FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

smjer:
ak.god:
2013/2014
semestar:
5. semestar

2013/2014

5ECTSa

Stručni

PITUP Sisak v1.1

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
5. semestar
3. nastavna godina

Informacijski sustavi malih i srednjih poduzeća npp:50962

Engleski naziv

Information Systems in Small and Medium Enterprises

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Cilj kolegija

Cilj predmeta

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
30sati

Ishodi učenja programa

 • Odabrati i koristiti informacijsko komunikacijske tehnologije u djelovanju poslovnih sustavaOdabrati i koristiti informacijsko komunikacijske tehnologije u djelovanju poslovnih sustava
 • Odabrati i primijeniti metode iz područja programiranja, podatkovnih tehnologija i modeliranja podataka i procesa u problemskim domenamaOdabrati i primijeniti metode iz područja programiranja, podatkovnih tehnologija i modeliranja podataka i procesa u problemskim domenama
 • Planirati i podržati uvođenje novih informacijskih tehnologija za potporu organizacijskim procesimaPlanirati i podržati uvođenje novih informacijskih tehnologija za potporu organizacijskim procesima
 • Primijeniti odgovarajuće metode i alate za potporu u obradi, interpretaciji i vizualizaciji podataka za potporu u donošenju odlukaPrimijeniti odgovarajuće metode i alate za potporu u obradi, interpretaciji i vizualizaciji podataka za potporu u donošenju odluka
 • Razumjeti i primijeniti odabranih matematičkih tema iz logike, relacija, linearne algrebre i statistike koje su temelj za usvajanje informatičkih i ekonomskih znanjaRazumjeti i primijeniti odabranih matematičkih tema iz logike, relacija, linearne algrebre i statistike koje su temelj za usvajanje informatičkih i ekonomskih znanja
 • Upravljati životnim ciklusom proizvoda, usluga, kao i životnim ciklusom razvoja informacijskog sustavaUpravljati životnim ciklusom proizvoda, usluga, kao i životnim ciklusom razvoja informacijskog sustava

Sadržaj predavanja

 • Poduzeće kao sustav:
  Pojam poduzeća; Klasifikacija poduzeća; Sustavski, organizacijski i funcionalni prikaz poduzeća; Organizacijski sustav i njegovi procesi; Organizacijski sustav i njegov informacijski podsustav
 • Planiranje i prodaja proizvoda:
  Opis procesa planiranja i prodaje proizvoda i njegovih aktivnosti; Predviđanje kao tehnika planiranja prodaje; Metode predviđanja (metode vremenskih serija i regresijska analiza); Mjere točnosti predviđanja
 • Tehnička priprema rada:
  Opis procesa oblikovanja proizvoda i tehnološkog procesa i njegovih aktivnosti; Izrada osnovne tehničke dokumentacije (CAD, CAE); Izrada i računalni zapis sastavnica (Bill of Materials – BOM); Izrada tehnološke dokumentacije
 • Operativna priprema rada:
  Opis procesa planiranja i pripreme proizvodnje i njegovih aktivnosti; Planiranje potreba materijala za proizvodnju (Material requirements planning – MRP); Planiranje potreba kapaciteta za proizvodnju (Capacity requirements planning – CRP)
 • Upravljanje zalihama:
  Parametri upravljanja zalihama; Sustavi upravljanja zalihama; Troškovi zaliha, ABC klasifikacija; Ekonomična količina naručivanja (Economic order Quantity – EOQ)
 • Vođenje projekata:
  Pojam projekta i vođenja projekta; Oblikovanje projektnog tima; Planiranje projekta; Grafički prikaz plana projekta (mrežni dijagrami i gantogrami); Vremenska analiza projekta
 • Terminiranje
  Pojam terminiranja; Punjenje kapaciteta; Raspoređivanje poslova; Nadzor izvršavanja poslova; Raspoređivanje kadrova
 • Upravljanje lancem nabave:
  Pojam lanca nabave; Upravljanje lancem nabave (Supply Chain Management); Opis upravljanja dijelovima lanca nabave; Transportni problem
 • Linearno programiranje:
  Pojam linearnog programiranja; Opći model linearnog programiranja; Grafička rješenja problema maksimuma i minimuma
 • Simulacije:
  Pojam simulacije; Područja primjene simulacije; Monte Carlo simulacija. Primjena simulacija u rješavanju konkretnih organizacijskih problema

Osnovna literatura

 • Brumec, J.; Dobrović, Ž. Informacijski sustavi malih i srednjih poduzeća. Privremeni ažururani materijali s predavanja
 • Srića, V.; Paulić, M.; Treven, S. Menedžer i informacijski sustav - sve što bi menedžeri trebali znati o informatici. Poslovna knjiga, Zagreb, 1994.

Dopunska literatura

 • Birolla, H.; Čerić, V.; Kliment, A.; Kliment, S.; Panian, Ž.; Srića, V. Poslovna informatika. DRIP, Zagreb, 1992.
 • Russel, R.S.; Taylor, B.W. Operatins Management. Pretice Hall, Upper Saddle River, 2003.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Dobrović Željko Predavanje 6 5 1
Tomičić Furjan Martina Laboratorijske vježbe 1 5 1
redovni rok
Datum: 08.07.2020.
Opis: u 18:00, online
Prijava do: 05.07.2020. 23:59
Odjava do: 07.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 26.08.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 23.08.2020. 23:59
Odjava do: 25.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.09.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 13.09.2020. 23:59
Odjava do: 15.09.2020. 11:59
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh