FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
3. semestar

2014/2015

7ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
3. semestar
2. nastavna godina

Statistika npp:37302

Engleski naziv

Statistics

Katedra

Katedra za kvantitativne metode

Cilj kolegija

Cilj je ovog predmeta osposobiti studente za uporabu temeljnih metoda deskriptivne statistike i odabranih metoda inferencijalne statistike u području ekonomije i poslovne ekonomije. Naglasak je na primjenama te uporabi programske potpore.

Nastava

Predavanje
45sati
Seminar
30sati

Sadržaj predavanja

 • UVOD
  Definicija statistike. Podjele statistike. Programska potpora za statističku analizu. Analiza podataka metodama deskriptivne statistike. Uređivanje podataka i prikazivanje podatka. Relativni brojevi. Srednje vrijednosti. Kvantili. Mjere disperzije. Standardizirana varijabla. Mjere koncentracije. Mjere asimetrije. Mjera zaobljenosti.
 • ELEMENTI INFERECIJALNE STATISTIKE
  Definicije vjerojatnosti. Uvjetna vjerojatnost. Slučajna varijabla i njezina svojstva. Funkcije vjerojatnosti. Odabrane teorijske funkcije vjerojatnosti diskretne i kontinuirane slučajne varijable. Kovarijanca. Pojam uzorka. Odabrani nacrti uzorka. Procjenitelj parametra ( pojam, odabrana teorijska svojstva). Sampling distribucije.
 • PROCJENJIVANJE PARAMETARA I TESTIRANJE HIPOTEZA
  Procjenjivanje brojem i intervalom aritmetičke sredine populacije, totala, proporcije, varijance, razlike sredina i razlike proporcija dviju populacija. Testiranje hipoteza. Pogreške tipa I. i tipa II. Snaga testa. p- vrijednost. Testiranje hipoteze o pretpostavljenoj aritmetičkoj sredini populacije, pretpostavljenoj proporciji, razlici sredina i proporcija i varijanci dviju populacija). Testiranje hipoteza o jednakosti proporcija triju ili više populacija ( hi-kvadrat test).
 • REGRESIJSKA I KORELACIJSKA ANALIZA
  Pojam regresijske i korelacijske analize. Regresijski modeli. Model jednostavne linearne regresije i njegova analiza. Linearna korelacija. Spearmanov koeficijent korelacije ranga. Model višestruke linearne regresije. Inferencijalno - statistička analiza modela. Primjene regresijskog modela u gospodarskoj analizi.
 • ANALIZA VREMENSKIH NIZOVA I PROGNOZIRANJE
  Definicija vremenskog niza. Vrste nizova. Klasična dekompozicija niza Grafičko prikazivanje i uspoređivanje vremenskih nizova. Pokazatelji dinamike ( diferencije, stope). Individualni i skupni indeksi.). Deflacioniranje. Klizna skala. Modeli vremenskih pojava. Trend modeli i njihova analiza. Modeli sezonskih pojava.

Osnovna literatura

 • Šošić I. (2006). Primijenjenastatistika. Zagreb: Školska knjiga.
 • Šošić I. (2003). Pregled formula iz statistike. Zagreb: Školska knjiga Priručnici za programsku potporu

Dopunska literatura

 • McClave J.T. et al. (2005). Statistics for Business and Economics. Upper Sadle River: Prentice Hall
 • Newbold P. et al.(2003). Statistics for Business and Economics. Upper Sadle River: Prentice Hall
 • Šošić I., V. Serdar (2002). Uvod u statistiku. XII. izdanje. Zagreb: Školska knjiga
 • priručnici za programsku potporu
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Bahovec Vlasta Predavanje 15 3 1
Dobša Jasminka Seminar 15 2 1
Gusić Jelena Seminar 15 2 2
Nema definiranih ispitnih rokova
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh