FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

smjer:
ak.god:
2014/2015
semestar:
5. semestar

2014/2015

4ECTSa

Stručni

PITUP Zabok v1.1

Program Obavezan
PITUP PITUP Ne
5. semestar
3. nastavna godina

Komuniciranje u organizaciji npp:50970

Engleski naziv

Organizational Communications

Katedra

Katedra za organizaciju

Cilj kolegija

Cilj predmeta

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati

Ishodi učenja programa

 • Predložiti i primijeniti metode komuniciranja s klijentima, korisnicima i kolegama usmenim i pismenim putem primjenom odgovarajuće terminologije, uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jezikuPredložiti i primijeniti metode komuniciranja s klijentima, korisnicima i kolegama usmenim i pismenim putem primjenom odgovarajuće terminologije, uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jeziku
 • Primijeniti vještine učenja (uključujući i e-učenje) i planiranja potrebnih za cjeloživotno učenje, nastavak obrazovanja na diplomskom studiju te razvoj karijere u struciPrimijeniti vještine učenja (uključujući i e-učenje) i planiranja potrebnih za cjeloživotno učenje, nastavak obrazovanja na diplomskom studiju te razvoj karijere u struci

Sadržaj predavanja

 • Uvod u organizacijsku komunikaciju
  Informacijski procesi u organizaciji. Komunikacijski kanali i mreže u organizacijama. Formalna i neformalna komunikacija. Komunikacijska klima. Komunikacija između različitih razina u organizaciji. Problemi u komuniciranju nadređenih i podređenih. Interpersonalna komunikacija u organizaciji. Skupna komunikacija u organizaciji. Temelji individualnog i skupnog komunikacijskog ponašanja u organizaciji. Komunikacijski stilovi nadređenih.
 • Komunikacija u timovima u organizaciji
  Grupe i procesi grupne komunikacije u organizacijama. Razvoj grupa u organizaciji. Komunikacija u malim grupama. Kohezija i norme u grupi. Obilježja komunikacije u uspješnim timovima. Vrste timova. Razvoj timova. Uloge članova tima vezane uz zadatke i komunikaciju. Povjerenje u timu.
 • Kreativno rješavanje problema i komunikacija
  Komunikacijski aspekti kreativnog rješavanja problema. Činitelji koji utječu na kreativnost. Faze kreativnog rješavanja problema. Osobine posebno kreativnih pojedinaca. Komunikacija u kreativnom rješavanju problema. Tehnike za unapređenje individualne (i grupne) kreativnosti: check-liste, slučajne riječi, generiranje alternativa, liste atributa, kreativno fokusiranje, manipuliranje glagolima, analiza polja sila. Osnove komunikacije u skupini prilikom kreativnog rješavanja problema. Skupne kreativne tehnike: oluja mozgova, zapisivanja misli, zapisivanje ideja, tehnika nominalne grupe, kreativni izazov, provokacija. Tehnike za izbor kreativnog rešenja u skupini.
 • Komunikacijski aspekti skupnog odlučivanja
  Vrste odluka i činitelji koji utječu na odlučivanje. Procesi komunikacije kod odlučivanja u skupini. Skupne rasprave. Osobni faktori i komunikacija kod pogrešaka u odlučivanju. Prednosti i nedostaci skupina u odlučivanju. Grupno mišljenje (%22groupthink%22) i polarizacija skupine kod odlučivanja. Uzroci zastoja u pojedinim fazama skupnog odlučivanja. Procesi komunikacije kod odlučivanja u velikim organizacijama. Uloge i zadaci vođa kod odlučivanja.
 • Vodstvo i komunikacija u organizaciji
  Definicije rukovođenja i vodstva. Komunikacijska kompetencija vođa. Teorijski modeli vodstva i struktura komunikacije vođa. Komunikacija u transformacijskom vodstvu i vodstvu koje je usmjereno promjenama.
 • Komunikacija u procesima motiviranja zaposlenika
  Povezanost komunikacije i motivacije. Osnovne teorije motivacije i komunikacijski procesi u organizaciji. Posebne motivacijske tehnike. Načini utjecanja komunikacijom na povećanje motivacije zaposlenika.
 • Političko ponašanje u organizacijama
  Status i statusni simboli u organizaciji. Menadžment dojmova. Izvori moći pojedinaca i skupina u organizaciji. Koalicije, klike, oligarhija i drugi oblici povezivanja pojedinaca u interesne skupine u organizacijama. Interpersonalni i intergrupni sukob. Faze procesa sukoba. Medijacija u organizacijskim sukobima.
 • Interkulturalna komunikacija u organizaciji
  Interkulturalna komunikacija u organizaciji. Vrijednosti i kultura socijalne ili organizacijske sredine. Percepcije prostora, vremena, spolnih uloga, hijerarhije i promjena. Procjena kulture u određenom socijalnom okruženju. Individualizam i kolektivizam. Stilovi komunikacije u različitim kulturama. Kulture visokog i niskog konteksta u komunikaciji. Eksplicitna i implicitna pravila u interkulturalnoj komunikaciji. Činitelji kompetencije u interkulturalnoj komunikaciji.

Osnovna literatura

 • Weihrich, H.; Koontz, H. Menedžment. MATE, Zagreb, 1998.
 • Robbins, S.P. Bitni elementi organizacijskog ponašanja. MATE, Zagreb, 1996.
 • Bubaš, G. Komuniciranje u organizaciji: kreativnost, timski rad, odlučivanje i vodstvo (bilješke s predavanja). Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, 2006.

Dopunska literatura

 • Morreale, S.P.; Spitzberg, B.H.; Barge, J.K. Human Communication: Motivation, Knowledge, and Skills. Wadsworth/Thomson Learning, Belmont, CA, U.S.A, 2001.
 • Richmond, V.P.; McCroskey, J.C. Organizational communication for survival. Allyn and Bacon, 2001.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Bubaš Goran Predavanje 4 5 1
redovni rok
Datum: 10.07.2020.
Opis: u 16:00 Zabok (Online)
Prijava do: 07.07.2020. 11:59
Odjava do: 09.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.09.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 11.09.2020. 23:59
Odjava do: 13.09.2020. 11:59
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh