FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

smjer:
ak.god:
2013/2014
semestar:
4. semestar

2013/2014

4ECTSa

Stručni

PITUP Sisak v1.1

Program Obavezan
PITUP PITUP Ne
4. semestar
2. nastavna godina

Računalom posredovana komunikacija npp:50958

Engleski naziv

Computer-Mediated Communication

Katedra

Katedra za organizaciju

Cilj kolegija

Komunikacija putem Interneta sve je prisutnija u suvremenom obrazovnom i poslovnom okruženju. Kolegij omogućava stjecanje znanja, vještina i specifičnih kompetencija iz različitih područja korištenja Interneta u poslovnoj i privatnoj komunikaciji na razini pojedinca, grupa ili timova, kao i u masovnoj komunikaciji putem Interneta. Također, osigurava potrebna znanja iz komunikologije i psihologije za uspješnije prezentiranje informacija na Internetu i oblikovanje proizvoda i usluga koje se zasnivaju na komunikaciji s korisnicima putem Interneta.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati

Ishodi učenja programa

 • Odabrati i koristiti informacijsko komunikacijske tehnologije u djelovanju poslovnih sustavaOdabrati i koristiti informacijsko komunikacijske tehnologije u djelovanju poslovnih sustava
 • Planirati i podržati uvođenje novih informacijskih tehnologija za potporu organizacijskim procesimaPlanirati i podržati uvođenje novih informacijskih tehnologija za potporu organizacijskim procesima
 • Predložiti i primijeniti metode komuniciranja s klijentima, korisnicima i kolegama usmenim i pismenim putem primjenom odgovarajuće terminologije, uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jezikuPredložiti i primijeniti metode komuniciranja s klijentima, korisnicima i kolegama usmenim i pismenim putem primjenom odgovarajuće terminologije, uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jeziku
 • Primijeniti vještine učenja (uključujući i e-učenje) i planiranja potrebnih za cjeloživotno učenje, nastavak obrazovanja na diplomskom studiju te razvoj karijere u struciPrimijeniti vještine učenja (uključujući i e-učenje) i planiranja potrebnih za cjeloživotno učenje, nastavak obrazovanja na diplomskom studiju te razvoj karijere u struci

Sadržaj predavanja

 • Osnove internetskih komunikacijskih tehnologija
  Osnovne karakteristike Interneta i intraneta. Organizacijaka i poslovna komunikacija uporabom računalnih mreža. Tehnologije i alati za online komunikaciju: elektronička pošta, diskusijski forumi, trenutačne poruke, pričaonice, videokonferencije, web, emitiranje na webu itd. Bežični i mobilni pristup Internetu te povezane usluge. Povezivanje lokacijskih servisa i online usluga.
 • Činitelji kompetencije u računalom posredovanoj komunikaciji
  Adopcija mrežnih, internetskih i mobilnih komunikacijskih tehnologija. Psihosocijalne osobine korisnika Interneta. Računalna pismenost i komunikacija putem Interneta. Informacijske potrebe korisnika Interneta. Motivacija za korištenje i ovisnost o Internetu. Karakteristike interpersonalne komunikacije putem Interneta. Vještine u online komunikaciji. Model kompetencije u računalom posredovanoj komunikaciji. Interpersonalna komunikacija elektroničkom poštom, istovremenim tekstualnim porukama i dvosmjernom video vezom.
 • Grupna računalom posredovana komunikacija
  Grupna komunikacija uporabom Interneta. Komunikacija u distribucijskim listama, diskusijskim grupama, pričaonicama i forumima. Konformnost i polarizacija u online grupnoj diskusiji. On-line virtualne radne grupe i timovi. Elektronički brainstorming i druge kreativne tehnike. Razvoj povjerenja, kooperacija i konflikti u virtualnom timu. Online komunikacija između timova i odjela unutar organizacije putem Interneta.
 • Masovni aspekti računalom posredovane komunikacije
  Autorska prava i Internet. Internet u odnosu na druge masovne medije. Model sklonosti Internetu kao masovnom mediju. Integracija personaliziranih i masovnih medija. Konvergencija medija. Društvena korisnost Interneta.
 • Činitelji koji utječu na privatnost i sigurnost korisnika Interneta
  Načini ugrožavanja privatnosti i sigurnosti u računalom posredovanoj komunikaciji. Percepcija osobne sigurnosti i rizika za korisnike. Rizično ponašanje korisnika Interneta. Načini očuvanja online privatnosti i sigurnosti.
 • Poslovni aspekti računalom posredovane komunikacije
  Prezentiranje poslovnih organizacija na Internetu/webu. Komunikacijska analiza web stranica poslovnih organizacija. Mogući problemi korisnika i kupaca on-line usluga i proizvoda. Web marketing. Kvaliteta e-usluga. Tehnike razvoja odnosa s kupcima putem Interneta. Etička pitanja vezana uz poslovnu (busines-to-customer, B2C) uporabu Interneta.
 • On-line obrazovanje i računalom posredovana komunikacija
  Pretraživanje poslovnih i drugih informacija na Internet/webu. E-obrazovanje. Činitelji uspješnosti polaznika e-obrazovanja. Djelotvorna komunikacija u sustavima za obrazovanje na daljinu.

Osnovna literatura

 • Bubaš, G. On-line komunikacija (tečaj za e-učenje). Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, 2006.
 • e-Citizen: Pro-Mil, Varaždin, 2005.

Dopunska literatura

 • Adams, T.L.; Clark, N.E. The Internet - effective online communication. Wadsworth Publishing, Belmont, CA, 2001.

Slični predmeti

Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Bubaš Goran Predavanje 3 5 1
Ćorić Samardžija Ana Seminar 2 4 1
redovni rok
Datum: 06.07.2020.
Opis: u 16:00 na Fakultetu
Prijava do: 03.07.2020. 23:59
Odjava do: 05.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.09.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 11.09.2020. 23:59
Odjava do: 13.09.2020. 11:59
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh