FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
Izborni kolegiji

2015/2016

4ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
Izborni kolegij

Informacijski sustavi u uredskom poslovanju npp:37324

Engleski naziv

Information Systems in the Office Management

Katedra

Katedra za informatičke tehnologije i računarstvo

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Mekovec Renata Laboratorijske vježbe 0 0 0
Predavanje 0 0 0
Sabati Zvonimir Predavanje 0 0 0
Nema definiranih ispitnih rokova

Informacijski sustavi u uredskom poslovanju - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2015/2016

Nositelji kolegija: doc.dr.sc. Zvonimir Sabati i doc.dr.sc. Renata Mekovec

Satnica: 30 sati predavanja + 15 sati laboratorijskih vježbi


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi – predavanje2
Prisustvovanje nastavi – laboratorijske vježbe3
Rješavanje zadataka laboratorijskih vježbi35
Kolokviji60
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 45 +
Kolokvij 2 + 100.0 45 +
Kolokvij 3 + 100.0 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 2 0 Na predavanjima se 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Ukoliko student ima 80% dolaska dobiva 2 boda, a ukoliko ima manje dolazaka ne dobiva bodove za prisustvovanje. Svaki opravdani izostanak student je dužan pismeno opravdati predmetnom nastavniku u roku od tjedan dana.
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama 3 0 Na svim laboratorijskim vježbama provjerava se prisustvovanje. Ukoliko student ima 1 izostanak dobiva 3 boda za prisustvovanje. Svaki opravdani izostanak student je dužan pismeno opravdati predmetnom nastavniku u roku od tjedan dana.
Rješavanje zadataka laboratorijskih vježbi 35 0 Nakon obrađenih pojedinih cjelina na laboratorijskim vježbama student samostalno izrađuje zadatak.
1. kolokvij 20 7 Teorijska pitanja. 6 1. kolokvij ponavlja se zajedno s 2. kolokvijem. Na ponovljenom kolokviju student može prikupiti maksimalno 7 boda.
2. kolokvij 20 7 Teorijska pitanja. 6 2. kolokvij ponavlja zajedno s 3. kolokvijem. Na ponovljenom kolokviju student može prikupiti maksimalno 7 boda.
3.kolokvij 20 7 Teorijska pitanja. 6 3. kolokvij ponavlja prema dogovoru s predmetnim nastavnikom. Na ponovljenom kolokviju student može prikupiti maksimalno 7 boda.


Ukoliko student ne prikupi preko sustava bodovanja minimalno 50 bodova, izlazi na klasičan pismeni i usmeni ispit. Student koji nije zadovoljan ocjenom stečenom temeljem prikupljenih bodova (prema kontinuiranom praćenju rada studenata – Model A), neprihvaćanjem ponuđene ocjene brišu mu se svi bodovi te izlazi na klasičan pismeni i usmeni ispit.

Informacijski sustavi u uredskom poslovanju - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2015/2016

Nositelji kolegija: doc.dr.sc. Zvonimir Sabati i doc.dr.sc. Renata Mekovec

Satnica: 30 sati predavanja + 15 sati laboratorijskih vježbi

Izvanredni studeni mogu odabrati jedan od dva ponuđena  modela praćenja:

  1. Model A (predavanja, laboratorijske vježbe, kolokviji)  – praćenje rada na kolegiju izvodi na isti način kao i za redovite studente. Bodovna skala ocjena je ista kao i za redovite studente, te su izvanredni studenti obavezni sudjelovati u svim elementima praćenja redovnih studenata. Vidi model praćenja za redovite studente.
  2. Model B (pismeni i usmeni ispit) –  studenti koji se odluče za ovaj model izlaze na pismeni i usmeni ispit. Uvjeti za pristupanje ispitu su rješavanje zadataka laboratorijskih vježbi te izrada seminarskog rada. Elementi praćenja i broj bodova za ovaj model opisani su u sljedećoj tablici. 

Praćenje rada studenata - Model A

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi – predavanje2
Prisustvovanje nastavi – laboratorijske vježbe3
Rješavanje zadataka laboratorijskih vježbi35
Kolokviji60
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model B

Elementi praćenjaBodova
Rješavanje zadataka laboratorijskih vježbi20
Seminarski rad20
Pismeni ispit 40
Usmeni ispit 20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Rješavanje zadataka laboratorijskih vježbi 20 Kako bi student mogao pristupiti pismenom ispitu mora na sustav za e-učenje predati rješenja svih zadataka laboratorijskih vježbi (MS PowerPoint + MS Access) najkasnije 10 dana prije pismenog dijela ispita (kojem namjerava pristupiti). O svojem predavanju rješenja zadataka student mora obavijestiti predmetnog nastavnika. Predmetni nastavnik najkasnije 7 dana prije ispita odgovara studentu da li su svi zadaci ispravno riješeni. Ukoliko student ne preda (na nastavnikov zahtjev o promjenama) ispravna rješenja najkasnije 3 dana prije pismenog ispita NE MOŽE pristupiti pismenom dijelu ispita.
Na stranicama kolegija na sustavu za e-učenje zadaci iz laboratorijskih vježbi (kao i materijali koje studenti mogu koristiti kao pomoć za rješavanje zadataka) će biti otvoreni najkasnije do zadnjeg tjedna izvođenja nastave. Izvanredni studenti mogu i prije tog roka tražiti od predmetnih nastavnika da im objave navedene materijale.
Seminarski rad 20 Izrada seminarskog rada sastoji se od sljedećih dijelova: (1) pisanog dokumenta koji obrađuje zadanu temu (teorijske osnove i izrada praktičnog primjera) i (2) izrade prezentacije na odabranu temu. Studenti temu seminarskog rada odabiru u dogovoru s predmetnim nastavnikom najkasnije 21 dan od početka izvođenja nastave, a izrađen seminar (word i powerpoint datoteka) predaju na sustav za e-učenje najkasnije do zadnjeg dana održavanja nastave (u semestru u kojem se izvodi kolegij – prema akademskom kalendaru za tekuću godinu).
Seminarski rad mora obuhvaćati teorijski dio i praktični dio kojim se prezentira odabrana tema. U izradi seminarskog rada student treba konzultirati Predložak za izradu završnog rada na preddiplomskom studiju na FOI kao i Pravilnik o izradi završnog rada na preddiplomskom studiju na FOI. Seminarski rad mora sadržavati minimalno 20 stranica (ne uključujući naslovnice, Sadržaj i Literaturu). Prezentacija mora sadržavati minimalno 15 slajdova te biti u potpunosti automatizirana.
Pismeni ispit 40 Na pismenom dijelu ispita provjerava se poznavanje i razumijevanje tema koje su obrađene na predavanju. Materijali za pripremu za pismenu provjeru nalaze se na sustavu za e-učenje organizirani u obliku prezentacija s predavanja.
Usmeni ispit 20 Usmeni dio ispita - teorijska pitanja vezana uz teme obrađene na predavanju. Student koji ostvari pozitivnu ocjenu na pismenom ispitu pristupa usmenom ispitu.


Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh