FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
Izborni kolegiji

2015/2016

4ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
Izborni kolegij

Upravljanje kvalitetom npp:37325

Engleski naziv

Quality Management

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati

Sadržaj predavanja

 • OSNOVE TEORIJE KVALITETE
  Pojam i definiranje kvalitete i upravljanja kvalitetom. Povijest kvalitete. Kvaliteta sa stajališta potrošača. Kvaliteta sa stajališta proizvođača. Kvaliteta sa stajališta tržišta. Kvaliteta sa stajališta društva. Kvaliteta koncepcije. Kvaliteta konstrukcije. Kvaliteta izrade. Tradicionalni pristup kvaliteti. Suvremeni pristup kvaliteti.
 • OCJENJIVANJE KVALITETE I PROCJENA KVALITETE U ORGANIZACIJI
  Karakteristike kvalitete. Proizvodne karakteristike kvalitete. Uporabne karakteristike kvalitete. Model apstraktne kvalitete. Model ekonomske kvalitete. Postupci za ispitivanje kvalitete. Opisna ispitivanja. Identifikacijsko ispitivanje. Tipsko ispitivanje. Kontrolna ispitivanja. Ispitivanja pouzdanosti. Procjenjivanje stvarnih aktivnosti za kvalitetu. Kultura organizacije o kvaliteti. Procjena sustava kvalitete u organizaciji.
 • TROŠKOVI KVALITETE I KONTROLA KVALITETE
  Karakteristike troškova kvalitete. Troškovi preventive. Troškovi ocjenjivanja. Troškovi unutarnjih manjkavosti. Troškovi vanjskih propusta. Faze razvoja sustava za praćenje troškova kvalitete. Pokazatelji troškova kvalitete. Vanjska kontrola kvalitete. Unutarnja kontrola kvalitete. Faze razvoja unutarnje kontrole kvalitete.
 • NORMIZACIJA KVALITETE
  Pojam i definiranje norme i normizacije. Povijest normizacije. Vrste normi. Hijerarhija normi. Međunarodna organizacija za normizaciju ISO. Usvajanje i sadržaj međunarodne norme. Međunarodne norme za kvalitetu. Uloga i zadaća Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo Republike Hrvatske.
 • SUSTAVI UPRAVLJANJA KVALITETOM
  Niz normi ISO 9000. Elementi norme ISO 9001:1994. Razlozi revizije niza normi ISO 9000. Križ normi 2000. Zahtjevi norme ISO 9001:2000. Osam načela upravljanja kvalitetom. Audit sustava kvalitete. Faze uvođenja sustava kvalitete prema ISO 9001:2000. Integrirani sustavi upravljanja. ISO 14000. ISO 18 000. Potpuno upravljanje kvalitetom TQM. Demingova nagrada. Nagrada Malcolm Baldrige MBNQA. Europska nagrada za kvalitetu EQA. Prognoze daljnjeg razvoja modela TQM-a.
 • ALATI I METODE ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM
  Analiza uzroka pogrešaka. Obrazac za prikupljanje podataka. Dijagram toka. Dijagram uzroka i posljedica. Pareto analiza. Histogram. Korelacijski dijagrami. Statistička kontrola procesa. Razvoj funkcije kvalitete QFD metoda. Analiza utjecaja i posljedica pogrešaka FMEA metoda.
 • KVALITETA U FUNKCIJI RAZVOJA HRVATSKOG GOSPODARSTVA
  Prednosti organizacije s implementiranim sustavom kvalitete prema ISO 9001: 2000. Unutarnji dobici. Vanjski dobici. Problemi kod uvođenja sustava kvalitete u hrvatskom gospodarstvu. Komparacija ukupnog broja certificiranih organizacija u Republici Hrvatskoj sa svijetom.

Osnovna literatura

 • Lazibat T., Poznavanje robe i upravljanje kvalitetom (2005), Sinergija, Zagreb.

Dopunska literatura

 • Goepsch, D.L. & Davis, S. B., Quality Management ( 2006),Prentice Hall, New Jersey.
 • Gryna F., Juran J., Planiranje i analiza kvalitete (2002.) Mate, Zagreb.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Dušak Vesna Predavanje 5 2 1
Kozina Melita Laboratorijske vježbe 9 1 4
Predavanje 10 2 1
Seminar 5 1 4
Žajdela Hrustek Nikolina Laboratorijske vježbe 1 1 4
Nema definiranih ispitnih rokova

Upravljanje kvalitetom - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2015/2016

Kumulativni model praćenja/ocjenjivanja rada studenata

Kolegij "Upravljanje kvalitetom"

(preddiplomski studij, ekonomika poduzetništva)

REDOVITI STUDENTI

2015/2016


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje predavanju5
Prisustvovanje lab.vježbama (seminarima)5
Izrada zadataka (vježbe/seminari)15
Kolokviji (3x25)75
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1.kolokvij + 100.0 45 +
2.kolokvij + 30.0 70.0 45 +
3.kolokvij + 20.0 20.0 60.0 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 5 2 Na predavanjima se 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Svako prisustvovanje nosi 1 bod. Uvjet za potpis je min 2 boda. Nema nadoknada
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama (seminarima) 5 2 Na svim laboratorijskim vježbama (seminarima) provjerava se prisustvovanje.
14 dolazaka (5 bodova)
13 dolazaka (4 boda)
12 dolazaka (3 boda)
11 dolazaka (2 boda)

Uvjet za potpis je min 2 boda.
Nema nadoknada
Zadaci/prezentacije 15 6 Student ima obavezu riješiti definirane zadatke/načiniti prezentacije i time ostvariti max 15 bodova. Student treba pažljivo pročitati pripreme za zadaće. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.)

Uvjet za potpis je min 6 bodova.
Studenti su obavezni predati rješenja zadataka/ili prezentacije u dogovorenom vremenu za upload na sustav za e-učenje. Naknadne predaje se neće uvažiti.
Kolokviji 75 20 Student ima obavezu pismenog polaganja sva 3 kolokvija. Svaki kolokvij nosi max 25 bodova, što ukupno za sva tri kolokvija iznosi 75 bodova. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Uvjet za potpis je min 20 bodova za sva tri kolokvija.
Nema nadoknada
Zbroj bodova 100 30 Generalno: Uvjet za potpis je min 30 bodova.


Upravljanje kvalitetom - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2015/2016

 

Kumulativni model praćenja/ocjenjivanja rada studenata

Kolegij "Upravljanje kvalitetom"

(preddiplomski studij, ekonomika poduzetništva)

 Za izvanredne studente:

2015/2016

 

Izvanredni studenti mogu izabrati jednu od tri mogućnosti uključivanja u nastavu, praćenja i ocjenjivanja:

 1. mogu se zajedno s redovitim studentima uključiti u nastavu i prihvatiti  sve obaveze dolazaka te model kontinuiranog praćenja kao i redoviti studenti (model praćenja/skala za redovite studente);

 2. mogu odabrati  samo pohađanje lab.vježbi (seminara) i unutar toga prihvatiti sve obaveze kontinuiranog praćenja za izvanredne studente (model praćenja/skala za izvanredne studente);

 3. mogu izaći na ispit  bez modela kontinuiranog praćenja (redovni ispitni rokovi). Ispit je pismeno/usmeni i pokriva sve tematske cjeline na Moodle iz kolegija Upravljanje kvalitetom.

   

  Na početku akademske godine izvanredni studenti se moraju izjasniti za jednu od ponuđenih mogućnosti praćenja i uključivanja u nastavu te ocjenjivanja i polaganja ispita do datuma objavljenog na sustavu za e-učenje. Izvanrednim studentima koji se o tome ne izjasne u roku, automatski se dodjeljuje model C.

   

  Oblici i način komuniciranja nastavnika i studenta

                Mogući su sljedeći oblici komunikacije:

 1. - elektronička pošta (nositelj kolegija i suradnici)

 2. - E-Learning sustav kolegija Upravljanje kvalitetom

 3. - konzultacije

 4. - telefon

   

Osnovna i dodatna literatura je ista kao i za redovite studente. Materijali za e-učenje (isti kao za redovite studente) strukturirani po tematskim cjelinama, uključujući i kontrolna pitanja,  nalaze se na FOI E-Learning sustavu kolegija Upravljanje kvalitetom.
 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje lab.vježbama (seminarima)5
Izrada zadataka (vježbe/seminari)15
Kolokviji (2x25)+(1x30)80
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1.kolokvij + 100.0 45 +
2.kolokvij + 30.0 70.0 45 +
3.kolokvij + 20.0 20.0 60.0 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama (seminarima) 5 2 Na svim laboratorijskim vježbama (seminarima) provjerava se prisustvovanje.
14 dolazaka (5 bodova)
13 dolazaka (4 boda)
12 dolazaka (3 boda)
11 dolazaka (2 boda)

Uvjet za kontinuirano praćenje je min 2 boda.
Nema nadoknada
Zadaci/prezentacije 15 6 Student ima obavezu riješiti definirane zadatke/načiniti prezentacije i time ostvariti max 15 bodova. Student treba pažljivo pročitati pripreme za zadaće. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.)

Uvjet za kontinuirano praćenje je min 6 bodova.
Studenti su obavezni predati rješenja zadataka/ili prezentacije u dogovorenom vremenu za upload na sustav za e-učenje. Naknadne predaje se neće uvažiti.
Kolokviji 80 22 Student ima obavezu pismenog polaganja sva 3 kolokvija. Dva kolokvija donose max 50 bodova (svaki po 25 bodova). Jedan kolokvij donosi max 30 bodova. Sva tri kolokvija donose max 80 bodova. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Uvjet za kontinuirano praćenje je min 22 bodova za sva tri kolokvija.
Nema nadoknada
Zbroj bodova 100 30 Generalno: Uvjet za kontinuirano praćenje je min 30 bodova.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh