FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
Izborni kolegiji

2013/2014

4ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
Izborni kolegij

Revizija npp:37318

Engleski naziv

Audit

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati

Sadržaj predavanja

 • POJAM, ULOGA I POVIJESNI RAZVOJ REVIZIJE
  Pojam revizije. Uloga revizija u tržišnom gospodarstvu (zaštita interesa vlasnika kapitala, stvaranje vjerodostojne informacijske podloge za upravljanje, pomoć u pribavljanju kapitala, stvaranje dodane vrijednosti, sprečavanje prijevare i pogreške). Temeljna obilježja revizije. Faze revizijskog procesa. Odnos kontrole i revizije. Odnos računovodstva i revizije. Povijesni razvoj revizije. Zadaci revizije u kontekstu povijesnog razvoja.
 • TEMELJNE VRSTE REVIZIJE
  Kriteriji za razlikovanje pojedinih vrsta revizije. Eksterna revizija i interna revizija. Revizija financijskih izvještaja i revizija poslovanja. Komercijalna revizija i državna revizija. Revizija informacijskih sustava.
 • REVIZIJSKA NAČELA
  Temeljna načela u provedbi revizije financijskih izvještaja. Načelo profesionalne etike. Načelo nezavisnosti. Načelo stručnosti i kompetentnosti. Načelo dokumentiranosti. Načelo korektnog izvješćivanja. Načelo odgovornosti. Načelo zakonitosti. Revizijska načela kao ishodište revizijskih standarda. Općeprihvaćeni revizijski standardi (GAAS). Revizijska načela u Međunarodnim revizijskim standardima (ISA).
 • OBJEKT I PREDMET REVIZIJE
  Kriteriji za ocjenu realnosti i objektivnosti financijskih izvještaja (računovodstvena načela, računovodstveni standardi, računovodstvene politike, zakonski propisi). Postupak ocjene realnosti i objektivnosti financijskih izvještaja (revizijski standardi, kodeks profesionalne etike, zakonski propisi).
 • METODE REVIZIJE
  Opće metode (induktivna, deduktivna iskustvena). Specifične revizijske metode (metode intenziteta ispitivanja, metode smjera ispitivanja, metode opsega ispitivanja, metode načina ispitivanja). Primjena uzorka u reviziji. Analitički postupci u reviziji (komparativni izvještaji, strukturni izvještaji, financijski pokazatelji).
 • PROCES REVIZIJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
  Odgovornost revizora i menadžmenta. Preuzimanje obveze revizije. Upoznavanje poslovanja klijenta. Planiranje revizije. Značajnost i revizijski rizici (inherentni, kontrolni, detekcijski). Interna kontrola. Revizijski dokazi. Metode prikupljanja revizijskih dokaza. Kompletiranje dokaza i formiranje radne dokumentacije. Sadržaj radne dokumentacije revizora. Zaključci revizora i izvješćivanje. Revizorovo izvješće o realnosti i objektivnosti financijskih izvještaja. Elementi revizorova izvješća. Mišljenje revizora o realnosti i objektivnosti financijskih izvještaja (pozitivno mišljenje, mišljenje s rezervom, negativno mišljenje, suzdržavanje od izražavanja mišljenja). Modificirana revizorova izvješća.
 • POSEBNA PODRUČJA REVIZIJE I POVEZANE USLUGE
  Revizorovo izvješće za posebne namjene. Ispitivanje budućih financijskih informacija. Uvid u financijske izvještaje. Dogovoreni postupci. Kompilacija financijskih informacija. Uloga revizije u sprječavanju pogreške i prijevare.
 • REVIZIJSKA PROFESIJA
  Konstitutivni elementi revizijske profesije. Revizor kao osoba (edukacija revizora, revizijska zvanja i licenciranje revizora). Revizorske tvrtke (obavljanje revizije financijskih izvještaja i ostalih srodnih usluga). Instituti revizora profesionalna pravila igre (kodeks profesionalne etike, revizijski standardi). Zakonska regulativa profesije. Odnos zakonske i profesionalne regulative. Nacionalna i međunarodna regulativa (Kodeks etike IFAC-a, Međunarodni revizijski standardi, smjernice EU).

Osnovna literatura

 • Žager, K., Žager. L.: Računovodstveni standardi, financijski izvještaji i revizija, drugo izmjenjeno i dopunjeno izdanje, Inženjerski biro, Zagreb, 1996.
 • Tušek, B.: Revizija, instrument poslovnog odlučivanja, TEB, Zagreb, 2001.
 • Arens, A. A. , Loebbecke, J. K.: Auditing, An Integrated Approach, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1997.

Dopunska literatura

 • Međunarodni revizijski standardi, prijevod s engleskog jezika, HUR, Zagreb, 2003.
 • Brekalo, F.: Revizija financijskih izvještaja, Priručnik za praktičnu upotrebu, Faber & Zgombić plus, d.o.o., Zagreb, 2004.
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh