FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
6. semestar

2014/2015

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
6. semestar
3. nastavna godina

Poslovno odlučivanje npp:37313

Engleski naziv

Business Decision Making

Katedra

Katedra za organizaciju

Nastava

Predavanje
45sati
Seminar
30sati

Sadržaj predavanja

 • OSNOVE POSLOVNOG ODLUČIVANJA
  Međusobni odnos upravljanja, rukovođenja, managementa i odlučivanja. Pojam i definiranje odlučivanja. Poslovno odlučivanje. Znanstveni pogled na odlučivanje. Priroda odlučivanja. Odlučivanje u turbulentnoj okolini. Greške u odlučivanju. Kontingencijski pristup odlučivanju. Stilovi odlučivanja. Definiranje odluka. Vrste odluka.
 • TEORIJE ODLUČIVANJA
  Stanje i tendencije u razvoju suvremenih teorija odlučivanja. Kvantitativne teorije odlučivanja. Psihološke teorije odlučivanja. Normativna teorija odlučivanja. Deskriptivna teorija odlučivanja.
 • FAZE U PROCESU ODLUČIVANJA I FAKTORI ODLUČIVANJA
  Faze u procesu odlučivanja shvaćenom u užem smislu. Faze u procesu odlučivanja shvaćenom u širem smislu. Faze integralnog procesa odlučivanja. Faktori odlučivanja. Ograničenja u odlučivanju. Okolina u kojoj se odlučuje. Tehnologija i metode odlučivanja. Međusobna povezanost odluka. Sposobnost managementa. Subjektivni faktori odlučivanja.
 • NAČINI ODLUČIVANJA
  Programirano i neprogramirano odlučivanje. Individualno i grupno odlučivanje. Karakteristike grupnog odlučivanja. Vrste grupa. Problemi grupnog odlučivanja. Tehnike grupnog odlučivanja. Brainstorming. Nominalna grupna tehnika. Delphi tehnika. Prednosti i nedostaci grupnog odlučivanja. Intuitivno odlučivanje. Odlučivanje na temelju prosuđivanja. Racionalno odlučivanje. Okolnosti u kojima se odlučuje. Odlučivanje u uvjetima sigurnosti. Odlučivanje u uvjetima rizika. Odlučivanje u uvjetima nesigurnosti.
 • MODELI I TEHNIKE ODLUČIVANJA
  Modeli odlučivanja. Pojam, definicija i uloga modela u donošenju odluka. Tipovi modela odlučivanja. Fizički modeli. Analogni modeli. Simbolički modeli. Ustrojstvo, rješavanje i primjena modela odlučivanja. Formuliranje problema. Konstrukcija modela. Metode (postupci) rješavanja modela. Testiranje valjanosti, kontrola i primjena modela. Tehnike odlučivanja. Tehnike odlučivanja u uvjetima sigurnosti i određenosti. Tehnike odlučivanja u uvjetima rizika. Tehnike odlučivanja u uvjetima neizvjesnosti.
 • INFORMACIJSKI SUSTAVI KAO PODRŠKA ODLUČIVANJU
  Uloga informacijskih sustava u poslovnom odlučivanju. Upravljački informacijski sustavi (MIS). Sustavi za podršku odlučivanju (DSS). Sustavi za podršku grupnom odlučivanju (GDSS). Ekspertni sustavi (ES). Sustavi za podršku vrhovnom rukovodstvu (ESS).
 • SUVREMENI POGLEDI NA ODLUČIVANJE
  Utjecaj teorije kaosa na odlučivanje. Psihološki pristupi odlučivanju. Skrivene zamke procesa odlučivanja. Utjecaj manipulacija na odlučivanje. Utjecaj emocija na odlučivanje. Tipovi menadžera koji odlučuju. Efektivno donošenje odluka. Odlučivanje uspješnih ljudi.

Osnovna literatura

 • Sikavica, P., Bebek, B., Skoko, H., Tipurić, D. (Redakcija P. Sikavica): Poslovno odlučivanje, Informator, Zagreb, 1999.

Dopunska literatura

 • Harrison, E. F.: The Managerial Decision-Making Process, Houghton-Mifflin, Boston, 1998.
 • Baračkai, Z.: I u e-doba odlučuje čovjek, Sinergija, 2004.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Begičević Ređep Nina Predavanje 15 3 1
Kadoić Nikola Seminar 15 2 2
Nema definiranih ispitnih rokova
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh