FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

smjer:
ak.god:
2015/2016
semestar:
3. semestar

2015/2016

4ECTSa

Stručni

PITUP Sisak v1.1

Program Obavezan
PITUP PITUP Ne
3. semestar
2. nastavna godina

Napredno programiranje npp:50949

Engleski naziv

Advanced Programming

Katedra

Katedra za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
30sati

Sadržaj predavanja

 • Uvod u predmet uz pregled osnovnih elemenata programiranja.
  Postupak izrade jednostavne aplikacije u Visual Basicu uz korištenje elemenata naučenih na kolegiju Programiranje: kontrolne strukture, tipovi podataka, potprogrami.
 • Tekstualne datoteke
  Postupak izrade aplikacije koja radi s tekstualnim datotekama. Pretraživanje tekstualne datoteke. Primjer: jednostavna zamjena sadržaja u tekstualnoj datoteci.
 • Datoteke s fiksnom veličinom zapisa
  Formiranje datoteke s fiksnom veličinom zapisa. Pretraživanje datoteke s fiksnom veličinom zapisa. Primjer: evidencija studenata.
 • Rad s bazom podataka
  Konektiranje na bazu podataka. Kreiranje tablica, upis novih zapisa, ažuriranje zapisa u bazi, brisanje zapisa u bazi, razni oblici pregleda podataka u bazi. Primjer: evidencija studenata.
 • Rad s bazom podataka - izrada jednostavne poslovne aplikacije
  Izrada aplikacije koja radi s više tablica u bazi podataka. Kreiranje tablica, upis novih zapisa, ažuriranje zapisa u bazi, brisanje zapisa u bazi, razni oblici pregleda podataka u bazi. Izračunavanje statističkih pokazatelja.
 • Kvaliteta aplikacija i razvojnog procesa
  Testiranje na primjeru jednostavne poslovne aplikacije. Mjerenje performansi programa: priprema testnih podataka, brzina rada, zauzeće memorije. Održavanje aplikacije.
 • Razvojni ciklus programa
  Tehnike modeliranja: ER model podataka, UML. Postupak razvoja programa prema IEEE 1058.1 .

Sadržaj seminara/vježbi

 • Vježbe:
  Izrada jednostavne aplikacije koja sadrži osnovne elemente programiranja - kontrolne strukture, tipovi podataka, potprogrami. Tekstualne datoteke - izrada jednostavnog programa za rad s tekstualnim datotekama. Datoteke s fiksnom veličinom zapisa - izrada programa za unos podataka, pregled, pretraživanje i brisanje podataka iz datoteke s fiksnom veličinom zapisa. Rad s bazom podataka (1) - kreiranje jednostavne baze podataka s jednom tablicom. Unos podataka preko obrazaca, tablični pregled podataka, brisanje i ažuriranje podataka. Rad s bazom podataka (2) - kreiranje baze podataka s više tablica. Unos podataka preko obrazaca, tablični pregled podataka, brisanje i ažuriranje podataka. Izračunavanje statističkih pokazatelja. Izrada izvještaja (reporta). Testiranje i održavanje aplikacija - izrada jednostavne aplikacije za testiranje koja radi s bazom podataka. Mjerenje brzine pretraživanja podataka u ovisnosti o broju zapisa. Održavanje aplikacije - unošenje modifikacija. Izrada jednostavne poslovne aplikacije - Izrada ER modela podataka. Kreiranje baze podataka s više tablica. Unos podataka preko obrazaca, tablični pregled podataka, brisanje i ažuriranje podataka. Interakcija s korisnikom pomoću različitih elemenata grafičkog sučelja.

Osnovna literatura

 • Balena, F. Programming Microsoft Visual Basic 6.0. Microsoft Press, 2004.
 • Lipljin, N. Programiranje 1. TIVA-FOI, 2004.

Dopunska literatura

 • McManus, J.C. Database Access With Visual Basic 6. Sams, 2004.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Radošević Danijel Predavanje 3 5 1
Nema definiranih ispitnih rokova

Napredno programiranje - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2015/2016

Naziv kolegija: NAPREDNO PROGRAMIRANJE 
Satnica: 60 sati (2+2), 5 ECTS bodova
Studij: PITUP
Nositelj: Izv.prof.dr.sc. Danijel Radošević
Izvoditelj: Prof.dr.sc. Alen Lovrenčić
Suradnici: dr.sc. Mario Konecki, dr.sc. Tihomir Orehovački i Robert Kudelić, mag. inf.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Dolasci na predavanja 10
Dolasci na vježbe10
Kolokvij 130
Kolokvij 230
Seminarski rad20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Nužan uvjet za pozitivnu ocjenu je postizanje barem 30 bodova putem kolokvija.
Uvjet za potpis je prikupljenih 20 bodova. 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + +
Kolokvij 2 + + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Dolasci na predavanja 10 5 Prisustvo na predavanjima. Seminarski rad.
Dolasci na vježbe 10 7 Prisustvo na vježbama. Seminarski rad.
Kolokvij 1 30 15 Kolokvij. Nije predviđena.
Kolokvij 2 30 15 Kolokvij. Izlazak na redoviti ispitni rok.
Seminarski rad 20 Seminarski rad (nije obavezan). Nije predviđena.


OBLICI I NAČIN KOMUNICIRANJA NASTAVNIKA I STUDENTA

Mogući su sljedeći oblici komunikacije:

- elektronička pošta (mogu se koristiti adrese nositelja kolegija i asistenata u obliku .@foi.hr )
  - FOI E-Learning sustav kolegija Napredno programiranje
  - konzultacije
  - telefon

Ostalo:

- osnovna i dodatna literatura je ista za redovite i izvanredne studente.
- materijali za e-učenje nalaze se na FOI E-Learning sustavu kolegija Napredno programiranje

Napredno programiranje - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2015/2016

Naziv kolegija: NAPREDNO PROGRAMIRANJE 
Satnica: 60 sati (2+2), 5 ECTS bodova
Studij: PITUP
Nositelj: Izv.prof.dr.sc. Danijel Radošević
Izvoditelj: Prof.dr.sc. Alen Lovrenčić
Suradnici: dr.sc. Mario Konecki, dr.sc. Tihomir Orehovački i Robert Kudelić, mag. inf.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Seminarski rad40
Kolokvij 130
Kolokvij 230
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Nužan uvjet za pozitivnu ocjenu je postizanje barem 30 bodova putem kolokvija.
Uvjet za potpis je prikupljenih 20 bodova. 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 +
Kolokvij 2 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Seminarski rad 40 20 Seminarski rad. Seminarski rad.
Kolokvij 1 30 15 Kolokvij 1 Nije predviđena.
Kolokvij 2 30 15 Kolokvij 2 Izlazak na redoviti ispitni rok.


PRAĆENJE RADA IZVANREDNIH STUDENATA

Izvanredni studenti mogu dolaziti na predavanja i vježbe zajedno s redovitim studentima, te u tom slučaju vrijede ista pravila kao za redovite studente. U suprotnom, obavezan je seminarski rad koji donosi najviše 40 bodova. Na sredini i na kraju kraju semestra (odnosno nastavnog ciklusa u centrima), izvanredni studenti mogu polagati kolokvij,  te tako ostvariti uvjete za upis ocjene. U suprotnom, kad steknu najmanje 20 bodova, mogu polagati ispit na redovitim ispitnim rokovima.


OBLICI I NAČIN KOMUNICIRANJA NASTAVNIKA I STUDENTA

Mogući su sljedeći oblici komunikacije:

- elektronička pošta (mogu se koristiti adrese nositelja kolegija i asistenata u obliku .@foi.hr )
  - FOI E-Learning sustav kolegija Napredno programiranje
  - konzultacije
  - telefon

Ostalo:

- osnovna i dodatna literatura je ista za redovite i izvanredne studente.
- materijali za e-učenje nalaze se na FOI E-Learning sustavu kolegija Napredno programiranje

Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh