FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
1. semestar

2013/2014

4ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Ne
Informatika u obrazovanju IO Da
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Ne
Organizacija poslovnih sustava OPS Ne
1. semestar
1. nastavna godina

Didaktika 1 npp:93105

Engleski naziv

Didactics 1

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Kategorija ("boja")

PP

Cilj kolegija

1. Upoznati didaktičke pojmove i pojave. Identificirati različita teorijska polazišta i kriterije, važni za nastanak teorijskih modela. 2. Upoznati didaktičke modele. 3. Upoznati suvremene didaktičke teorije, napose teorije koje objašnjavaju odgojno-obrazovni proces. 4. Upoznati didaktičke spoznaje o organizaciji odgojno-obrazovnog procesa u suvremenoj školi. 5. Stjecanje kompetencija za kritičku raščlambu nastavnog procesa u osnovnoj i srednjoj školi.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • Razumjeti povijesni pregled razvoja didaktike.
 • Upoznati didaktičke sustave nastave.
 • Upoznati planiranje u nastavi.
 • Upoznati školski i razredni menadžment.
 • Upoznati suvremeni koncept razvoja škole i evaluaciju rada nastavnika.
 • Usvojiti nastavne metode, socijalne oblike rada i didaktičke principe.

Ishodi učenja programa

 • Artikulirati nastavni sat primjenjujući primjerene nastavne metode i oblike rada, didaktičke principe i nastavna sredstva Artikulirati nastavni sat primjenjujući primjerene nastavne metode i oblike rada, didaktičke principe i nastavna sredstva
 • Izvoditi proces poučavanja u multikulturalnim i multietničkim sredinama i drugim posebnim uvjetima (treća dob, centri izvrsnosti …) Izvoditi proces poučavanja u multikulturalnim i multietničkim sredinama i drugim posebnim uvjetima (treća dob, centri izvrsnosti …)
 • Organizirati nastavni proces Organizirati nastavni proces
 • Osmisliti postupke za upravljanje procesom učenja i poučavanja u rizičnim situacijamaOsmisliti postupke za upravljanje procesom učenja i poučavanja u rizičnim situacijama
 • Poznavati organizaciju sustava odgoja i obrazovanja te ustroj odgojno-obrazovnog procesa na svim razinama Poznavati organizaciju sustava odgoja i obrazovanja te ustroj odgojno-obrazovnog procesa na svim razinama
 • Predstavljati nastavnicima mogućnosti korištenja informatike u odgojno-obrazovnom procesuPredstavljati nastavnicima mogućnosti korištenja informatike u odgojno-obrazovnom procesu
 • Razumjeti povijesni aspekt edukacijskih sustava, društvenu uvjetovanost odgojno-obrazovne prakse i diferenciranost suvremenih odgojno-obrazovnih koncepcija Razumjeti povijesni aspekt edukacijskih sustava, društvenu uvjetovanost odgojno-obrazovne prakse i diferenciranost suvremenih odgojno-obrazovnih koncepcija
 • Upravljati razrednim odjeljenjem, i surađivati s roditeljima i drugim strukturama unutar i izvan odgojno-obrazovne institucijeUpravljati razrednim odjeljenjem, i surađivati s roditeljima i drugim strukturama unutar i izvan odgojno-obrazovne institucije
 • Voditi pedagošku dokumentaciju, ispitivanje,ocjenjivanje i vrednovanje u skladu s zakonskom regulativom i kriterijima osobne i profesionalne etičnostiVoditi pedagošku dokumentaciju, ispitivanje,ocjenjivanje i vrednovanje u skladu s zakonskom regulativom i kriterijima osobne i profesionalne etičnosti

Sadržaj predavanja

 • Povijesni razvoj škole i didaktičke misli
  - Povijesni pregled razvoja organiziranog školstva i teorija odgoja i obrazovanja. - Definiranje predmeta didaktike – promjene u definiranju predmeta kroz povijest. - Didaktika prema užem i širem shvaćanju. - Suvremene didaktičke teorije.
 • Didaktički modeli
  “Kritičko-konstruktivna didaktika” Wolfanga Klafkija “Kibernetičko-informacijska didaktika Felixa von Cubea „Didaktika orijentirana na cilj učenja” Christine Möller “Didaktika kao teorija poučavanja” Wolfganga Schulza ”Kritičko-komunikativna didaktika“ Rainera Winkela
 • Nastava
  - Nastava i nastavni čimbenici (učitelj, učenik, sadržaj, nastavna tehnologija). - Poučavanje i učenje. - Definiranje pojmova i koncepata: poučavanje, odgojno – obrazovni proces, socijalizacija, školovanje, neformalno obrazovanje, samoobrazovanje, iskustveno učenje). - Planiranje u nastavi. - Sadržaji učenja i nastave. - Diferencirana nastava.
 • Nastavne metode
  Metoda razgovora (struktura razgovora – pitanja i odgovori, vrste pitanja), metoda usmenog izlaganja (oblici -pripovjedanje, objašnjenje, obrazloženje, opisivanje i rasuđivanje), metoda demonstracije (vrste demonstracije), metoda čitanja i rada na tekstu (vrste čitanja), metoda pisanih radova (vezani ili reproduktivni pisani radovi, poluvezani ili poluslobodni pisani radovi i slobodni ili samostalni pisani radovi), metoda crtanja ili metoda ilustrativnih radova, metoda praktičnih aktivnosti (laboratorijske metode).
 • Socijalni oblici rada
  - Standardna artikulacija frontalne nastave. - Samostalan rad učenika. - Kombinacija socijalnih oblika nastave u funkciji oslobađanja potencijala učenja i poučavanja. - Unutarnji i vanjski uvjeti učenja. Poučavanje, organizacijski procesi, školsko i razredno ozračje, vođenje razredne zajednice.
 • Didaktička načela
  Načelo zornosti i apstraktnosti; aktivnosti i razvoja; sustavnosti i postupnosti; diferencijacije i integracije; primjerenosti i akceleracije; individualizacije i socijalizacije; racionalizacije i ekonomičnosti te načelo prošlosti i aktualnosti.
 • Didaktički sustavi nastave
  - Korelacija i cjelovitost. - Skupna nastava - globalizacija nastave. - Pokreti i sustavi “nove škole”. - Didaktički koncepti. - Korelacija i cjelovitost. - Didaktički sustavi suvremene nastave. - Suvremeni sustavi nastave. - Projektna nastava- povijesni pregled, rekonceptualizacija projektne nastave, organizacijski oblici te projektne faze.
 • Kreativno ili stvaralačko znanje
  - Unutarnji i vanjski ciljevi odgoja i obrazovanja. - Etape ispitivanja obrazovnih potreba. - Obrazovne potrebe i ciljevi učenja, taksonomije ciljeva. - Porijeklo kreativnosti ili stvaralaštva. - Razlike između nestvaralačke i stvaralačke škole. - Kreativan nastavnik.
 • Učenje i stilovi učenja
  - Stil učenja - reakcija na metode poučavanja. - Varijable koje utječu na proces učenja. - Kooperativno učenje, aplikativna nastava, kreativna nastava, iskustvena nastava, otvorena nastava, istraživački usmjerena nastava. - Odgoj i/ili socijalizacija u nastavi. - Kurikulum socijalnih kompetencija.
 • Mogućnosti i ograničenja u interdisciplinarnom pristupu
  Temeljne paradigme obrazovanja. - Integrirani kurikulum.
 • Pedagoški menadžment – Nastavnik pedagoški menadžer
  - Razvoj teorija menadžmenta. - Menadžer kao donositelj odluka. - Menadžer kao osoba. - Grupe i timovi. – Komunikacija.
 • Koncepcija cjeloživotnog obrazovanja/učenja
  Nastanak i razvoj te definicija koncepta cjeloživotnog obrazovanja/učenja. - Europski trendovi i problemi u ostvarivanju koncepta cjeloživotnog učenja. - Sustav cjeloživotnog obrazovanja nastavnika. - Ključne kompetencije nastavnika u ''društvu znanja''.
 • Organizacija i ciljevi ''tradicionalne škole'' i suvremeni koncepti razvoja škole
  - Znanstvena i socijalna uvjetovanost definiranja, odnosno redefiniranja ciljeva obrazovanja/školovanja. - Suvremene tendencije i perspektive razvoja škole u svijetu, Europi (analiza dokumenata Europske unije) i u Hrvatskoj.
 • Evaluacija rada nastavnika
  - Evaluacija i poboljšavanje vlastitog rada. - Tehnike samoevaluacije.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Seminari
  Seminari prate sadržaj kolegija te se prezentacijama, debatama i raspravama dodatno utvrđuju teme: razvoj škole kroz povijest, alternativne škole, kreativna nastava, školsko ozračje (obrazovni aspekt), cijeloživotno učenje, nastavnik i učenik – iste ili suprotstavljene strane, didaktička načela. Prema broju sudionika na kolegiju, omogućuje se angažiranje dodatnih tema vezanih uz sadržaj kolegija.

Osnovna literatura

 • Bognar, L.; Matijević, M. Didaktika. (poglavlja: 1., 2., 3., 8., 11. i 13) Školska knjiga, Zagreb, 2005.
 • Meyer, H. (2005), Što je dobra nastava? Zagreb: Erudita
 • Kiper, H.; Mischke, W. Uvod u opću didaktiku. Educa, Zagreb, 2008.

Dopunska literatura

 • Jensen, E. Super nastava. Educa, Zagreb, 2003.
 • Poljak, V. Didaktika. Školska knjga, Zagreb, 1990.
 • Kyriacou, C. Temeljna nastavna umijeća. Educa, Zagreb, 2001.
 • Klafki, W. i sur. Didaktičke teorije. Educa, Zagreb, 1994.

Slični predmeti

Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Hajdin Goran Seminar 15 1 1
Jurčić Marko Predavanje 15 2 1
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 9:00
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh