FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
1. semestar

2013/2014

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
1. semestar
1. nastavna godina

Osnove ekonomije npp:37290

Engleski naziv

Economy Basics

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Nastava

Predavanje
45sati
Seminar
30sati

Sadržaj predavanja

 • TEMELJI EKONOMIJE
  Rijetkost i efikasnost. Tri problema ekonomske organizacije. Tržišne, naredbodavne i mješovite ekonomije. Granica proizvodnih mogućnosti. Ekonomska znanost: kratki pogled na evoluciju predmeta. Ekonomska metodologija. Odnos prema drugim društvenim znanostima. Dodatak: kako čitati grafove.
 • TRŽIŠTA I DRŽAVA U SUVREMENOJ EKONOMIJI
  Tržište. Funkcioniranje. Trgovina, novac i kapital. Država. Ekonomska uloga države. Ekonomski sustavi.
 • TEMELJNI ELEMENTI PONUDE I POTRAŽNJE
  Skala i krivulja potražnje. Skala i krivulja ponude. Ravnoteža ponude i potražnje. Primjena ponude i potražnje: elastičnost; primjena na važna ekonomska pitanja.
 • POTRAŽNJA I PONAŠANJE POTROŠAČA
  Potrošački izbor i teorija korisnosti. Potrošačeva ravnoteža. Efekti dohotka i supstitucije. Od pojedinačne ka tržišnoj potražnji. Paradoks vrijednosti. Potrošačev višak. Geometrijska analiza potrošačeve ravnoteže.
 • PROIZVODNJA I POSLOVNA ORGANIZACIJA
  Teorija proizvodnje i granični proizvod. Kratki i dugi rok. Tehnološka promjena. Proizvodnost i agregatna funkcija proizvodnje. Poslovne organizacije. Priroda poduzeća. Teorije poduzeća. Veličina i tipovi poduzeća.
 • ANALIZA TROŠKOVA
  Ekonomska analiza troškova. Ukupni trošak. Granični trošak. Međuodnos. Proizvodnja i troškovi. Izbor inputa i najmanji troškovi. Oportunitetni troškovi. Geometrijska analiza: odlučivanje poduzeća i najmanji troškovi.
 • TRŽIŠNE STRUKTURE
  Savršena konkurencija. Ponašanje konkurentskog poduzeća. Kratki i dugi rok. Efikasnost i jednakost konkurentskih tržišta. Nesavršena konkurencija. Monopol. Maksimizacija profita. Monopolistička konkurencija. Oligopol. Ponašanje i strategije. Troškovi nesavršene konkurencije.
 • NEIZVJESNOST I TEORIJA IGARA
  Ekonomika rizika i neizvjesnosti. Propusti tržišta i informacije. Teorija igara.
 • TRŽIŠTE FAKTORA
  Dohodak i bogatstvo. Određivanje cijene faktora graničnom proizvodnošću. Tržište rada i pitanja politike. Sindikati i država na tržištu rada. Kolektivno pregovaranje. Zemlja i fiksni faktori. Rente. Kapital. Temeljni koncepti. Profiti. Teorije kapitala i kamate.
 • TRŽIŠTE I EKONOMSKA EFIKASNOST
  Efikasnost savršene konkurencije. Opća ravnoteža.
 • KOMPARATIVNE PREDNOSTI I PROTEKCIONIZAM
  Međunarodna trgovina. Komparativne prednosti. Protekcionizam.
 • DRŽAVA I EKONOMIJA
  Država kao institucija. Država i politički sustavi. Problem suvremene države. Rast i legitimnost. Tržište i demokracija. Država i ekonomski sustavi. Ekonomske funkcije države. Ekonomske politike. Propusti države i teorija javnog izbora.
 • EKONOMSKI ASPEKTI OPOREZIVANJA
  Principi. Vrste. Porezi i efikasnost. Pravednost.
 • POLITIKE TRŽIŠTA
  Regulacija i deregulacija. Uzroci, tipovi, troškovi. Politike zaštite tržišne utakmice. Ekonomija i pravo.
 • JAVNA DOBRA I EKSTERNALIJE
  Eksternalije. Politike ispravljanja eksternalija. Ekonomika prirodnih resursa. Ekonomika okoliša. Globalna javna dobra. Klimatske promjene.
 • MAKROEKONOMIJA- PRISTUP
  Ključni koncepti. Agregatna ponuda i potražnja. Mjerenje ekonomske aktivnosti. Nacionalni ekonomski računi.
 • POTROŠNJA I INVESTICIJE
  Potrošnja i štednja. Funkcije potrošnje i štednje. Determinante potrošnje. Investicije. Determinante, potražnja za investicijama.
 • POSLOVNE FLUKTUACIJE I TEORIJA AGREGATNE POTRAŽNJE
  Poslovne fluktuacije. Osobine i teorije poslovnih ciklusa. Temelji agregatne potražnje. AD krivulja.
 • MODEL MULTIPLIKATORA
  Temeljni model. Određivanje proizvodnje štednjom i investicijama. Multiplikator. Fiskalna politika u modelu multiplikatora.
 • FINANCIJSKA TRŽIŠTA I NOVAC
  Suvremeni financijski sustav. Novac. Evolucija novca, funkcije i potražnja. Bankarstvo i ponuda novca. Tržišta dionica.
 • CENTRALNO BANKARSTVO I MONETARNA POLITIKA
  Temelji centralnog bankarstva. Monetarna politika. Učinak novca na cijene i proizvodnju. Monetarni transmisijski mehanizam.
 • EKONOMSKI RAST
  Proces i značaj rasta. Teorije ekonomskog rasta. Obrasci ekonomskog rasta. Izvori rasta. Trendovi produktivnosti. Svjetski ekonomski rast u komparativnoj perspektivi.
 • EKONOMSKI RAZVOJ
  Izazovi razvoja. Problemi nerazvijenih zemalja. Kritičke perspektive o nerazvijenosti. Strategije ekonomskog razvoja. Alternativni modeli razvoja. Socijalistički ekonomski sustavi: obilježja, slom, transformacija. Ekonomski i politički modeli postsocijalističke transformacije. Washingtonski konsenzus i kritike.
 • MEĐUNARODNI FINANCIJSKI SUSTAV I DEVIZNI TEČAJ
  Devizni tečajevi. Određivanje. Međunarodna tržišta valuta. Međunarodni novčani sustav.
 • MAKROEKONOMIJA OTVORENE PRIVREDE
  Međunarodna razmjena i ekonomska aktivnost. Međuzavisnost u globalnoj ekonomiji. Otvorena pitanja međunarodne ekonomije.
 • AGREGATNA PONUDA I NEZAPOSLENOST
  Temelji agregatne ponude. Nezaposlenost. Mjerenje i vrste. Problemi i politike nezaposlenosti.
 • STABILNOST CIJENA
  Inflacija. Tipovi i ekonomski učinak. Suvremena teorija inflacije. Cijene u AS-AD okviru. Phillipsova krivulja. Kratki i dugi rok. Dileme anti-inflacijske politike.
 • MAKROEKONOMSKE ŠKOLE I ALTERNATIVNI PRISTUPI EKONOMSKIM POLITIKAMA
  Klasični pogled i Sayov zakon. Keynes i kejnezijanska revolucija. Monetarizam. Noviji pristupi makroekonomiji. Suvremeno stanje rasprave i implikacije za politike.
 • POLITIKE RASTA I STABILNOSTI
  Javni dug i ekonomske posljedice. Ekonomska stabilizacija: interakcija monetarne i fiskalne politike. Izazovi rasta i stabilnosti u 21. stoljeću.
 • GLOBALIZACIJA I IZAZOVI
  Pristupi i sporovi. Procesi, institucije i politike globalizacije. Izazovi globalizacije: siromaštvo, održivi razvoj, sigurnost, suverenitet.

Osnovna literatura

 • Samuelson, P. A. and Nordhaus, D. W. (2005) Ekonomija, Zagreb: MATE 2007.,(18.izdanje).

Dopunska literatura

 • Polovina, S. i Medić, Đ. Š. (2002) Osnove ekonomije, Priručnik za studij ekonomije uz udžbenik P. Samuelson-W. Nordhaus Ekonomija, 15. izdanje, Zagreb: Medimek.
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh