FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

smjer:
ak.god:
2014/2015
semestar:
2. semestar

2014/2015

5ECTSa

Stručni

PITUP Zabok v1.1

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
2. semestar
1. nastavna godina

Računovodstvo npp:46653

Engleski naziv

Accountancy

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Cilj predmeta

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Ishodi učenja programa

 • Identificirati i analizirati bitne interne i vanjske čimbenike koji utječu na odabir poslovnih prilika te na efikasnost poslovanja određenog poslovnog subjekta na domaćem i međunarodnom tržištuIdentificirati i analizirati bitne interne i vanjske čimbenike koji utječu na odabir poslovnih prilika te na efikasnost poslovanja određenog poslovnog subjekta na domaćem i međunarodnom tržištu
 • Primijeniti koncepte poduzetništva i poduzetnog djelovanja kako unutar postojećih poslovnih subjekata tako i u okviru pokretanja vlastitih poduzetničkih poduhvataPrimijeniti koncepte poduzetništva i poduzetnog djelovanja kako unutar postojećih poslovnih subjekata tako i u okviru pokretanja vlastitih poduzetničkih poduhvata
 • Vrednovati rezultata poslovanja i interpretirati pokazatelje uspješnosti za potrebe upravljanja i donošenja poslovnih odlukaVrednovati rezultata poslovanja i interpretirati pokazatelje uspješnosti za potrebe upravljanja i donošenja poslovnih odluka

Sadržaj predavanja

 • Uvod u računovodstvo i njegova koncepcija
  Temeljne karakteristike računovodstva poduzeća. Funkcioniranje računovodstvenog informacijskog sustava i informacije koje treba osigurati. Računovodstvena funkcija. Računovodstveni proces.
 • Računovodstvo i propisi poslovanja računovodstva
  Zadaci računovodstva. Ciljevi računovodstva. Računovodstvena načela. Međunarodni računovodstveni standardi i računovodstvene politike. Zakon o računovodstvu. Pregled računskog plana.
 • Imovina i izvori imovine poduzeća
  Pregled osnovnih računovodstvenih kategorija. Dugotrajna imovina (nematerijalna, materijalna, financijska, potraživanja), kratkotrajna imovina (zalihe, potraživanja i ostala prava, financijska imovina, novac u banci ili blagajni). Cirkuliranje kratkotrajne imovine. Aktivna vremenska razgraničenja. Kapital i rezerve, dugoročne obveze, tekuće ili kratkoročne obveze. Pasivna vremenska razgraničenja.
 • Računovodstveni događaji i isprave
  Poslovne i knjigovodstvene promjene. Obilježja knjigovodstvenog događaja. Knjigovodstveno dokazivanje nastale poslovne promjene. Knjigovodstvene isprave (vrste, kontrola, čuvanje). Cirkulacija isprava.
 • Računovodstvena kontrola
  Interna i eksterna kontrola. Likvidatura knjigovodstvenih isprava (tekuća, naknadna, iznenadna). Modeli kontrole. Ispitivanje formalne, suštinske i računske strane ispravnosti isprava. Inventura. Načela inventure. Obveza i obveznici popisa. Vrste inventure (potpuna, djelomična, redovna, izvanredna, kontinuirana). Faze inventure.
 • Temeljna financijska izvješća - Bilanca poduzeća
  Bilanca kao jedan od temeljnih financijskih izvješća. Koncept, funkcija i izgled bilance. Sastav bilance. Aktiva i pasiva. Obračunske kategorije. Oblici i tipovi bilance. Vrste bilance. Kriteriji unošenja bilančnih pozicija. Bilančna načela. Korektivna konta. Kvalitativne i kvantitativne bilančne promjene.
 • Temeljna financijska izvješća – Račun dobiti i gubitka i ostala izvješća
  Račun dobiti i gubitka. Priznavanje prihoda i rashoda. Koncepti i pravila koji se trebaju poštivati prilikom priznavanja prihoda i rashoda i prilikom sastavljanja računa dobiti i gubitka. Izvješće o novčanom tijeku. Primici i izdaci. Razlikovanje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka. Izvješće o promjeni glavnice i Bilješke uz financijska izvješća. Povezanost informacija iz financijskih izvješća.
 • Poslovne knjige i računovodstvena konta
  Poslovne knjige (dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige). Metode upisivanja poslovnih promjena u poslovne knjige. Računovodstvena konta (računi): oblici i vrste (prema kvaliteti prikazanog stanja, elementima uspjeha, samostalnosti, mogućnosti raščlanjivanja prometa i salda, položaju u bilanci). Pravila knjiženja na kontima (aktive, pasive, prihoda i rashoda), metoda dvostavnog knjigovodstva, korespondencija konta. Pozitivne i negativne promjene. Otvaranje i zaključak konta. Knjigovodstvene pogreške i metode njihova ispravljanja.
 • Računovodstveno praćenje kratkotrajne imovine (novac i potraživanja)
  Računovodstveno praćenje kratkotrajne imovine: Promjene na žiro računu, novčano poslovanje, prijelazni žiro račun i njegove funkcije. Blagajničko poslovanje, blagajnički izvještaj, inozemna sredstva plaćanja, vrijednosni papiri, potraživanja od kupaca i ostala potraživanja, aktivna vremenska razgraničenja.
 • Računovodstveno praćenje kratkotrajne imovine (zalihe materijala)
  Računovodstveno praćenje kratkotrajne imovine: Zalihe materijala, zalihe sitnog inventara i rezervnih dijelova, zalihe proizvodnje i gotovih proizvoda te zalihe robe u trgovini. Obračun troškova kupnje zaliha materijala. Metode obračuna utroška materijala (periodični i kontinuirani obračun: FIFO, LIFO, Prosječne cijene…). Usporedba rezultata obračuna.
 • Računovodstveno praćenje kratkotrajne imovine (zalihe gotovih proizvoda i robe)
  Formiranje zaliha proizvodnje. Obračun troškova nabave robe, prodaja robe u veleprodaji. Računovodstvo trgovine na malo.
 • Računovodstveno praćenje dugotrajne imovine
  Računovodstveno praćenje dugotrajne imovine: nematerijalna, materijalna i financijska imovina. Nabava, stjecanje i izgradnja dugotrajne imovine. Trošak amortizacije, obračun amortizacije, metode amortizacije (linearna). Povlačenje i otuđenje nekretnina, postrojenja i opreme.
 • Računovodstveno praćenje obveza i kapitala (glavnice)
  Kratkoročne i dugoročne obveze, dugoročna rezerviranja za rizike i troškove i pasivna vremenska razgraničenja. Obveze prema dobavljačima, obveze za izdane vrijednosne papire, obveze s osnove dugoročnih i kratkoročnih zajmova te obveze prema kreditnim institucijama. Obveze prema zaposlenima i ostale obveze.
 • Računovodstveno praćenje troškova poslovanja
  Troškovi proizvodnje, neproizvodni troškovi; porezno priznati i nepriznati troškovi. Troškovi materijala, troškovi usluge promidžbe, sponzorstva. Troškovi osoblja i ostali troškovi, raspored troškova. Obračun i knjiženje plaće. Kalkulacije cijene. Raspored troškova.
 • Računovodstveno praćenje prihoda i rashoda i utvrđivanje rezultata poslovanja
  Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga, prihodi od prodaje trgovačke robe, ostali poslovni prihodi, izvanredni prihodi. Kriteriji za priznavanje prihoda i rashoda. Priznavanje prihoda i rashoda i utvrđivanje rezultata poslovanja (raspored dobitka, gubitak iznad visine kapitala).

Osnovna literatura

 • Miko, L.; Kukec, S.K. Računovodstvo. TIVA - FOI, Varaždin, 2005.
 • Belak, V. Osnove profesionalnog računovodstva. Veleučilište u Splitu, Split, 2006.
 • *** Računski plan za poduzetnike

Dopunska literatura

 • D. Gulin et al. Računovodstvo. HZRiFD – Ekonomski fakultet Zagreb, Zagreb 2006.
 • Dražić, I.; Mamić, I.; Tušek, B. Računovodstvo – Priručnik za vježbe. HZRiFD – Ekonomski fakultet, Zagreb, 2003.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Skozit Maja Predavanje 2 5 1
Seminar 3 5 1
Šestanj Perić Tanja Predavanje 1 5 1
redovni rok
Datum: 08.07.2020.
Opis: u 18:00 online
Prijava do: 05.07.2020. 23:59
Odjava do: 07.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 26.08.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 23.08.2020. 23:59
Odjava do: 25.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.09.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 13.09.2020. 23:59
Odjava do: 15.09.2020. 11:59
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh