FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
5. semestar

2013/2014

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
5. semestar
3. nastavna godina

Elektroničko poslovanje npp:37309

Engleski naziv

Electronic Business

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Nastava

Predavanje
45sati
Seminar
30sati

Sadržaj predavanja

 • TEHNOLOŠKA OSNOVA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA
  Vrste programskih i sklopovskih arhitektura za potporu elektroničkom poslovanju. Slojevi programske aplikacije i načini interakcije slojeva. Tipične razvojne tehnologije pojedinih slojeva. Uloga pojedinih slojeva u informacijskom sustavu i značaj za elektroničko poslovanje. Važniji standardi elektroničkog poslovanja: HTML, XML, XSL. Razvojne platforme za razvoj suvremenih programskih sustava i njihova komparativna analiza. Primjeri poznatijih razvojnih platformi za pojedine slojeve. Odabir razvojne platforme u zavisnosti od ciljanog poslovnog modela.
 • POVEZIVANJE PROGRAMSKIH SUSTAVA, INTEROPERABILNOST I STANDARDI RAZMJENE PODATAKA
  Povezanost poslovnih procesa i utjecaj na programske sustave koji ih podržavaju. Interoperabilnost programskih sustava kao preduvjet povezivanja složenih poslovnih sustava. Raspodijeljeni programski sustavi i načini njihovog povezivanja. Standardi povezivanja i njihove značajke: (COM, DCOM, Web Servisi). Povezivanje programskih podsustava unutar poduzeća. Povezivanje standardnih (commercial of the shelf - COTS) i nestandardnih (custom designed) programskih sustava. Povezivanje programa unutar poduzeća. Povezivanje programskih sustava između poduzeća.
 • EXTENSIBLE MARKUP LANGUAGE (XML)
  Problem standardizacije interoperbilnosti složenih programskih sustava. Značaj XML-a za razvoj elektroničkog poslovanja. XML specifikacija i način njezine definicije (DTD, XML Schema). Industrijski horizontalne i vertikalne XML specifikacije i konzorciji koji ih podržavaju. Analiza specifikacija XML-a i semantički problemi. Specifične XML specifikacije (ebXML, cXML, BizTalk, finXML, RosettaNet,...) i njihova primjena u poslovanju. Konverzija specifikacija primjenom XSLT-a . Alati za obradu i konverziju XML dokumenata.
 • WEB SERVISI
  Elementi, arhitekture i standardi za podršku Web servisima. Simple Object Access Protocol (SOAP). Elementi SOAP poruke i tipični primjeri korištenja. Web Services Description Language (WSDL). Universal Description Discovery and Integration (UDDI). Primjeri UDDI repozitorija. Sigurnosni aspekti korištenja Web servisa (Kerberos, X509). Upravljanje transakcijama. Utjecaj Web servisa na povezivanje poduzeća i poslovanje. Primjeri korištenja Web servisa (MS passport). Naplata Web servisa. Kvaliteta usluge (Quality of Service) pri korištenju Web servisa i utjecaj na cjelinu informacijskog sustava. Modeli ugovaranja pri korištenju Web servisa.
 • POSLOVNI MODELI ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA
  Tržište u uvjetima elektroničkog poslovanja (digital marketplace). Globalna povezanost i suvremeni konkurentni odnosi. Poslovni modeli i tržišna prednost. Komponente tržišne prednosti. Vrste tržišnih prednosti. Održivost i trajnost tržišne prednosti. Vrijednosni lanac poduzeća (Value chain) i analiza njegove učinkovitosti. Mogućnosti primjene suvremene tehnologije u pojedinim segmentima vrijednosnog lanca. Povezanost vrijednosnih lanaca kao izvor tržišne prednosti. Ključni poslovni procesi u vrijednosnom lancu i njihov preustroj.
 • ELEKTRONIČKO POSLOVANJE S KRAJNJIM KORISNICIMA B2C
  Pozicija kupca u uvjetima elektroničkog poslovanja. Primjena suvremene tehnologije pri povezivanju poduzeća i kupca. Značajniji poslovni modeli B2C poslovanja i preduvjeti njihove primjene. Sustavi za potporu B2C poslovanju i njihova veza s informacijskim sustavom poduzeća. Značajke prodajnih kanala. Upravljanje prodajnim kanalom. Modeli, principi i tehnologije prikupljanja podataka o kupcima/korisnicima. Analiza ponašanja kupaca i sustavi za analizu profila kupaca. Elektronički marketing, strategije pristupa i način korištenja. Upravljanje odnosima s kupcima. Segmentiranje tržišta i interesne skupine. Vrste i uloga portala u suvremenom poslovanju.
 • FINANCIJSKE TRANSAKCIJE U POSLOVANJU S KRAJNJIM KORISNICIMA
  Mehanizmi plaćanja u poslovanju s krajnjim korisnicima i tehnologije koje ih podržavaju. Prosječna cijena transkacije i isplativost sustava plaćanja. Autentičnost plaćanja. Sljedivost plaćanja i problem anonimnosti. Vrste plaćanja u elektroničkom poslovanju i njihove značajke. Off line i on line sustavi plaćanja. Hash funkcija i njezina primjena u elektroničkom plaćanju. Algoritmi za generiranje elektroničkih kovanica. Mikroplaćanja (GeldKarte, Millicent, Micromint, Payword, PayPal), područja primjene, mogućnosti i ograničenja. Elektronički novac (ecash). Izdavanje elektroničkog novca i slijepi potpis. Problem višestrukog trošenja. Chaum-ov protokol.
 • ELEKTRONIČKO POSLOVANJE MEĐU PODUZEĆIMA B2B
  Povezanost poduzeća i matrični ustroj kao izvor tržišne prednosti. Vrste parterskih odnosa i njihov utjecaj na upravljanje opskrbnim lancem. Segmentacija poslovnih partnera prema ulozi u opskrbnom lancu. Razine odnosa s poduzećima iz okoline (od konkurentne napetosti do strateškog udruživanja). Segmentacija poslovnih procesa obzirom na ulogu u upravljanju opskrbnim lancem. Interni poslovni procesi, njihov značaj za poduzeće i temeljni principi povećanja učinkovitosti (BPR, TQM, 6sigma). Zajednički poslovni procesi kao izvor strateške prednosti i povećanje njihove učinkovitosti koordinacijom u opskrbnom lancu (xEngineering). Vanjski poslovni procesi (outsourcing). Opskrbni lanac i pozicija poduzeća u njemu. Principi upravljanja opskrbnim lancem i značaj standardizacije. Ključni poslovni procesi (prodaja, nabava, proizvodnja, distribucija). Analiza učinkovitosti opskrbnog lanca. Transakcije u opskrbnom lancu. Organizacijske pretpostavke.
 • UPRAVLJANJE OPSKRBNIM LANCEM
  Razine potpore upravljanju opskrbnim lancem: provedba, planiranje i optimizacija, analiza učinkovitosti. Standardizacija opskrbnog lanca i njezin značaj za učinkovitost upravljanja. Standardi i poznatiji sustavi za potporu upravljanju opskrbnim lancem (Supply Chain Management - SCM) komparativna analiza i mjesta najveće učinkovitosti (SAP, ORACLE, ARIBA, i2, Manugistics). Povezanost ERP i SCM sustava. Uvođenje SCM sustava. Dinamika upravljanja opskrbnim lancem i mogućnost prilagodbe poduzeća promjenama u opskrbnom lancu. Zavisnost pristupa upravljanju opskrbnim lancem o poziciji u opskrbnom lancu.
 • ELEKTRONIČKE BURZE ROBA I USLUGA
  Značaj elektroničkih burza roba i usluga (B2B exchanges). Konvergencija burza roba na gobalnom tržištu i analiza industrijskih vertikala. Primjeri poznatijih elektroničkih burza roba i analiza poslovnih modela (MetalExchange, PaperSite). Globalni i lokalni čimbenici razvoja elektroničkih burzi roba. Deregulacija pojedinih segmenata tržišta i utjecaj na razvoj elektroničkih burza roba i usluga.
 • TEHNOLOGIJE MOBILNOG POSLOVANJA
  Tehnologije i standardi za potporu mobilnom poslovanju (GSM, GPRS, EDGE, W-CDMA, UMTS, WLAN, Bluetooth, WAP). Komplementarne tehnologije (GPS). Sigurnost mobilnih komunikacija i zaštitni mehanizmi. Brzina prijenosa podataka.
 • MOBILNO POSLOVANJE
  Vrste suvremenih mobilnih platformi. Mogućnosti i ograničenja mobilne platforme (ograničenja operacijskog sustava, medija pohrane, brzine). Konvergencija mobilnih platformi. Mobilni uređaj kao dio informacijskg sustava. Programske aplikacije na mobilnim platformama. Vrste mobilnih usluga i poznatiji poslovni modeli. Plaćanje u mobilnom poslovanju. Sigurnost mobilnog poslovanja. Mobilno poslovanje i privatnost.
 • ANALIZA USPJEŠNOSTI ELEKTRONIČKOG I MOBILNOG POSLOVANJA
  Poslovni procesi u uvjetima elektroničkog poslovanja i podaci koje razmjenjuju unutar i izvan poduzeća. Mjesta prikupljanja podataka i uloga informacijskog sustava. Kriteriji učinkovitosti i ključni indikatori poslovanja (Key Performance Indicators - KPI). Odabir, kvantifikacija i usklađenje indikatora poslovanja. Mjerenje i frekvencija uzorkovanja. Uravnoteženi bodovni sustav (Balanced Scorecard - BSC) i programski sustavi za potporu njegovoj provedbi (Dialog Software, SAP BSC, ORACLE BSC). Povezivanje BSC sustava s drugim sustavima za praćenje učinkovitosti poslovanja (Activitiy Based Costing ABC, Economic Value Added - EVA). Povezivanje sustava za praćenje učinkovitosti poslovanja s informacijskim sustavom poduzeća. Analiza poslovanja na razini više poduzeća.
 • ZAKONSKA REGULATIVA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA
  Problemi Interneta i utjecaj na poslovanje. Regulacija Interneta. Odgovornost za sadržaj. Zaštita privatnosti. Zaštita autorskih prava. Pristup resursima. Ugovaranje usluga na Internetu i temeljni elementi ugovora (Quality of Service QoS, Service Level Agreement - SLA). Globalno tržište, utjecaj korporacija i određivanje mjesta izvora prihoda, mjesta oprezivanja i odgovornosti. Elektronički potpis, relevantna zakonska regulativa i utjecaj na poslovanje. Temeljni pojavni oblici kriminala na Internetu.
 • BUDUĆNOST ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA
  Novi poslovni modeli, uvjeti njihove primjene i održivost (Application Service Providing ASP, Web Services Providing - WSP). Budućnost Interneta, regulacija i oblici prilagodbe kvalitete usluge. Povezivanje tehnologija i njihov utjecaj na poslovanje (povezivanje mobilnih uređaja, GPS sustava, RFID sustava). Kontekstno orijentirani sustavi i predvidivi oblici njihovog razvoja te utjecaj na poslovanje i društvo u cjelini.

Sadržaj seminara/vježbi

 • U okviru vježbi studenti će korisiti standardne programske alate koji se komercijalno koriste za pot
  U okviru vježbi studenti će korisiti standardne programske alate koji se komercijalno koriste za potporu elektroničkom poslovanju i njihovom primjenom obrađivati praktične primjere. U sklopu toga naučiti će kreirati XML dokumente i njihove definicije, transformirati XML dokumente i prenositi ih u različite specifikacije. Nadalje korisiti će standardni komercijalni alat za potporu upravljanju opskrbnim lancem i upoznati se s njegovim parametrima, principima uspostave (setup) i načinom korištenja.

Osnovna literatura

 • Materijali s predavanja dostupni na: http://www.foi.hr/studiji/dodiplomski/IS/kolegiji/ep
 • Chesher, M., Kaura, R., Linton, P., Electronic Business & Commerce, Springer Verlag, 2002.

Dopunska literatura

 • Coupey E. Digital Business : Concepts and Strategies, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 2004.
 • Corbitt, B., Al-Quirim, N. E-Business, E-Government & Small and Medium Size Enterprises: Opportunities & Challenges, Idea Group Publishing; 2004
 • Jelassi, T., Enders, A. Strategies for E-business : Creating Value through Electronic and Mobile Commerce (Concept and Cases), Prentice Hall 2004.
 • McAfee, A. Operating an E-Business, McGraw-Hill/Irwin; 2004.
 • Turban, E., Lee, J., Kin, D. Chung, M. Electronic Commerce: A Managerial Perspective, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 2000
 • Umar, A., Missier, P. Object-Oriented Client/Server Internet Environments, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 2000.
 • Umar, A. Application (Re)Engineering: Building Web-based Applications and Dealing with Legacies, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 2000.
 • Hohpe, G., Woolf, B. Enterprise Integration Patterns : Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions, Addison - Wesley, 2003.
 • Newcomer, E. Understanding Web Services: XML, WSDL, SOAP, and UDDI, Addison Wesley, 2002.
 • Chopra, S., Meindl, P. Supply Chain Management, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 2003.
 • Chalmtac, I., Gumaste, A., Szabo, C. Broadband Services: Business Models and Technologies for Community Networks, John Willey and Sons, 2004.
 • Giaglis, M. G. Mobile Business: Technologies, Applications, and Markets, Butterworth-Heinemann, 2004.
 • May, P. Mobile Commercee, Cambridge university press, Cambridge, UK, 2001.
 • Nansi, S. Mobile Commerce Applications, Idea Group Publishing; 2004
 • Saunders, K. M. Practical Internet Law for Business, Artech House, 2001,
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Gerić Sandro Laboratorijske vježbe 8 2 4
Seminar 7 2 2
Vrček Neven Predavanje 15 3 1
Nema definiranih ispitnih rokova
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh