FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
1. semestar

2019/2020

6ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Ne
Informatika u obrazovanju IO Ne
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Da
Organizacija poslovnih sustava OPS Da
1. semestar
1. nastavna godina

Diskretne strukture s teorijom grafova npp:93106

Engleski naziv

Discrete Structures and Graph Theory

Katedra

Katedra za kvantitativne metode

Kategorija ("boja")

TO

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Horvat Damir Seminar 10 3 1
Maretić Marcel Predavanje 10 3 1
Seminar 10 3 1
redovni rok
Datum: 31.08.2021.
Opis: u 9:00
Prijava do: 28.08.2021. 23:59
Odjava do: 30.08.2021. 11:59

Diskretne strukture s teorijom grafova - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kratke provjere 6
Problemski zadatak - timski rad30
Zadaci u e-učenju (Moodle)4
Kolokviji60
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Dodatni uvjet za pozitivnu ocjenu je postizanje barem 25 bodova putem kolokvija pri čemu na svakom kolokviju treba imati barem 3 boda te manje od 4 izostanka s nastave.

Uvjet za pravo izlaska na ispit (tzv. potpis) je prikupljenih 20 bodova, manje od 4 izostanka s nastave.

 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 75 +
2. kolokvij + 100.0 75 +
Prezentacija i obrana projekta + 100.0 30 + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Kratke provjere 6 Na predavanjima će se bez najave provesti kratki testovi (između 5 i 10 minuta) ili slična vrsta provjere aktivnosti studenata na kojima će studenti rješavati problem vezan uz gradivo koje je obrađeno ili će vrednovati rad drugih studenata.
Preko sustavu za e-učenje postoje dvije provjere koje je potrebno riješiti svaku s barem 50% točnosti kako bi se moglo dalje napredovati kroz predmet.
Nadoknada se ne predviđa.
Problemski zadatak – timski rad 30 Inačica 1.
Studenti će u timovima od tri člana trebati osmisliti neki realni problem koji je vezan uz gradivo koje se obrađuje na kolegiju. Problem treba biti jasno i precizno opisan i mora biti takav da njegovo rješavanje zahtijeva korištenje računala (programiranje, korištenje programskih paketa). Svaki tim rješava problem kojeg je zadao neki drugi tim u prvoj fazi kod zadavanja problema. Raspodjelu zadanih problema po timovima obavlja nastavnik, s time da niti jedan tim neće rješavati svoj problem kojeg je zadao, nego rješava problem od nekog drugog tima. Inzistira se na korištenju računala tokom rješavanja problema. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači stegovnu odgovornost.

Inačica 2.
Problemski zadatak je unaprijed pripremljen od strane nastavnika, a studenti ga rješavaju u timovima od troje ljudi. Inzistira se na korištenju računala tokom rješavanja problema.
Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači stegovnu odgovornost.

Inačica 3.
Studenti pohađaju i polažu MOOC (Coursera i sl.) u dogovoru s nastavnikom. Za vrijeme trajanja MOOC-a studenti pišu osvrt/dnevnik. Po završetku MOOC-a studenti izrađuju kratku prezentaciju.
Nadoknada se ne predviđa.
Zadaci u e-učenju (Moodle) 4 Ukupno će biti dvije provjere na Moodleu i svaka će nositi 2 boda. Prva provjera će se odnositi na diskretnu matematiku, a druga na teoriju grafova. Nadoknada se ne predviđa.
1. kolokvij 30 3 Kolokvij se sastoji od zadataka koji su koncipirani tako da traže odgovore teoretske naravi i rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Nije dozvoljena upotreba mobitela niti kalkulatora. Nadoknada se ne predviđa.
2. kolokvij 30 3 Kolokvij se sastoji zadataka koji su koncipirani tako da traže odgovore teoretske naravi i rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Nije dozvoljena upotreba mobitela niti kalkulatora (osim ako nastavnik dozvoli upotrebu kalkulatora na kolokviju). Nadoknada se ne predviđa.
ZBROJ 100 20 Za prolaznu ocjenu studenti moraju ostvariti barem 25 bodova (od 60) na kolokoviju (s po barem 3 boda na svakom) i barem 50 (od 100) ukupnih bodova.

Za pravo izlaska na ispit (tzv. "potpis) potrebno je prikupiti barem 20 bodova i imati manje od 4 izostanka s nastave (seminari i predavanja).


Napomena: Prepisivanje na kolokvijima, korištenje (plagiranje) tuđih rješenja u zadaćama, provjerama i praktičnim zadacima je strogo zabranjeno i povlači stegovnu odgovornost studenata.

Diskretne strukture s teorijom grafova - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2019/2020

Prisustvovanje predavanjima i seminarima nije obavezno. Student mora sudjelovati u e-učenju. Student se mora tijekom prva dva tjedna nastave prijaviti u sustav za e-učenje Moodle i pratiti nastavu i zadatke posredstvom sustava. Na moodlu treba riješiti dvije kratke provjere, svaku s 50% točnosti, bez kojih se ne može dalje napredovati kroz predmet.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Zadaci u e-učenju (Moodle)4
MOOC30
Kolokviji60
ZBROJ94


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 46 nedovoljan (1)
47 57 dovoljan (2)
58 70 dobar (3)
71 82 vrlo dobar (4)
83 94 odličan (5)


Nužan uvjet za pozitivnu ocjenu je postizanje barem 25 bodova putem kolokvija pri čemu na svakom kolokviju treba imati barem 3 boda.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 50.0 75 +
2. kolokvij + 50.0 100.0 75 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
MOOC 30 Studenti pohađaju i polažu neki od MOOC-ova na Courseri u dogovoru s nastavnikom te o tome pišu osvrt/dnevnik na Moodle-u te izrađuju kratku prezentaciju. Nadoknada se ne predviđa.
Zadaci u e-učenju (Moodle) 4 Ukupno će biti dvije provjere na Moodleu i svaka će nositi 2 boda. Prva provjera će se odnositi na diskretnu matematiku, a druga na teoriju grafova. Nadoknada se ne predviđa.
1. kolokvij 30 Kolokvij se sastoji od zadataka koji su koncipirani tako da traže odgovore teoretske naravi i rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Nadoknada se ne predviđa.
2. kolokvij 30 Kolokvij se sastoji od zadataka koji su koncipirani tako da traže odgovore teoretske naravi i rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Nadoknada se ne predviđa.
ZBROJ 94 20


Napomena: Prepisivanje na kolokvijima, korištenje tuđih rješenja u zadaćama, provjerama i praktičnim zadacima je strogo zabranjeno i povlači stegovnu odgovornost studenata.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh