FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

smjer:
ak.god:
2013/2014
semestar:
2. semestar

2013/2014

5ECTSa

Stručni

PITUP Zabok v1.1

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
2. semestar
1. nastavna godina

Organizacija i organizacijski razvoj npp:46649

Engleski naziv

Organization and Organizational Development

Katedra

Katedra za organizaciju

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Sadržaj predavanja

 • Pojam uloga i značenje organizacije
  Definiranje organizacije. Značenje organizacije. Organizacijska znanost. Oblici organizacije. Organizacija rada. Organizacija poduzeća.
 • Načela i metode organizacije
  Načela organizacije. Standardizacija i tipizacija. Racionalizacija u organizaciji. Metode organizacije.
 • Vrste organizacija
  Potpuna i djelomična organizacija. Individualna i shematska organizacija. Centralizacija i decentralizacija. Jednokratna i postupna organizacija. Organizacija i reorganizacija.
 • Gospodarske organizacije
  Zakonsko uređenje djelovanja gospodarskih organizacija. Vrste gospodarskih organizacija. Obrt. Obrtnik kao trgovac pojedinac. Trgovačka društva.
 • Teorije organizacije
  Prethodna proučavanja organizacije. Klasična teorija organizacije. Neoklasična teorija organizacije. Moderna teorija organizacije. Organizacijske teorije u odnosu na srodnost ideja.
 • Čimbenici oblikovanja organizacije
  Unutarnji čimbenici oblikovanja organizacije. Vanjski čimbenici oblikovanja organizacije. Tehnologija i njezin utjecaj na organizaciju.
 • Organizacijska struktura
  Pojam i definiranje organizacijske strukture. Elementi organizacijske strukture. Grupiranje zadataka u poslove i poslova u poslovne jedinice. Vrste organizacijske strukture. Organizacijska struktura kao odrednica uspjeha ili neuspjeha poduzeća.
 • Organizacijske promjene
  Pojam i definiranje organizacijskih promjena. Čimbenici koji utječu na organizacijske promjene. Vrste organizacijskih promjena. Upravljanje organizacijskim promjenama.
 • Organizacijski razvoj
  Počeci i povijest organizacijskog razvoja. Definiranje organizacijskog razvoja. Ciljevi organizacijskog razvoja i utjecaj na poslovnu uspješnost. Kada i zašto organizacija primjenjuje organizacijski razvoj?
 • Tehnike organizacijskog razvoja
  Pretpostavke ostvarivanja organizacijskog razvoja. Ostvarivanje organizacijskog razvoja. Uloga vanjskih savjetnika u organizacijskom razvoju. Odnosi s poslovnim savjetnikom. Organizacijski razvoj i organizacijske promjene.
 • Organizacija raščlanjivanja i grupiranja zadataka
  Raščlanjivanje i grupiranje zadataka. Organizacija funkcija. Organizacija radnih mjesta.
 • Organizacija poslovnih funkcija
  Organizacijski modeli poslovnih funkcija. Posebnosti organizacije svake poslovne funkcije (istraživanje, razvoj, nabava, prodaja, ljudski potencijali, računovodstvo i financije).
 • Učeće organizacije
  Temeljni pojmovi o učenju u organizaciji. Vještine i sposobnosti učeće organizacije. Organizacije orijentirane na učenje.
 • Suvremeni organizacijski trendovi
  Organizacija bez granica. Novi čimbenici uspjeha. Bezgranične organizacije i globalne korporacije. Inovacija organizacije: organizacija za konkurentni napredak, oblikovanje konkurentnih organizacija, upravljanje ljudima u konkurentnim organizacijama, transformacija organizacije.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Na seminarskoj nastavi studenti utvrđuju teorijska znanja na konkretnim primjerima iz prakse. U tu s
  Na seminarskoj nastavi studenti utvrđuju teorijska znanja na konkretnim primjerima iz prakse. U tu svrhu pišu referate ili eseje iz aktualnosti djelovanja organizacija u praksi. O problemima djelovanja organizacija raspravlja se na seminarskoj nastavi, te se studenti na taj način uvježbavaju prepoznavanju i rješavanju organizacijskih problema koristeći teorijska znanja. Kao sredstvo inoviranja organizacijskog znanja, koriste se prikazi iz strane literature te rasprave i diskusije.

Osnovna literatura

 • Žugaj, M., Šehanović, J. i Cingula, M. Organizacija, 2. izd. Varaždin, TIVA Tiskara, 2004.

Dopunska literatura

 • Sikavica, P. Organizacija, Zagreb, Školska knjiga, 2011.
 • Sikavica, P. i Hernaus, T. Dizajniranje organizacije: strukture, procesi, poslovi, Zagreb, Novi informator, 2011.
 • Daft, R. L. Organization Theory and Design, 10th ed. Mason, Ohio, South-Western Cengage Learning, 2010.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Brčić Ružica Predavanje 6 5 1
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh