FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
1. semestar

2015/2016

5ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Ne
Informatika u obrazovanju IO Ne
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Ne
Organizacija poslovnih sustava OPS Ne
1. semestar
1. nastavna godina

Korporacijsko upravljanje npp:93107

Engleski naziv

Corporate Governance

Katedra

Katedra za organizaciju

Kategorija ("boja")

OU

Cilj kolegija

Cilj predmeta je upoznati polaznike s temeljnim načelima korporacijskog upravljanja i etičkim načelima koja se primjenjuju u vođenju društveno odgovornih korporacija.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • Analizirati prednosti i nedostatke različitih modela nagrađivanja menadžmenta
 • Identificirati različite modele korporacijskog upravljanja s obzirom na različitu strukturu tijela upravljanja društvom (jednorazinski vs dvorazinski model upravljanja)
 • Identificirati razlike i sličnosti korporacijskog upravljanja među tranzicijskim zemljama i razvijenim europskim zemljama
 • Objasniti interakciju korporacijskog upravljanja s pravnim, organizacijskim, financijskim i IT aspektom poslovanja društva
 • Prepoznati elemente društvene odgovornosti trgovačkih društava i razumjeti odnos između društva i interesnih grupacija (internih i eksternih)
 • Raspravljati o trgovačkim društvima s obzirom na najbolju praksu provođenja korporacijskog upravljanja (kritički osvrt)
 • Razumjeti i analizirati procese korporacijskog upravljanja s obzirom na suvremeno informacijsko-komunikacijsko okruženje
 • Razumjeti korporativno izvještavanje kao osnovu za postizanje poslovne uspješnosti
 • Razumjeti probleme korporacijskog upravljanja trgovačkih društava u postprivatizacijskom razdoblju
 • Razumjeti ulogu korporacijskog upravljanja u trgovačkim društvima i okvir za društveno odgovorno poslovanje društva

Ishodi učenja programa

 • Primijeniti etička načela, zakonsku regulativu i norme koje se koriste u struciPrimijeniti etička načela, zakonsku regulativu i norme koje se koriste u struci
 • Primijeniti metode korporacijskog upravljanja i strategijskog menadžmenta uz potporu informacijske tehnologijePrimijeniti metode korporacijskog upravljanja i strategijskog menadžmenta uz potporu informacijske tehnologije
 • Procijeniti potrebe za strategijskim i upravljačkim promjenama u organizacijamaProcijeniti potrebe za strategijskim i upravljačkim promjenama u organizacijama
 • Unaprijediti i primijeniti metode stručnog rada pronalaženjem i vrednovanjem suvremenih izvora znanja Unaprijediti i primijeniti metode stručnog rada pronalaženjem i vrednovanjem suvremenih izvora znanja
 • Valorizirati stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jezikuValorizirati stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku

Sadržaj predavanja

 • Osnove korporacijskog upravljanja.
  Pojam korporacijskog upravljanja. Korporacijsko upravljanje i tržišno natjecanje. Korporacijsko upravljanje u funkciji jačanja konkurentnosti kao čimbenika razvoja. Teorija agencije i korporacijsko upravljanje.
 • Modeli korporacijskog upravljanja.
  Međunarodno korporacijsko upravljanje. Zapadna iskustva s korporacijskim upravljanjem. Glavna obilježja njemačkog sustava korporacijskog upravljanja. Glavna obilježja japanskog modela korporacijskog upravljanja. Glavna obilježja anglo-američkog modela.
 • Teorijski pristupi korporacijskom upravljanju.
  Teorija agenata. Osnovne pretpostavke teorije agenata. Asimetričnost informacija. Tipovi interakcije između menadžera i uprave. Efikasnost ugovornog odnosa. Stakeholder teorija i teorija uslužnosti. Osnovne pretpostavke teorija. Razlike između teorijskih pristupa. Pregled istraživanja na primjerima.
 • OECD načela korporacijskog upravljanja.
  Povijest OECD-a. Misija OECD-a. Struktura organizacije. OECD strategije za povećanje članova. Važnost OECD-ovih načela korporacijskog upravljanja. Prava dioničara. Jednako postupanje s dioničarima. Uloga interesnih skupina u korporacijskom upravljanju. Objavljivanje i transparentnost. Odgovornost nadzornog odbora. Pravno uređenje korporacijskog upravljanja u Hrvatskoj. Nacionalni kodeks.
 • Obilježja korporacijskog upravljanja u tranzicijskim zemljama.
  Privatizacija i korporacijsko upravljanje-primjeri uspješnih zemalja u tranziciji. Korporacijsko upravljanje u Sloveniji. Korporacijsko upravljanje u Poljskoj. Korporacijsko upravljanje u Češkoj. Korporacijsko upravljanje u Mađarskoj.
 • Korporacijsko upravljanje u Hrvatskoj.
  Problemi modela korporacijskog upravljanja u postprivatizacijskom razdoblju. Temeljni ciljevi projekta. Hrvatski model privatizacije. Korporacijsko upravljanje i razvoj tržišta kapitala. Masovna privatizacija u Hrvatskoj. Privatizacijski investicijski fondovi u hrvatskom modelu korporacijskog upravljanja.
 • Privatizacija i novi upravljači.
  Institucionalni vlasnici i menadžersko preuzimanje poduzeća. Menadžeri - poželjna vlasnička struktura poduzeća. Problemi korporacijskog upravljanja.
 • Uloga nadzornog odbora u poslovanju poduzeća.
  Odbori za reviziju i rad nadzornog odbora u poduzeću. Izbor članova nadzornog odbora. Nagrađivanje vršnog menadžmenta. Odnosi s investitorima. Prava dioničara u hrvatskim poduzećima. Odnosi s upravom.
 • Holding odnos.
  Držanje dionice. Držanje dionica drugih poduzeća. Kontrola poduzeća - više klasa dionica, metode glasovanja, većinsko nasuprot kumulativno glasovanje, predlaganje kandidata, značajni interes. Prednosti holding odnosa - potreban kapital za kontrolu, izolacija rizika. Nedostaci holding odnosa. Zaštita malih dioničara - proporcionalnost, pravo prvokupa, opća regulativa.
 • ESOP program.
  Izrada modela radničkog dioničarstva. Korporacijska kontrola iznutra - otkup dionica od zaposlenih i uprava. Ciljevi radničkog dioničarstva. ESOP planovi u svijetu.
 • Financije i poslovna uspješnost.
  Korporativne financije i nadzor. Korporacijsko izvješćivanje. Ishodište korporacijskog izvještavanja. Problem limuna. Suvremena regulativa korporacijskog izvještavanja. Primjeri korporacijskog izvještavanja na svjetskim kompanijama. Korporacijsko izvještavanje u Hrvatskoj. Odbor za unutarnju reviziju i nadzor.
 • Menadžerske kompenzacije.
  Modeli nagrađivanja menadžmenta. Strategije nagrađivanja menadžmenta. Struktura plaće vrhovnih menadžera. Faktori utjecaja na menadžersku plaću. Dugoročni i kratkoročni poticaji. Dioničke opcije. Programi mirovinskog i životnog osiguranja. Primjeri plaća menadžera u svjetskim kompanijama.
 • Etika i društvena odgovornost.
  Pojam socijalnog poduzetništva. Etički okvir za razvoj socijalnog poduzetništva. Menadžerska etika. Društvena odgovornost u odabiru poslovne djelatnosti. Inicijative vezane uz promicanje društveno odgovornog poslovanja. Geneza društvene odgovornosti u Hrvatskoj.
 • Upravljački i izvršni procesi u suvremenom menadžmentu.
  Spajanja i akvizicije. Moguće koristi od akvizicije. Cijena akvizicije. Vrednovanje akvizicije.
 • Korporacijsko upravljanje u elektroničkom okružju.
  Poslovna istraživanja (Business Inteligence)

Sadržaj seminara/vježbi

 • Seminari
  Seminari će pratiti izvođenje predavanja. Studenti će biti obvezni prezentirati teme koje će sadržajno pratiti predavanja.

Osnovna literatura

 • Tipurić, D. Korporativno upravljanje. Sinergija, Zagreb, 2008.
 • Tipurić, D. Nadzorni odbor i korporativno upravljanje. Sinergija, Zagreb, 2006.

Dopunska literatura

 • Orsag, S.; Gulin, D. Poslovne kombinacije. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, 1997.
 • Čengić, D. Vlasnici, menadžeri i kontrola poduzeća. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2001.

Slični predmeti

 • University of Durham, Corporate Governance http://www.dur.ac.uk/faculty.handbook/module_description.php?module_code=BUSI3061
 • University of Dartmouth, Corporate Governance http://mba.tuck.dartmouth.edu/ccg/Programs_MBACourses.html
 • Columbia University, Corporate Governance http://www3.gsb.columbia.edu/courses/selection/describe.cfm?WHATCOURSE=B8399- 015&GSB=YES&Term=20051
Nema podataka o izvođačima nastave
redovni rok
Datum: 24.08.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 21.08.2020. 23:59
Odjava do: 23.08.2020. 11:59

Korporacijsko upravljanje - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Pismeni ispit54
Seminarski rad 10
Dolasci na seminare i predavanja 10
Kritički osvrt promatranog poduzeća 22
Kritički osvrt na članak ili knjigu3
Aktivnost na nastavi 2
ZBROJ101Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 30 +
2. kolokvij + 20.0 80.0 30 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Pismeni ispit 54 PISMENI ISPIT – Pismeni ispit provodit će se dva puta tijekom semestra u zadanim terminima. Ukupan broj bodova ostvarenih putem pismenog ispita je 54. U drugom kolokviju ponavljat će se 20% gradiva prethodnog kolokvija.
Seminarski rad 10 SEMINARSKI RAD – Obrada seminarskog rada na odabranu temu. Temu je potrebno obraditi na 10-15 stranica teksta, uz oblikovanje teksta poštujući pravilnik o izradi seminarskog rada.
Korištenje tuđeg izvora, bez navođenja autora smatra se plagijatom i nije etično. Citati se pišu u fusnotama, uz navođenje autora, naziva djela, izdavačke kuće, godine izdanja i stranice s koje je preuzet tekst. Svaka stranica ili tablica koja se koristi u tekstu, a nije samostalno izrađena, mora imati izvor.
Kritički osvrt promatranog poduzeća 22 KRITIČKI OSVRT NA STRUKTURU I AKTIVNOSTI NADZORNOG ODBORA I UPRAVE ODABRANOG PODUZEĆA – Studenti u unaprijed definiranom timu (od 2 do 3 studenta) na temelju stečenog znanja, dostupnih materijala i financijskih izvještaja moraju dati kritički osvrt na poslovanje promatranog društva, aktivnosti nadzornog odbora i uprave, model KU i ostale elemente koji su obrađeni predavanjem. Kritički osvrt mora imati 15-20 stranica teksta. Prezentacija kritičkog osvrta mora biti u trajanju od 15-20 minuta. Svi studenti iz jednog tima moraju sudjelovati u prezentaciji. Kako je riječ o timskom radu, svi studenti iz istog tima dobivaju jedinstveni broj bodova.
Kritički osvrt na članak ili knjigu 3 KRITIČKI OSVRT NA KNJIGU ILI ČLANAK – za studente koji žele ostvariti viši bodovni prag te time i višu ocjenu
 Bodove student može ostvariti tako da samostalno i vlastitim riječima napiše kritički prikaz članka ili knjige iz promatranog područja. Kritički prikaz je vrsta pisanog rada kojom student treba vrednovati tuđe djelo (knjigu, članak). Važno je dobro poznavati materiju koju djelo obrađuje. Student samostalno odabire članak ili knjigu za kritički prikaz.
Korištenje tuđeg izvora, bez navođenja autora smatra se plagijatom i nije etično. Citati se pišu u fusnotama, uz navođenje autora, naziva djela, izdavačke kuće, godine izdanja i stranice s koje je preuzet tekst. Svaka stranica ili tablica koja se koristi u tekstu, a nije samostalno izrađena, mora imati izvor.

Kritički prikaz mora imati 10-tak stranica teksta.
Aktivnost na nastavi 2 Aktivnost na nastavi
Dolasci na seminare i predavanja 10 Tijekom semestra provodi se provjera dolazaka na predavanja (5 puta) i seminarsku nastavu (5 puta). Student može izostati max 5 puta (50%) od ukupnog broja provjere dolazaka, u protivnom gubi pravo na stjecanje ocjene kroz kontinuirano praćenje. Redoviti dolasci vrednuju se s max 10 bodova. Provjera redovnih dolazaka provodi se bez prethodne najave.


Za studente koji ne žele ostvariti ocjenu putem kontinuiranog praćenja vrijede ista pravila kao za izvanredne studente. 

Korporacijsko upravljanje - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Pismeni ispit80
Projektni zadatak20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Pismeni ispit 80 40 Pismeni ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima, uz prethodno ispunjenje svih preduvjeta izlaska na pismeni ispit. Na redovnom ispitnom roku ispit se sastoji od pismenog i usmenog djela. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle. Pismeni ispit nosi max 80 bodova. Potrebno je ostvariti minimalno 40 bodova (50%) iz pismenog ispita.
Projektni zadatak 20 PREDUVJETI ZA IZLAZAK NA PISMENI ISPIT:
KRITIČKI OSVRT (case study) NA ORGANIZACIJSKU I VLASNIČKU STRUKTURU PODUZEĆA, STRUKTURU I AKTIVNOSTI NADZORNOG ODBORA I UPRAVE PODUZEĆA, FINANCIJSKO POSLOVANJE – Student samostalno priprema projekt na temelju stečenog znanja kroz ranije godine obrazovanja, dostupnih materijala u pisanom obliku i putem web izvora, te financijskih izvještaja poduzeća. Analizu financijskih izvještaja potrebno je napraviti koristeći Excel, odn. alate za analizu, računanje, grafički prikaz i prezentaciju podataka. Kroz projekt student prati poslovanje promatranog društva, aktivnosti nadzornog odbora i uprave, model korporacijskog upravljanja, model korporativnog izvještavanja i ostale elemente koji se obrađuju kroz nastavni plan i program predmeta (npr. elemente provođenja kodeksa korporacijskog upravljanja, modele nagrađivanja menadžmenta – dioničke opcije i sl.).
Kritički osvrt mora imati min 20 stranica teksta te mora biti predan min 10 dana prije ispitnog roka. Kako je riječ o kritičkom osvrtu, podrazumijeva se rasprava studenta i promišljanje kroz iznesene stavove i prijedloge za unapređenje poslovanja i korporacijskog upravljanja promatranog poduzeća. Jednom predan rad više se ne vraća na doradu.
Nema


Za izvanredne studente koji žele ostvariti ocjenu kroz kontinuirano praćenje vrijede ista pravila i uvjeti kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente.

Kritički osvrt na poduzeće obranjen na redovnoj nastavi nije ekvivalentan kritičkom osvrtu koji je uvjet za izlazak na ispit za izvanredne studente.

Ako student ostvari manje od 40 bodova na pismenom ispitu, ne priznaju se bodovi ostvareni kroz projektni zadatak. 

Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh