FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2016/2017
semestar:
6. semestar

2016/2017

4ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Ne
6. semestar
3. nastavna godina

Vođenje projekata npp:72639

Engleski naziv

Project Management

Katedra

Katedra za organizaciju

Kategorija ("boja")

SP

Cilj kolegija

Upoznati specifična znanja, metode i tehnike potrebne za uspješno vođenja projekata. Ovladati vještinama planiranja, realizacije i zaključivanja projekta. Primijeniti stečena znanja i vještine na odabrani praktični primjer

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • analizirati rizike i prepoznati preventivne i korektivne mjere
 • analizirati troškove i korisne efekte na projektu
 • ovladati metodama, tehnike, i vještine za pojedina upravljačka područja projekta
 • ovladati tehnikama prepoznavanja rizika na projektu
 • ovladati temeljenim metodama, tehnikama i vještinama planiranja projekata (mrežnim planiranjem)
 • prepoznati kontekst projekta i pojektnog procesa
 • prepoznati ulaze i izlaze iz radnih paketa i njihova međusobna sučelja
 • prezentirati rezultate oglednog projekta

Ishodi učenja programa

 • analizirati stanje, identificirati prilike i definirati probleme s kojima se susreću organizacije i pojedinci u primjeni ICT, te formulirati rješenja uz primjenu ICT analizirati stanje, identificirati prilike i definirati probleme s kojima se susreću organizacije i pojedinci u primjeni ICT, te formulirati rješenja uz primjenu ICT
 • identificirati ključne podatke i informacije za donošenje racionalnih poslovnih odlukaidentificirati ključne podatke i informacije za donošenje racionalnih poslovnih odluka
 • pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne temepratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne teme
 • razumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studijurazumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studiju
 • razumjeti suvremene organizacijske koncepte i upravljati organizacijskom kulturomrazumjeti suvremene organizacijske koncepte i upravljati organizacijskom kulturom

Sadržaj predavanja

 • Uvod Projekt, vrste projekta, značajke projekta, programi i potprojekti. Vođenje projekta, znanja vezana uz vođenje projekata, organizacijski aspekti vođenja projekata, informatički projekti i njihov
  Nedostaje
 • Kontekst vođenja projekta Projektne faze i životni ciklus projekta, ugovorne strane na projektu, organizacijski utjecaji, ključne menadžerske vještine, sociološko ekonomski utjecaji.
  Nedostaje
 • Proces vođenja projekata Projektni procesi (procesi vođenja projekta, procesi orijentirani proizvodu), grupe procesa (inicijalni, planski, izvršni, nadzorni i zaključni), međudjelovanje procesa i nji
  Nedostaje
 • Upravljanje integracijom na projektu Razvoj projektnog plana: integracija i koordinacija svih projektnih planova su konzistentni, suvisli dokument, izvršenje projektnog plana, provođenje projektnog p
  Nedostaje
 • Upravljanje područjem rada na projektu Inicijacija: odobravanje projekta ili projektne faze. Planiranje područja rada: izrada pismenog opisa područja rada kao baze za daljnji rad na projektu. Definic
  Nedostaje
 • Definicija aktivnosti Identifikacija projektnih aktivnosti, koje je potrebno provesti, da bi se postigli različiti projektni rezultati. Redoslijed aktivnosti: identificiranje i dokumentiranje međusob
  Nedostaje
 • Razvoj rasporeda rada Analiza redosljeda aktivnosti, trajanja aktivnosti i resursa potrebnih za oblikovnaje rasporeda projekta. Nadzor izvršenja po rasporedu: nadzor promjena u rasporedu rada na proj
  Nedostaje
 • Izrada mrežnog plana Izrada mrežnog plana pomoću CPM i PERT metode, za različite primjere projekata uz korištenje programskih paketa.
  Nedostaje
 • Upravljanje troškovima na projektu Planiranje resursa: određivanje koji resursi i u kojoj količini svaki od resursa treba koristiti za izvođenje projekta. Procjena troškova: razvoj i procjena troškov
  Nedostaje
 • Upravljanje kvalitetom na projektu Planiranje kvalitete: identificiranje standarda kvalitete koja je relevantna za projekt i određivanje načina kako zadovoljiti taj standard. Osiguranje kvalitete: pr
  Nedostaje
 • Upravljanje ljudskim resursima na projektu Planiranje organizacije: prepoznavanje, dokumentiranje i pridruživanje projektnih uloga i odgovornosti. Regrutiranje osoblja: pridruživanje ljudskih resursa
  Nedostaje
 • Upravljanje komuniciranjem na projektu Planiranje komunikacija: određivanje informacijskih i komunikacijskih potreba zainteresiranih strana na projektu - tko daje informacije, kome trebaju informacij
  Nedostaje
 • Upravljanje rizicima na projektu Planiranje upravljanja rizicima: odlučivanja kako pristupiti i planirati aktivnoti upravljanja rizicima na projektu. Identifikacija rizika: identificiranje rizika koj
  Nedostaje
 • Prokura na projektu Planiranje prokure: odrediti koje aktivnosti provesti i gdje. Dokumentirati zahtjeve na proizvod i identifikacija potencijalnih izvora. Provođenje natječaja i ponuda. Odabir izvor
  Nedostaje
 • Nove teme u vođenju projekata Nove komunikacijske tehnike na projektu: novi alati za grupni rad. Nove organizacijske vještine. Vođenje složenih projekata. Vođenje strateških projekata
  Nedostaje

Sadržaj seminara/vježbi

 • Planiranje projekta
  Područja domene projekta Pregled aktivnosti i njihova međuzavisnost Izrada mrežnog dijagrama
 • Upravljanje vremenom
  Određivanje vremena trajanja aktivnosti Proračun vremena - progresivni i retrogradni Metode za analizu vremena
 • Planiranje resursa
  Pregled resursa Pridruživanje resursa aktivnostima Proračun kapaciteta
 • Upravljanje troškovima
  Pregled aktivnosti i resursa Utvrđivanje troškova i načina pridruživanja troškova Plan troškova na projektu

Alati koji se koriste na predmetu

 • MS Project
  Alat za planiranje i praćenje projekata

Osnovna literatura

 • Hauc, A. Projektni menadžment i projektno poslovanje. Zagreb, MEP, 2007.
 • Lock, D. Project Management. 9th ed., Gower, Aldershot, 2007.
 • Project Management Body of Knowledge. Project management Institute, www.pmi.org

Dopunska literatura

 • Kerzner, H. Project management: a system approach to planning, scheduling and controlling. 10th ed. John Wiley, Hoboken, 2009.
 • Buttrick, R. The project workout: a toolkit for reaping the rewards from all your business projects. 3rd ed. Prentice Hall, Harlow, 2005.

Preduvjeti

 • Organizacijsko projektiranje
  Organizacijsko projektiranje omogućit će polaznicima razumijevanje dinamičnog aspekta povezanosti strategije, činitelja okoline, organizacijske strukture i upravljanja promjenama. Studenti će upoznati metode za unapređivanje organizacije te obilježja različitih organizacijskih rješenja u domeni dizajna, a do kojih se moze doci postupcima organizacijskog projektiranja. Oni će ovladati metodikom organizacijskog projektiranja. Bit će u stanju načiniti istraživanje organizacije u smislu utvrđivanja razine njene učinkovitosti, boniteta u širem smislu, te sposobnosti prilagodbe. Polaznici će temeljem usvajanja ovih sadržaja biti u stanju obavljati modeliranje, optimalizacije i formaliziranje u vezi organizacijskih procesa, strukture, resursa, upravljanja, odlučivanja. Jedan od ciljeva predmeta je omogućiti studentima da prepoznaju aktualne i potrebne organizacijske promjene te da budu sposobni provesti projektiranje nove organizacije. Oni će upoznati i koristiti suvremene alate za potporu aktivnostima projektiranja

Slični predmeti

 • Vođenje projekata Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Dušak Vesna Predavanje 15 2 1
Žajdela Hrustek Nikolina Seminar 15 1 1
Nema definiranih ispitnih rokova

Vođenje projekata - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2016/2017

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Zadaća 1 – Opis projekta2
Zadaća 2 – Domena projekta2
Zadaća 3 – Vremenski plan3
Zadaća 4 – Troškovi projekta2
Zadaća 5 – Ljudski resursi2
Zadaća 6 – Komunikacija 2
Zadaća 7 – Rizici na projektu2
Aktivnost5
Kolokvij 1 20
Kolokvij 220
Projekt40
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


 

 

Uvjeti za ocjenu i potpis:

Za potpis je potrebno skupiti minimalno 30 bodova.

Za ocjenu je potrebno skupiti minimalno 50 bodova i položiti sve kolokvije. Studenti koji ne polože kolegij na temelju bodova izlaze na pismeni i na usmeni ispit.

Napomena: Prepisivanje na kolokvijima, korištenje tuđih rješenja u zadaćama, provjerama je strogo zabranjeno i povlači stegovnu odgovornost studenata.

 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 45 +
Kolokvij 2 + 50.0 90 +
Završna provjera rada + + + + + 30 +
Krajnji rok predaje projekta +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje nastavi 0 0 Na predavanjima i seminarima dozvoljena su 2 izostanka u svakom petotjednom periodu. Ne može se nadoknaditi
Aktivnost na nastavi 5 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na predavanjima ili rješavati probleme ili kratke provjere razumijevanja neto obrađenog gradiva. prezentirati na nastavi posebna rješenja pojedinih slučajeva. Ne može se nadoknaditi
Zadaće 15 0 Ukupno ima 7 zadaća koje zajedno nose 15 bodova. Izradom zadaća ujedno se i izrađuju dijelovi projekta. Zadaće će se morati predati do točno određenog datuma koji će biti naknadno definiran. Ne može se nadoknaditi
1. kolokvij 20 0 Rješavanje zadataka - analiza strukture projekta, analiza vremena projekta, mrežno planiranje. Ne može se nadoknaditi
2. kolokvij 20 0 Analiza resursa i troškova projekta - na primjeru obrazložiti zadano upravljačko područje projekta. Timski rad . Ne može se nadoknaditi
Projekt 40 0 Izrada i prezentacija projekta u timu (najviše tri studenta). Nadoknada nije predviđena
ZBROJ 100 0 Za ocjenu dovoljan potrebno je sakupiti 50% od ukupnog broja bodova (50 bodova).


Vođenje projekata - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2016/2017

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Zadaća 1 – Opis projekta2
Zadaća 2 – Domena projekta2
Zadaća 3 – Vremenski plan3
Zadaća 4 – Troškovi projekta2
Zadaća 5 – Ljudski resursi2
Zadaća 6 – Komunikacija 2
Zadaća 7 – Rizici na projektu2
Aktivnost5
Kolokvij 1 20
Kolokvij 220
Projekt40
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


 

 

Uvjeti za ocjenu:

Za ocjenu je potrebno skupiti minimalno 50 bodova i položiti sve kolokvije. Studenti koji ne polože kolegij na temelju bodova izlaze na pismeni i na usmeni ispit.

Napomena: Prepisivanje na kolokvijima, korištenje tuđih rješenja u zadaćama, provjerama je strogo zabranjeno i povlači stegovnu odgovornost studenata.

 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 45 +
Kolokvij 2 + 50.0 90 +
Završna provjera rada + + + + + 30 +
Krajnji rok predaje projekta +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje nastavi 0 0 Izvanredni studenti nisu obavezni prisustvovati redovnoj nastavi.
Aktivnost 5 0 Radi ostvarenja dodatnih bodova, koje redoviti studenti realiziraju aktivnošću na nastavi, izvanredni studenti mogu izabrati dodatni zadatak, oko čeka se dogovara sa prof.dr.sc. Vesnom Dušak ili dr.sc. Nikolinom Žajdela-Hrustek. Ne može se nadoknaditi
Zadaće 15 0 Ukupno ima 7 zadaća koje zajedno nose 15 bodova. Izradom zadaća ujedno se i izrađuju dijelovi projekta. Zadaće će se morati predati do točno određenog datuma koji će biti naknadno definiran. Ne može se nadoknaditi
1. kolokvij 20 0 Rješavanje zadataka - analiza strukture projekta, analiza vremena projekta, mrežno planiranje. Ne može se nadoknaditi
2. kolokvij 20 0 Analiza resursa i troškova projekta - na primjeru obrazložiti zadano upravljačko područje projekta. Timski rad . Ne može se nadoknaditi
Projekt 40 0 Izrada i prezentacija projekta u timu (najviše tri studenta). Nadoknada nije predviđena
ZBROJ 100 0 Za ocjenu dovoljan potrebno je sakupiti 50% od ukupnog broja bodova (50 bodova).


Uvjeti polaganja predmeta putem kontinuiranog praćenja za izvanredne studente:

 

1. Kolokviji (40 bodova)- ukupno 2 kolokvija.

- prvi kolokvij - analiza strukture projekta, analiza vremena projekta, mrežno planiranje - individualno

- piše se u isto vrijeme kada pišu i redovni studenti
- iznimka su oni izvanredni studenti koji zbog radnih obaveza nisu u toj mogućnosti - oni mogu pisati kolokvij u dogovoru s izvođačima kolegija u vrijeme konzultacija
- moguće je polagati kolokvij i putem video veze (Skype)

- drugi kolokvij - analiza resursa i troškova projekta - na primjeru
obrazložiti zadano upravljačko područje projekta. Timski rad.

- iznimka su oni izvanredni studenti koji zbog radnih obaveza nisu u toj mogućnosti - oni mogu pisati kolokvij u dogovoru s izvođačima kolegija u vrijeme konzultacija
- moguće je polagati kolokvij i putem video veze (Skype)

- piše se u isto vrijeme kada pišu i redovni studenti

2. Zadaće (15 bodova) - ukupno ima 7 zadaća koje zajedno nose 15 bodova

-izradom zadaća ujedno se i izrađuju dijelovi projekta

- zadaće se moraju predati do točno određenog datuma koji će biti naknadno definiran
3. Aktivnost (5 bodova) - radi ostvarenja dodatnih bodova, koje redoviti studenti realiziraju aktivnošću na nastavi, izvanredni studenti mogu izabrati dodatni zadatak, oko čeka se dogovara s izvođačima kolegija 
4. Grupni  rad i prezentacija projektnog  zadataka (40 bodova) - studenti su dužni samostalno ili u timu obraditi jednu temu projektnog prijedloga
- prezentira se u isto vrijeme kada prezentiraju redovni studenti
- iznimka su oni izvanredni studenti koji zbog radnih obaveza nisu u toj mogućnosti - oni mogu prezentirati u dogovoru s izvođačima kolegija u vrijeme konzultacija

Kontinuirano praćenje je obuhvaćeno obveznom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle. Materijali na Moodle-u ažuriraju se tjedno, a to vrijedi za prezentacije iz predavanja, zadatke i primjere iz seminarske nastave.

 

Izvanredni studenti koji žele položiti predmet Vođenje projekata na redovnom ispitnom roku

 

Izvanredni studenti koji nisu u mogućnosti dolaziti na međuispite, te prezentirati i braniti projektni rad polažu predmet izlaskom na pismeni i usmeni ispit. Pismeni ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima. Usmenom ispitu pristupa se nakon uspješnog položenog pismenog ispita.

Pismeni ispit sastoji se od dva zadatka. Prvi zadatak - analiza strukture projekta, analiza vremena projekta, mrežno planiranje. Drugi zadatak - analiza resursa i troškova projekta - na temelju prvog zadatka obrazložiti zadano upravljačko područje projekta.

Na pismenom ispitu potrebno je sakupiti minimalno 50% bodova iz svakog zadatka.

Za usmeni dio ispita potrebno je obraditi jednu od projektnih tema po PMI metodologiji vodeći se prema uputama iz seminarske nastave.

Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle. Materijali na Moodle-u ažuriraju se tjedno, a to vrijedi za prezentacije iz predavanja, zadatke i primjere iz seminarske nastave. 

Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh