti suvremene alate za potporu aktivnostima projektiranja

Slični predmeti

 • Vođenje projekata Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Dušak Vesna Predavanje 15 2 1
Žajdela Hrustek Nikolina Seminar 15 1 1
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh