FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
6. semestar

2015/2016

5ECTSa

Stručni

PITUP Križevci v1.1

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
6. semestar
3. nastavna godina

Modeliranje procesa i aplikacija npp:50977

Engleski naziv

Process and Application Modelling

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Cilj kolegija

Cilj predmeta

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Ishodi učenja programa

 • Odabrati i koristiti informacijsko komunikacijske tehnologije u djelovanju poslovnih sustavaOdabrati i koristiti informacijsko komunikacijske tehnologije u djelovanju poslovnih sustava
 • Odabrati i primijeniti metode iz područja programiranja, podatkovnih tehnologija i modeliranja podataka i procesa u problemskim domenamaOdabrati i primijeniti metode iz područja programiranja, podatkovnih tehnologija i modeliranja podataka i procesa u problemskim domenama
 • Odabrati odgovarajuću organizacijsku arhitekturu na razinama odlučivanja, upravljanja i izvođenja u organizacijama privatnog i javnog sektora primjenom Informacijsko komunikacijske tehnologijeOdabrati odgovarajuću organizacijsku arhitekturu na razinama odlučivanja, upravljanja i izvođenja u organizacijama privatnog i javnog sektora primjenom Informacijsko komunikacijske tehnologije
 • Planirati i podržati uvođenje novih informacijskih tehnologija za potporu organizacijskim procesimaPlanirati i podržati uvođenje novih informacijskih tehnologija za potporu organizacijskim procesima
 • Predložiti i primijeniti metode razvoja programske potpore za jednostavne organizacijske procese na razini izvođenjaPredložiti i primijeniti metode razvoja programske potpore za jednostavne organizacijske procese na razini izvođenja
 • Predložiti i primijeniti temeljne metode razvoja informacijskih sustava u području modeliranja i izgradnje jednostavnih programskih rješenjaPredložiti i primijeniti temeljne metode razvoja informacijskih sustava u području modeliranja i izgradnje jednostavnih programskih rješenja
 • Upravljati životnim ciklusom proizvoda, usluga, kao i životnim ciklusom razvoja informacijskog sustavaUpravljati životnim ciklusom proizvoda, usluga, kao i životnim ciklusom razvoja informacijskog sustava

Sadržaj predavanja

 • Razlozi za promjenu i unapređenje poslovnih procesa
  Poslovni (konkurencija, novi oblici organiziranja...) i tehnološki (e-poslovanje, automatizacija poslovnih procesa, ...) razlozi za unapređenje poslovnih procesa. Reakcija organizacije na zahtjev za promjenama poslovnih procesa preispitivanjem misije, ciljeva, sustava vrijednosti, načina upravljanja, pristupa poslu, organizacijskog ustroja, radnih mjesta, vještina i znanja zaposlenih, informacijskog sustava, itd.
 • Načela modeliranja poslovnih procesa
  Načela modeliranja poslovnih procesa: odgovor na promjene uvjeta, povećanje učinkovitosti organizacije, jasnoća i preglednost postupaka, cjelovitost, iterativnost, povezivanje s okolinom, povećanje znanja i trajnost. Nepromjenljivost procesa i promjenljivost poslovne tehnologije.
 • Generalizirani model organizacije
  Organizacija kao višerazinski, samoorganizirajući, i samoučeći sustav. Tipovi organizacija (profitne, uslužne, javne, upravne...). Ostala svojstva modernih organizacija. Organizacije i globalizacija. Osnovni procesi i generički modeli za najčešće tipove organizacija.
 • Osnovne metode i tehnike modeliranja poslovnih procesa
  Pojam poslovnih procesa i tokova. Vrste tokova (materijalni, financijski, informacijski, itd.). Osnovni čimbenici modela: proces, aktivnost tok, resurs, radno mjesto, organizacijska jedinica. Poslovna pravila. Standardi za modeliranje poslovnih procesa. Modeliranje tokova rada (Workflow Modelling). Alati za računalom podržano modeliranje (ARIS ili ADONIS).
 • Referentni modeli
  Pojam referentnog modela. Analiza referentnih modela iz raznih područja industrije, državne uprave i neprofitnih organizacija. Analiza razlike između poslovnih procesa u istraživanoj organizaciji i odgovarajućeg referentnog modela (gap analysis). Organizacija i korištenje riznice poslovnih procesa.
 • Modeliranje poslovnih podataka
  Identifikacija poslovnih podataka. Analiza organizacijske dokumentacije. Pronalaženje poslovnih entiteta i uspostavljanje veze među entitetima. Analiza prirodnih veza među entitetima. Notacije u poslovnim modelima podataka. Veza modela procesa i modela poslovnih podataka
 • Modeliranje procesa i izrada aplikacija
  Dekompozicija procesa i struktura stabla aplikacije. Opis programskog koda aplikacije – modeliranje aplikacije. Veza između modela procesa i strukture aplikacije.

Osnovna literatura

 • Brumec, J.; Dobrović, Ž. Materijali s predavanja
 • Ould, M.A. Business Process: Modelling and Analysis for Re-Engineering. John Wiley and Sons, Chichester, 1995.

Dopunska literatura

 • Ould, M.A. Business Process Management: A Rigorous Approach. Meghan Kiffer, Tampa, FL USA, 2005.
 • Van der Aalst, W.; Desel, J.; Oberweis, A. Business Process Management-Models, Techniques and Empirical Studies. Pitman Publishing, London, 1997.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Tomičić Furjan Martina Laboratorijske vježbe 6 2 1
Seminar 2 3 1
Tomičić-Pupek Katarina Predavanje 4 3 1
redovni rok
Datum: 24.08.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 21.08.2020. 23:59
Odjava do: 23.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 11.09.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 08.09.2020. 23:59
Odjava do: 10.09.2020. 11:59

Modeliranje procesa i aplikacija - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2015/2016

 

 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Projekt45
Provjera teoretskog znanja I dio25
Provjera teoretskog znanja II dio30
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Napomene:

Pravo na upis ocjene iz kontinuiranog praćenja imaju studenti koji ostvare minimalan broj bodova po svakom kriteriju.
Pravo na potpis imaju studenti s manje od 4 izostanka na vježbama i predavanjima.
Studenti koji ne prikupe minimalan broj bodova po svakom kriteriju, polažu predmet na redovnom roku.
Pravo na pristup redovnom ispitnom roku imaju studenti s pozitivno ocijenjenom projektnom dokumentacijom. Ocjenjivanje se obavlja preko ELF sustava i zato projektna dokumentacija treba biti predana na sustav za e-učenje najkasnije pet radnih dana prije ispitnog roka.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Provjera teoretskog znanja I dio + 50.0 +
Provjera teoretskog znanja II dio + 50.0 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na nastavi Na nastavi se do nekoliko puta obavlja provjera prisustvovanja tijekom semestra. Dozvoljena su po 3 izostanka sa predavanja, seminara i vježbi. 4 izostanka Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije o prisustvovanju na predavanjima, a najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Predzadnji tjedan nastave
Projekt 45 23 Projekt obuhvaća sljedeće zadatke:
1. Opisati djelatnost, način rada, ciljeve i ustroj razmatranog organizacijskog sustava (poduzeća, ustanove). Za složenije sustava koristiti tehniku rich picture. Prikazati organizaciju kao sustav koji djeluje u širem okruženju i utvrditi genetičku definiciju njezinog informacijskog sustava.
2. Prepoznati procese u razmatranoj organizaciji, primjenjujući postupak dekompozicije i metodu analize životnih ciklusa osnovnih resursa organizacije.
3. Izraditi matricu poslovne tehnologije, provesti nad njom afinitetnu analizu te odrediti optimalnu arhitekturu
organizacijskog sustava i njegovog budućeg informacijskog sustava.
4. Razraditi poslovnu tehnologiju razmatranog organizacijskog sustava metodom dijagrama tokova rada (WFD). Opisati sve entitete (organizacijske jedinice, procese, odluke, ciljeve, tokove i probleme) i prikazali ih pregledno u tabličnom obliku. Za opis unutarnje logike složenog procesa koristiti i druge metode (prema potrebi), kao npr. tablice i stabla odlučivanja.
5. Detaljno modelirati jedan proces metodom AFD i to njegovu sadašnju i unaprijeđenu verziju te prokomentirati očekivanje učinke preustroja korištenjem suvremenih ICT.
6. Odabrati procese koji će biti podržani suvremenim ICT i oblikovati modele programa tehnikom dijagrama toka podataka (DFD) ili metodom Use Case,. Opisati sve korištene entitete.
7. Izraditi podatkovni model potreban za planirane aplikacije metodom ERA. Prevesti ERA model u relacijski model i provesti normalizaciju do 3NF.
8. Shematski prikazati potrebne resurse za uvođenje novog IS-a u razmatrani organizacijski sustav. Dati procjenu vremena i troškova realizacije novog informacijskog sustava.
Predaje se kao kompletirana dokumentacija na ELF. Pet radnih dana prije ispitnog roka predati na sustav za e-učenje
Provjera teoretskog znanja 1.dio 25 12 Provjera teoretskog znanja 1.dio. 12 Student koji je prikupio manje od 12 bodova može na drugoj pismenoj provjeri pokušati nadoknaditi bodove dodatnim pitanjima iz 1. dijela. Tijekom 15.tjedna u sklopu druge provjere.
Provjera teoretskog znanja 2.dio 30 15 Provjera teoretskog znanja 2.dio 15 Student koji je nije prikupio minimalan broj bodova ide na ispit u redovnom roku, pod uvjetom da ima potpis i da je skupio minimalni broj bodova za projekt. Na redovnom ispitnom roku.


Modeliranje procesa i aplikacija - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2015/2016

Za izvanredne studente:

Izvanredni studenti imaju na raspolaganju dva modela polaganja ispita. O odabiru modela polaganja ispita izvanredni studenti moraju izvijestiti predmetne nastavnike na konzultacijama unutar prva tri tjedna nastave. Izvanredni studenti koji ne odaberu način praćenja do zadanog roka, moraju ponovno upisati kolegij.

 

Model IZV1:

Izvanredni student može odabrati isti način praćenja kao i redoviti studenti, čime prihvaća isti skup obveza (prisustvovanje, prezentacije, predaja projektne dokumentacije i provjera teoretskog znanja) i prava (mogućnost polaganja na roku za kontinuirano praćenje).

 

Model IZV2:

Izvanredni student je obavezan doći na barem dva termina konzultacija. Na prve konzultacije je potrebno doći u roku od 21 dan (3 tjedna) od početka nastave i dogovoriti predmet projekta s predmetnim nastavnikom. Nakon dogovora, student pristupa razradi projekta i izradi projektne dokumentacije. Opseg i obavezni dijelovi projektne dokumentacije su isti kao i za redovne studente. Tijekom izrade projekta student može doći na konzultacije.

Pravo na pristup ispitnom roku imaju studenti s pozitivno ocijenjenom projektnom dokumentacijom. Ocjenjivanje se obavlja preko ELF sustava i zato projektna dokumentacija treba biti predana na sustav za e-učenje najkasnije pet radnih dana prije ispitnog roka.

Bez projekta koji je provjeren i pozitivno ocijenjen od strane predmetnog nastavnika, student ne može pristupiti ispitu. Ovaj model nema elemente praćenja rada studenta, nego samo minimalne uvjete koje je student dužan ispuniti kako bi se pripremio i pristupio usmenom dijelu ispita: dolazak na uvodno predavanje i barem jedne konzultacije, izrađen rad u dogovoru s predmetnim nastavnikom.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Projekt45
Provjera teoretskog znanja I dio25
Provjera teoretskog znanja II dio30
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Napomene:

Pravo na upis ocjene iz kontinuiranog praćenja imaju studenti koji ostvare minimalan broj bodova po svakom kriteriju.
Pravo na potpis imaju studenti s manje od 4 izostanka na vježbama i predavanjima.
Studenti koji ne prikupe minimalan broj bodova po svakom kriteriju, polažu predmet na redovnom roku.
Pravo na pristup redovnom ispitnom roku imaju studenti s pozitivno ocijenjenom projektnom dokumentacijom. Ocjenjivanje se obavlja preko ELF sustava i zato projektna dokumentacija treba biti predana na sustav za e-učenje najkasnije pet radnih dana prije ispitnog roka.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Provjera teoretskog znanja I dio + 50.0 +
Provjera teoretskog znanja II dio + 50.0 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 3 Na predavanjima se nekoliko puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 3 izostanka. Do 5 izostanka Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije o prisustvovanju na predavanjima, a najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama (seminarima) 0 3 Na seminarima i laboratorijskim vježbama se nekoliko puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su po 3 izostanka. Do 5 izostanka Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije o prisustvovanju na predavanjima, a najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Prezentacija 1. faze projekta 5 5 Studenti u grupi po troje, rješavaju timski zadatak izrađujući 1. fazu projekta koju su dužni u toku prvog bloka seminarske nastave izložiti u obliku prezentacije u dogovorenom terminu. Student koji nije spreman predstaviti određenu zadaću gubi bodove iz te zadaće. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Faza 1: Tekstualni i tablični opis procesa
Studenti su dužni prikupiti najmanje 10 od 15 bodova korz sve 3 (tri) prezentacije projekta zajedno kako bi stekli pravo upisa ocjene kontinuiranim prećenjem.
Prezentacija 2. faze projekta 5 5 Studenti u grupi po troje, rješavaju timski zadatak izrađujući 2. fazu projekta koju su dužni u toku drugog bloka seminarske nastave izložiti u obliku prezentacije u dogovorenom terminu. Student koji nije spreman predstaviti određenu zadaću gubi bodove iz te zadaće. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Faza 2: Računalni model AsIs procesa
Studenti su dužni prikupiti najmanje 10 od 15 bodova korz sve 3 (tri) prezentacije projekta zajedno kako bi stekli pravo upisa ocjene kontinuiranim praćenjem.
Prezentacija 3. faze projekta 5 5 Studenti u grupi po troje, rješavaju timski zadatak izrađujući 3. fazu projekta koju su dužni u toku trećeg bloka seminarske nastave izložiti u obliku prezentacije u dogovorenom terminu. Student koji nije spreman predstaviti određenu zadaću gubi bodove iz te zadaće. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Faza 3: Računalni model ToBe procesa te usporedba trajanja, troškova i vremena s AsIs.
Studenti su dužni prikupiti najmanje 10 od 15 bodova korz sve 3 (tri) prezentacije projekta zajedno kako bi stekli pravo upisa ocjene kontinuiranim prećenjem.
Projekt - 1. faza 10 4 Studenti u grupi po troje, rješavaju timski zadatak izrađujući 1. fazu projektne dokumentacije koju su dužni, do kraja 1. međuispitnog roka, predati na moodle u obliku word dokumenta (.doc). Tim koji preda rad nakon roka za predaju gubi 30% mogućih bodova.
Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Faza 1: Tekstualni i tablični opis procesa
4.0 Studenti koji nisu predali 1. fazu projektne dokumentacije ili ne ostvare min. 4 boda mogu ispravak 1. faze predati najkasnije do roka za predaju 2. faze projekta. Predaja sa zakašnjenjem povlači gubitak
30% bodova.
Zadnji dan 2. međuispitnog razdoblja
Projekt - 2. faza 15 6 Studenti u grupi po troje, rješavaju timski zadatak izrađujući 2. fazu projektne dokumentacije koju su dužni, do kraja 2. međuispitnog roka, predati na moodle u obliku word dokumenta (.doc). Tim koji preda rad nakon roka za predaju gubi 30% mogućih bodova.
Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinskuodgovornost.
Faza 2: Računalni model AsIs procesa
6.0 Studenti koji nisu predali 2. fazu projektne dokumentacije ili ne ostvare min. 6 boda mogu ispravak 2. faze predati najkasnije do roka za predaju 3. faze projekta. Predaja sa zakašnjenjem povlači gubitak 30% bodova. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Projekt - 3. faza 20 10 Studenti u grupi po troje, rješavaju timski zadatak izrađujući 3. fazu projektne dokumentacije koju su dužni, do kraja 3. međuispitnog roka, predati na moodle u obliku word dokumenta (.doc). Tim koji preda rad nakon roka za predaju gubi 30% mogućih bodova.
Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Faza 3: Računalni model ToBe procesa te usporedba trajanja, troškova i vremena s AsIs. Projekt se predaje uvezan sa sve 3 faze a preglednost se ocjenjuje.
10.0 Studenti koji nisu predali 3. fazu projektne dokumentacije ili ne ostvare min. 10 boda mogu cijeli projekt sa sve 3 faze predati najkasnije tjedan dana prije prvog redovitog ispitnog roka kako bi im se priznali bodovi na izradi projekta. Tjedan dana prije redovitog ispitnog roka
Provjera teoretskog znanja 40 20 Provjera teoretskog znanja obavezna je za sve studente i odvija se u 17 tjednu nastave (tjedan nakon predaje finalne projektne dokumentacije).
Provjera se provodi u pismenom obliku a zatim ovisno o prolasku (min. 20 od 40 bodova na pismenom dijelu) studenti pristupaju usmenom dijelu teorijske provjere. Studenti odgovaraju pojedinačno.
20.0 Student može pristupiti provjeri teoretskog znanja na kraju nastave ako je prije provjere skupio najmanje 30 bodova i ako je po svakom kriteriju ostvario barem minimalni broj bodova.

Student koji je prikupio manje od 30 bodova ide na ispit u redovnom roku, pod uvjetom da ima potpis i da je skupio minimalni broj bodova za svaku fazu projekta.
Tijekom 17. tjedna ili na redovitom ispitnom roku


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh