FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
3. semestar

2013/2014

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
3. semestar
2. nastavna godina

Marketing npp:37304

Engleski naziv

Marketing

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Nastava

Predavanje
45sati
Seminar
30sati

Sadržaj predavanja

 • MAPIRANJE ELEMENATA MARKETINGA I ODNOS STRATEGIJE I TAKTIKE
  Marketing kao filozofija poslovanja; Priroda marketinškog poslovanja; Upravljačka filozofija marketinga; Pojavni oblici upravljanja marketingom; Društveni marketing; Razvoj elemenata marketinga; Strateško razmatranje elemenata marketinga i modela mapiranja; Stratics-povezivanje strategije i taktike.
 • FORMULACIJA I RAZVOJ STRATEGIJE
  Strateško upravljanje; Proces strateškog planiranja; Analiza stanja; Model pet snaga; Životni ciklus proizvoda; BCG matrica rasta i udjela; Multifaktorska matrica McKinsey; Osnove analize; Tržišna segmentacija; Marka i upravljanje markom; Tri generičke konkurentske strategije; Postavljenje ciljeva; Ansoffova matrica rasta; Korištenje teorijskih modela u svakodnevnom poslovanju.
 • MISIJA, USMJERENOST I CILJEVI
  Izričaj misije; Iskaz misije u Stratics procesu; Strateške smjernice; Ciljevi i iskaz misije.
 • MARKETINŠKA OKOLINA, ANALIZA STANJA I ANALIZA KONKURENATA
  Marketinška okolina; Makrookolina; Mikrookolina; Analiza stanja; Tržišna provjera i analiza stanja; Unutrašnja provjera; Vanjska provjera; Analiza SWOT i TOWS; Analiza konkurenata.
 • ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA I INFORMACIJSKI SUSTAVI U MARKETINGU
  Uloga i značenje istraživanja tržišta i marketinškog informacijskog sustava; Povijesni razvoj istraživanja tržišta; Proces istraživanja tržišta; Proces istraživanja tržišta; Definiranje problema i postavljanje ciljeva istraživanja; Određivanje izvora podataka i vrste istraživanja; Metode i instrumenti za prikupljanje podataka; Uzorci i uzorkovanje; Analiza podataka i interpretacija rezultata; Izrada izvještaja; Informacijski sustavi u marketingu.
 • SEGMENTIRANJE, ODABIR CILJNOG SEGMENTA I POZICIONIRANJE NA TRŽIŠTU
  Uloga i važnost segmentacije, pozicioniranja i predviđanja; Razvojne etape u segmentiranju tržišta; Proces segmentiranja tržišta; Pristupi segmentiranju tržišta; Određivanje ciljnog tržišta i konkurenata; Pozicioniranje kao sredstvo postizanja konkurentske prednosti na ciljnom tržištu; Strategije pozicioniranja; Mjerenje i predviđanje tržišnog potencijala.
 • PROIZVOD
  Vrste proizvoda; Asortiman proizvodnog spleta; Pakiranje i označavanje proizvoda; Životni ciklus proizvoda; Strategije vezane za životni ciklus proizvoda; Razvoj novog proizvoda; Marka proizvoda.
 • CIJENA
  Osnovne teorije cijena; Činitelji cijena; Ciljevi cijena; Generičke strateške cjenovne opcije; Cjenovna strategija usmjerena na troškove; Cijena usmjerena na potražnju; Cjenovna strategija usmjerene na konkurenciju; Određivanje cijena za posrednike; Određivanje cijena za nove proizvode.
 • MJESTO DISTRIBUCIJA I PRODAJA
  Sudionici u kanalima distribucije; Trgovina na veliko i trgovina na malo; Fizička distribucija.
 • PROMOCIJA
  Ciljevi promotivnih aktivnosti; Promotivni splet; Oglašavanje, Unapređenje prodaje; Publicitet i odnosi s javnošću; Osobna prodaja; Promotivne aktivnosti na prodajnom mjestu; Direktni marketing; Određivanje promotivnog spleta; Određivanje budžeta promocije.
 • USLUGE
  Obilježja usluga; Kvaliteta usluga; Oblici usluga; Elementi u marketinškom spletu usluga.

Osnovna literatura

 • Previšić, J., Ozretić Došen, Đ., (urednici), Marketing, Adverta, Zagreb, 2004.
 • Vranešević, T., Vignali, C., Vrontis, D.: Upravljanje strateškim marketingom, Accent, Zagreb, 2004.

Dopunska literatura

 • Kotler, P.: Marketing Management, Elevent edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2003.
 • Rocco, F., Marketinško upravljanje, Školska knjiga, Zagreb, 2000.
 • Jobber, D., Principles and Practice of Marketing, McGraw-Hill, New York, 2002.
 • Kerin, R. A. (ed.), Marketing, McGraw-Hill, Irwin, 2002.
 • Czinkota, M. R., (ed.), Marketing: Best Practices, The Dryden Press, Fort Worth, TX, 2000.
 • Perreault, W. D., Jr., McCarthy, E. J., Basic Marketing: A Global Managerial Approach, McGraw-Hill, Boston, MA, 1996.
 • Churchill, Jr., G. A., Peter, J. P., Marketing: Creating Value for Customers, Irwin, Burr Ridge, IL, 2003.
 • Berkowitz, Kerin, Hartley, Rudelius: Marketing, fourth edition, Irwin, 1995.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Dobrinić Damir Predavanje 15 3 1
Gregurec Iva Seminar 15 2 3
Nema definiranih ispitnih rokova
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh