FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
6. semestar

2013/2014

5ECTSa

Stručni

PITUP Križevci v1.1

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
6. semestar
3. nastavna godina

Modeliranje procesa i aplikacija npp:50977

Engleski naziv

Process and Application Modelling

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Cilj kolegija

Cilj predmeta

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Ishodi učenja programa

 • Odabrati i koristiti informacijsko komunikacijske tehnologije u djelovanju poslovnih sustavaOdabrati i koristiti informacijsko komunikacijske tehnologije u djelovanju poslovnih sustava
 • Odabrati i primijeniti metode iz područja programiranja, podatkovnih tehnologija i modeliranja podataka i procesa u problemskim domenamaOdabrati i primijeniti metode iz područja programiranja, podatkovnih tehnologija i modeliranja podataka i procesa u problemskim domenama
 • Odabrati odgovarajuću organizacijsku arhitekturu na razinama odlučivanja, upravljanja i izvođenja u organizacijama privatnog i javnog sektora primjenom Informacijsko komunikacijske tehnologijeOdabrati odgovarajuću organizacijsku arhitekturu na razinama odlučivanja, upravljanja i izvođenja u organizacijama privatnog i javnog sektora primjenom Informacijsko komunikacijske tehnologije
 • Planirati i podržati uvođenje novih informacijskih tehnologija za potporu organizacijskim procesimaPlanirati i podržati uvođenje novih informacijskih tehnologija za potporu organizacijskim procesima
 • Predložiti i primijeniti metode razvoja programske potpore za jednostavne organizacijske procese na razini izvođenjaPredložiti i primijeniti metode razvoja programske potpore za jednostavne organizacijske procese na razini izvođenja
 • Predložiti i primijeniti temeljne metode razvoja informacijskih sustava u području modeliranja i izgradnje jednostavnih programskih rješenjaPredložiti i primijeniti temeljne metode razvoja informacijskih sustava u području modeliranja i izgradnje jednostavnih programskih rješenja
 • Upravljati životnim ciklusom proizvoda, usluga, kao i životnim ciklusom razvoja informacijskog sustavaUpravljati životnim ciklusom proizvoda, usluga, kao i životnim ciklusom razvoja informacijskog sustava

Sadržaj predavanja

 • Razlozi za promjenu i unapređenje poslovnih procesa
  Poslovni (konkurencija, novi oblici organiziranja...) i tehnološki (e-poslovanje, automatizacija poslovnih procesa, ...) razlozi za unapređenje poslovnih procesa. Reakcija organizacije na zahtjev za promjenama poslovnih procesa preispitivanjem misije, ciljeva, sustava vrijednosti, načina upravljanja, pristupa poslu, organizacijskog ustroja, radnih mjesta, vještina i znanja zaposlenih, informacijskog sustava, itd.
 • Načela modeliranja poslovnih procesa
  Načela modeliranja poslovnih procesa: odgovor na promjene uvjeta, povećanje učinkovitosti organizacije, jasnoća i preglednost postupaka, cjelovitost, iterativnost, povezivanje s okolinom, povećanje znanja i trajnost. Nepromjenljivost procesa i promjenljivost poslovne tehnologije.
 • Generalizirani model organizacije
  Organizacija kao višerazinski, samoorganizirajući, i samoučeći sustav. Tipovi organizacija (profitne, uslužne, javne, upravne...). Ostala svojstva modernih organizacija. Organizacije i globalizacija. Osnovni procesi i generički modeli za najčešće tipove organizacija.
 • Osnovne metode i tehnike modeliranja poslovnih procesa
  Pojam poslovnih procesa i tokova. Vrste tokova (materijalni, financijski, informacijski, itd.). Osnovni čimbenici modela: proces, aktivnost tok, resurs, radno mjesto, organizacijska jedinica. Poslovna pravila. Standardi za modeliranje poslovnih procesa. Modeliranje tokova rada (Workflow Modelling). Alati za računalom podržano modeliranje (ARIS ili ADONIS).
 • Referentni modeli
  Pojam referentnog modela. Analiza referentnih modela iz raznih područja industrije, državne uprave i neprofitnih organizacija. Analiza razlike između poslovnih procesa u istraživanoj organizaciji i odgovarajućeg referentnog modela (gap analysis). Organizacija i korištenje riznice poslovnih procesa.
 • Modeliranje poslovnih podataka
  Identifikacija poslovnih podataka. Analiza organizacijske dokumentacije. Pronalaženje poslovnih entiteta i uspostavljanje veze među entitetima. Analiza prirodnih veza među entitetima. Notacije u poslovnim modelima podataka. Veza modela procesa i modela poslovnih podataka
 • Modeliranje procesa i izrada aplikacija
  Dekompozicija procesa i struktura stabla aplikacije. Opis programskog koda aplikacije – modeliranje aplikacije. Veza između modela procesa i strukture aplikacije.

Osnovna literatura

 • Brumec, J.; Dobrović, Ž. Materijali s predavanja
 • Ould, M.A. Business Process: Modelling and Analysis for Re-Engineering. John Wiley and Sons, Chichester, 1995.

Dopunska literatura

 • Ould, M.A. Business Process Management: A Rigorous Approach. Meghan Kiffer, Tampa, FL USA, 2005.
 • Van der Aalst, W.; Desel, J.; Oberweis, A. Business Process Management-Models, Techniques and Empirical Studies. Pitman Publishing, London, 1997.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Tomičić-Pupek Katarina Laboratorijske vježbe 1 5 1
Predavanje 4 5 1
Seminar 1 5 1
redovni rok
Datum: 24.08.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 21.08.2020. 23:59
Odjava do: 23.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 11.09.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 08.09.2020. 23:59
Odjava do: 10.09.2020. 11:59
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh