FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
Izborni kolegiji

2014/2015

4ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
Izborni kolegij

Transport i špedicija npp:37316

Engleski naziv

Transport and Logistics

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati

Sadržaj predavanja

  • OPĆENITO O TRANSPORTU
    Uloga prometa u društveno-ekonomskom razvoju. Međuzavisnost prometa i ostalih grana gospodarstva. Strategija razvoja prometa. Značaj i utjecaj transportnog troška u međunarodnoj robnoj razmjeni. Utjecaj pojedinih prometnih grana na platnu bilancu. Međuzavisnost prometa i vanjske trgovine. INCOTERMS 2000. Europski prometni koridori. Uključivanje Hrvatske u tokove europskih prometnih pravaca. Razvoj i značenje pojedinih prometnih grana. Konvencije, pravna regulativa pomorskog, željezničkog, cestovnog, riječnog i zračnog prometa u svijetu i u Hrvatskoj. Ugovori o prijevozu, prijevozni dokumenti, izvršenje i odgovornost prijevoznika, vrste tarifa i vrste vozarina za svaku pojedinu prometnu granu posebno. Značaj multimodalnog prometa u svijetu, Europskoj uniji i Hrvatskoj. Inovacije u multimodalnom transportu u svijetu i Europskoj uniji. Liberalizacija u pojedinim granama prometa u Europskoj uniji i Hrvatskoj.
  • RAZVOJ I ZNAČENJE ŠPEDICIJE
    Uloga i značaj međunarodnog špeditera u međunarodnoj trgovini. Međunarodna i domaća pravna regulativa u špediciji. Podjela špeditera. Osnovni i specijalni poslovi špeditera. Ugovor o špediciji. Međunarodni špediter u multimodalnom transportu.
  • TRANSPORTNO OSIGURANJE
    Značaj osiguranja robe u međunarodnoj kupoprodaji. Značaj i važnost suosiguranja i reosiguranja u domaćim i međunarodnim ekonomskim odnosima. Police za osiguranje međunarodnog i domaćeg karga. Klupska osiguranja. Analiza engleske pomorske police s institutskim klauzulama A, B i C za osiguranje pomorskih odnosno transportnih rizika. Klauzule za osiguranje ratnih i političkih rizika. Ostale institutske klauzule. Strategija osiguravajućih društava. Liberalizacija i privatizacija osiguravajućih društava. Politika osiguranja i reosiguranja robe, imovine, usluga i osoba sa stajališta gospodarskih subjekata. Poslovna politika osiguravajućih društava (proizvodna, tržišna, kadrovska, financijska, razvojna).

Osnovna literatura

  • Z. Aržek (2001), Transport i osiguranje, Mikrorad, Zagreb
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Dvorski Stjepan Predavanje 15 2 1
Kovšca Vladimir Seminar 15 1 2
Nema definiranih ispitnih rokova
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh