FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
4. semestar

2014/2015

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
4. semestar
2. nastavna godina

Informacijski sustavi npp:37306

Engleski naziv

Information Systems

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Nastava

Predavanje
45sati
Seminar
30sati

Sadržaj predavanja

 • SVRHA INFORMACIJSKOG SUSTAVA
  Osnovni koncepti: podatak, informacija. Kvaliteta i vrijednost informacije u poslovanju. Uloga informacijskog sustava u organizacijskom sustavu. Model objektnog i informacijskog sustava. Svrha informacijskog sustava: izvršenje poslovnog procesa, upravljanje, komunikacija i suradnja.
 • INFORMACIJSKI SUSTAV U PODUZEĆU
  Funkcijski podsustavi: podsustav ljudskih potencijala, računovodstveno-financijski podsustav, prodajno-marketinški podsustav, podsustav proizvodnje Integrirani sustav (ERP). Podsustav za potporu odlučivanju. Podsustav uredskog poslovanja. Integriranje podsustava i elektroničko poslovanje.
 • ORGANIZACIJA PODATAKA U INFORMACIJSKOM SUSTAVU
  transakcijska baza podataka, skladište podataka, baza dokumenata.
 • UPRAVLJANJE INFORMACIJSKIM SUSTAVOM
  Uloga, struktura i funkcioniranje odjela za informacijski sustav, unajmljivanje informacijskih usluga (outsourcing), korisničko računarstvo, etička i pravna pitanja funkcioniranja informacijskog sustava.
 • METODOLOŠKI ASPEKT RAZVOJA INFORMACIJSKIH SUSTAVA
  Uloga informacijskog sustava u organizacijskom sustavu. Model objektnog i informacijskog sustava. Standardizacija metoda, tehnika i alata za razvoja informacijskih sustava. Pristupi razvoju. Nolanova paradigma. Životni ciklus informacijskog sustava i njegove faze (plan unapređenja objektnog sustava, studija izvodljivosti, osnovna arhitektura, prikupljanje, opis i analiza zahtjeva, konceptualno modeliranje, opis i dokumentiranje informacijskog sustava, razvoj i testiranje, nadzor kvalitete projekta i organizacija održavanja). Radne okoline i razvojni sustavi.
 • KOMPARATIVNA ANALIZA STRUKTURNIH METODIKA
  Prikaz više suvremenih metodika (SA/SD, JSD/JSP, IEM, BSP, ISAC, SADT, SSADM, AD Cycle, itd.). Usporedbena analiza i klasifikacija odabranih metodika: opseg i područja primjene, konceptualne osnove, metode i tehnike, notacija, alati, ciljni sustavi.
 • DETALJNI STUDIJ ODABRANE STRUKTURNE METODIKE
  Dekompozicija i analiza poslovnog sustava BSP-metodom: analiza procesa i izrada matrice proces/ organizacija, izvođenje osnovne arhitekture informacijskog sustava, modeliranje procesa DTP-metodom. Detaljna logička analiza procesa: dijagram strukture procesa, akcijski dijagram, stabla i tablice odlučivanja. Modeliranje podataka: ERA-model i relacijski model baze podataka, prevođenje ERA-modela u relacijski model. Stjecanje praktičnog iskustva u korištenju odabrane metodike uz upotrebu CASE-alata. Oblikovanje metodološke osnove za izradu seminarskog i diplomskog rada te praksu.
 • OBJEKTNO ORJENTIRANA ANALIZA
  Osnovni koncepti i terminologija objektne analize. Određivanje objekata i njihovih svojstava, klase objekata i nasljeđivanje svojstava. Osnove objektnog modeliranja sustava.
 • POSTUPCI I AKTIVNOSTI RAZVOJA INFORMACIJSKIH SUSTAVA
  Aktivnosti konceptualnog logičkog i fizičkog modeliranja. Postupci izgradnje, uvođenja, provjere, vrednovanja i održavanja. Modeliranje tehničkih resursa informacijskog sustava.
 • TEHNIKE RAZVOJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA
  Intervjuiranje, istraživanje, promatranje i drugi oblici prikupljanja znanja o funkcijama i podacima organizacijskog sustava. Utvrđivanje hijerarhije ciljeva. Analiza kritičnih faktora uspješnosti informacijskog sustava. Tehnike timskog rada i izrade prototipa. Tehnike vođenja projekta razvoja informacijskog sustava.
 • Procjena uspješnosti informacijskog sustava
  Metrike za procjenu složenosti i kvalitete informacijskog sustva. Proračun direktnih troškova i koristi te procjena indirektnih učinaka primjene informacijskih tehnologija.
 • Automatizacija u razvoju informacijskih sustava
  Koncept CASE-alata i njihova klasifikacija. Pregled najčešće korištenih CASE-alata i njihove funkcionalne karakteristike. Generatori aplikacija i jezici četvrte generacije. Trendovi u automatizaciji razvoja informacijskih sustava.
 • Studij slučaja i seminarski rad
  Primjena metoda, tehnika i postupaka projektiranja informacijskog sustava na zasebnom studijskom slučaju za svaku grupu od tri studenta. Izrada modela organizacije, modela procesa, modela podataka i modela resursa te generiranje aplikacjia. Kompletiranje dokumentacije o projektu i usmena obrana projektnih rješenja pred nastavnikom i drugim timovima. Metrika informacijskih sustava, proračun sredstava, prognoziranje potreba.

Sadržaj seminara/vježbi

 • U okviru vježbi razrađivati će se primjeri za algoritme pojedinih poslovnih procesa, uz korištenje E
  U okviru vježbi razrađivati će se primjeri za algoritme pojedinih poslovnih procesa, uz korištenje Excel-a. Svako obrađeno poglavlje na predavanjima biti će popraćeno laboratorijskom vježbom, u okviru koje će studenti naučiti kako praktično koristiti stečena znanja u poslovnoj praksi.

Osnovna literatura

 • Brumec, J., Informacijsko inženjerstvo (u pripremi, raspoloživo na WEB-u)
 • Martin, M. P., Analysis and Design of Business Information Systems, MacMillan Publishing Co., New York, 1993.
 • Radovan, M., Projektiranje informacijskih sistema, Informator, Zagreb 1991.

Dopunska literatura

 • Kroenke, D. Using MIS. Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2007.
 • Bocij, P., Chaffey, D., Grealey, A., Hickie, S. Business Information systems, Prentice Hall Finacial Times, Harlow, 2006.
 • Hoffer, J., George, J. Valacich, J., Modern Systems Analaxis and Design, The Benjamin/ Cummings Publishing Company, New York, 1996.
 • Coad, P., Object Models Strategies, Patterns and Aplications, Yourdon press, Prentice Hall, Upper Sadle River, 1997.
 • McLeod, R., Management Information Systems, 5-th ed., Macmillan Publishing Comp., New York, 1993.
 • Rumbaugh, J. et al., Object-Oriented Modelling and Design, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, N. J., 1991.
 • Zwass, V., Foundations of Information systems, McGraw-Hill, Boston, 1998.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Mijač Marko Laboratorijske vježbe 15 2 2
Picek Ruben Laboratorijske vježbe 9 2 2
Predavanje 15 3 1
Nema definiranih ispitnih rokova
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh