FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
6. semestar

2015/2016

4ECTSa

Stručni

PITUP Varaždin v1.1

Program Obavezan
PITUP PITUP Ne
6. semestar
3. nastavna godina

Modeliranje i primjena skladišta podataka npp:50984

Engleski naziv

Modelling and Application of Data warehouses

Katedra

Katedra za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova

Modeliranje i primjena skladišta podataka - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Projekt40
Kolokvij60
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij + 40.0 30.0 30.0


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Seminarski rad 40 0 Student mora samostalno izraditi skladište podataka te odabrati aplikaciju za izradu izvještaja (poslovna inteligencija). O tome treba napisati seminarski rad koji predstavlja dokumentaciju za izrađeno skladište. Pismeni dio rada treba postaviti na sustav Moodle u predviđenom vremenu. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Kolokvij 60 0 Kolokvij se svodi na rješavanje zadataka, teoretska pitanja otvorenog tipa te pitanja kojima se ispituje razumijevanje sadržaja prezentiranih na predavanjima. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.


Modeliranje i primjena skladišta podataka - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2015/2016

Izvanredni studenti mogu odabrati jedan od tri ponuđena  modela:

  1. Izvanredni studenti mogu se uključiti u nastavu zajedno s redovitim studentima; u tom slučaju moraju se (na početku semestra) obavezno javiti nastavniku te za njih vrijede ista pravila kao i za redovite studente.
  2. Ako izvanredni studenti ne mogu pohađati nastavu zajedno s redovitim studentima, ali bi se ipak htjeli uključiti u model kontinuiranog praćenja i izvršavanja obaveza (polaganje kolokvija, izrada seminara), moraju se (na početku semestra) obavezno javiti nastavniku.
  3. Ako izvanredni studenti nisu zainteresirani niti za jedan od prethodna dva modela kontinuiranog praćenja, onda predmet polažu putem ispita na redovnim (i izvanrednim) ispitnim rokovima. Da bi pristupili pismenom dijelu ispita, studenti moraju izraditi seminarski rad. Nakon položenog pismenog dijela ispita studenti pristupaju usmenom dijelu.

Literatura, način komunikacije, itd. isti su kao i za redovite studente.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Projekt40
Kolokvij60
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij + 40.0 30.0 30.0


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Seminarski rad 40 0 Student mora samostalno izraditi skladište podataka te odabrati aplikaciju za izradu izvještaja (poslovna inteligencija). O tome treba napisati seminarski rad koji predstavlja dokumentaciju za izrađeno skladište. Pismeni dio rada treba postaviti na sustav Moodle u predviđenom vremenu. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Kolokvij 60 0 Kolokvij se svodi na rješavanje zadataka, teoretska pitanja otvorenog tipa te pitanja kojima se ispituje razumijevanje sadržaja prezentiranih na predavanjima. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.


Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh