FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
6. semestar

2015/2016

4ECTSa

Stručni

PITUP Varaždin v1.1

Program Obavezan
PITUP PITUP Ne
6. semestar
3. nastavna godina

Tržište kapitala npp:50980

Engleski naziv

Capital Market

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Đunđek Kokotec Ivana Seminar 15 1 1
Klačmer Čalopa Marina Predavanje 15 2 1
Nema definiranih ispitnih rokova

Tržište kapitala - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Pismeni ispit54
Seminarski rad20
Dolasci na seminare i predavanja10
Vođenje portfelja10
Dodatni bodovi6
ZBROJ100Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
PISMENI ISPIT/KOLOKVIJ 54 Pismeni ispit/kolokvij provodi se dva puta tijekom semestra. Ukupan broj bodova ostvarenih putem kolokvija je 54. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.
SEMINARSKI RAD 20 Obrada i prezentacija seminarskog rada prema predloženim temama. Temu je potrebno obraditi na 10-15 stranica teksta, uz oblikovanje teksta poštujući pravilnik o izradi seminarskog rada. Prezentacija teme mora biti u trajanju od 10 do 15 minuta. Studenti pojedinačno obrađuju odabranu temu.
Bodovi iz seminarskog rada ostvaruju se temeljem: (1) aktualiziranja odabrane teme (max 10 bodova), (2) korištene terminologije, stila, gramatičke ispravnosti (max 5 boda); (3) prezentacije (max 5 boda)
DOLASCI NA PREDAVANJA I SEMINARE 10 Tijekom semestra provodi se provjera dolazaka na predavanja – 5 puta. Redoviti dolasci vrednuju se s max 10 bodova (svaki dolazak nosi 2 boda). Student može izostati max 2 puta od ukupnog broja provjere dolazaka. Provjera redovnih dolazaka provodi se bez prethodne najave. Izostajanjem s nastave više od dozvoljenog, student gubi pravo na polaganje ispita preko kontinuiranog modela praćenja.
VOĐENJE PORTFELJA 10 Na početku semestra, student dobiva 50.000,00 virtualnih kuna koje je potrebno uložiti u dionice prema vlastitom izboru. Student je obvezan voditi portfelj do kraja semestra. Potrebno je jednom tjednom kupiti / prodati dionice iz portfelja, ili ukoliko student procijeni moguće je i zadržati dionice u poduzeću. Motivacija je u ostvarivanju što većeg prinosa.
DODATNI BODOVI 6 DODATNI BODOVI – za studente koji žele ostvariti viši bodovni prag te time i višu ocjenu
Dodatne bodove student može ostvariti i tjednom analizom tržišta. Za dodatne bodove, student bi trebao prikazati najvažnija događanja u promatranom tjednu. Događanja uključuju kretanje Crobexa, analizu dobitnika i gubitnika na tržištu i sva druga događanja koja izravno utječu na kretanje tržišta kapitala.
Dodatne bodove student može ostvariti i izradom aplikacije kojom bi bilo omogućeno jednostavnije praćenje pokazatelja fundamentalne analize ili aplikacije za vođenje portfelja vrijednosnih papira.
Dodatne bodove student može ostvariti tako da samostalno i vlastitim riječima napiše kritički prikaz članka ili knjige iz područja obuhvaćenog nastavnim planom i programom. Kritički prikaz je vrsta pisanog rada kojom student treba vrednovati tuđe djelo (knjigu, članak). Važno je dobro poznavati materiju koju djelo obrađuje. Student samostalno odabire članak ili knjigu za kritički prikaz, uz prethodno odobrenje predmetnog nastavnika.


Tržište kapitala - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Pismeni ispit80
Projektni zadatak20
ZBROJ100Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Pismeni ispit 80 40 Pismeni ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima. Na redovnom ispitnom roku, pismeni ispit se sastoji od 40 pitanja. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.
Projektni zadatak Obrada projketnog rada prema predloženim temama. Temu je potrebno obraditi na 10-15 stranica teksta, uz oblikovanje teksta poštujući pravilnik o izradi seminarskog rada. Studenti pojedinačno obrađuju odabranu temu.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh