FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
Izborni kolegiji

2013/2014

4ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
Izborni kolegij

Informacijski sustavi u uredskom poslovanju npp:37324

Engleski naziv

Information Systems in the Office Management

Katedra

Katedra za informatičke tehnologije i računarstvo

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati

Sadržaj predavanja

 • Definicija ureda i uredskog poslovanja
  Definicija ureda i primjeri uredskog poslovanja. Funkcije uredskog poslovanja. Načela rada uredskog poslovanja. Značaj uredskog poslovanja. Faze razvoja uredskog poslovanja uredska mehanizacija, automatizacija, informatizacija i integracija uredskog poslovanja. Ured kroz povijest. Generacije uredskih infomacijskih sustava. Inteligentni integrirani informacijski sustavi uredskog poslovanja
 • AUTOMATIZACIJA UREDSKOG POSLOVANJA
  Preduvjeti automatizacije uredskog poslovanja. Modeli i tipovi automatiziranih ureda. Poslovna politika. Organizacijski postupci. Informatička oprema i programska podrška. Definicija automatizacije uredskog poslovanja. Uredski zaposlenici. Akcepcija. Ergonomski uvjeti. Norme i standardi u ergonomiji i ISO9241. Ergonomija radne okoline. Mogući zdrastveni rizici i mjere prevencije. Važnost računala u automatizaciji ureda. Korištenje informacijske tehnologije u procesu automatizacije ureda. Budući trendovi u razvoju automatizacije ureda.
 • POSLOVNO KOMUNICIRANJE
  Komunikacijski proces. Komunikacija u uredu i komunikacijski tijek. Komunikacijske aktivnosti u poslovnoj komunikaciji. Uloga i vrste poslovnog komuniciranja. Poslovne komunikacije kao strateški resurs. Komuniciranje u virtualnom i mobilnom uredu. Tajnica dio ureda i uredskog poslovanja. Stupanj stručne spreme i opis poslova tajnice. Obrada dokumenata u uredu.
 • ARHIVIRANJE I ZAŠTITA UREDSKIH DOKUMENTA
  Definicija arhivskog sustava. Mediji za arhiviranje. Magnetski mediji, prednosti i nedostaci. Optički mediji, prednosti i nedostaci. Prednosti i nedostaci mikrofilma. Životni ciklus zapisa. Zaštita arhivskih sustava i arhivske građe. Fizička zaštita dokumenta. Put do sigurnog računala u mreži. Zaštita elektroničkih dokumenta. Zaštita kriptiranjem dokumenata. Digitalni potpis i digitalni certifikat. Sustav za utvrđivanje autentičnosti Kerberos. Norme sigurnosti.
 • UREDSKO POSLOVANJE U UPRAVNIM TIJELIMA
  Osnovni dokumenti u uredskom poslovanju u upravnim tijelima. Klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj. Otvaranje i pregled pošiljki. Upisivanje akata. Upisnik predmeta upravnog postupka i urudžbeni zapisnik. Administrativno-tehnička obrada dokumenta. Otpremanje akata. Razvođenje akata u urudžbenom zapisniku odnosno upisniku upravnog postupka. Stavljanje predmeta u arhivu i čuvanje. Pečati, štambilji i žigovi. Pomoćne knjige. Sustav za upravljanje dokumentacijom. Faze razvoja sustava za upravljanje dokumentacijom. Svojstva sustava za upravljanje dokumentacijom. Kontrola pristupa i praćenje verzija dokumenta. Pretraživanje dokumenata i pristup dokumentima. Praćenje životnog ciklusa dokumenata. Elektroničke uredske knjige.
 • TELEKOMUNIKACIJSKI SUSTAV I TELEMATIČNI SERVISI
  Pojam telekomunikacije i telekomunikacijskog sustava. Elementi telekomunikacijskog sustava. Klasični načini telekomunikacije. Trendovi razvoja telekomunikacijskih sustava. Podjela telekomunikacija prema vrsti informacija. Podjela telekomunikacijsih procesa. Definicija telematike. Vrste telematičkih servisa. Videotekst, teletekst, teleks. Telematički servisi u službi uredskog poslovanja. Paging sustavi.
 • VIDEOKONFERENCIJE
  Pojam i značaj telekonferencije. Vrste telekonferencija. Pojam videokonfencije. Četiri osnovne faze videokonferencije. Oprema za videokonferencije. Sudionici u videokonferenciji. Vrste videokonferencija. Načela održavanja videokonferencija. DTVC desktop video conferencing. Prednosti i nedostaci videokonferencija. Upotreba videokonferencija u obrazovanju učenje na daljinu.
 • TELEKOMUNIKACIJE U UREDU
  Razvoj telefonije u svijetu. Morse i telegraf. Bell i telefon. Struktura telefonske mreže. Razvoj telefonije u Hrvatskoj. Širokopojasne pristupne mreže. ISDN. Prednosti i nedostaci ISDN-a. ISDN i pristup Internetu. Pregled xDSL sustava. Princip rada xDSL tehnologija. Vrste xDSL tehnologija i usporedba njihovih karakteristika. ADSL tehnologija. Usluge preko ADSL-a. Sigurnost ADSL mreža.
 • PRIMJENA INTERNETA U UREDU
  Internet i Internet servisi. Elektornička pošta, diskusijske skupine (newsgoups), world wide web, prijenos podataka na daljinu (file transfer protokol), telnet, distribucijske liste. E-mail komunikacije. Web komunikacije. Front i back office. EDI (elektronička razmjena podataka). Multimedija u uredu.
 • Ured i elektroničko poslovanje
  Elektroničko uredsko poslovanje. Pojam elektroničkog poslovanja. Razvoj elektroničkog poslovanja. Digitalni, mobilni i virtualni ured. Elektronički ured i elektoničke komunikacije. Primjena i nedostaci e-ureda. Analiza vremena i osoblja. Vrste i primjena e-poslovanja u uredu. Internet bankarstvo, e-commerce, B2B, B2C. Zakonska regulativa e-poslovanja. Bućnost elektroničkog poslovanja.
 • WIRELESS LAN
  Bežične tehnologije i bežični standardi. Potreba za bežičnim mrežama. Načini emitiranja signala i pripadajuće antene. Doseg bežičnih mreža. IEEE 802.11 arhitektura. Sigurnost bežičnih mreža. Zračenje bežičnih mreža. Primjeri upotrebe wireless LAN-a.
 • NOVE GENERACIJE MOBILNE TELEFONIJE - RAZVOJ
  Radiokomunikacijski sustavi. Tehnike prijenosa signala. Generacija razvoja mobilne telefonije. Upoznavanje s razvojem i osobinama pojedine generacije razvoja. Generacija G1 (AMPS, ETACS i NMT). Generacija G2 (GSM, IS-95 CDMA, PCN, PHS). Generacija G2,5 (GPRS i EDGE). Generacija 3 (UMTS). Generacija G4. Generacije G5 i G6.
 • NOVE GENERACIJE MOBILNE TELEFONIJE PRIMJENA I BUDUĆNOST
  Primjena tehnologija mobilne telefonije. Karakteristike i primjena NMT-a. GSM pojam i značaj. Razvoj GSM-a. Usluge podržane GSM-om. Primjena GSM-a u uredu. GSM u svijetu i Hrvatskoj. GPRS model i arhitektura. Spajanje na GPRS mrežu. Primjena GPRS-a. UMTS odgovor na ispreplitanje mobilnih komunikacija i multimedije. Tipična primjena UMTS-a. UMTS u svijetu i Hrvatskoj. Budućnost mobilne telefonije. MMC mobile multimedia communication.
 • SATELITSKE KOMUNIKACIJE
  Pojam i elementi satelitskih sustava. Sateliti podjela satelita prema satelitskim orbitama. Usporedba GEO, LEO; MEO i HEO satelita. Povijesni razvoj satelita. Dijelovi satelitskih sustava i princip njihova rada. Primanje i slanje signala pomoću satelita. Satelitski sutavi EUTELSAT, INTELSAT, INMARSAT, GLOBALSTAR, IRIDIUM i dr. Karakteristike sustava GPS-a. Upotreba i kriteriji izbora GPS uređaja. Internet pomoću satelita. Način prijenosa podataka. Provideri satelitskih usluga. Sofware potreban za usluge Interneta pomoću satelita.
 • SVJETLOVODI
  Osnovni zakoni optike. Princip prijenosa signala pomoću svjetlosti. Osnovni dijelovi optičkog komunikacijskog sustava. Vrste optičkih vlakana. Prijenosna svojsta optičkih vlakana i optička pojačala. Povezivanje optičkih vlakana Optički kabel, konstrukcije optičkog kabla. Primjena svjetlovoda. Prednosti i nedostaci korištenja svjetlovoda.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Vježbe se izvode u grupama na računalu. Studenti upoznaju gotove programske proizvode s područja rač
  Vježbe se izvode u grupama na računalu. Studenti upoznaju gotove programske proizvode s područja računalski integrirane proizvodnje i prezentiraju vlastita rješenja. Dio vježbi može se izvoditi u obliku specijalističkih predavanja ili posjeta poduzećima. Tijekom semestra studenti samostalno pismeno obrađuju jedan praktični zadatak u obliku projekta.
 • U okviru vježbi studenti će biti upoznati s naprednim radom u MS PowerPoint-u i radom u MS Accessu.
  U okviru vježbi studenti će biti upoznati s naprednim radom u MS PowerPoint-u i radom u MS Accessu. U sklopu vježbi vezanih uz PowerPoint studenti će naučiti upotrebljavati mogućnosti vezane uz automatsko izvođenje i odvijanje prezentacija. Dio vježbi iz MS Accessa orijentiran je lakšoj organizaciji i rukovanju s podacima vezanim uz uredske procese i kolanje podataka.

Osnovna literatura

 • Agrawal, Dharma Prakash; Zeng, Quing-An, Introduction to Wireless and Mobile Systems, Brooks/Cole Pub Co,2002.
 • Oliverio, M. E., Pasewark, W. R., White, B. R., The Office: Procedures and Technology, South Western Pub, 2002.

Dopunska literatura

 • Bayer, M., Computer Telephony Demystified, Mcgray-Hill Professional, 2000.
 • Lu, W. W., Broadband Wireless Mobil: 3 G and beyond, John Wiley & Sons, 2002.
 • Rappaport, T. S., Wireless Communications: Principle and Practice, 2nd ed., Prentice Hall, 2001.
 • Redl, S., Weber, M., Oliphant, M. W., GSM and Personal Communications Handbook, Artech House,2002.
 • Vacca, J., Wireless Data Demistified, Mcgray-Hill Professional, 2003.
 • Wilcox, J. R., Videoconferencing: The Whole Picture, 3th ed., CMS Books,2000.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Mekovec Renata Laboratorijske vježbe 13 1 1
Laboratorijske vježbe 15 1 3
Predavanje 7 2 1
Sabati Zvonimir Predavanje 8 2 1
Nema definiranih ispitnih rokova
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh