FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
2. semestar

2013/2014

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
2. semestar
1. nastavna godina

Organizacija i menadžment npp:37298

Engleski naziv

Organization and Management

Katedra

Katedra za organizaciju

Nastava

Predavanje
45sati
Seminar
30sati

Sadržaj predavanja

 • POJAM I SVRHA ORGANIZACIJA I ORGANIZIRANJA
  Razlika između organizacije i pojedinca. Organizacija i ljudsko društvo. Sinergijsko djelovanje organizacije. Organizacijski čimbenici.
 • VRSTE ORGANIZACIJA
  Kriteriji za razlikovanje organizacija: ciljevi, trajnost, način strukturiranja. Formalne i neformalne organizacije. Trajne i privremene organizacije. Profitne i neprofitne organizacije. Javne ustanove. Državne i nevladine organizacije.
 • GOSPODARSKE ORGANIZACIJE
  Zakonsko uređenje djelovanja gospodarskih organizacija. Obrt. Trgovac pojedinac. Trgovačka društva. Osnivanje gospodarskih organizacija. Javni bilježnik. Trgovački sud. Prestanak rada trgovačkih društava. Stečaj.
 • ORGANIZACIJSKA STRUKTURA
  Statičko motrište na organizaciju. Pojam i elementi organizacijske strukture. Vrste organizacijskih struktura. Organizacijske jedinice i poslovne funkcije.
 • PROCESI U ORGANIZACIJI
  Dinamičko motrište na organizaciju. Pojam procesa. Vrste procesa u organizaciji. Preoblikovanje poslovnih procesa.
 • OBLIKOVANJE ORGANIZACIJE
  Izvori i pokretači organizacijskih promjena. Promjene strukture. Promjene procesa. Organizacijski rast i razvoj. Organizacijske krize. Organizacija u turbulentnom okružju.
 • UPRAVLJANJE ORGANIZACIJOM
  Procesi upravljanja i poslovođenja. Korporacijsko upravljanje i izvršni menadžment. Odnos upravljačkih i izvršnih menadžerskih tijela u organizaciji.
 • MENADŽMENT
  Pojam menadžmenta: znanstvena disciplina, poslovna funkcija, skupina ljudi koji vode organizaciju. Sastavnice menadžmenta.
 • PLANIRANJE
  Pojam i svrha planiranja. Ciljevi kao poticaj planiranja. Prognoza kao podloga za planiranje. Vrste planova: strategijski, taktički, operativni planovi. Planiranje i kontrola.
 • ORGANIZIRANJE
  Pojam i svrha organiziranja. Odnos strategije i organizacije. Tehnologija. Organizacijska kultura. Usklađivanje organizacijske strukture i procesa sa strategijskim ciljevima.
 • UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA
  Ljudi kao najvažniji čimbenik organizacijskog uspjeha. Odabir i zapošljavanje. Uključivanje u poslovne procese i briga o napredovanju. Razvoj ljudskih potencijala i upravljanje znanjem.
 • KONTROLA
  Povratna sveza. Kontrola i nadzor. Kontrola kvalitete. Sveobuhvatna kontrola kontroling.
 • DRUŠTVENA ODGOVORNOST ORGANIZACIJE
  Pojam i sastavnice društvene odgovornosti. Stejkolderska ekonomija. Odgovornost prema društvenim skupinama i prirodnom okružju. Poslovna etika u organizaciji.
 • ORGANIZACIJSKA KULTURA
  Organizacijske vrednote. Način vođenja i upravljanja u organizaciji. Odnosi u organizaciji. Komuniciranje u organizaciji. Organizacija i lokalna zajednica.
 • PRIMJERI IZ PRAKSE

Osnovna literatura

 • Sikavica, P. Organizacija, Zagreb, Školska knjiga, 2011
 • Sikavica, P., Bahtijarević-Šiber, F. i Pološki Vokić, N. Temelji menadžmenta, Zagreb, Školska knjiga, 2008

Dopunska literatura

 • Žugaj, M., Šehanović, J. i Cingula, M. Organizacija, 2. izd. Varaždin, TIVA Tiskara, 2004
 • Sikavica, P. i Hernaus, T. Dizajniranje organizacije: strukture, procesi, poslovi, Zagreb, Novi informator, 2011
 • Jones, G. R. Organizational Theory, Design, and Change, 6th ed. Upper Saddle River, NJ, Prentice Hall/Pearson Education, 2009
 • Daft, R. L. Organization Theory and Design, 10th ed. Mason, Ohio, South-Western Cengage Learning, 2010
 • Bahtijarević-Šiber, F., Sikavica, P. i Pološki Vokić, N. Suvremeni menadžment: vještine, sustavi i izazovi, Zagreb, Školska knjiga, 2008
 • Certo, S. C. i Certo, S. T. Moderni menadžment, 10. izd. Zagreb, MATE, 2008
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Brčić Ružica Predavanje 15 3 1
Korent Dina Seminar 15 2 3
Nema definiranih ispitnih rokova
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh