FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
2. semestar

2013/2014

0ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
2. semestar
1. nastavna godina

Poslovni engleski jezik 1 npp:37300

Engleski naziv

Business English 1

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati

Sadržaj predavanja

 • PROUČAVANJE LEKSIKA
  PROUČAVANJE LEKSIKA s područja marketinga, međunarodne trgovine, poslovne etike, računovodstva, financija, bankarstva
 • VANJSKA I UNUTARNJA TRGOVINA
  VANJSKA I UNUTARNJA TRGOVINA, ugovaranje uvoznih i izvoznih poslova. Organizacija vanjske trgovine, međunarodni trgovački običaji i pravila, ugovori u vanjskotrgovinskom poslovanju, poslovna dokumentacija (faktura, teretnica, tovarni list).
 • PODUZEĆE
  PODUZEĆE i organizacijska struktura, upravljanje poduzećem. Vrste organizacijskih struktura, gospodarske organizacije, trgovačka društva, obrt.
 • OSLOVNI PROCESI I POSLOVNE FUNKCIJE
  OSLOVNI PROCESI I POSLOVNE FUNKCIJE (istraživanje i razvoj, nabava, proizvodnja, prodaja, financije, računovodstvo).
 • RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE
  RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE. Imovina i izvori imovine poduzeća (kratkotrajna i dugotrajna imovina), temeljna financijska izvješća (bilanca poduzeća, račun dobiti i gubitka)
 • PRODAJNA KOMUNIKACIJA
  PRODAJNA KOMUNIKACIJA, osnove komunikacije u promociji i marketingu. Ciljevi komunikacije, komunikacijski proces, publicitet i odnosi s javnošću, unapređenje prodaje, osobna prodaja, direktni marketing, međunarodni marketing.
 • USPOSTAVLJANJE POSLOVNIH KONTAKATA I DOGOVARANJE SURADNJE, POSLOVNI RAZGOVORI I TELEFONIRANJE
  USPOSTAVLJANJE POSLOVNIH KONTAKATA I DOGOVARANJE SURADNJE, POSLOVNI RAZGOVORI I TELEFONIRANJE. Norme i pravila ponašanja
 • POSLOVNO DOPISIVANJE
  POSLOVNO DOPISIVANJE, primjena novih tehnologija u poslovnom dopisivanju.
 • PISANJE IZVJEŠTAJA I SAŽETAKA NA ENGLESKOM JEZIKU
  PISANJE IZVJEŠTAJA I SAŽETAKA NA ENGLESKOM JEZIKU. Sadržajna analiza izvornog teksta, kritička analiza sažetka i skupna dorada predložene verzije.
 • PISANJE ŽIVOTOPISA
  PISANJE ŽIVOTOPISA. Tabelarni životopis, životopis u slobodnom obliku i evropski oblik životopisa.
 • VOĐENJE SASTANAKA
  VOĐENJE SASTANAKA, sudjelovanje na sastanku, izrada dnevnog reda, vođenje zapisnika.
 • INTERKULTURALNE RAZLIKE U POSLOVNOM SVIJETU
  INTERKULTURALNE RAZLIKE U POSLOVNOM SVIJETU.Procjena kulture u određenom socijalnom okruzenju. Eksplicitna i implicitna pravila u interkulturalnoj komunikaciji.Činitelji kompetencije u interkulturalnoj komunikaciji
 • UPRAVLJANJE ORGANIZACIJOM
  UPRAVLJANJE ORGANIZACIJOM. Menadžment kao sinteza upravljanja i vođenja. Ciljevi poslovnog sustava i menadžerske odluke. Dioničko društvo, nadzorni odbor, uprava.
 • ORGANIZACIJSKA KULTURA
  ORGANIZACIJSKA KULTURA kao činitelj uspješnosti i učinkovitosti poslovnog sustava. Etičke sastavnice organizacijske kulture. Utjecaj informacijskih i komunikacijskih tehnologija na organizacijsku kulturu
 • OSOBITOSTI VOKABULARA, GRAMATIČKIH I KOMUNIKACIJSKIH STRUKTURA ENGLESKOG POSLOVNOG JEZIKA
  OSOBITOSTI VOKABULARA, GRAMATIČKIH I KOMUNIKACIJSKIH STRUKTURA ENGLESKOG POSLOVNOG JEZIKA. Prevođenje stručnog teksta na hrvatski jezik. Analiza izvornog teksta. Semantičko i formalno raščlanjivanje pojedinih gramatičkih konstrukcija i frazeoloških izraza. Traženje najprikladnijih hrvatskih ekvivalenata.

Osnovna literatura

 • Izbor stručnih tekstova iz publikacija na engleskom jeziku
 • Murphy , R. , : English Grammar in Use , CUP , 1997

Dopunska literatura

 • Sweeney , S. , : English for Business Communication , CUP, 2003
 • Ashley , A. , : Oxford Handbook of Commercial Correspondence , OUP , 2003
 • Powell , M. , : Presenting in English , LTP , 1998
 • Goodale , M. , :Language of Meetings , LTP , 1998
 • Business English Dictionary , Longman , 2000
 • Bujas , Ž. , : Veliki englesko-hrvatski rječnik , Globus , Zagreb , 1999
 • Bujas , Ž. , : Veliki hrvatsko-engleski rječnik , Globus , Zagreb , 1999
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Fara Višnja Predavanje 15 2 1
Vježbe (jezici, tzk) 15 1 4
Nema definiranih ispitnih rokova
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh