FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
Izborni kolegiji

2013/2014

4ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
Izborni kolegij

Financijska matematika npp:37323

Engleski naziv

Financial Mathematics

Katedra

Katedra za kvantitativne metode

Nastava

Predavanje
45sati

Sadržaj predavanja

 • UVOD. PONAVLJANJE
  Uvod u kolegij pojašnjavanje ciljeva i svrhe kolegija. Ponavljanje definicija, svojstava i grafova linearne, eksponencijalne i logaritamske funkcije. Naglašavanje njihove primjenjivosti u praktičnim problemima.
 • ARITMETIČKI I GEOMETRIJSKI NIZ
  Definicija i karakterizacija aritmetičkog niza. Izvod formule za opći član i sumu prvih n članova aritmetičkog niza. Definicija i karakterizacija geometrijskog niza. Izvod formule za opći član i sumu prvih n članova geometrijskog niza. Primjena nizova u praktičnim problemima.
 • JEDNOSTAVNI KAMATNI RAČUN
  Osnovni pojmovi. Pojam dekurzivnog i anticipativnog obračuna kamata. Kamate kod dekurzivnog obračuna kamata u jednostavnom kamatnom računu. Buduća vrijednost glavnice kod jednostavnog kamatnog računa. Grafički prikaz rasta glavnice. Kamate više glavnica.
 • SLOŽENI KAMATNI RAČUN
  Buduća (konačna) vrijednost glavnice uz dekurzivan obračun kamata. Početna (sadašnja) vrijednost glavnice. (Akumulirana i diskontirana vrijednost.) Prikaz vrijednosti novca na brojevnom pravcu. Grafički prikaz rasta glavnice i usporedba s rastom glavnice kod jednostavnog kamatnog računa. Simulacija pomoću računala.
 • ISPODGODIŠNJE UKAMAĆIVANJE
  Ispodgodišnje ukamaćivanje kod složenog kamatnog računa. Relativna i konformna kamatna stopa (kamatnjak) i njihova upotreba. Izvod formule za dekurzivnu ispodgodišnju kamatnu stopu. Ispodgodišnji kamatni faktor. Usporedba različitih ispodgodišnjih kamatnih stopa, svođenje na godišnju kamatnu stopu. Pojam efektivne kamatne stope. Kontinuirano ukamaćivanje.
 • PERIODSKE UPLATE
  Buduća (konačna) vrijednost n periodskih uplata jednakih visina uplaćivanih početkom razdoblja (prenumerando). Buduća (konačna) vrijednost n periodskih uplata jedankih visina uplaćivanih krajem razdoblja (postnumerando). Izvod formula, prikaz na vremenskom pravcu, karakteristične primjene i zadaci. Tablični kalkulator- financijska funkcija FV i alat Goal Seek.
 • PERIODSKE ISPLATE
  Sadašnja (početna) vrijednost n periodskih isplata (renti) jednakih visina isplaćivanih početkom perioda (prenumerando). Sadašnja (početna) vrijednost n periodskih isplata jedankih visina isplaćivanih krajem perioda (postnumerando). Izvod formula, prikaz na vremenskom pravcu, karakteristične primjene i zadaci. Vrijeme trajanja periodskih isplata. Krnja isplata kod prenumerano i postnumerando slučaja. Tablični kalkulator- financijska funkcija PV.
 • OPĆE PERIODSKE SVOTE
  Pojam opće periodske svote. Slučajevi periodičnih svota nejedankih iznosa i jednake svote u neperiodičnim intervalima. Prevođenje opće periodske svote u ekvivalentne jednostavne periodske svote. Beskonačna renta. Problem zaklade. Periodske svote posebnih slučajeva varijabilnih uplata i isplata.
 • ZAJAM
  Pojam zajma, anuiteta i otplatne osnove (tablice). Vrste zajmova prema načinu otplate. Otplata zajma jednakim anuitetima krajem vremenskog perioda (postnumerando), izvod formule, primjena i tipični zadaci. Izrada otplatne osnove zajma.
 • KONVERZIJA ZAJAM
  Veze između otplatnih kvota u različitim razdobljima. Formula za ostatak duga nakon k razdoblja otplate. Tablični kalkulator financijske funkcije PMT, RATE, IPMT, PPMT. Pojam konverzije zajma i vrste konverzije zajma. Otplata zajma jednakim otplatnim kvotama. Hipoteka.
 • ANTICIPATIVAN OBRAČUN KAMATA
  Kamate i buduća vrijednost glavnice kod anticipativnog obračuna kamata u jednostavnom kamatnom računu. Kamate i buduća vrijednost glavnice kod anticipativnog obračuna kamata u složenom kamatnom računu. Ekvivalentnost dekurzivne i anticipativne kamatne stope.
 • ZAJAM KOD ANTICIPATIVNOG OBRAČUNA
  Otplata zajma jednakim anuitetima krajem vremenskog razdoblja uz anticipativan obračun kamata. Usporedba anuiteta kod dekurzivnog i anticipativnog obračuna kamata. Otplata zajma jednakim otplatnim kvotama krajem vremenskog razdoblja uz anticipativan obračun kamata.
 • INVESTICIJE
  Pojam ulaganja (investicije). Neke metode procjene opravdanosti investicije: metoda čiste sadašnje vrijednosti - NPV i metoda interne stope profitabilnosti IRR. Tablični kalkulator financijske funkcije NPV, IRR i MIRR.
 • AMORTIZACIJA
  Pojam amortizacije i osnovni pojmovi. Amortizacijska osnovica (tablica). Metode amortizacije. Linearna amortizacija. Tablični kalkulator financijska funkcija SLN. Metoda konstantnog postotka. Metoda sumiranja. Funkcionalni sustav amortizacije - amortiziranje usluga. Tablični kalkulator financijske funkcije DB, DDB i SYD.
 • ANALIZA PRAKTIČNIH ZADATAKA
  Analiza praktičnih zadataka koje su studenti u timovima razradili kroz semester i prezentirali na seminarima. Uočeni problemi kod prikupljanja podatka, rada u timu i primjene financijske matematike na praktične probleme. Prijedlozi novih tema praktičnih radova.

Osnovna literatura

 • Divjak, B., Erjavec, Z.: Gospodarska i financijska matematika, TIVA - Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, 2003.

Dopunska literatura

 • Zima, P., Brown, R. L.: Mathematcs of Finance, Schaum`s O.S.,1996.
 • Divjak, B., Hunjak, T.: Zbirka zadataka iz matematike, TIVA-FOI, 2002.
 • Relić, B.: Gospodarska matematika, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, 2002.
 • Mc Cutcheon, J.J., Scott, W.F.: Introduction to Mathematics and Finance, Butterworth-Heinemann, 1989.
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh