FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
2. semestar

2013/2014

7ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
2. semestar
1. nastavna godina

Osnove gospodarstva Hrvatske npp:37295

Engleski naziv

Basics of the Croatian Economy

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Nastava

Predavanje
45sati
Seminar
30sati

Sadržaj predavanja

  • Uvodno predavanje, Funkcije potražnje i ponude na hrvatskom tržištu rada i životni standard hrvatsko
    Uvodno predavanje, Funkcije potražnje i ponude na hrvatskom tržištu rada i životni standard hrvatskog pučanstva, Metode i modeli analize i procjene proizvodnog kapitala, Trendovi i mjerenje populacijskih gibanja, Dinamika i strukturne promjene hrvatskog pučanstva, Valorizacija hrvatskih prirodnih resursa, Metodološko-analitička uporišta raščlambe hrvatskog gospodarstva, Dugoročna gibanja i komparativna dinamika hrvatskog gospodarstva, Regionalni razvitak Hrvatske, Makroekonomske varijable u predtranzicijskom razdoblju (rast, zapošljavanje, inflacija, vanjska razmjena), Ekonomski uzroci državnog osamostaljenja i rata protiv Hrvatske, Stabilizacija i gospodarski razvitak u posttranzicijskom razdoblju (komparativni presjek), Makroekonomske varijable samostalnog hrvatskog gospodarstva (rast, zapošljavanje, inflacija, vanjska razmjena), Efikasnost hrvatskog modela privatizacije, Hrvatske izvozne performanse i uvoz kapitala, Fiskalna politika i agregatna tražnja, Hrvatska monetarna politika, Hrvatski agrarni potencijali i ruralni razvoj, Hrvatska industrija na raskrižju, Prometnice i gospodarski rast, Tehnološki napredak, evaluacija i difuzija novih tehnologija, Funkcija i elementi tržišta kapitala, Kreiranje hrvatskog tržišta kapitala, tranzicija, privatizacija, Globalizacija, europske integracije i nacionalno gospodarstvo,

Osnovna literatura

  • Grupa autora (urednik: I. Družić) (2003) Hrvatski gospodarski razvoj, Politička kultura i Ekonomski fakultet Zagreb

Dopunska literatura

  • Družić, I. i Sirotković, J. (2002) Uvod u hrvatsko gospodarstvo, Politička kultura i Ekonomski fakultet Zagreb
  • Za izradu seminara studentima se na Moodle-u daje popis radova (naročito članaka) koje bi trebali koristiti.
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh