FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
4. semestar

2013/2014

7ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
4. semestar
2. nastavna godina

Poduzetničke financije npp:37305

Engleski naziv

Entrepreneurial Finances

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Nastava

Predavanje
45sati
Seminar
30sati

Sadržaj predavanja

 • PREGLED FINANCIJA
  Pojam, i predmet. Organizacijski oblik poduzeća. Razvoj financija. Cilj poslovanja poduzeća. Problem agenata.
 • FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI, NOVČANI TOKOVI I POREZI
  Računovodstvo i financijsko izvještavanje. Temeljni financijski izvještaji. Novčani tok. Modaliteti profita i novčanog toka. Financijski pokazatelji. Oporezivanje dobiti i prihoda od kapitala.
 • FINANCIJSKA OKOLINA
  Financijska tržišta. Sudionici financijskih tržišta. Financijske institucije. Tržište kapitala. Trošak novca. Tržište kapitala za mala i srednja poduzeća.
 • RIZIK I PRINOS
  Prinos na investicije. Rizik i neizvjesnost. Ukupni rizik rizik imovine u izolaciji. Međuovisnost rizika i prinosa. Diversifikacija. Rizik portfolia. Efikasan portfolio. Specifičan i sistematski rizik. Mjerenje sistematskog rizika. Struktura zahtijevanog prinosa.
 • EKONOMSKA VRIJEDNOST
  Vremenska vrijednost novca. Buduća vrijednost. Sadašnja vrijednost. Jednaki periodični iznosi. Utjecaj različitih kamatnih stopa. Koncepti vrijednosti. Ekonomska vrijednost.
 • VREDNOVANJE OBVEZNICA
  Obveznica je tipično IOU. Nazivne i tržišne karakteristike obveznica. Vrijednost kuponske obveznice. Vrijednost ostalih obveznica. Prinosi na obveznice. Međuovisnost prinosa i cijena obveznica.
 • VREDNOVANJE DIONICA
  Temeljna prava dioničara. Vrste dionica. Tržište dionica. Pristupi vrednovanja dionica. Vrijednost za razdoblje držanja. Modeli sadašnje vrijednosti dividendi. Modeli tržišne kapitalizacije. Prinosi na dionice.
 • POSLOVNI PLAN
  Određenje pojma. Sadržaj poslovnog plana. Dugoročno financijsko predviđanje. Trošak kapitala. Marginalni i inkrementalni trošak kapitala. Trošak glavnice kao diskontna stopa.
 • OSNOVE BUDŽETIRANJA KAPITALA
  Investicijski projekt. Tipovi investicijskih projekata. Postupak budžetiranja kapitala. Financijska efikasnost investicijskih projekata. Razdoblje povrata. Čista sadašnja vrijednost. Interna stopa profitabilnosti. Čista sadašnja vrijednost vs interna stopa. Drugi kriteriji financijskog odlučivanja.
 • PROGNOZA NOVČANIH TOKOVA
  Relevantni novčani tok projekta. Nataloženi i oportunitetni troškovi te eksternalije. Inkrementalni novčani tok nakon poreza. Inkrementalni novčani tok za vlasnika. Prognoza novčanih tokova. Prognoza inflacije. Utjecaj rizika i neizvjesnosti.
 • DUGOROČNO FINANCIRANJE
  Investicijski krediti. Sponzorirani krediti. Lizing. Tržište glavnica malih i srednjih poduzeća. Privatna emisija dionica. Izlaženje u javnost.
 • STRUKTURA KAPITALA
  Financijska poluga. Poslovni i financijski rizik. Tradicionalni pristup strukturi kapitala. MM revolucija. Optimalna struktura kapitala. Teorija kompromisa. Asimetričnost informacija i teorija signaliziranja. Teorija hijerarhije financijskih izbora.
 • POLITIKA DIVIDENDI
  Oblici dividendi. Izvori dividendi. Teorija irelevantnosti dividendi. Teorija ptice u ruci. Teorija porezne diferencijacije. Rezidualni pristup dividendama. Informacijski učinak i očekivanja. Standardne politike. Ograničenja provođenja. Bonusne emisije, otkup vlastitih dionica i reinvestiranje dividendi.
 • UPRAVLJANJE TEKUĆOM IMOVINOM
  Ciklus novčanog toka. Permanentna tekuća imovina. Neto obrtni kapital. Upravljanje novcem i utrživim vrijednosnim papirima.
 • KRATKOROČNO FINANCIRANJE
  Trgovački krediti. Drugi oblici spontanog financiranja. Bankarski krediti. Komercijalni zapisi. Factoring.

Osnovna literatura

 • S. Orsag, Financiranje emisijom vrijednosnih papira, RIFIN, 2002.
 • S, Orsag, Budžetiranje kapitala, Masmedia, 2002.
 • Eugene F. Brigham, Joel F. Houston, Fundamentals of Financial Management, 10. izdanje, South-Western, Mason, Ohio, 2004.

Dopunska literatura

 • S. A. Ross, R. W. Westerfield, B. D. Jordan, Fundamentals of Corporate Finance, peto izdanje, Irwin, McGraw-Hill, 2000.
 • R. A. Brealey i S. C. Myers, Principles of Corporate Finance, šesto izdanje, McGraw-Hill, 2000.
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh