FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
6. semestar

2015/2016

5ECTSa

Stručni

PITUP Varaždin v1.1

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
6. semestar
3. nastavna godina

Izgradnja Web aplikacija npp:50979

Engleski naziv

Web Application Development

Katedra

Katedra za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti

Cilj kolegija

Cilj predmeta

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Laboratorijske vježbe
15sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Ishodi učenja programa

 • Odabrati i koristiti informacijsko komunikacijske tehnologije u djelovanju poslovnih sustavaOdabrati i koristiti informacijsko komunikacijske tehnologije u djelovanju poslovnih sustava
 • Odabrati i primijeniti metode iz područja programiranja, podatkovnih tehnologija i modeliranja podataka i procesa u problemskim domenamaOdabrati i primijeniti metode iz područja programiranja, podatkovnih tehnologija i modeliranja podataka i procesa u problemskim domenama
 • Predložiti i primijeniti temeljne metode razvoja informacijskih sustava u području modeliranja i izgradnje jednostavnih programskih rješenjaPredložiti i primijeniti temeljne metode razvoja informacijskih sustava u području modeliranja i izgradnje jednostavnih programskih rješenja
 • Primijeniti vještine učenja (uključujući i e-učenje) i planiranja potrebnih za cjeloživotno učenje, nastavak obrazovanja na diplomskom studiju te razvoj karijere u struciPrimijeniti vještine učenja (uključujući i e-učenje) i planiranja potrebnih za cjeloživotno učenje, nastavak obrazovanja na diplomskom studiju te razvoj karijere u struci

Sadržaj predavanja

 • Internet i Web
  Pojam Internata i Weba. Povijest Interneta i Weba. Razvoj Interneta i Weba. Arhitektura Weba. Pojam Web stranice, Web mjesta i Web aplikacije. Protokoli. DNS. HTTP protokol. Struktura poruke zahtjeva i odgovora. Bežična tehnologija.
 • HTML jezik
  Pojam HTML jezika. Povijesni razvoj HTML jezika. Opis sintakse HTML jezika putem DTD. Odnos HTML i XHTML jezika. Primjena HTML jezika za opis i formatiranje sadržaja dokumenta. Odnos preglednika i HTML dokumenta. Osnovne HTML oznake: paragraf, prekid redka, liste, font, veze, slike i sl. Određivanje jezičnih osobina za HTML dokument. Napredne HTML oznake: tablice, obrasci, okviri i sl. Validacija HTML i XHTML dokumenata.
 • Autorski alati za izradu Web stranica i Web aplikacija
  Pojam autorskog alata za Web. Smjernice za razvoj autorskih alata za Web. Osobine autorskih alata za Web. Usporedna analiza autorskih alata za Web.
 • Kaskadne stilske upute - CSS
  Pojam CSS. Povijesni razvoj CSS-a. Osobine blok elemenata. Nasljeđivanje stilskih uputa. Kaskadni stil formatiranja. Smještaj CSS uputa. Korištenje CSS uputa. Jedinice CSS uputa. CSS upute za font, boju, pozadinu, tekst, pravokutnik, klasifikacije, blok elemente i sl. Validacija CSS uputa.
 • Javascript jezik
  Pojam Javascript jezika. Povijesni razvoj Javascript jezika. Statički i dinamički sadržaj stranica. Pasivna i aktivna Web stranica. Jezici skriptiranja. Smještaj Javascript koda. Sintaksa Javascript jezika. Korištenje cookie podataka. Obrada iznimaka. Ugrađeni objekti u središnjem dijelu Javascript jezika. Upravljanje događajima. Događaji i rukovatelji događaja. Ugrađeni objekti za rad s grafičkim korisničkim sučeljem. Objektno-orijentirane osobine.
 • Objektni model dokumenta – DOM
  Pojam objektnog modela dokumenta. Način povezivanja HTML jezika, Javascript jezika i CSS uputa. API funkcije za realizaciju pristupa do pojedinog čvora u dokumentu, dinamičko kreiranje novih čvorova i brisanje postojećih. Osobine Web 2.0. Povijesni razvoj Web 2.0. Pojam AJAX. Principi AJAX rada i korištenja. Struktura objekta XMLHttpRequest.
 • Web dizajn
  Pojam Web dizajna. Dizajn Web stranice i Web mjesta. Elementi Web mjesta. Navigacijski modeli. Uloga boje u dizajnu. Pristupačnost. Integritet i stabilnost dizajna. Definiranje vizualne hijerarhije. Pravila određivanja dimenzije stranice i prostora korištenja. Važnost zaglavlja i podnožja. Tipografija. Urednički stil. Preporuke za korštenje grafika i multimedija.
 • Programiranje na strani poslužitelja
  Pojam i povijesni razvoj programiranja na strani poslužitelja. Taksonomija programskih jezika. Usporedna analiza osobina najkorištenijih programskih jezika.
 • PHP jezik
  Pojam PHP jezika. Povijesni razvoj PHP jezika. Sintaksa PHP jezika. CGI varijable okoline. Rad s datotekama. Obrada iznimaka. Razina izvještavanja o pogreškama. Rukovanje s pogreškama. Evidencija pogrešaka. Rad s email porukama i cookie podacima. Ponovno korištenje koda. Objektno-orijentirane osobine. Rad datumskim i vremenskim podacima, korištenje baze podataka. Konfiguriranje Web poslužitelja. Obrada korisničkih zahtjeva na Web poslužitelju. Kreiranje baze podataka i tablica, korištenje SQL upita. Modeli autentifikacija i autorizacije korisnika, dnevnika rada. Generiranje dinamičkih stranica. Koraci izgradnje Web aplikacije. Primjeri Web aplikacija.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Uvod u vježbe
  Upoznavanje s tehničkim osobinama kabineta za praktični rad, tehničkom infrastrukturom, načinom rada i provjerom znanja.
 • HTTP i ostali protokoli
  Primjena zamjenskog poslužitelja (proxy) za pregled prometa između korisnika i poslužitelja. Različite varijante konfiguriranja zamjenskog poslužitelja kako bi se promatrao promet pojedine vrste protokola.
 • Osnovne osobine HTML jezika
  Primjena tekstualnog uređivača (notepad) za izradu osnovne stranice s podacima o autoru, njegovom mjestu rođenja i studiranja primjenom osnovnih HTML elemenata. Definiranje osnovnog projekta za vježbe.
 • HTML meta oznake
  Definiranje jezičnih osobina web stranice. Definiranje obnavljanja web stranice s ili bez promjene adrese. Korištenja sređenih i nesređenih lista. Validacima web dokumenta.
 • Tablice i okviri
  Dvodimenzionalno uređenje prostora Web stranice. Upotreba tablica za prostorni smještaj sadržaja. Spajanja redaka ili stupaca u tablici. Relativno ili apsolutno refiniranje širine tablice i/ili stupaca. Dizajnerska dilema: blok elementi ili tablica. Upotreba grupe okvira za definiranje vizualne podjele prostora preglednika. Upotreba internog okvira za povezivanje web stranica. Validacija web dokumenta.
 • Obrasci
  Sastavljanje jednostavnog obrasca za unos podataka u adresar. Primjena elemenata obrasca za realizaciju različitih vrsta izbornika (jedan između ponuđenih, nula do svi između ponuđenih). Primjena padajućeg izbornika s određivanjem vrste izbora (samo jedan ili više). Povezivanje akcija u obrascu.
 • Kaskadne stilske upute – CSS
  Primjeri različitih načina primjene kaskadnih stilskih uputa. Određivanje prioriteta primjene CSS uputa. Primjena CSS uputa za definiranje vizualnog identiteta web stranice i web mjesta. Validacima CSS uputa.
 • Javascript jezik
  Primjena osnovnih jezičnih osobina. Primjena pseudo veza za povezivanje veze s potrebnom akcijom. Primjena ugrađenih objekata grafičkog korisničkog sučelja. Realizacija vremenskog brojača – timera. Kontrola unosa podataka u obrascu. Spremanje lokalnih podataka u cookie. Primjeri gotovih klasa za rad s cookie podacima.
 • Dinamički izbornici
  Povezivanje akcija korisnika s dinamičkim prikazom sadržaja. Primjeri gotovih klasa za realizaciju dinamičkih izbornika. Načini relizacije personalizacije osobina korisničkog rada.
 • Uvod u PHP
  Načini korištenja PHP-a. Realizacije jednostavne web stranice. Preuzimanje podataka o osobinama poslužitelja i računala korisnika. Povezivanje obrazaca s programskim kodom za kontrolu unešenih podataka i njihovu obradu.
 • PHP i okolina
  Korištenje datoteka za jednostavno pohranjivanje i čitanje podataka. Korištenja baza podataka za realizaciju poslovnih funkcija. Slanje email poruka.
 • Autentifikacija, autorizacija i dnevnik rada
  Različite osnove za autentifikaciju: web poslužitelj, cookie, sesija. Realizacija autentifikacije s bazom podataka i sesijom za osnovni projekt. Realizacija jednostavnog model autorizacije s grupama korisnika za osnovni projekt. Vođenje dnevnika rada s bazom podataka za osnovni projekt. Integracija i testiranje osnovnog projekta. Primjeri sličnih projekata.

Osnovna literatura

 • Welling, L.; Thomspon, L. PHP and MySQL Web Development. 2nd Edition, Sams Publishing, 2003.
 • Lynch, P.J.; Horton, S. Web Style Guide: Basic Design Principles for Creating Web Sites. 2nd Edition, Univ Press, March 2002.

Dopunska literatura

 • Goodman, D. Dynamic HTML: The Definitive Reference. 2nd Edition, OReilly, 2002.
 • Flanagan, D. JavaScript: The Definitive Guide. 4th Edition, O'Reilly, 2001. Web stranice programske opreme, strukovnih organizacija i sl.

Preduvjeti

 • Baze podataka
  Cilj kolegija je da upozna studente s tehnologijom baza podataka i njenom primjenom u izradi poslovnih aplikacija.
 • Programiranje
  Cilj predmeta
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Kaniški Matija Laboratorijske vježbe 1 2 3
Laboratorijske vježbe 2 2 2
Kermek Dragutin Predavanje 15 2 1
Novak Matija Laboratorijske vježbe 2 2 1
Laboratorijske vježbe 12 2 3
redovni rok
Datum: 14.07.2020.
Opis: u 16:00 Zabok (fizički u centru)
Prijava do: 11.07.2020. 23:59
Odjava do: 13.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 15.07.2020.
Opis: u 16:00 Sisak i Križevci (online)
Prijava do: 12.07.2020. 23:59
Odjava do: 14.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 16:00 na Fakultetu
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.09.2020.
Opis: u 16:00 na Fakultetu
Prijava do: 11.09.2020. 23:59
Odjava do: 13.09.2020. 11:59

Izgradnja Web aplikacija - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi5
Kolokviji/Pismeni dio ispita20
Projekt i usmeni dio ispita75
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 30 +
Kolokvij 2 + 100.0 30 +
Projekt + + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 2 0 Na predavanjima se minimalno 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 2 izostanka. 4 izostanka Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do zadnjeg dana 15. tjedna nastave u semestru izvođenju predmeta. Zadnji dan 16. tjedna nastave
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama 3 0 Na svim laboratorijskim vježbama provjerava se prisustvovanje. Dozvoljena su 2 izostanka. 4 izostanka Dodatni referat/zadaci. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do zadnjeg dana 15. tjedna nastave u semestru izvođenju predmeta. Zadnji dan 16. tjedna nastave
1. kolokvij 10 Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. Ili rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
2. kolokvij 10 Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. Ili rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Projekt i usmeni dio ispita 75 0 Samostalni projekt koji se dodjeljuje studentu najkasnije do početka 1. međuispitnog razdoblja. Student treba samostalno izraditi, dokumentirati i obraniti projekt. Korištenje tuđeg rješenja/plagijat je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Pismeni dio ispita 20 Studenti/ce koji skupe na svakom kolokviju više od 5 bodova oslobođeni su pismenog dijela ispita. Pismeni dio ispita sastoji se od 2 pitanja, a na svakom pitanju potrebno je ostvariti 50% bodova. Studenti/ce koji uspješno napišu pismeni dio ispita pristupaju usmenom dijelu ispita na kojem se ispituje teorijski dio gradiva zajedno s prikazom rada projekta.


Izgradnja Web aplikacija - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2015/2016

Izvanredni studenti trebaju se javiti predmetnom nastavniku u vrijeme konzultacija i to najkasnije do kraja 3. tjedna nastave u semestru u kojem se izvodi predmet te se opredjeliti za jedan od dva modela rada na predmetu s obzirom na svoje obaveze i mogućnosti dolaska na nastavu:

a) model za izvanredne studente s jednakim sustavom obaveza kao i redoviti studenti (dolazak na nastavu u PITUP centar Varaždin)

b) model  za  izvanredne  studente  koji  nisu  u  mogućnosti  dolaziti  na  nastavu.  Predavanja  nisu  obavezna. Studentima stoji na raspolaganju osnovna i dopunska literatura te materijali sa svih predavanja (prezentacije i programski primjeri) u sustavu e-učenja. Laboratorijske vježbe nisu obavezne. Studenti dolaze na konzultacije tijekom nastavnog dijela semestra za dogovor u vezi projektnog zadatka. Za svaki projektni zadatak postoji forum unutar kojeg se može postaviti pitanje nastavnicima ili studentima. Studenti trebaju predati rješenje projektog zadatka putem IWA sustava za projekte. Prije izlaska na ispit studenti trebaju dobiti potvrdu od nastavnika (putem IWA sustava za projekte) da je projektno rješenje zadovoljava kriterije i da je prihvaćeno. Studenti ne izlaze na kolokvije. 

Izvanredni studenti koji se NE jave predmetnom nastavniku najkasnije do kraja 3. tjedna nastave u semestru u kojem se izvodi predmet NEĆE MOĆI POLAGATI predmet u tekućoj akademskoj godinu.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Pismeni dio ispita25
Projekt i usmeni dio dio ispita75
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Projekt i usmeni dio ispita 75 0 Samostalni projekt koji se dodjeljuje studentu najkasnije do početka 1. međuispitnog razdoblja. Student treba samostalno izraditi, dokumentirati i obraniti projekt. Korištenje tuđeg rješenja/plagijat je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Pismeni dio ispita 20 Pismeni dio ispita sastoji se od 2 pitanja, a na svakom pitanju potrebno je ostvariti 50% bodova. Studenti/ce koji uspješno napišu pismeni dio ispita pristupaju usmenom dijelu ispita na kojem se ispituje teorijski dio gradiva zajedno s prikazom rada projekta.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh