FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
4. semestar

2013/2014

5ECTSa

Stručni

PITUP Križevci v1.1

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
4. semestar
2. nastavna godina

Financije poduzeća npp:50954

Engleski naziv

Company Finances

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Cilj predmeta

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja programa

 • Identificirati i analizirati bitne interne i vanjske čimbenike koji utječu na odabir poslovnih prilika te na efikasnost poslovanja određenog poslovnog subjekta na domaćem i međunarodnom tržištuIdentificirati i analizirati bitne interne i vanjske čimbenike koji utječu na odabir poslovnih prilika te na efikasnost poslovanja određenog poslovnog subjekta na domaćem i međunarodnom tržištu
 • Primijeniti odgovarajuće metode i alate za potporu u obradi, interpretaciji i vizualizaciji podataka za potporu u donošenju odlukaPrimijeniti odgovarajuće metode i alate za potporu u obradi, interpretaciji i vizualizaciji podataka za potporu u donošenju odluka
 • Primijeniti vještine učenja (uključujući i e-učenje) i planiranja potrebnih za cjeloživotno učenje, nastavak obrazovanja na diplomskom studiju te razvoj karijere u struciPrimijeniti vještine učenja (uključujući i e-učenje) i planiranja potrebnih za cjeloživotno učenje, nastavak obrazovanja na diplomskom studiju te razvoj karijere u struci
 • Vrednovati rezultata poslovanja i interpretirati pokazatelje uspješnosti za potrebe upravljanja i donošenja poslovnih odlukaVrednovati rezultata poslovanja i interpretirati pokazatelje uspješnosti za potrebe upravljanja i donošenja poslovnih odluka

Sadržaj predavanja

 • Uvod u financije poduzeća
  Ciljevi i zadaci financija. Uloga i važnost financijske funkcije u poduzeću. Pojam i vrste financiranja (kratkoročno, srednjoročno, dugoročno).
 • Financijsko okruženje poduzeća.
  Financijski sustav i ciljevi poduzeća. Funkcioniranje financijskog sustava. Efikasnost i stabilnost financijskog sustava. Financijska tržišta – pojam i uloga.
 • Načela i pravila financiranja
  Načela financiranja (načelo sigurnosti, stabilnosti, likvidnosti, solventnosti, rentabilnosti, prilagodbe financiranja, rizika financiranja i dr.) Pravila finaniciranja (horizontalna i vertikalna).
 • Vremenska vrijednost novca
  Diskontiranje i ukamaćivanje, sadašnja i buduća vrijednost novca. Vremenska vrijednost višestrukih gotovinskih tijekova.
 • Financiranje poduzeća
  Početno financiranje. Tekuće financiranje. Razvojno financiranje. Vlastiti i tuđi izvori sredstava. Pretpostavke razvoja poduzeća (pravne, financijske, obrazovne, znanstvene, savjetodavne i dr.).
 • Kratkoročni financijski menadžment
  Menadžment radnog kapitala. Menadžment gotovine. Menadžment potraživanja. Menadžment zaliha. Kratkoročni izvori financiranja (spontano financiranje, osigurano i neosigurano financiranje, financiranje emisijom komercijalnih zapisa).
 • Financiranje i solventnost
  Solventnost i insolventnost poduzeća. Stvaranje uvjeta za održavanje optimalne solventnosti poduzeća. Pozitivna bilančna neravnoteža. Pozitivan financijski rezultat. Pozitivan novčani tijek. Mjere politike solventnosti poduzeća: mjere za smanjenje novčanih izdataka i mjere za povećanje novčanih primitaka.
 • Dugoročni financijski menadžment
  Politika strukture kapitala. Struktura kapitala i rentabilnost poduzeća. Točka indiferencije financiranja. Financijska poluga i financiranje dugom. Servisiranje duga. Upravljanje dugom. Financiranje emisijom dionica. Politika dividendi.
 • Kapitalna ulaganja
  Ekonomija investiranja. Svrha, proces i klasifikacija kapitalnih ulaganja. Metode za procjenu kapitalnih ulaganja (računovodstvena stopa povrata, metoda otplatnog perioda, metoda neto sadašnje vrijednosti, metoda interne stope rentabilnosti, indeks profitabilnosti). Usporedba metoda.
 • Financijska analiza i planiranje
  Financijska izvješća: bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanim tijekovima, izvještaj o promjenama glavnice i bilješke uz financijska izvješća. Financijske informacije i izvori financijskih informacija. Korisnici, svrhe i metode analize financijskih izvješća. Hotizontalna i vertikalna analiza. Financijsko planiranje.
 • Analiza poslovanja putem financijskih pokazatelja I
  Analiza i ocjenjivanje strukture dugotrajne i kratkotrajne imovine te obveza.Pokazatelji likvidnosti: koeficijent tekuće likvidnosti, ubrzane likvidnosti, financijske stabilnosti. Konsolidirana izvješća cash flow. Analiza bilance. Pokazatelji zaduženosti: koeficijent zaduženosti, koeficijent vlastitog financiranja, pokriće troškova kamata, stupanj pokrića I i II.
 • Utvrđivanje i ocjenjivanje poslovnog rezultata
  Utvrđivanje poslovnog rezultata. Faktorska analiza poslovnog rezultata. Analiza obujma i strukture poslovnog rezultata. Financijska neravnoteža u računu dobiti i gubitka. Raspodjela financijskog rezultata. Financijska neravnoteža u računu novčanih tijekova.
 • Analiza poslovanja putem financijskih pokazatelja II
  Analiza i pokazatelji uspješnosti. Pokazatelji profitabilnosti, ekonomičnosti, aktivnosti. Odnosi ostvarenih i željenih pokazatelja uspješnosti. Mjerenje i određivanje financijskog poslovanja. Analiza financijskog poslovanja.
 • Analiza financijskih izvještaja pomoću skupina pokazatelja
  Sustavi pokazatelja i skupine pokazatelja. Du Pontov sustav pokazatelja.

Osnovna literatura

 • Marković, I. Financiranje – Teorija i praksa financiranja trgovačkih društava. RRIF, Zagreb, 2002.
 • Vidučić, Lj. Financijski menadžment. RRiF, Zagreb, 2002.
 • Žager, K.; Žager,. L. Analiza financijskih izvještaja. Masmedia, Zagreb, 1999.

Dopunska literatura

 • Van Horne, J.C. Financijsko upravljanje i politika (Financijski menedžment). MATE, Zagreb, 1993.
 • Veselica, V. Financijski sustav u ekonomiji. Inženjerski biro, Zagreb, 1995.
 • Grupa autora, Tehnika financijske analize. HZRiFD, Zagreb, 1997.
 • Vukičević, M. Financiranje malih poduzeća. HZRiFD i RiF, Zagreb, 2000.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Miko Ladislav Predavanje 3 5 1
Seminar 3 5 1
redovni rok
Datum: 06.07.2020.
Opis: u 18:00, Online
Prijava do: 03.07.2020. 23:59
Odjava do: 05.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.09.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 11.09.2020. 23:59
Odjava do: 13.09.2020. 11:59
Izvanredni rok
Datum: 07.12.2020.
Vrijeme: 16:00
Napomena:
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh