FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

smjer:
ak.god:
2015/2016
semestar:
5. semestar

2015/2016

5ECTSa

Stručni

PITUP Sisak v1.1

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
5. semestar
3. nastavna godina

Kvantitativni menadžment npp:50961

Engleski naziv

Quantitative Management

Katedra

Katedra za kvantitativne metode

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Hunjak Tihomir Predavanje 3 5 1
Kadoić Nikola Online aktivnosti ePITUP 3 5 1
Munđar Dušan Predavanje 0 0 0
Seminar 0 0 0
redovni rok
Datum: 25.06.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 22.06.2021. 23:59
Odjava do: 24.06.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 07.07.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 04.07.2021. 23:59
Odjava do: 06.07.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 31.08.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 28.08.2021. 23:59
Odjava do: 30.08.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 10.09.2021.
Opis: u 18:00
Prijava do: 07.09.2021. 23:59
Odjava do: 09.09.2021. 11:59

Kvantitativni menadžment - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2015/2016

Redovni studenti polažu kolegij putem kontinuiranog praćenja.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Projekt50
Kolokviji40
Kratke provjere10
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Za potpis je potrebno skupiti minimalno 25 bodova.

Za ocjenu je potrebno skupiti:

  • minimalno 50 bodova,
  • barem 8 (od 20) bodova na svakom dijelu projektu uz uspješnu obranu projekta,
  • barem 8 (od 20) na svakom kolokviju.

Napomena: Prepisivanje, korištenje tuđih rješenja u zadaćama i provjerama je strogo zabranjeno i povlači stegovnu odgovornost studenata. 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 60 +
Kolokvij 2 + 30.0 70.0 60 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Kolokviji 40 0 Tijekom semestra je predviđena su dva kolokvija. Svaki kolokvij nosi po dvadeset bodova. Kolokviji se održavaju na nastavi.
Zadaci obuhvaćaju računske zadatke i provjeru poznavanja koncepata potrebnih za izradu projektnog zadatka. Svaki kolokvij nosi 20 bodova.
0 - -
Kratke provjere 10 0 Predviđeno je pet kratkih provjera znanja. Kratkim provjerama u pravilu se pristupa preko sustava za e-učenje, a barem jedna se održava na nastavi. Kratke provjere u pravilu se sastoje od računskih zadataka. Kratke provjere nose po dva bodova. 0 - -
Projekt 50 0 Svaki student bira poslovnu domenu u kojoj će analizirati poslovanje u obliku projekta. U obradi poslovanja potrebno je provesti analize obrađene na nastavi. Izrađeni projekt potrebno je obraniti na kraju semestra. Prezentacija rada je obavezna za dobivanje ostalih bodova. Obrana projekta je obavezna. Na obrani projekta student objašnjava izračune provedene u projektu. Uspješna obrana potrebna je dobivanje bodova iz projektnog zadatka. 0 - -


Studenti koji ne polože kolegij izlaze na klasični pismeni i usmeni ispit prije kojeg trebaju predati i projekt.

Kvantitativni menadžment - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2015/2016

Izvanredni studenti trebaju se na početku semestra opredijeliti žele li sudjelovati u kontinuiranom praćenju. Kontinuirano praćenje pretpostavlja prihvaćanje obaveza i poštivanje rokova praćenja redovnih studenta. Pristup jednom od kolokvija smatra se prihvaćanjem kontinuiranog praćenja. Izvanredni studenti koji se opredijele za kontinuirano praćenje na kraju semestra dobivaju ocjenu rada kroz kontinuirano praćenje. Sudjelovanje u kontinuiranom praćenju smatra se pristupom ispitnom roku.  


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Projekt50
Kolokviji40
Kratke provjere10
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Za ocjenu je potrebno skupiti:

  • minimalno 50 bodova,
  • barem 8 (od 20) bodova na svakom dijelu projektu uz uspješnu obranu projekta,
  • barem 8 (od 20) na svakom kolokviju.

Napomena: Prepisivanje, korištenje tuđih rješenja u zadaćama i provjerama je strogo zabranjeno i povlači stegovnu odgovornost studenata. 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 60 +
Kolokvij 2 + 30.0 70.0 60 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Kolokviji 40 0 Tijekom semestra je predviđena su dva kolokvija. Svaki kolokvij nosi po dvadeset bodova. Kolokviji se održavaju na nastavi.
Zadaci obuhvaćaju računske zadatke i provjeru poznavanja koncepata potrebnih za izradu projektnog zadatka. Svaki kolokvij nosi 20 bodova.
0 - -
Kratke provjere 10 0 Predviđeno je pet kratkih provjera znanja. Kratkim provjerama u pravilu se pristupa preko sustava za e-učenje, a barem jedna se održava na nastavi. Kratke provjere u pravilu se sastoje od računskih zadataka. Kratke provjere nose po dva bodova. 0 - -
Projekt 50 0 Svaki student bira poslovnu domenu u kojoj će analizirati poslovanje u obliku projekta. U obradi poslovanja potrebno je provesti analize obrađene na nastavi. Izrađeni projekt potrebno je obraniti na kraju semestra. Prezentacija rada je obavezna za dobivanje ostalih bodova. Obrana projekta je obavezna. Na obrani projekta student objašnjava izračune provedene u projektu. Uspješna obrana potrebna je dobivanje bodova iz projektnog zadatka. 0 - -


Prisustvovanje predavanjima i seminarima nije obavezno, ali student treba sudjelovati u e-učenju. Student se treba tijekom prva dva tjedna nastave prijaviti u sustav za e-učenje Moodle i pratiti nastavu i zadatke posredstvom sustava. Izvanredni studenti koji odaberu kontinuirano praćenje, a nisu u mogućnosti prisustvovati kolokvijima, obrani dijelova projekta i kratkim provjerama koje se provode na nastavi, dužni su se na vrijeme (tjedan dana prije) javiti predmetnom nastavniku kako bi se za njih organizirao alternativni termin.  

Studenti koji ne polože kolegij kontinuiranim praćenjem i studenti koji niti nisu polagali kolegij kontinuiranim praćenjem izlaze na klasični pismeni i usmeni ispit prije kojeg trebaju predati i projekt.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh