FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
3. semestar

2014/2015

7ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
3. semestar
2. nastavna godina

Računovodstvo npp:37301

Engleski naziv

Accounting

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Nastava

Predavanje
45sati
Seminar
30sati

Sadržaj predavanja

 • RAZVOJ, DEFINIRANJE I STRUKTURA RAČUNOVODSTVA
  Povijesni razvoj računovodstva. Definiranje i struktura računovodstva. Računovodstvena udruženja i obrti. Računovodstvena profesija. Kodeks profesionalne etike računovođa. Oblici organizacije poslovnih subjekata.
 • FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI KAO OSNOVA ILI POLAZIŠTE U IZUČAVANJU RAČUNOVODSTVA
  Računovodstvene pretpostavke, načela i standardi kao okvir financijskog izvještavanja. Razumijevanje financijskih izvještaja - bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku, izvještaj o promjenama vlasničke glavnice. Bilješke uz financijske izvještaje s pripadajućim računovodstvenim politikama. Načela vrednovanja elemenata financijskih izvještaja. Kvalitetne osobine računovodstvenih informacija. Korisnici računovodstvenih informacija.
 • OBILJEŽJA, SADRŽAJ I FAZE RAČUNOVODSTVENOG PROCESA
  Računovodstveni proces. Knjigovodstvene isprave. Knjigovodstveni konto i kontni plan. Poslovne knjige. Uvod u računovodstveni informacijski sustav. Interna kontrola, komponente sustava internih kontrola.
 • RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE TIPIČNIH POSLOVNIH DOGAĐAJA
  Računovodstveno praćenje dugotrajne imovine (kupnja, korištenje i otuđivanje). Računovodstveno praćenje kratkotrajne imovine (zalihe sirovina i materijala, trgovačka roba). Računovodstveno praćenje obveza (kratkoročne i dugoročne obveze). Računovodstveno praćenje kapitala (izdavanje redovnih i povlaštenih dionica, promjene na zarađenom kapitalu). Računovodstvo kapitala drugih tipova trgovačkih društava. Računovodstveno praćenje troškova poslovanja (materijalni troškovi, troškovi usluga, troškovi osoblja, rezerviranja za troškove i rizike, ostali troškovi, raspored troškova). Računovodstveno praćenje rashoda i prihoda (redoviti i izvanredni) i utvrđivanje rezultata poslovanja.
 • UVOD U RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA I UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
  Definiranje računovodstva troškova i njegov sadržaj. Razvrstavanje troškova i metode obračuna troškova. Metode vrednovanja zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda. Definiranje i sadržaj upravljačkog računovodstva. Područja upravljačkog računovodstva. Standardni troškovi. Sastavljanje planova poslovnog subjekta. Ostala područja upravljačkog računovodstva.
 • UVOD U REVIZIJU I ANALIZU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
  Pojam i uloga revizije. Provedba revizije. Razumijevanje revizorova izvješća. Pojam i značenje analize financijskih izvještaja. Horizontalna i vertikalna analiza financijskih izvještaja. Analiza financijskih izvještaja pomoću skupina pokazatelja.

Osnovna literatura

 • Skupina autora, (2003), (redaktor I. Spremić), Računovodstvo, Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb.
 • Skupina autora (2004), (redaktor B. Tušek), Računovodstvo priručnik za vježbe, drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb.

Dopunska literatura

 • Žager, K., Vašiček, V. Žager, L.: Računovodstvo za neračunovođe osnove računovodstva, treće izdanje , Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb 2004.
 • Meigs, W i Meigs R., (1999), Računovodstvo, Temelj poslovnog odlučivanja, (prijevod s engleskog jezika), MATE, Zagreb.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Šestanj Perić Tanja Predavanje 2 3 1
Seminar 15 2 1
Nema definiranih ispitnih rokova
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh