FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
4. semestar

2015/2016

5ECTSa

Stručni

PITUP Varaždin v1.1

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
4. semestar
2. nastavna godina

Menadžment npp:50952

Engleski naziv

Management

Katedra

Katedra za organizaciju

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Malbašić Ivan Predavanje 15 2 1
Seminar 15 2 1
redovni rok
Datum: 01.06.2021.
Opis: u 16:00 Sisak (Online)
Prijava do: 29.05.2021. 23:59
Odjava do: 31.05.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 15.06.2021.
Opis: u 16:00 Sisak (Online)
Prijava do: 12.06.2021. 23:59
Odjava do: 14.06.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 28.06.2021.
Opis: u 16:00
Prijava do: 25.06.2021. 23:59
Odjava do: 27.06.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 09.07.2021.
Opis: u 16:00
Prijava do: 06.07.2021. 23:59
Odjava do: 08.07.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 02.09.2021.
Opis: u 16:00
Prijava do: 30.08.2021. 23:59
Odjava do: 01.09.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 07.09.2021.
Opis: u 16:00 Sisak (Online)
Prijava do: 04.09.2021. 23:59
Odjava do: 06.09.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 13.09.2021.
Opis: u 16:00
Prijava do: 10.09.2021. 23:59
Odjava do: 12.09.2021. 11:59

Menadžment - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2015/2016
"

UVODNE NAPOMENE:

 1. Za polaganje ispita preko kolokvija (na tzv. roku za kontinuirano praćenje) potrebno je, uz redovito pohađanje nastave, ostvariti najmanje ocjenu dobar (3) iz seminarskog rada te najmanje 2,5 boda (od ukupno 5,0 bodova) iz svakog pojedinog od ukupno dva kolokvija.
 2. Konačna ocjena formira se kao kombinacija ocjena iz oba kolokvija te ocjene iz seminarskog rada, pri čemu su važnije ocjene iz kolokvija (tj. one imaju veću težinu u određivanju konačne ocjene).
"

Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 45 +
2. kolokvij + 20.0 80.0 45 + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima Na predavanjima se 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. 3 izostanka Ako student izostane:
• više od dva puta od ukupnog broja prozivki -> nema pravo na polaganje ispita preko kolokvija;
• više od tri puta od ukupnog broja prozivki -> nema pravo na potpis.
Prisustvovanje na seminarima Na seminarima se svaki puta obavlja provjera prisustvovanja. 5 izostanka Ako student izostane:
• više od tri puta -> nema pravo na polaganje ispita preko kolokvija;
• više od pet puta -> nema pravo na potpis.
Aktivnost na nastavi Studenti trebaju sudjelovati u diskusijama na nastavi (i na predavanja i na seminarskoj nastavi), tj. rješavati probleme ili kratke provjere razumijevanja netom obrađenog gradiva (aktivno prisustvovanje!).
Seminarski rad (pisani rad i prezentacija na seminarskoj nastavi) Student dobije temu seminarskog rada na nastavi. Seminarski rad treba izraditi kao prezentaciju u PowerPointu i prezentirati na seminarskoj nastavi u dogovorenom terminu te zajedno s cjelovitim tekstom rada, pisanim u Wordu, predati na sustav za e-učenje (Moodle) najkasnije 48 sati uoči termina prezentacije. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te uz gubitak prava na potpis povlači i disciplinsku odgovornost studenta (prijavu Stegovnom sudu Fakulteta). Ocjena dovoljan (2) Za polaganje ispita preko kolokvija potrebno je iz seminarskog rada ostvariti najmanje ocjenu dobar (3).
1. kolokvij Izvodi se na polovici semestra (otprilike u 8. tjednu). Sastoji se od pet pitanja koja pokrivaju obrađeno gradivo, od kojih svako nosi najviše jedan puni bod (ukupno najviše 5 bodova). Provodi se u obliku pismene provjere. Nema nadoknade niti ponavljanja kolokvija. Svaki oblik ili pokušaj prepisivanja za vrijeme provjere znanja strogo je zabranjen te uz gubitak prava na potpis povlači i disciplinsku odgovornost studenta (prijavu Stegovnom sudu Fakulteta).
2. kolokvij Izvodi se u na kraju semestra. Sastoji se od četiri pitanja koja pokrivaju gradivo obrađeno nakon 1. kolokvija te jednog pitanja iz gradiva 1. kolokvija, od kojih svako nosi najviše jedan puni bod (ukupno najviše 5 bodova). Mogu mu pristupiti samo oni studenti koji su na 1. kolokviju ostvarili najmanje 2,5 boda. Provodi se u obliku pismene provjere za sve studente koji imaju pravo pristupa. Predmetni nastavnik zadržava pravo da naknadno i usmeno ispita (ukoliko procjeni potrebnim) 30% studenata koji su na oba kolokvija ukupno ostvarili najmanje bodova, te da sukladno usmenoj provjeri korigira ukupnu ocjenu na više ili na niže. Ostalim studentima (a to se odnosi na onih 70% koji su na oba kolokvija ostvarili najviše bodova) direktno se upisuje ostvarena pozitivna ocjena u indeks, bez naknadne usmene provjere znanja. Nema nadoknade niti ponavljanja kolokvija. Svaki oblik ili pokušaj prepisivanja za vrijeme provjere znanja strogo je zabranjen te uz gubitak prava na potpis povlači i disciplinsku odgovornost studenta (prijavu Stegovnom sudu Fakulteta).


Elementi vrednovanja seminarskog rada:

Usklađenost  sadržaja s naslovom seminarskog rada, poštivanje propisanog načina citiranja literature u skladu s propisanim Pravilnikom o završnom radu na FOI-u.
Poštivanje zahtjeva za oblikovanje teksta u skladu s Pravilnikom o završnom radu na FOI-u.
Način prezentiranja (pripremljeno izlaganje, obraćanje publici, prezentiranje bez sjedenja pred monitorom i isključivog čitanja sadržaja s vlastitih bilježaka).
Dopuna teoretske obrade teme prikladnim primjerima i poticanje kolega na diskusiju.
Prikladno uređenje slajdova (logičko povezivanje, korištenje grafičkih prikaza, izbjegavanje previše teksta na slajdu, navođenje izvora grafikona, tabela i slika, navođenje korištene literature).

 


NAPOMENA 1: Student koji neopravdano izostane i ne prezentira svoj seminar u zadano vrijeme ne može nadoknaditi seminarsku aktivnost, tj. ostvaruje nula (0) bodova iz seminara te gubi pravo na potpis!


NAPOMENA 2: Temu seminarskog rada studentu dodjeljuje ili na prijedlog studenta odobrava predmetni nastavnik koji izvodi seminarsku nastavu. Teme seminarskog rada slijede nastavni program u aplikativnom smislu. Student u radu razrađuje odabranu temu ili zastupa određenu ideju, tvrdnju ili koncept koju objašnjava argumentima koji je podržavaju. Pri tome primjena teorije na konkretnom primjeru iz prakse treba predstavljati pretežiti dio rada. U radu treba pisati o onome što je zadano kao tema, a ne okolišati niti prelaziti na druge teme. Treba upotrijebiti jasno oblikovane argumente unutar teme. Poželjan je i kritički osvrt prema drugim mogućim argumentima s kojima se student ne slaže. U seminarskom radu student treba pokazati da dobro poznaje temu o kojoj piše, da poznaje gradivo obrađeno u okviru kolegija i zna ga koristiti u zastupanju svog stava, da prati i vrednuje analize publicirane u medijima (novine, internet izvori) te pokazati da zna pisati akademskim stilom. Studenti imaju punu slobodu zaključivanja te vrednovanje seminarskog rada ne ovisi o tome slaže li se ocjenjivač sa zaključkom autora ukoliko su navedeni zaključci dobro formulirani, objašnjeni i obranjeni argumentima. Ispitna literatura je pomoć pri formuliranju vlastitih argumenata, a ne služi tome da je se samo reproducira (preuzima) u seminarskom radu.


NAPOMENA 3: Korištenje tuđeg izvora, bez navođenja autora, smatra se plagijatom i nije etično niti je dopušteno. Reference se pišu u zagradama, uz navođenje autora, godine izdanja i broja stranice s koje je preuzet tekst. Svi izvori referencirani u tekstu rada moraju biti na kraju rada u popisu literature, a istovremeno ništa što nije spomenuto u radu ne može biti u završnom popisu literature. Svaka slika, grafikon ili tablica koja se koristi u seminarskom radu, a nije samostalno izrađena, mora imati naveden izvor. Nepoštivanje ovih pravila za sobom povlači disciplinsku odgovornost, odnosno prijavu Stegovnom sudu Fakulteta. Za dodatne upute student može koristiti predložak za pisanje završnog rada dostupan na stranicama knjižnice FOI-a, ili kontaktirati nastavnika.

 

Literatura:


Osnovna literatura

 1. Žugaj, M. i Brčić, R. (2003) Menadžment, Varaždin, ‘Varteks’ d.d., P. J. Tiskara.


Dopunska literatura

 1. Sikavica, P., Bahtijarević-Šiber, F. i Pološki Vokić, N. (2008) Temelji menadžmenta, Zagreb, Školska knjiga.
 2. Weihrich, H. i Koontz, H. (1998) Menadžment, 10. izd. Zagreb, MATE.
 3. Bahtijarević-Šiber, F., Sikavica, P. i Pološki Vokić, N. (2008) Suvremeni menadžment: vještine, sustavi i izazovi, Zagreb, Školska knjiga.
 4. Certo, S. C. i Certo, S. T. (2008) Moderni menadžment, 10. izd. Zagreb, MATE.

Menadžment - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2015/2016

Izvanredni studeni mogu odabrati jedan od dva modela praćenja:
 

 • Model A (obavezno prisustvovanje nastavi + seminarski rad + kolokviji): dolasci na nastavu (predavanja i seminarska nastava) su obavezni, te se praćenje rada na kolegiju izvodi na isti način kao i za redovne studente. Izvanredni studenti obavezni su sudjelovati u izradi seminarskog rada i svih aktivnosti u okviru nastave kao ispunjenje uvjeta za izlazak na ispit. Za sve ostale detalje → vidi model praćenja za redovne studente!
   
 • Model B (pismeni i usmeni ispit): ovaj model nema elemente praćenja rada studenta, nego predviđa klasičnu provjeru znanja studenta na jednom od redovnih ispitnih rokova. S obzirom da se pri tome provodi detaljna provjera znanja iz cjelokupnog sadržaja kolegija (nakon položenog pismenog dijela slijedi dodatna usmena provjera), studenti koji se odluče za ovaj model nisu dužni ispuniti nikakve dodatne preduvjete za prijavu i pristup ispitu.

Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh