FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
6. semestar

2015/2016

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
6. semestar
3. nastavna godina

Poslovno odlučivanje npp:37313

Engleski naziv

Business Decision Making

Katedra

Katedra za organizaciju

Nastava

Predavanje
45sati
Seminar
30sati

Sadržaj predavanja

 • OSNOVE POSLOVNOG ODLUČIVANJA
  Međusobni odnos upravljanja, rukovođenja, managementa i odlučivanja. Pojam i definiranje odlučivanja. Poslovno odlučivanje. Znanstveni pogled na odlučivanje. Priroda odlučivanja. Odlučivanje u turbulentnoj okolini. Greške u odlučivanju. Kontingencijski pristup odlučivanju. Stilovi odlučivanja. Definiranje odluka. Vrste odluka.
 • TEORIJE ODLUČIVANJA
  Stanje i tendencije u razvoju suvremenih teorija odlučivanja. Kvantitativne teorije odlučivanja. Psihološke teorije odlučivanja. Normativna teorija odlučivanja. Deskriptivna teorija odlučivanja.
 • FAZE U PROCESU ODLUČIVANJA I FAKTORI ODLUČIVANJA
  Faze u procesu odlučivanja shvaćenom u užem smislu. Faze u procesu odlučivanja shvaćenom u širem smislu. Faze integralnog procesa odlučivanja. Faktori odlučivanja. Ograničenja u odlučivanju. Okolina u kojoj se odlučuje. Tehnologija i metode odlučivanja. Međusobna povezanost odluka. Sposobnost managementa. Subjektivni faktori odlučivanja.
 • NAČINI ODLUČIVANJA
  Programirano i neprogramirano odlučivanje. Individualno i grupno odlučivanje. Karakteristike grupnog odlučivanja. Vrste grupa. Problemi grupnog odlučivanja. Tehnike grupnog odlučivanja. Brainstorming. Nominalna grupna tehnika. Delphi tehnika. Prednosti i nedostaci grupnog odlučivanja. Intuitivno odlučivanje. Odlučivanje na temelju prosuđivanja. Racionalno odlučivanje. Okolnosti u kojima se odlučuje. Odlučivanje u uvjetima sigurnosti. Odlučivanje u uvjetima rizika. Odlučivanje u uvjetima nesigurnosti.
 • MODELI I TEHNIKE ODLUČIVANJA
  Modeli odlučivanja. Pojam, definicija i uloga modela u donošenju odluka. Tipovi modela odlučivanja. Fizički modeli. Analogni modeli. Simbolički modeli. Ustrojstvo, rješavanje i primjena modela odlučivanja. Formuliranje problema. Konstrukcija modela. Metode (postupci) rješavanja modela. Testiranje valjanosti, kontrola i primjena modela. Tehnike odlučivanja. Tehnike odlučivanja u uvjetima sigurnosti i određenosti. Tehnike odlučivanja u uvjetima rizika. Tehnike odlučivanja u uvjetima neizvjesnosti.
 • INFORMACIJSKI SUSTAVI KAO PODRŠKA ODLUČIVANJU
  Uloga informacijskih sustava u poslovnom odlučivanju. Upravljački informacijski sustavi (MIS). Sustavi za podršku odlučivanju (DSS). Sustavi za podršku grupnom odlučivanju (GDSS). Ekspertni sustavi (ES). Sustavi za podršku vrhovnom rukovodstvu (ESS).
 • SUVREMENI POGLEDI NA ODLUČIVANJE
  Utjecaj teorije kaosa na odlučivanje. Psihološki pristupi odlučivanju. Skrivene zamke procesa odlučivanja. Utjecaj manipulacija na odlučivanje. Utjecaj emocija na odlučivanje. Tipovi menadžera koji odlučuju. Efektivno donošenje odluka. Odlučivanje uspješnih ljudi.

Osnovna literatura

 • Sikavica, P., Bebek, B., Skoko, H., Tipurić, D. (Redakcija P. Sikavica): Poslovno odlučivanje, Informator, Zagreb, 1999.

Dopunska literatura

 • Harrison, E. F.: The Managerial Decision-Making Process, Houghton-Mifflin, Boston, 1998.
 • Baračkai, Z.: I u e-doba odlučuje čovjek, Sinergija, 2004.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Begičević Ređep Nina Predavanje 15 3 1
Kadoić Nikola Seminar 15 2 3
Nema definiranih ispitnih rokova

Poslovno odlučivanje - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2015/2016

Redovni studenti obavezni su polagati kolegij po modelu kontinuiranog praćenja.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokvij 135
Kolokvij 230
Aktivnosti na seminarima15
Seminar: Razvoj projektne ideje20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Da bi redovni studenti ostvarili pravo potpisa u indeks te potom mogućnost polaganja kolegija moraju zadovoljiti uvjet za potpis koji se sastoji od

 • postizanje minimalno 30 bodova ukupno na kolegiju
 • prisustvo na minimalno 50% nastave (predavanja i seminari)

Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 40 +
Kolokvij 2 + 100.0 60 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Kolokvij 1 35 0 Pismena provjera znanja 0 - -
Kolokvij 2 30 0 Pismena provjera znanja. Kolokvij se izvodi preko LMS-a Moodla. 0 - -
A1 - Analiza odluke 4 0 Timska aktivnost, analiza poslovnog slučaja, odrađuje se na seminarima. 0 - -
A2 - Etika u odlučuvanjue 4 0 Individualna aktivnost, analiza poslovnih slučajeva - etičkih dilema, odrađuje se na seminarima. 0 - -
A3 - Kreativnost 3 0 Timska aktivnost, odrađuje se na seminarima. 0 - -
A4 - Pregovaranje 4 0 Timska aktivnost, odrađuje se na seminarima 0 - -
Seminar: Razvoj projektne ideje 20 0 Timska aktivnost. Praktična obrada samostalno zadane teme prema propisanim elementima rada. Uz pisani dio potrebno je izraditi i prezentaciju prodajnog karaktera (ne dulju od 5 minuta). 0 - -


Termini aktivnosti na seminarima nisu fiksno, ali prate nastavne cjeline koje se obrađuju na predavanjima i seminarima.

Redovni studenti koji ne polože kolegij kontinuiranim praćenjem polažu kolegij na ispitnim rokovima. Uvjet za izlazak na pismeni ispit je predan pristupni rad najkasnije 2 dana prije ispitnog roka. Pristupni rad predstavlja kritički prikaz knjige ili članka vezano uz područje odlučivanja. Student sam bira knjigu ili članak koji će kritički analizirati. Nakon toga slijedi pismeni i usmeni ispit.

Poslovno odlučivanje - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2015/2016

Izvanredni studenti na početku semestra mogu izabrati kontinuirano praćenje ili će polagati kolegij na ispitnim rokovima.

Izvanredni studenti odluku o načinu praćenja moraju donijeti unutar prva dva tjedna nastave i o tome obavijestiti nastavnike kolegija preko e-maila. Za studenta koji unutar dva tjedna ne javi da želi kolegij pratiti kontinuiranim praćenjem smatra se da neće polagati kolegij kontinuiranim praćenjem.

Izvanredni studenti koji ne polože kolegij kontinuiranim praćenjem kao i studenti koji kolegij niti nisu polagali kontinuiranim praćenjem polažu kolegij na ispitnim rokovima.

Model kontinuniranog praćenja za izvanredne studente koji odluče pratiti kolegij kao redovni studenti dan je u nastavku.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokvij 135
Kolokvij 230
Aktivnosti na seminarima15
Seminar: Razvoj projektne ideje20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Izvanredni studenti ne trebaju ostvariti uvjet za potpis.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 40 +
Kolokvij 2 + 100.0 60 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Kolokvij 1 35 0 Pismena provjera znanja 0 - -
Kolokvij 2 30 0 Pismena provjera znanja. Kolokvij se izvodi preko LMS-a Moodla. 0 - -
A1 - Analiza odluke 4 0 Timska aktivnost, analiza poslovnog slučaja, odrađuje se na seminarima. 0 - -
A2 - Etika u odlučuvanjue 4 0 Individualna aktivnost, analiza poslovnih slučajeva - etičkih dilema, odrađuje se na seminarima. 0 - -
A3 - Kreativnost 3 0 Timska aktivnost, odrađuje se na seminarima. 0 - -
A4 - Pregovaranje 4 0 Timska aktivnost, odrađuje se na seminarima 0 - -
Seminar: Razvoj projektne ideje 20 0 Timska aktivnost. Praktična obrada samostalno zadane teme prema propisanim elementima rada. Uz pisani dio potrebno je izraditi i prezentaciju prodajnog karaktera (ne dulju od 5 minuta). 0 - -


Polaganje kolegija na ispitnim rokovima:

Uvjet za izlazak na pismeni ispit je predan pristupni rad najkasnije 2 dana prije ispitnog roka. Pristupni rad predstavlja kritički prikaz knjige ili članka vezano uz područje odlučivanja. Student sam bira knjigu ili članak koji će kritički analizirati i traži odobrenje predmetnog nastavnika za izradu prikaza za izabranu knjigu ili članak. Nakon toga slijedi pismeni i usmeni ispit.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh