FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
1. semestar

2013/2014

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
1. semestar
1. nastavna godina

Informatika npp:37292

Engleski naziv

Informatics

Katedra

Katedra za informatičke tehnologije i računarstvo

Cilj kolegija

Upoznavanje studenata s osnovnim elementima informacijskog sustava te primjenom tih sustava u poslovnoj praksi. Naglasak je stavljen na međuzavisnost svih dijelova koji se detaljno izučavaju tijekom studija. Posredni cilj kolegija je ujednačavanje znanja svih studenata koja su različita i po sadržaju i po pristupu obradi pojedinih dijelova informacijskog sustava, kako bi mogli s razumijevanjem pratiti specijalistička predavanja struke.

Nastava

Predavanje
45sati
Seminar
30sati

Sadržaj predavanja

 • PODATKOVNO OPISIVANJE REALNIH SUSTAVA
  Uvod u predmet i objašnjenje načina rada. Upućivanje na nastavne sadržaje prezentirane na Internetu i u okviru LMS sustava. Povijesni razvoj komunikacije i prijenosa spoznaje među subjektima u komuniciranju; pojam i uloga komunikacijskog sustava u opisu realnih sustava; komunikacijski sustav kao podloga izgradnje informacijskog sustava. Pojam podatka, informacije te materijalizacija zapisa na nosiocima podatkovnog sadržaja. Pojam informacijskog sustava. Elementi informacijskog sustava; materijalna potpora, programska i organizacija potpora, ljudski resursi, mrežna infrastruktura i podatkovni sadržaj. Osnovne karakteristike poslovnih sustava u suvremenim uvjetima. Funkcije informacijskog sustava, cilj i razlozi izgradnje informacijskog sustava. Sustavski pristup u poimanju i opisu realnih sustava. Područja primjene informacijskog sustava. Veza informacijskog i komunikacijskog sustava, povezanost i organizacijskog i informacijskog sustava, pretpostavke uvođenja i primjene informacijskog sustava, elementi informacijske pismenosti, zavisnost razvoja organizacijskog sustava o postojanju i organiziranosti informacijskog sustava.
 • RAČUNALO KAO DIO INFORMACIJSKOG SUSTAVA
  Povijesni razvitak računalnih sustava, preteče računala, prva računala, prva komercijalna računala. Razvitak obrade podataka, zavisnost informacijskog sustava o razvoju informacijske tehnologije. Pojam digitalne tehnologije. Digitalni način zapisivanja podataka, kodiranje u radu računala točke kodiranja u računalu, pojmovi: bit, bajt, strojna riječ. Razvitak kodnih sustava za zapisivanje podataka, potreba za kodom s dovoljnim brojem permutacija. Redundanca, BCD kod (4-bitni) EBCDI i ASCII kodovi (8-bitni). Način zapisivanja sadržaja u radnom spremniku, pakirani način zapisivanja sadržaja, nepakirano zapisivanje sadržaja. Provjera pariteta pomoću bita parnosti. Osnovni princip rada računala, brojevni sustavi, osnovne računske operacije različitim brojevnim sustavima, tablice stanja za osnovne računske operacije, način zapisivanja sadržaja u procesoru računala. Osnovni elementi računalnog sustava, školsko računalo, ulazne jedinice, izlazne jedinice, središnja jedinica, vanjska memorija, radni spremnici, procesor, registri, aritmetičko logička jedinica, upravljačka jedinica, registri posebne namjene, bistabili, osnovni logički sklopovi, uloga sabirnice u radu računala. Vanjska memorija; magnetski mediji, optički mediji, tehnologija i organizacija fizičkog zapisa. Trajnost zapisa na pojedinim medijima.Izlazne jedinice, monitor, vrste, princip rada. Skener, vrste, namjena, princip rada. Pisači, pisači s udarcem, pisači bez udarca rasterska točka. Font (definicija), vrste fontova (vektorski, rasterski, proporcionalni, neproporcionalni...), pretvorba iz vektorskog formata u rasterski. Organizacija obrade odnosno načini korištenja procesorskog vremena.
 • SUSTAVSKA PROGRAMSKA PODRŠKA I PROGRAMIRANJE
  Pojam programskog proizvoda, programski sadržaji potrebni za rad računala, elementi sustavske programske podrške, pojam operacijskog sustava, zadaci i namjena operacijskih sustava, vrste operacijskih sustava, funkcije operacijskog sustava. Pojam programskih jezika, elementi programskog jezika, generacije programskih jezika, programi prevoditelji, koraci prevođenja. Pojam algoritma, veza algoritma i procesa u realnom sustavu, način opisivanja procesa. Pojam sustava za upravljanje bazom podataka, funkcije DBMS-a. Pojam datoteke, vrste datoteka, slijedna ili sekvencijalna datoteka, direktna ili relativna datoteka, indeksna datoteka, vrste datoteka s obzirom na sadržaj u njima. Baze podataka, relacijske baze, skladišta podataka i dimenzijske baze podataka.
 • PRIMJENA INFORMACIJSKIH SUSTAVA U POSLOVNOM SUSTAVU
  Informacijski sustavi u pojedinim poslovnim područjima, informacijski sustav u području financija i računovodstva, proizvodni informacijski sustavi, informacijski sustavi nabave, informacijski sustavi prodaje, kadrovski informacijski sustavi. Pristup izgradnji informacijskog sustava, životni ciklus informacijskog sustava, faze izgradnje informacijskog sustava, planiranje razvoja informacijskog sustava, analiza poslovnog sustava, oblikovanje informacijskog sustava, izrada informacijskog sustava, uvođenje u rad novog sustava, održavanje sustava. Načini prikupljanja podataka, uvjeti određivanja potrebe zapisivanje podataka na analogne i digitalne nositelje, zakonski uvjeti pohrane sadržaja na pojedinim materijalnim nositeljima, načini pohrane sadržaja obrade, nositelji analognog zapisa sadržaja, nositelji digitalnog sadržaja, uvjeti primjene pojedinih nositelja. Pristup izgradnji informacijskog sustava, životni ciklus informacijskog sustava, faze izgradnje informacijskog sustava, planiranje razvoja informacijskog sustava, analiza poslovnog sustava, oblikovanje informacijskog sustava, izrada informacijskog sustava, uvođenje u rad novog sustava, održavanje sustava. Načini prikupljanja podataka, uvjeti određivanja potrebe zapisivanje podataka na analogne i digitalne nositelje, zakonski uvjeti pohrane sadržaja na pojedinim materijalnim no Informacijski sustavi u pojedinim poslovnim područjima, informacijski sustav u području financija i računovodstva, proizvodni informacijski sustavi, informacijski sustavi nabave, informacijski sustavi prodaje, kadrovski informacijski sustavi. Pristup izgradnji informacijskog sustava, životni ciklus informacijskog sustava, faze izgradnje informacijskog sustava, planiranje razvoja informacijskog sustava, analiza poslovnog sustava, oblikovanje informacijskog sustava, izrada informacijskog sustava, uvođenje u rad novog sustava, održavanje sustava. Načini prikupljanja podataka, uvjeti određivanja potrebe zapisivanje podataka na analogne i digitalne nositelje, zakonski uvjeti pohrane sadržaja na pojedinim materijalnim nositeljima, načini pohrane sadržaja obrade, nositelji analognog zapisa sadržaja, nositelji digitalnog sadržaja, uvjeti primjene pojedinih nositelja.
 • NAČINI PRIKAZIVANJA REZULTATA OBRADE
  Tekstualno prikazivanje sadržaja, uključivanje zvuka u opis i prikaz sadržaja, grafičko prikazivanje, multimedija u prikazu sadržaja. Pojam multimedije, multimedija kao tehnologija, multimedija kao komunikacijski fenomen, razvoj multimedijskih sustava komuniciranja, hipertekst i hipermedija za nelinearno kretanje sadržajem, informatičko poimanje multimedije, prividna stvarnost, elementi za izgradnju prividne stvarnosti. Tehnološki preduvjeti za primjenu multimedijskih sadržaja, računalni dodaci za doživljaj prividne stvarnosti kao realne pomoću osnovnih ljudskih osjetila.
 • UVOD U SIGURNOST I ZAŠTITU INFORMACIJSKOG SUSTAVA
  Pojam zaštite informacijskog sustava, pojam sigurnosti informacijskog sustava, razlozi izgradnje sustava zaštite informacijskog sustava, pojam kompjutorskog kriminala, izvori i oblici prijetnji informacijskom sustavu, priroda kao izvor prijetnje, čovjek s atribucijom namjernosti, čovjek s atribucijom nenamjernosti, tehnička sredstva kao izvor prijetnji. Koraci u izgradnji sustava sigurnosti poslovnog informacijskog sustava, definiranje politike sigurnosti informacijskog sustava. Mjere zaštite informacijskih sustava, materijalni nositelj kao mjera zaštite, programske mjere zaštite, zaštita na razini operacijskog sustava, zaštita na razini aplikativne programske potpore, sigurnosna kopija s promjenom materijalnog nositelja kao mjera zaštite, zaštita kriptografskim mjerama zaštite, simetrični kripto sustavi, asimetrični sustavi kriptiranja, funkcija digitalnog potpisa, načini ostvarivanja digitalnog potpisa, zaštita od virusa, tehničke mjere zaštite, fizičke mjere zaštite, organizacijske mjere zaštite, mjere zaštite iz oblasti prava

Sadržaj seminara/vježbi

 • UVOD U VJEŽBE I OSNOVE RADA SA OPERACIJSKIM SUSTAVOM WINDOWS XP
  Upoznavanje s tehničkom osobinama kabineta za praktični rad, tehničkom infrastrukturom Fakulteta, načinom rada i provjerom znanja. Prijavljivanje na računalo,rad više korisnika, odvojene postavke i sigurnost, lozinka i korisničko ime. Rad u lokalnoj mreži Fakulteta, mapiranje udaljenog diska, korištenje udaljenog diska. Pretraživanje resursa računala i lokalne mreže. Sustav pomoći. Standardni alati Windows aplikacija i razmjena objekata između aplikacija (New, Open, Save, ...). Kopiranje, ugrađivanje, povezivanje kao načini razmjene objekata.
 • OSNOVE RADA S APLIKACIJOM MS WORD 2007
  Prvi susret s aplikacijom MS Word XP - osnovni ekran, izbornici, trake alata, ravnalo i statusna linija, miš, naredbe. Rad s dokumentom - kreiranje novog dokumenta, otvaranje postojećeg dokumenta, spremanje dokumenta u datoteku, izlaz iz programa. Pogledi na dokument, rad s više dokumenata i podijeljenim ekranom. Rad sa tekstom - unos teksta i ispravljanje pogrešaka, kretanje kroz dokument, označavanje teksta, kopiranje i premještanje teksta, traženje i zamjena teksta, izrada kratica, fontovi.
 • FORMATIRANJE DOKUMENATA U MS WORD 2007
  Oblikovanje teksta - izbornik Format - znakovi, odlomci, Format Painter, tabulatori, okviri i sjenčanja, numerirane liste i natuknice, višestupčani dokument. Umetanje posebnih objekata u dokument - ubacivanje prekida i razdjeljivanje stranica, odvojeno formatiranje stranica (sekcije), numeriranje stranica, izrada zaglavlja i podnožja stranice, izrada fusnota, ubacivanje posebnih znakova, ubacivanje okvira i objekata (slike, jednadžbe, dijagrami, ...).
 • RAD S TABLICAMA I PRIPREMA DOKUMENTA ZA ISPIS U MS WORD 2007
  Rad s tablicama - izrada nove tablice, unos podataka i rad s tablicama, izmjena tablice, oblikovanje tablice, operacije nad tablicom (sortiranje tablica, računanje u tablicama formule), pretvaranje tekstualnih lista u tablice i obrnuto. Priprema dokumenta za ispis - podešavanje postavki dokumenta i pisača, pregled dokumenta prije ispisa, ispis dokumenta.
 • NAPREDNO UREĐIVANJE TEKSTA U MS WORD 2007
  Uređivanje dokumenata korištenjam stilovima - korištenje stilova, kreiranje i izmjena stila, rad s galerijom stilova. Oblikovanje složenog dokumenta - kreiranje Internet poveznica, izrada tablice sadržaja (Table of Contents), izrada indeksa pojmova (Index), izrada popisa slika, jednadžbi, ... (Table of Figures).
 • IZRADA GRAFOVA I CRTANJE U MS OFFICE APLIKACIJAMA, RAD S PREDLOŠCIMA
  Izrada grafova - temeljem tablica u Wordu, povezivanjem na vanjske izvore (Excel, tekstualne datoteke, ...). Izrada crteža (zajedničko za sve MS Office aplikacije) - vektorska grafika (osobine), alatna traka za crtanje (upotreba pojedinih alata za crtanje). Predlošci dokumenata, kreiranje predloška, izmjena predloška dokumenata
 • OSNOVE RADA S APLIKACIJOM MS EXCEL 2007
  Osnove rada u Excelu - početak rada s programom (osnovni ekran, izbornici, radna bilježnica, trake s alatima, statusna traka, traka za unos formula), odabir naredbi i alata, osnovni rad u workbooku (kretanje radnim listom, kretanje radnom bilježnicom, umetanje i brisanje radnog lista, premještanje i kopiranje radnog lista), zaglavlja redaka i stupaca, markice radnih stranica, selektiranje, formatiranje stranice, iskočni izbornici. Osnove editiranja dokumenta - editiranje radne stranice (unos podataka, vrste podataka, unos brojeva, unos datuma i vremena, unos teksta, unos postotaka i novčanih veličina, promjena unesenih podataka), upravljanje datotekama (snimanje, brisanje, zaštita, pronalaženje), ubacivanje stupaca i redaka, različiti oblici kopiranja sadržaja ćelija, imenovanje ćelija.
 • OBLIKOVANJE TABLICA U MS EXCEL 2007 I PRIPREMA DOKUMENTA ZA ISPIS
  Oblikovanje tablica (unos podataka, formatiranje tablica rubovi, pozadine, prijelomi, ...). Formatiranje stranice (margina, zaglavlja, podnožja), prilagodba za ispis (ispisivanje dokumenata, uređivanje izgleda stranice za ispis, pregled dokumenta prije ispisa).
 • IZRADA FORMULA U MS EXCEL 2007
  Rad s formulama - operatori u formulama, adrese u formulama, vrste formula, unos formula, prikaz pogrešaka u formulama. Funkcije - naredba AutoSum, alat Function Wizard, kategorije funkcija, argumenti funkcija (adrese ćelija, konstante, povratne vrijednosti drugih funkcija). Relativno i apsolutno adresiranje - učinak kod kopiranja formula.
 • GRAFIKONI U MS EXCEL 2007
  Izrada grafikona - kreiranje grafikona, promjene podataka u grafikonu, formatiranje grafikona, tipovi grafikona.
 • RAD S NIZOVIMA DOKUMENATA U MS WORD (MAIL MERGE)
  Tablica kao baza podataka. Umetanje baze podataka. Mail Merge - prototip dokumenta, stapanje prototipa i podataka, izrada koverti, naljepnica, pisama, kataloga.

Osnovna literatura

 • Čerić, V., Varga, M., Budin, L., Budin Posavec, A., Ribarić, S., Kliček, B., Ružić, F., Glavinić, V., Đurek, M., Mihajlović, Ž., Baranović, M.: Poslovno računarstvo, Znak, Zagreb, 1998.
 • Šehanović, J., Ž. Hutinski, M. Žugaj: Informatika za ekonomiste, FET, Pula, 2002.
 • Dvorski, S., Dobrinić, D., Hutinski, Ž., Vrček, N.: Izravni marketing, Tiva tiskara, Varaždin, 2005.
 • Materijali za predavanja dostupni u LMS sustavu Moodle
 • Materijali s vježbi dostupni u LMS sustavu Moodle
 • Bott E., Siechert C., Microsoft Windows XP Inside Out, Microsoft Press, 2001
 • Halvorson M., Young M. J., Microsoft Office XP Inside Out, Microsoft Press, 2001

Dopunska literatura

 • Laudon K.C., Laudon J.P.: Management Information Systems, Prentice-Hall, USA, 2007.
 • Englander I., The Architecture of Computer Hardware and Software Systems, John Wiley & Sons Inc., USA, 2000.
 • Različiti priručnici za programske alate koji se koriste na vježbama.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Hutinski Željko Predavanje 15 3 1
Oreški Dijana Laboratorijske vježbe 15 2 3
Zlatović Miran Laboratorijske vježbe 15 2 3
Nema definiranih ispitnih rokova
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh