FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

smjer:
ak.god:
2014/2015
semestar:
4. semestar

2014/2015

5ECTSa

Stručni

PITUP Sisak v1.1

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
4. semestar
2. nastavna godina

Menadžment npp:50952

Engleski naziv

Management

Katedra

Katedra za organizaciju

Cilj kolegija

Upoznavanje studenata s osnovnim konceptima funkcioniranja menadžmenta u praksi. U okviru kolegija studenti će ovladati osnovnim znanjima o menadžmentu, te biti osposobljeni za prepoznavanje i razumijevanje menadžerskog procesa u svakoj organizaciji. Usvojena znanja iz ovog kolegija omogućit će studentima i razvijanje vještina za obavljanje menadžerskih poslova nižih menadžerskih razina.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja programa

 • Identificirati i analizirati bitne interne i vanjske čimbenike koji utječu na odabir poslovnih prilika te na efikasnost poslovanja određenog poslovnog subjekta na domaćem i međunarodnom tržištuIdentificirati i analizirati bitne interne i vanjske čimbenike koji utječu na odabir poslovnih prilika te na efikasnost poslovanja određenog poslovnog subjekta na domaćem i međunarodnom tržištu
 • Odabrati odgovarajuću organizacijsku arhitekturu na razinama odlučivanja, upravljanja i izvođenja u organizacijama privatnog i javnog sektora primjenom Informacijsko komunikacijske tehnologijeOdabrati odgovarajuću organizacijsku arhitekturu na razinama odlučivanja, upravljanja i izvođenja u organizacijama privatnog i javnog sektora primjenom Informacijsko komunikacijske tehnologije
 • Primijeniti koncepte poduzetništva i poduzetnog djelovanja kako unutar postojećih poslovnih subjekata tako i u okviru pokretanja vlastitih poduzetničkih poduhvataPrimijeniti koncepte poduzetništva i poduzetnog djelovanja kako unutar postojećih poslovnih subjekata tako i u okviru pokretanja vlastitih poduzetničkih poduhvata
 • Vrednovati rezultata poslovanja i interpretirati pokazatelje uspješnosti za potrebe upravljanja i donošenja poslovnih odlukaVrednovati rezultata poslovanja i interpretirati pokazatelje uspješnosti za potrebe upravljanja i donošenja poslovnih odluka

Sadržaj predavanja

 • Pojam i važnost menadžmenta.
  Pojam menadžmenta. Važnost menadžmenta. Uloge menadžmenta. Uloga menadžmenta i čimbenici organizacijskog uspjeha. Uloga menadžmenta prema Mintzbergu. Adizesov model uloga menadžmenta.
 • Teorija i praksa menadžmenta.
  Uloga teorije i prakse u menadžmentu. Postavljanje ciljeva i preuzimanje rizika. Određivanje strategije poduzeća. Izgradnja radnih timova. Komunikacija. Multinacionalne korporacije i međunarodni menadžment . Multinacionalne korporacije. Razlike u međunarodnoj menadžerskoj praksi. Američki menadžment. Japanski menadžment. Menadžment u Velikoj Britaniji. Menadžment u islamskim zemljama. Primjer menadžmenta u praksi. Javni menadžment. Razvoj javnog menadžmenta. Sadržaj javnog menadžmenta. Žene menadžeri. Obrazovanje i osposobljavanje menadžera .
 • Povijesni prikaz razvoja menadžerske teorije.
  Razvoj teorije menadžmenta i znanstveni menadžment. Taylorova načela. Fajolova načela upravljanja. Pojava znanosti o ponašanju. Industrijska psihologija. Sociološki pristup menadžmentu. Teorija društvenih sustava. Noviji znanstveni i drugi doprinosi menadžmentu. Različiti pristupi analize menadžmenta.
 • Menadžment kao poslovna funkcija.
  Pojam i definiranje funkcije. Organizacija funkcije menadžmenta. Linijski sustav menadžmenta. Funkcijski sustav menadžmenta. Štabno linijski sustav menadžmenta. Projektni sustav menadžmenta. Matrični sustav menadžmenta. Tipovi menadžmenta. Reaktivni menadžment. Neaktivni menadžment. Predaktivni menadžment.
 • Upravni i izvršni menadžment.
  Upravni menadžment – nadzorni odbor. Općenito o odborima. Funkcije i formalnost odbora. Prednosti za korištenje odbora u odlučivanju. Nedostaci odbora. Pogrešno korištenje odbora. Uspješnost rada odbora. Nadzorni odbor. Mjesto i uloga nadzornog odbora. Ovlasti i odgovornosti nadzornog odbora. Organizacija i način rada nadzornog odbora. Izvršni menadžment – uprava. Općenito o upravi. Imenovanje i broj članova uprave. Uloga i odgovornosti uprave.
 • Menadžerske razine u poslovnoj organizaciji: hijerarhija.
  Klasifikacija razina menadžmenta. Strategijska razina menadžmenta. Srednja razina menadžmenta. Operativna razina menadžmenta. Menadžerske razine i potrebna znanja menadžera. Menadžerske vještine i organizacijska hijerarhija. Sociopsihološki pristup u utvrđivanju vještina menadžmenta. Makro organizacijski pristup Međuljudski odnosi i vještine menadžera. Menadžerske vještine u odlučivanju. Pogreške i ponašanje menadžera. Pogreške menadžera. Ponašanje menadžera. Koliko je zdrava vaša organizacijska hijerarhija
 • Faze u menadžerskom procesu: planiranje, organiziranje, upravljanje ljudima, motiviranje i vođenje t
  Planiranje. Priroda i svrha planiranja. Vrste planova. Vremenski horizont planiranja. Koraci u planiranju. Svrha i ciljevi organizacije. Upravljanje pomoću ciljeva MBO (Management by objectives). Odlučivanje. Organiziranje. Strateške poslovne jedinice. Autoritet i moć. Decentralizacija autoriteta. Delegiranje autoriteta. Upravljanje ljudskim potencijalima. Analiza sadašnjih i budućih potreba za menadžerima. Situacijski čimbenici koji utječu na kadrovsko popunjavanje. Izbor: usklađivanje osobe i posla. Ocjenjivanje rezultata i strategija u karijeri. Upravljanje promjenama kroz razvitak i izobrazbu menadžera. Motivacija i vođenje. Pojam i definiranje motivacije. Motivatori – čimbenici koji djeluju na motivaciju pojedinca. Kratak pregled teorija motivacije. Vođenje. Općenito o vođenju. Definicije vodstva. Razgraničenje vodstva od menadžmenta. Kontroliranje. Tehnike kontrole. Kontrola sveukupnog poslovanja. Izravna kontrola nasuprot preventivnoj. Preventivna kontrola.
 • Menadžerski stilovi.
  Teorije ličnosti. Tradicionalna teorija. Suvremena teorija karakternih crta (karizmatsko vođenje). Teorije stila menadžmenta. Kontingencijske (situacijske) teorije. Najpoznatije teorije i modeli vođenja. Teorija «X» i teorija «Y». Kontinuum vođenja. Likertov model. Menadžerska mreža. Fiedlerova teorija vodstva. Teorija puta do cilja. Hendyjeva teorija «najbolje usklađenosti». Vroom – Yettonov model menadžerskog odlučivanja. Integracijski model vođenja. Herseyeva i Blanchardova teorija vodstva. Nove teorije vodstva. Vođenje – visoko učinkovitih timova.
 • Organizacijska kultura i menadžment.
  Pojam i definicija organizacijske kulture. Elementi organizacijske kulture. Funkcije organizacijske kulture. Oblikovanje organizacijske kulture. Klasifikacija i tipologija organizacijske kulture. Modeli organizacijske kulture. Vrste organizacijske kulture. Tipovi organizacijske kulture. Održavanje organizacijske kulture. Promjene organizacijske kulture. Organizacijska kultura u implementaciji poslovne strategije. Primjeri organizacijske kulture.
 • Menadžment i poslovna etika.
  Povijesni prikaz etičke misli. Poslovna etika. Neki načini pomoći provođenju etičkog ponašanja u poduzeću. Utjecaj procesa globalizacije i univerzalizacije na poštivanje etičkih normi u poduzećima. Različitosti etičkih normi u raznim društvima.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Seminari:
  Seminarska nastava nužno slijedi tematiku predavanja apliciranu na primjerima iz prakse gdje god je to moguće. U tijeku seminarske nastave studenti posjećuju poduzeće koje se odlikuje vrsnim menadžmentom u praksi.

Osnovna literatura

 • Žugaj, M. i Brčić, R. Menadžment, Varaždin, 'Varteks' d.d., P. J. Tiskara, 2003

Dopunska literatura

 • Sikavica, P., Bahtijarević-Šiber, F. i Pološki Vokić, N. Temelji menadžmenta, Zagreb, Školska knjiga, 2008.
 • Weihrich, H. i Koontz, H. Menadžment, 10. izd. Zagreb, MATE, 1998.
 • Bahtijarević-Šiber, F., Sikavica, P. i Pološki Vokić, N. Suvremeni menadžment: vještine, sustavi i izazovi, Zagreb, Školska knjiga, 2008
 • Certo, S. C. i Certo, S. T. Moderni menadžment, 10. izd. Zagreb, MATE, 2008.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Brčić Ružica Predavanje 6 5 1
redovni rok
Datum: 07.07.2020.
Opis: u 16:00 Križevci (Online)
Prijava do: 04.07.2020. 11:59
Odjava do: 06.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 08.07.2020.
Opis: u 16:00, online
Prijava do: 05.07.2020. 23:59
Odjava do: 07.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 09.07.2020.
Opis: u 16:00 Sisak (Online)
Prijava do: 06.07.2020. 11:59
Odjava do: 08.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 24.08.2020.
Opis: u 16:00 Zabok (u centru)
Prijava do: 21.08.2020. 23:59
Odjava do: 23.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 26.08.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 23.08.2020. 23:59
Odjava do: 25.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 07.09.2020.
Opis: u 16:00 Zabok (u centru)
Prijava do: 04.09.2020. 23:59
Odjava do: 06.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.09.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 13.09.2020. 23:59
Odjava do: 15.09.2020. 11:59
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh