FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
6. semestar

2015/2016

4ECTSa

Stručni

PITUP Križevci v1.1

Program Obavezan
PITUP PITUP Ne
6. semestar
3. nastavna godina

Tržište kapitala npp:50980

Engleski naziv

Capital Market

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Cilj predmeta je upoznati studente s temeljnim funkcijama tržišta kapitala na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Poznavanje mehanizama tržišta kapitala omogućit će lakše uključivanje svakog pojedinca u dioničarsko gospodarstvo bez obzira da li će djelovati kao odgovorna osoba kod izdavatelja dionica ili će raditi kod posrednika u prometu vrijednosnim papirima ili će se pojaviti kao samostalan investitor koji vodi vlastiti portfelj.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati

Ishodi učenja programa

 • Identificirati i analizirati bitne interne i vanjske čimbenike koji utječu na odabir poslovnih prilika te na efikasnost poslovanja određenog poslovnog subjekta na domaćem i međunarodnom tržištuIdentificirati i analizirati bitne interne i vanjske čimbenike koji utječu na odabir poslovnih prilika te na efikasnost poslovanja određenog poslovnog subjekta na domaćem i međunarodnom tržištu
 • Primijeniti vještine učenja (uključujući i e-učenje) i planiranja potrebnih za cjeloživotno učenje, nastavak obrazovanja na diplomskom studiju te razvoj karijere u struciPrimijeniti vještine učenja (uključujući i e-učenje) i planiranja potrebnih za cjeloživotno učenje, nastavak obrazovanja na diplomskom studiju te razvoj karijere u struci
 • Vrednovati rezultata poslovanja i interpretirati pokazatelje uspješnosti za potrebe upravljanja i donošenja poslovnih odlukaVrednovati rezultata poslovanja i interpretirati pokazatelje uspješnosti za potrebe upravljanja i donošenja poslovnih odluka

Sadržaj predavanja

 • 1 Monetarno kreditna politika
  Monetarno kreditna politika u sklopu opće gospodarske politike zemlje. Monetarni sustav RH. Središnja nacionalna banka. Uloga i zadaci emisijske banke u provođenju monetarno-kreditne politike. Europska monetarna unija i uvođenje eura.
 • 2 Pojam i funkcije financijskog tržišta.
  Pojam, funkcija i vrste financijskih tržišta (primarna, sekundarna, tercijarna tržišta). Nacionalna i internacionalna financijska tržišta. Devizno tržište. Osnovne funkcije i operacije na deviznom tržištu.
 • Poslovno bankarstvo.
  Uvod u bankarsko poslovanje. Razvoj bankarskih institucija. Tipovi banaka. Uloga komercijalnih banaka u financijskom sustavu zemalja. Hrvatski bankovni sustav. Krize u bankarskom sustavu RH. Poslovne banke i njihove funkcije. Aktivni bankarski poslovi. Pasivni bankarski poslovi. Posrednički bankarski poslovi. Uloga banaka u međunarodnom poslovanju. Bankarske usluge za građanstvo. Bankarske usluge gospodarstvu.
 • 3 Tržište kapitala.
  Uloga tržišta kapitala i njegove sastavnice. Pretpostavke za funkcioniranje tržišta kapitala. Zakonski okvir i uređenje tržišta kapitala. Tržište obveznica. Tržište dionica. Tržište dugoročnih kredita. Ostala tržišta dugoročnih vrijednosnih papira. Sekundarna tržišta u Republici Hrvatskoj.
 • Ustanove na tržištu kapitala.
  Burze: osnovne vrste burzi, pregled prema predmetu trgovanja, javne i privatne burze. Središnja depozitarna agencija. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. Položaj i uloga HANFE. Agencija za nadzor tržišnog natjecanja. Sudionici financijskih tržišta - brokeri i brokerske kuće. Brokerske kuće u RH. Karakteristike domaćeg tržišta kapitala – Zagrebačka burza, Varaždinska burza.
 • 4 Financijske institucije: depozitne i nedepozitne financijske institucije.
  Depozitne institucije: komercijalne banke, štedne institucije – štedionice, štedno-kreditne zadruge. Nedepozitne financijske institucije: mirovinski fondovi, osiguravajuća društva, financijske tvrtke, tvrtke za vrijednosne papire i investicijske banke i ostale financijske institucije.
 • 5 Investicijski fondovi - institucionalni investitori.
  Razvoj investicijskih fondova u RH. Vrste i uloga investicijskih fondova. Otvoreni investicijski fondovi – dionički, obveznički, mješoviti, novčani fondovi, zatvoreni investicijski fondovi – nekretninski fondovi, privatizacijski investicijski fondovi. Izračunavanje NAV čiste imovinske vrijednosti za otvoreni i zatvoreni tip fonda. Investicijski fondovi u SAD-u i Europi.
 • 6 Vrijednosni papiri.
  Vlasnički vrijednosni papiri - dionice (obične, povlaštene). Dužnički vrijednosni papiri - obveznice. Pojam vrijednosnog papira i pravna priroda vrijednosnih papira. Gospodarska funkcija i značaj vrijednosnih papira. Zalaganje vrijednosnih papira radi osiguranja. Fiducijarni prijenos vrijednosnog papira radi osiguranja.
 • Tržište dionica i tržište obveznica.
  Primarna i sekundarna tržišta dionica. Vrijednosni papiri tržišta dionica. Indeksi tržišta dionica. Sudionici na tržištu dionica. Međunarodni aspekti tržišta dionica. Definicija tržišta obveznica. Vrijednosni papiri tržišta obveznica. Korporacijske obveznice. Municipalne obveznice. Državne obveznice. Sudionici na tržištu obveznica. Međunarodni aspekti tržišta obveznica. Euroobveznice, strane obveznice.
 • Tržište derivativnih instrumenata.
  Terminska financijska tržišta. Opcije – call i put opcije, ročnice, swapovi, varanti, prava. Regulacija tržišta ročnica i tržišta opcija. Valutni swap i swap tržišta. Uzroci nastanka financijskih izvedenica. Modeli procjene vrijednosti opcija. Black - Scholesov model vrednovanja opcija. Međunarodni aspekti tržišta derivativnih instrumenata.
 • Analiza vrijednosnih papira i upravljanje rizikom.
  Metode analize vrijednosti obveznica. Metode analize vrijednosti dionica. Modeli tržišne kapitalizacije. Neovisne agencije za utvrđivanje rejtinga. Procjena političkog rizika. Metode analize izvedenih vrijednosnih papira. Osnove fundamentalne i tehničke analize. Utvrđivanje rizika i povrata portfelja. CAPM model. Spekulativna tržišta. Procjene ulaganja u obveznice i dionice.
 • Emisija vrijednosnih papira.
  Razlozi za izlaženje u javnost - ekonomski razlozi, osobni razlozi. Metode izlaženja u javnost. Izdavanje obveznica (državne, municipalne, korporacijske). Izdavanje dionica. Uloga investicijskih bankara. Prva javna emisija dionica - IPO. Dubinsko snimanje poduzeća (Due dilligence). Uvođenje. Prospekt. Pokrovitelj (skrbnik). Ulazak u službenu kotaciju. Određivanje cijena prve javne ponude. Stvaranje tržišta. Sekundarno trgovanje. INA d.d. – pregled primarne emisije vrijednosnih papira.
 • Analiza hrvatskog tržišta kapitala

Sadržaj seminara/vježbi

 • SEMINARSKA NASTAVA
  Seminarska nastava pratit će izvođenje sadržaja na predavanjima. Studenti će imati zadatak obraditi i prezentirati temu koja će sadržajno pratiti predavanja. Uz teorijsku obradu teme studenti će biti obvezni rješavati praktične probleme vezane uz analize poduzeća i analize vrijednosnih papira. Na temelju provedenih analiza vršit će virtualno ulaganje u vrijednosne papire. Studenti će imati obvezu praćenja prvobitno formiranog portfelja te daljnje kupoprodaje vrijednosnica.

Osnovna literatura

 • Cingula, M., Klačmer, M. Financijske institucije i tržište kapitala. FOI, Varaždin, 2003. (novo izdanje u postupku izrade)

Dopunska literatura

 • Saunders, A.; Millon Cornett, M. Financijska tržišta i institucije. Masmedia, Zagreb, 2006.
 • Mishkin, F.S.; Eakins, S.G. Financijska tržišta i institucije. MATE, 2005.
 • Horvat, B. Financijska tržišta i institucije. Ekonomski fakultet Osijek, Osijek, 1999.
 • Orsag, S. Financiranje emisijom vrijednosnih papira. Rifin d.o.o., Zagreb, 1997.
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova

Tržište kapitala - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Pismeni ispit54
Seminarski rad20
Dolasci na seminare i predavanja10
Vođenje portfelja10
Dodatni bodovi6
ZBROJ100Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
PISMENI ISPIT/KOLOKVIJ 54 Pismeni ispit/kolokvij provodi se dva puta tijekom semestra. Ukupan broj bodova ostvarenih putem kolokvija je 54. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.
SEMINARSKI RAD 20 Obrada i prezentacija seminarskog rada prema predloženim temama. Temu je potrebno obraditi na 10-15 stranica teksta, uz oblikovanje teksta poštujući pravilnik o izradi seminarskog rada. Prezentacija teme mora biti u trajanju od 10 do 15 minuta. Studenti pojedinačno obrađuju odabranu temu.
Bodovi iz seminarskog rada ostvaruju se temeljem: (1) aktualiziranja odabrane teme (max 10 bodova), (2) korištene terminologije, stila, gramatičke ispravnosti (max 5 boda); (3) prezentacije (max 5 boda)
DOLASCI NA PREDAVANJA I SEMINARE 10 Tijekom semestra provodi se provjera dolazaka na predavanja – 5 puta. Redoviti dolasci vrednuju se s max 10 bodova (svaki dolazak nosi 2 boda). Student može izostati max 2 puta od ukupnog broja provjere dolazaka. Provjera redovnih dolazaka provodi se bez prethodne najave. Izostajanjem s nastave više od dozvoljenog, student gubi pravo na polaganje ispita preko kontinuiranog modela praćenja.
VOĐENJE PORTFELJA 10 Na početku semestra, student dobiva 50.000,00 virtualnih kuna koje je potrebno uložiti u dionice prema vlastitom izboru. Student je obvezan voditi portfelj do kraja semestra. Potrebno je jednom tjednom kupiti / prodati dionice iz portfelja, ili ukoliko student procijeni moguće je i zadržati dionice u poduzeću. Motivacija je u ostvarivanju što većeg prinosa.
DODATNI BODOVI 6 DODATNI BODOVI – za studente koji žele ostvariti viši bodovni prag te time i višu ocjenu
Dodatne bodove student može ostvariti i tjednom analizom tržišta. Za dodatne bodove, student bi trebao prikazati najvažnija događanja u promatranom tjednu. Događanja uključuju kretanje Crobexa, analizu dobitnika i gubitnika na tržištu i sva druga događanja koja izravno utječu na kretanje tržišta kapitala.
Dodatne bodove student može ostvariti i izradom aplikacije kojom bi bilo omogućeno jednostavnije praćenje pokazatelja fundamentalne analize ili aplikacije za vođenje portfelja vrijednosnih papira.
Dodatne bodove student može ostvariti tako da samostalno i vlastitim riječima napiše kritički prikaz članka ili knjige iz područja obuhvaćenog nastavnim planom i programom. Kritički prikaz je vrsta pisanog rada kojom student treba vrednovati tuđe djelo (knjigu, članak). Važno je dobro poznavati materiju koju djelo obrađuje. Student samostalno odabire članak ili knjigu za kritički prikaz, uz prethodno odobrenje predmetnog nastavnika.


Tržište kapitala - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Pismeni ispit80
Projektni zadatak20
ZBROJ100Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Pismeni ispit 80 40 Pismeni ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima. Na redovnom ispitnom roku, pismeni ispit se sastoji od 40 pitanja. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.
Projektni zadatak Obrada projketnog rada prema predloženim temama. Temu je potrebno obraditi na 10-15 stranica teksta, uz oblikovanje teksta poštujući pravilnik o izradi seminarskog rada. Studenti pojedinačno obrađuju odabranu temu.


Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh